Rättskulturer som format den Västerländska rätten

I dokument Normvetenskap Hydén, Håkan (sidor 172-183)

Norm- och rättsutveckling över tid

5.1. Rättens utveckling under marknadsepoken

5.1.1. Rättskulturer som format den Västerländska rätten

Performans Tablosu

108

Stratejik Adım 22.3.3 Afetlere hazırlık kapsamında eğitim çalışmaları yürütmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007

Gerçekleşen 2008

Tahmini 2009

Hedef 2010

Hedef 2011

Hedef

DRKI_P_22.3.3.1 Doğal Afetler Eğitim Parkı proje ve inşaatının tamamlanma oranı yüzde - - 30% 90% 100%

DRKI_P_22.3.3.2 Doğal Afetler Eğitim Parkı ekipmanlarının tamamlanma oranı yüzde - - 23% 78% 100%

VARSAYIMLAR Skala 2007

Gerçekleşen 2008

Tahmini 2009

Tahmini 2010

Tahmini 2011 Tahmini DRKI_V_22.1.1.1 Devlet Planlama Teşkilatı’ndan ilgili yıllara ait dış kredi ve Dünya Bankası’ndan dosya onayının alınması evet / hayır - evet evet evet evet

STRATEJİK AMAÇ 39 İstanbul’un küresel, bölgesel, ulusal ölçekte potansiyellerini ve rekabet gücünü öne çıkaran; bilgi toplumunun kentsel mekan ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde, mevcut yerleşmelerin ve kentsel makroformun yeniden yapılandırılarak, sürdürülebilir ve işlevsel kılınması; kültürel, sosyal, ekonomik ihtiyaçların gözetilerek, dönüşüm sürecini yönetmek.

STRATEJİK HEDEF 39.1 Metropoliten makroformun potansiyel proje geliştirme alanlarındaki dönüşümün dinamoları olan çalışmaları ile planlamadan uygulamaya kadar olan süreçlerini 2010 yılı sonuna kadar %50’sini takip etmek ve gerçekleştirmek.

Stratejik Adım 39.1.1 Dönüşüm, gelişim, yatırım takip sistemi, platformu ve arşivini oluşturmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007

Gerçekleşen 2008

Tahmini 2009

Hedef 2010

Hedef 2011

Hedef

DRKI_P_39.1.1.1 İstanbul geneli dönüşüm, gelişim ve yatırım alanları hakkında veri toplanmasına yönelik çalışma sayısı adet 250 50 50 50 50

Stratejik Adım 39.1.2 İstanbul’un küresel ve bölgesel konumlanması ve rekabet gücünün belirlenmesi, eylem proje paketlerinin kesinleştirilmesi çalışmalarını tamamlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007

Gerçekleşen 2008

Tahmini 2009

Hedef 2010

Hedef 2011

Hedef

DRKI_P_39.1.2.1 İstanbul’un küresel rekabet gücünü ortaya koyacak eylem proje paketlerinin hazırlanması çalışması sayısı adet 2 1 1 1 1

Stratejik Adım 39.1.3 Dönüşüm odaklı dinamo proje alanları, kentsel dönüşüm alanları ve yatırım alanlarına yönelik proje ve mevzuat yol harita çalışmalarını takip etmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007

Gerçekleşen 2008

Tahmini 2009

Hedef 2010

Hedef 2011

Hedef

DRKI_P_39.1.3.1 Kentsel dönüşüm, yatırım ve dinamo proje alanlarına yönelik hazırlanan proje sayısı adet 6 20 10 10 10

DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL

İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Performans Tablosu

109

Stratejik Adım 39.1.4 Ulusal ve uluslararası fuarlar ile bilgi paylaşım, proje, kaynak ve yatırımcı platformlarında yer almak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007

Gerçekleşen 2008

Tahmini 2009

Hedef 2010

Hedef 2011

Hedef

DRKI_P_39.1.4.1 Uluslararası platformlara katılım sayısı adet 8 5 3 3

-DRKI_P_39.1.4.2 Ulusal platformlara katılım sayısı adet 10 10 5 5

-Stratejik Adım 39.1.5 Yatırımcılara yönelik kentsel ihtisas bölgeleri oluşturulması çalışmaları yapmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007

Gerçekleşen

2008 Tahmini

2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

DRKI_P_39.1.5.1 Kentsel ihtisas bölgesi amacıyla planlanan bölge sayısı adet 3 4 3 -

-DRKI_P_39.1.5.2 Sunuş yapılan yatırımcı grubu sayısı adet 6 5 3 -

-Stratejik Adım 39.1.6 Sanayiden dönüştürülecek alanlarda yeni makroform planlama çalışmaları yapmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007

Gerçekleşen 2008

Tahmini 2009

Hedef 2010

Hedef 2011

Hedef

DRKI_P_39.1.6.1 Çalışma yapılması hedeflenen alan sayısı adet 2 2 1 -

-STRATEJİK HEDEF 39.2 Risk yönetimi kapsamında İstanbul genelinde deprem odaklı mühendislik ve dönüşüm çalışmalarının 2011 yılı sonuna kadar, %50’sini takip etmek ve gerçekleştirmek.

Stratejik Adım 39.2.1 Bina ve tesislerin tahmini deprem - risk performanslarını belirlemek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007

Gerçekleşen 2008

Tahmini 2009

Hedef 2010

Hedef 2011

Hedef

DRKI_P_39.2.1.1 Deprem performansı inceleme çalışması yapılan ilçe sayısı adet - 3 5 -

-DRKI_P_39.2.1.2 İnceleme yapılan bina sayısı adet - 56.000 83.000 -

-Stratejik Adım 39.2.2 Bina ve tesislerin tahmini deprem - risk ve hasar analizlerini belirlemek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007

Gerçekleşen 2008

Tahmini 2009

Hedef 2010

Hedef 2011

Hedef

DRKI_P_39.2.2.1 Hazturk sistemi kullanılarak değerlendirmesi yapılan bina ve tesis sayısı adet - - 139.000 -

-DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL

İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Performans Tablosu

110

Stratejik Adım 39.2.3 Stratejik öneme haiz belediye binalarının deprem performanslarını izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007

Gerçekleşen

2008 Tahmini

2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

DRKI_P_39.2.3.1 İzlenen İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait stratejik öneme haiz hizmet bina ve yapıları sayısı adet - - 5 -

-Stratejik Adım 39.2.4 Dönüşüm alanlarında; dönüşüm planları ve dönüşüm projeleri ile hak sahipliği değerleme çalışmalarını yürütmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007

Gerçekleşen 2008

Tahmini 2009

Hedef 2010

Hedef 2011

Hedef

DRKI_P_39.2.4.1 Yıl içinde yapılan proje ve plan çalışmaları sayısı adet 2 2 2 2

-DRKI_P_39.2.4.2 Yapılan çalışmaların tamamlama oranı yüzde 35% 100% 50% 50%

-Stratejik Adım 39.2.5 Deprem dönüşüm odaklı ACEP kapsamında tahliye koridorları, toplanma alanları, stratejik akslar ile yeni kent omurga ulaşım akslarının açılması ve çevrelerinin yeniden yapılandırılması ile riskli yapı stoklarının tasfiye edilmesine yönelik çalışmaları sürdürmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007

Gerçekleşen

2008 Tahmini

2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

DRKI_P_39.2.5.1 Deprem ve dönüşüm odaklı acil eylem planı kapsamında tahliye koridorları, toplanma alanları, stratejik akslar ile yeni kent omurga

ulaşım akslarının açılması ve riskli yapı stokunun tasfiyesine yönelik çalışılan proje sayısı adet 7 2 2 2

-Stratejik Adım 39.2.6 Deprem dönüşüm odaklı MAYEP kapsamında dönüşüm ve yenileme alanlarının projelendirme ve uygulaması çalışmalarının takibini yapmak ve tamamlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007

Gerçekleşen 2008

Tahmini 2009

Hedef 2010

Hedef 2011

Hedef

DRKI_P_39.2.6.1 MAYEP kapsamında yıl içinde çalışılan proje sayısı adet 2 2 2 2

-Stratejik Adım 39.2.7 Dönüşüm ve gelişim alanlarında tasfiye, nakil ve yenileme çalışmalarını gerçekleştirmek, stok konut ve yeni şehir projelerinin oluşturulmasını sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007

Gerçekleşen

2008 Tahmini

2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

DRKI_P_39.2.7.1 Oluşturulan proje sayısı adet - 3 1 1

-DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL

İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Performans Tablosu

111

Stratejik Adım 39.2.8 Riskli alanlarda dönüşüm, gelişim ve yatırım projeleri için halkın bilinçlendirilmesine yönelik her türlü iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi çalışmalarının takibini yapmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007

Gerçekleşen

2008 Tahmini

2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

DRKI_P_39.2.8.1 Riskli alanlarda MAYEP kapsamında yürütülen proje sayısı adet 1 2 2 2

-Stratejik Adım 39.2.9 Risk yönetimi kapsamında İstanbul genelinde ve dönüşüm alanlarında deprem odaklı mühendislik, planlama, sosyal, ekonomik ve hukuki çalışmaları yürütmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007

Gerçekleşen

2008 Tahmini

2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

DRKI_P_39.2.9.1 Yapılan proje sayısı adet - 2 2 2

-STRATEJİK HEDEF 39.3 Kültürel başkent sorumluluğunun gerektirdiği, yıpranmış ve yaşayan işlev alanlarında dönüşüm odaklı planlama, yenileme, uygulama süreçlerinin 2011 yılı sonuna kadar, % 100’ünü takip etmek ve gerçekleştirmek.

Stratejik Adım 39.3.1 İstanbul kültür ve turizm alanları için yatırım, gelişim ve dönüşüm odaklı çalışmalar yürütmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007

Gerçekleşen 2008

Tahmini 2009

Hedef 2010

Hedef 2011

Hedef

DRKI_P_39.3.1.1 Genel olarak Turizm Master Planı’nın tamamlanma oranı yüzde 10% 60% 20% 20%

-Stratejik Adım 39.3.2 Yıpranmış ve yaşayan işlev alanının belirlenmesi, uygulama projelerinin yapılması ve takibini sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007

Gerçekleşen

2008 Tahmini

2009 Hedef

2010 Hedef

2011 Hedef

DRKI_P_39.3.2.1 Yıpranmış ve yaşayan işlev alanlarına yönelik yürütülen proje sayısı adet 2 2 2 2

-Stratejik Adım 39.3.3 İstanbul geneli (Haliç, Tarihi Yarımada vb.) kültür, turizm ve dönüşüm proje paketlerinin hazırlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007

Gerçekleşen 2008

Tahmini 2009

Hedef 2010

Hedef 2011

Hedef

DRKI_P_39.3.3.1 Hazırlanan proje sayısı adet 3 2 3 3

-DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL

İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

112

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 32.937.933 30.683.109 49.902.516 54.892.768 60.382.044

STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 3.633.128 21.041.937 47.750.000 53.300.000 56.200.000

TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI 1.358.031 1.994.417 2.442.466 2.686.713 2.955.384

STRATEJİK AMAÇ 22 Afet ve Risk Yönetimi Çerçevesinde deprem ve diğer afetlerden kaynaklanabilecek olan can ve mal kaybını en

aza indirmek ve risk yönetimini planlamak için gerekli yer mühendislik çalışmalarını tamamlamak. 3.581.955 20.168.045 23.500.000 26.500.000 26.500.000

STRATEJİK HEDEF 22.1 2011 yılı sonuna kadar İstanbul’un Mikrobölgeleme çalışmaları için gerekli olan 1200 km2 toplam alanda

Mikrobölgeleme Rapor ve haritalama çalışmalarını %100 oranında tamamlamak 3.581.955 20.168.045 22.000.000 25.000.000 25.000.000

Stratejik Adım 22.1.1 Mikrobölgeleme harita ve raporlarını tüm İstanbul için tamamlamak. 3.581.955 20.168.045 22.000.000 25.000.000 25.000.000

FAALİYET VE PROJELER Sorumlu 2007

Gerçekleşen 2008

Tahmini 2009

Planlanan 2010

Planlanan 2011 Planlanan

DRKI_F_22.1.1.1 Anadolu Yakası Mikrobölgeleme Haritalarının Yapımı ZDI Müd. 3.581.955 20.168.045 9.500.000 -

-DRKI_F_22.1.1.2 Avrupa Yakası Güneybatı Bölgesi Mikrobölgeleme Rapor Ve Haritalarının Yapımı ZDI Müd. - - 12.500.000 25.000.000 25.000.000

STRATEJİK HEDEF 22.3 2011 yılı sonuna kadar İstanbul için oluşturulacak yer mühendislik veri tabanlarının imar uygulamalarında ve

deprem risk yönetiminde aktif olarak kullanılmasını sağlamak. 0 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000

Stratejik Adım 22.3.1 İstanbul genelinde heyelan alanları için jeolojik çalışmalar yürütmek 0 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000

FAALİYET VE PROJELER Sorumlu 2007

Gerçekleşen

2008 Tahmini

2009 Planlanan

2010

Planlanan 2011 Planlanan

DRKI_F_22.3.1.1 İstanbul Geneli Heyelan Alanları İçin Mühendislik Çalışmaları ZDI Müd. - - 1.500.000 1.500.000 1.500.000

DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL

İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

113

STRATEJİK AMAÇ 39

İstanbul’un küresel, bölgesel, ulusal ölçekte potansiyellerini ve rekabet gücünü öne çıkaran; bilgi toplumunun kentsel mekan ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde, mevcut yerleşmelerin ve kentsel makroformun yeniden yapılandırılarak, sürdürülebilir ve işlevsel kılınması; kültürel, sosyal, ekonomik ihtiyaçların gözetilerek, dönüşüm sürecini yönetmek

51.173 873.892 24.250.000 26.800.000 29.700.000

STRATEJİK HEDEF 39.1

Metropoliten makroformun potansiyel proje geliştirme alanlarındaki dönüşümün dinamoları olan çalışmaları ile planlamadan uygulamaya kadar olan süreçlerini 2010 yılı sonuna kadar %50’sini takip etmek ve

gerçekleştirmek 0 338.065 11.150.000 12.550.000 13.500.000

Stratejik Adım 39.1.1 Dönüşüm, gelişim, yatırım takip sistemi, platformu ve arşivinin oluşturulmak 0 0 1.000.000 1.250.000 1.500.000

FAALİYET VE PROJELER Sorumlu 2007

Gerçekleşen 2008

Tahmini 2009

Planlanan 2010

Planlanan 2011 Planlanan

DRKI_F_39.1.1.1 Dönüşüm, Gelişim, Uygulama ve Takip Sistemleri ile Platformlarının Oluşturulması KED Müd. - - 1.000.000 1.250.000 1.500.000

Stratejik Adım 39.1.4 Ulusal ve uluslararası fuarlar ile bilgi paylaşım, proje, kaynak ve yatırımcı platformlarında yer almak 0 338.065 3.500.000 3.500.000 3.000.000

FAALİYET VE PROJELER Sorumlu 2007

Gerçekleşen 2008

Tahmini 2009

Planlanan 2010

Planlanan 2011 Planlanan

DRKI_F_39.1.4.1 Kentsel Platformları İzleme ve Deneyim Paylaşımı KED Müd. - 338.065 3.500.000 3.500.000 3.000.000

Stratejik Adım 39.1.5 Yatırımcılara yönelik kentsel ihtisas bölgeleri oluşturulması çalışmaları yapmak 0 0 2.000.000 2.800.000 3.500.000

FAALİYET VE PROJELER Sorumlu 2007

Gerçekleşen 2008

Tahmini 2009

Planlanan 2010

Planlanan 2011 Planlanan DRKI_F_39.1.5.1 İstanbul Genelinde Yüksek Teknoloji Bölgeleri ve İhtisas Alanları ile Yatırıma Sunulacak Hale Getirilmesi İşi KED Müd. - - 2.000.000 2.800.000 3.500.000

Stratejik Adım 39.1.6 Sanayiden dönüştürülecek alanlarda yeni makroform planlama çalışmaları yapmak. 0 0 4.650.000 5.000.000 5.500.000

FAALİYET VE PROJELER Sorumlu 2007

Gerçekleşen 2008

Tahmini 2009

Planlanan 2010

Planlanan 2011 Planlanan

DRKI_F_39.1.6.1 Sanayi Alanlarının Dönüşüm İşi KED Müd. - - 4.650.000 5.000.000 5.500.000

DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL

İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

114

STRATEJİK HEDEF 39.2 Risk yönetimi kapsamında İstanbul genelinde deprem odaklı mühendislik ve dönüşüm çalışmalarının 2011 yılı

sonuna kadar, %50’sini takip etmek ve gerçekleştirmek 51.173 535.827 9.600.000 9.700.000 11.000.000

Stratejik Adım 39.2.2 Bina ve tesislerin tahmini deprem - risk ve hasar analizlerini belirlemek 0 0 1.500.000 0 0

FAALİYET VE PROJELER Sorumlu 2007

Gerçekleşen

2008 Tahmini

2009 Planlanan

2010

Planlanan 2011 Planlanan

DRKI_F_39.2.2.1 Haztürk Sistemi İle Bina ve Tesis Değerlendirme Çalışmaları BIN Müd. - - 1.500.000 -

-Stratejik Adım 39.2.4 Dönüşüm alanlarında; dönüşüm planları ve dönüşüm projeleri ile hak sahipliği değerleme çalışmalarını

yürütmek. 51.173 445.827 2.000.000 2.500.000 2.750.000

FAALİYET VE PROJELER Sorumlu 2007

Gerçekleşen 2008

Tahmini 2009

Planlanan 2010

Planlanan 2011 Planlanan DRKI_F_39.2.4.1 Kentsel Dönüşüm Projelerinin Uygulamasına Yönelik, Taşınır ve Taşınmazlara Ait Modelin Oluşturulması KED Müd. 51.173 445.827 2.000.000 2.500.000 2.750.000

Stratejik Adım 39.2.6 Deprem dönüşüm odaklı MAYEP kapsamında dönüşüm ve yenileme alanlarının projelendirme, şuyulandırma ve

uygulanması çalışmasını tamamlamak ve takibini yapmak 0 90.000 4.600.000 5.200.000 6.000.000

FAALİYET VE PROJELER Sorumlu 2007

Gerçekleşen 2008

Tahmini 2009

Planlanan 2010

Planlanan 2011 Planlanan

DRKI_F_39.2.6.1 Dönüşüm Projeleri Planlama ve Projelendirme İşi (HOPP) KED Müd. - 90.000 4.600.000 5.200.000 6.000.000

Stratejik Adım 39.2.8 Zeytinburnu İlçesi Uygulama Projesi ve riskli alanlarda dönüşüm, gelişim ve yatırım projeleri işi için MAYEP

kapsamında mevzuat ve hukuk deprem danışma enformasyon sistemi ve ofislerini oluşturmak 0 0 1.500.000 2.000.000 2.250.000

FAALİYET VE PROJELER Sorumlu 2007

Gerçekleşen

2008 Tahmini

2009 Planlanan

2010

Planlanan 2011 Planlanan

DRKI_F_39.2.8.1 MAYEP Uygulamaları KED Müd. - - 1.500.000 2.000.000 2.250.000

DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL

İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

115

STRATEJİK HEDEF 39.3 Kültürel başkent sorumluluğunun gerektirdiği, yıpranmış ve yaşayan işlev alanlarında dönüşüm odaklı planlama,

yenileme, uygulama süreçlerinin 2011 yılı sonuna kadar, % 100’ünü takip etmek ve gerçekleştirmek 0 0 3.500.000 4.550.000 5.200.000

Stratejik Adım 39.3.1 İstanbul kültür ve turizm alanları için yatırım, gelişim ve dönüşüm odaklı çalışmalar yürütmek 0 0 2.250.000 2.750.000 3.000.000

FAALİYET VE PROJELER Sorumlu 2007

Gerçekleşen

2008 Tahmini

2009 Planlanan

2010

Planlanan 2011 Planlanan

DRKI_F_39.3.1.1 İstanbul İç-Dış Kumsal ve Çevresi Yatırım, Gelişim ve Dönüşüm Odaklı Çalışmaları KED Müd. - - 2.250.000 2.750.000 3.000.000

Stratejik Adım 39.3.2 Yıpranmış ve yaşayan işlev alanının belirlenmesi, uygulama projelerinin yapılması ve takibini sağlamak 0 0 1.250.000 1.800.000 2.200.000

FAALİYET VE PROJELER Sorumlu 2007

Gerçekleşen

2008 Tahmini

2009 Planlanan

2010

Planlanan 2011 Planlanan

DRKI_F_39.3.2.1 Yeniden Cazibe Alanlarının Oluşturulması KED Müd. - - 1.250.000 1.800.000 2.200.000

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI Sorumlu 2007

Gerçekleşen

2008 Tahmini

2009 Planlanan

2010

Planlanan 2011 Planlanan

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü 20.143.917 22.382.130 24.869.033 27.355.936 30.091.530

Personel Giderleri ZDI Müd. 607.442 674.935 749.928 824.921 907.413

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri ZDI Müd. 77.035 85.595 95.105 104.616 115.077

Mal ve Hizmet Alım Giderleri ZDI Müd. 19.440 21.600 24.000 26.400 29.040

Sermaye Giderleri ZDI Müd. 19.440.000 21.600.000 24.000.000 26.400.000 29.040.000

DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL

İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Mali Kaynak Dağılım Tablosu

116

Bina İnceleme ve Güçlendirme Müdürlüğü 0 1.636.092 1.817.880 1.999.668 2.199.635

Personel Giderleri BIN Müd. - 465.950 517.722 569.494 626.444

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri BIN Müd. - 60.442 67.158 73.874 81.261

Mal ve Hizmet Alım Giderleri BIN Müd. - 1.109.700 1.233.000 1.356.300 1.491.930

Sermaye Giderleri BIN Müd. - - - -

-Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü 12.794.016 6.664.887 23.215.603 25.537.163 28.090.880

Personel Giderleri KED Müd. 586.051 617.258 888.538 977.392 1.075.131

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri KED Müd. 87.503 90.237 124.015 136.417 150.058

Mal ve Hizmet Alım Giderleri KED Müd. 12.030.239 5.953.392 140.050 154.055 169.461

Sermaye Giderleri KED Müd. 90.223 4.000 22.063.000 24.269.300 26.696.230

DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL

İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Performans Tablosu

117

STRATEJİK AMAÇ 33 Belediye gayrimenkullerini en akılcı ve verimli bir şekilde değerlendirerek mümkün olan azami mali ve sosyal faydayı sağlamak

STRATEJİK HEDEF 33.1 Belediye mülklerinden optimum faydayı sağlayabilmek için, 2007-2011 yılları arasında kira, ecri misil ve emlak satışı yolu ile elde edilen 5 yıllık emlak gelirlerinin bütçe gelirleri toplamı içerisindeki payını yıllık ortalama %10’a çıkarmak

Stratejik Adım 33.1.1 İBB bünyesindeki gayrimenkullerinin CBS ortamına aktarılmasını sağlamak ve yönetmek*

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007 Gerçekleşen 2008 Tahmini 2009 Hedef 2010 Hedef 2011 Hedef

EMYO_P_33.1.1.1 CBS ortamındaki gayrimenkul oranı yüzde 98% 99% 100% 100% 100%

EMYO_P_33.1.1.2 CBS ortamında gayrimenkul yönetimi için yapılan sınıflandırma oranı yüzde 99% 99% 100% 100% 100%

VARSAYIMLAR Skala 2007 Gerçekleşen 2008 Tahmini 2009 Tahmini 2010 Tahmini 2011 Tahmini

EMYO_V_33.1.1.1 İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplam gayrimenkul sayısı adet 14.404 15.100 15.200 15.300 15.400

Stratejik Adım 33.1.2 Etkin kira, ecri misil ve emlak yönetimi gerçekleştirerek elde edilen gayrimenkul gelirlerini artırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007 Gerçekleşen 2008 Tahmini 2009 Hedef 2010 Hedef 2011 Hedef

EMYO_P_33.1.2.1 Gayrimenkul kira gelirleri YTL 204.382.986 145.195.720 160.000.000 176.000.000 194.000.000

EMYO_P_33.1.2.2 Gayrimenkul ecrimisil gelirleri YTL 6.057.104 7.732.824 8.500.000 9.350.000 10.300.000

EMYO_P_33.1.2.3 Gayrimenkul satımı gelirleri YTL 121.085.160 6.697.603 7.370.000 8.100.000 8.900.000

EMYO_P_33.1.2.4 Toplam gayrimenkul gelirlerinin toplam bütçe gelirlerine oranı yüzde 9% 4% 4% 4% 4%

Stratejik Adım 33.1.3 Kira ve ecri misil gelirlerininin tahsilat / tahakkuk oranını artırmak ve gelişen ekonomik koşullara göre yeniden değerlemek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala 2007 Gerçekleşen 2008 Tahmini 2009 Hedef 2010 Hedef 2011 Hedef

EMYO_P_33.1.3.1 Kira gelirlerinin tahsilat / tahakkuk oranı yüzde 87% 77% 81% 85% 89%

EMYO_P_33.1.3.2 Ecri misil gelirlerinin tahsilat / tahakukk oranı yüzde 6% 6% 7% 8% 9%

EMYO_P_33.1.3.3 Tahsilatın önceki yıla göre artış oranı yüzde 107% 27% 30% 33% 35%

EMLAK YÖNETİMİ

I dokument Normvetenskap Hydén, Håkan (sidor 172-183)