II. PRAKTICKÁ ČÁST

6. R EALIZACE PROGRAMU S E ZVÍŘÁTKY DO ŠKOLY

V této části textu uvádím jednotlivé lekce programu. S ohledem na obsaţnost textu o realizaci jsem vyčlenila aktivity jednotlivých lekcí jako samostatnou přílohu bakalářské práce. V textu práce uvádím zadaný cíl, popis realizace a zhodnocení kaţdé lekce. Pro ilustraci představuji lekci č. 3. i v textu bakalářské práce.

Seznamovací lekce č. 1.

Lekce je určená především pro skupinu dětí, které se mezi s sebou neznají. Tuto lekci jsem já osobně nezrealizovala, protoţe jsem pracovala se skupinou dětí, které se jiţ vzájemně znaly. Pro efektivitu programu je dŧleţité, aby se děti dokázaly alespoň oslovit křestním jménem a cítily se ve skupině pokud moţno bezpečně. Dále také velmi napomŧţe, kdyţ se děti budou schopné bez ostychu obrátit na pedagoga.

Cíl:

 Představit se a zapamatovat si křestní jména ostatních.

 Uvědomit si rozdíl mezi mateřskou školou a školou základní.

 Popsat a pojmenovat části lidského těla.

 Nakreslit svou postavu.

Jednotlivé aktivity a jejich popis: viz příloha

Zahajovací lekce č. 2.

Cíl:

 Ukázat dětem prostory základní školy, kterou budou v budoucnu navštěvovat.

 Seznámit je s obsahem a cíli programu Se zvířátky do školy.

Místo: místní základní škola

Pomůcky: desky pro kaţdé dítě s motivem domácích zvířat

Obr. č. 1. Desky k programu

Příprava: S místní základní školou si dohodneme přesný termín naší návštěvy.

Domluvíme se i s konkrétní třídní učitelkou některé z prvních tříd, tak aby s námi dopředu počítala. Je vhodné vyuţít např. absolvování ukázkové hodiny, kterou některé základní školy nabízejí. Před samotnou návštěvou mŧţeme s dětmi vyrobit drobné dárkové předměty pro ţáky první třídy. O budoucí návštěvě základní školy si s dětmi dopředu povídáme a připravujeme je na to, co je čeká. Následně se s dětmi vypravíme na samotnou návštěvu a prohlídku školy. Během návštěvy základní školy se snaţíme být co nejvíce otevření a zodpovídat dětem jejich případné dotazy. Na konec rozdáme dětem desky s motivem domácích zvířat a vysvětlíme jim prŧběh a cíl programu Se zvířátky do školy. Zahájení programu si učitelka mŧţe přizpŧsobit vlastním podmínkám. Předání desek by však mělo mít slavnostní ráz.

Průběh a popis realizace: Pro zahájení a první seznámení dětí s programem, jsem vyuţila návštěvu Základní školy Palachova v Brandýse nad Labem. Po předchozí domluvě s rodiči dětí a místní základní školou jsme se tak 5. 4. 2017 vydaly s předškoláky do základní školy. Děti zde měly od 8:45 domluvenou ukázkovou hodinu pod vedením paní učitelky Mgr. Ivety Novákové. Po příchodu si děti nejdříve zvědavě prohlíţely paní učitelku a vybavení třídy. Později se však aktivně zapojily do programu, který byl pro ně připravený. Děti byly velmi tiché a nesměle se kolem sebe rozhlíţely.

Po počáteční nervozitě se aktivně zapojily do plnění připravených úkolŧ. Z mateřské školy prozatím neznaly interaktivní tabuli, proto byly při práci s ní nejisté. Některé děti byly z nového prostředí natolik vyvedené z míry, ţe po celou dobu programu seděly pouze na koberci a sledovaly co se kolem nich děje. V závěru ukázkové hodiny jsem dětem představila program Se zvířátky do školy a vysvětlila jim, ţe se jeho prostřednictvím budeme na školu společně připravovat. Před odchodem ze třídy rozdala paní učitelka dětem namalované desky k programu a kaţdému popřála mnoho štěstí při své přípravě. Po vzájemném rozloučení jsme si šli prohlédnout ještě další prostory školy. Děti měly moţnost prohlédnout si společné šatny školákŧ, tělocvičnu a jídelnu, kde jsme se s dětmi posadili ke stolu a dali si svačinku. Společně jsme si povídali o ukázkové hodině a o škole jako takové. Ptala jsem se dětí, zda se do školy těší, případně z čeho mají strach.

Hodnocení programu: Zahájení programu Se zvířátky do školy se celkově vydařilo.

Děti si prohlédly prostory základní školy a po překonání počáteční nervozity se aktivně zajímaly, jak to ve škole chodí. Byla jsem ráda, ţe se podařilo vytvořit potřebnou atmosféru pro předávání desek k programu. Děti si dostatečně uvědomily dŧleţitost své připravenosti na zahájení školní docházky a pochopily význam nadcházejících lekcí.

Zahájení programu splnilo předem dané cíle a vhodně motivovalo děti k dalším lekcím.

Kočka - lekce č. 3.

Cíle této lekce:

 Seznámit se s chovem kočky domácí a naučit se tematickou básničku.

 Slovně popsat detaily obrázku tak aby jej poznali i ostatní.

 Popsat vlastnosti klubíčka včetně jeho barvy. Klubíčko namalovat s dŧrazem na uvolněné zápěstí.

 Poskládat karty ve správném pořadí podle návaznosti obrázkŧ a spolupracovat na společně zadaném úkolu.

 Procvičit sluchové vnímání a pohybové dovednosti při přesouvání z místa na místo.

Jednotlivé aktivity a jejich popis:

Seznámení se zvířetem (řeč)

Cíl: Zahájit program a motivovat děti k dalším aktivitám. Naučit děti básničku.

Seznámit je s kočkou domácí.

Pomůcky: fotografie nebo obrázek zvířete, básnička

Obr. č. 2. Kočka básnička

Popis: S dětmi se posadíme do krouţku a necháme mezi nimi kolovat rŧzné fotografie kočky. Zeptáme se dětí, proč si lidé pořizují do svých domovŧ kočku. Následně učitelka přednese dětem básničku a pro snadnější zapamatování textu ji doplní vhodnými pohyby. Básničku podle potřeby ještě několikrát společně s dětmi zopakujeme.

Který to je? (řeč)

Cíl: Popsat obrázek takovým zpŧsobem, aby ho druzí podle popisu rozpoznali.

Pomůcky: barevné obrázky s podobnými motivy, papír a tuţky, karty s počtem puntíkŧ od 1 do 3

Popis: Posadíme se do krouţku a vybereme jedno dítě, které si vylosuje z pytlíčku obrázek. Tento obrázek nesmí ukázat ostatním a má za úkol ho co nejlépe popsat slovy.

Ostatní děti učitelka vyzve k pozornému naslouchání. Po ukončení popisu obrázek smícháme s dalšími dvěma obrázky a rozloţíme je doprostřed kruhu na očíslované karty. Úkolem dětí je určit, který obrázek se nejlépe hodí k danému popisu. Správnou odpověď děti namalují na volný papír pomocí puntíkŧ. Učitelka pak společně s dětmi zhodnotí správné odpovědi a popis obrázku. V roli popisovatele vystřídáme další děti a aktivitu mŧţeme několikrát zopakovat s jinými obrázky.

Klubíčko (grafomotorika)

Cíl: Namalovat klubíčko s uvolněným zápěstím.

Pomůcky: klubíčko rŧzné velikosti a barvy pro kaţdé dítě, balicí papír, voskovky Popis: Děti si nejprve vylosují klubíčko vlny z tašky a jeden po druhém ho popíší (jeho vlastnost, barvu, velikost, strukturu). Následně připevníme na zeď velkou plochu balicího papíru a vyzveme děti, aby kočičce namalovaly pomocí voskovek několik klubíček. Klubíčka mŧţou být rŧzně veliká a barevná.

Obrázek 3. Kočka - grafomotorika

Kočičí obrázky (zrakové vnímání)

Cíl: Procvičení zrakové analýzy a syntézy. Rozvoj vzájemné spolupráce ve skupině.

Pomůcky: zalaminované karty s obrázky (http://dum.rvp.cz/materialy/domino-a-kocka-micka.html), lano

Popis: Vysvětlíme dětem princip skládání obrázkŧ a předvedeme jim to na prvním vzoru. Následně vyzveme děti, aby se postavily za lano do jedné řady. Rozdáme jim zbývající karty s obrázky, které chodí přikládat jednotlivě. Učitelka upozorní děti na pravidlo, ţe za lanem smí stát vţdy pouze jeden. Na skládání řady z obrázkŧ pracují děti samostatně. V závěru aktivity pak všichni společně zhodnotí, jak probíhala vzájemná spolupráce, jak se kdo cítil během skládání.

Kočka a myš (sluchové vnímání) šátkem. Ukazováním ruky učitelka ukáţe na dvě děti, které budou představovat myšky.

Obě myšky mají za úkol vyměnit si mezi sebou místo, aniţ by je kočka chytila. Kočka se pohybuje v prostoru a pomocí sluchu se snaţí chytit myšky během jejich přesunu.

Během aktivity se snaţíme vystřídat všechny děti v jedné z nabízených rolí. Pokud někdo nechce mít zavázané oči tak ho nenutíme a nabídneme mu roli myšky. Je potřeba děti upozornit na to, aby během výměny myšek byly potichu a nerušily kočku při lovu.

Lano (reflexe)

Cíl: Zhodnotit prŧběh celé lekce.

Popis: Sedneme si s dětmi do krouţku a kaţdý se chytne svázaného lana. Lano v krouţku postupně otáčíme tak, aby uzel byl vţdy u jednoho dítěte. Ten kdo má u sebe uzel odpovídá na otázky učitelky (např. Který úkol ti šel nejlépe?, Jak si se cítil při této aktivitě? Apod.). Učitelka dá prostor všem dětem ke krátkému shrnutí programu.

Doplňující aktivity:

Co bude následovat (předmatematické dovednosti)

Cíl: Doplnit celou řadu podle předchozího vzoru (serialita).

Pomůcky: arch papíru, fixy, pracovní list č. 1. (str. 149)

Popis: Neţ dětem rozdáme pracovní list, vyzkoušíme si doplňování řady společně všichni najednou. Na velký arch papíru namaluje učitelka začátek nějaké řady podle určitého vzoru (např. dvakrát za sebou prázdné kolečko a vybarvené kolečko). Postupně vyvolává jedno dítě za druhým a to se snaţí doplnit vhodný symbol. Zkusíme rŧzné obměny vzorŧ a aţ po té necháme děti pracovat samostatně s pracovním listem.

Která to bude? (prostorové vnímání)

Cíl: Plnit pokyny podle zadání. Procvičit orientaci vpravo a vlevo.

Popis: Děti se postaví do jedné řady a učitelka jim říká následující pokyny: „Udělej dva kroky doprava, jeden krok dopředu, pět krokŧ dozadu a tři kroky vlevo“ apod. Mŧţeme děti rozdělit na dvě skupiny a vytvořit dvě řady naproti sobě. Děti se pak budou muset lépe soustředit na zrcadlově převrácené strany.

Průběh a popis realizace:

Program se konal 6. 4. a sešlo se na něm 12 dětí. Nejdříve jsme si s dětmi povídali o tom, zda doma někdo kočku chová a jakým zpŧsobem se o ni stará. Děti se aktivně zapojily do prohlíţení obrázkŧ a fotografií, nejvíce je zaujala fotka s březí kočkou. Při nácviku básničky bylo patrné, ţe ji děti znají. Při aktivitě „Který to je?“ měly děti problémy s udrţením pozornosti a především z počátku se hra příliš nedařila. Některým předškolákŧm dělalo potíţe popisování detailŧ obrázku, podle kterých by je ostatní lépe identifikovali. S popisováním obrázkŧ jsem proto dětem hodně pomáhala. Po této aktivitě děti popisovaly vylosované klubíčko. Většina z nich se zaměřila především na barvu a velikost klubíčka. Malování klubíčka jiţ proběhlo bez problémŧ, nestihla jsem však obejít všechny děti. Nemohu proto posoudit individuální práci kaţdého dítěte pouze jeho výsledek. Při skládání obrázkŧ pracovali všichni samostatně a já měla příleţitost pozorovat jejich vzájemnou spolupráci. Většina dětí se na závěr shodla, ţe se jim nepracovalo příliš dobře a při závěrečné reflexi vznikla poměrně hezká diskuze proč

tomu tak bylo. Myslím, ţe by bylo zajímavé aktivitu zařadit opakovaně a pozorovat zda by se změnil její prŧběh. Aktivita Kočka a myš, kdy si děti vyměňovaly svá místa, přinesla dětem příjemné rozptýlení. Byla jsem ráda, ţe se všichni stihli vystřídat alespoň v jedné roli. Na závěr programu jsme se s dětmi posadili do krouţku a zopakovali si básničku. Povídali jsme si v krátkosti o jednotlivých aktivitách.

Hodnocení lekce:

Děti si naučily básničku. O chovu kočky domácí měli dobrý přehled. Detailnější popisování obrázkŧ činilo více dětem potíţe. Jejich popis byl příliš stručný a zaměřený pouze na základní znaky obrázku. Tuto oblast bude vhodné ještě procvičit a případně hru zopakovat. Dětem se dařilo vyjmenovat vlastnosti klubíčka. Při malování klubíčka pracovali všichni samostatně a činnost si opakovaně vyzkoušeli. Spojování stejných obrázkŧ bylo pro děti snadné. Vzájemná spolupráce při tomto úkolu však příliš dobrá nebyla. Je potřeba ve skupině podporovat vzájemný respekt a spolupráci. Při závěrečné aktivitě byly děti pohybově zdatné, citlivě poslouchaly a reagovaly na zvuky kolem sebe.

Ovečka - lekce č. 4.

Cíle této lekce:

 Seznámit se s vlnou a s jejím vyuţitím.

 Naučit se tematickou básničku.

 Přiřadit k danému obrázku jeho protiklad a správně ho pojmenovat.

 Doplnit chybějící části obrázku do celku.

 Vydrţet leţet se zavřenými víčky a poznat podle hlasu svého kamaráda.

 Přiřadit oblečení k určitému ročnímu období.

Jednotlivé aktivity a jejich popis: viz příloha Popis průběhu lekce:

Program zaměřený na ovečku se konal 18. 4. a sešlo se na něm 12 dětí. Hned v úvodu si děti poslechly básničku s ukazováním jednoduchých pohybŧ. Při dalším opakování se jiţ přidaly samy a poměrně rychle si básničku osvojily. Pojmenovali jsme si názvy pro samce, samici a mládě ovce a poslali si po krouţku řadu obrázkŧ. Děti si sáhly na vlnu a jmenovaly předměty, které jsou z ní vyrobené. S přiřazováním protikladŧ neměly děti potíţe. Doplňování chybějících částí obrázku se jim dařilo a řada dětí si vyzkoušela i jiné varianty obrázku. Je dobré mít příště v záloze náhradní dílky pro případ, ţe se některé části ztratí. V rámci aktivity „Kdo mě budí“ by se vyplatila propracovanější motivace dětí. Cíl aktivity byl sice naplněn, ale nepodařilo se mi navodit vhodnější atmosféru. Aktivita „Kdy to nosíme“ se vydařila a děti zvládly v poměrně krátkém čase roztřídit všechny části oblečení. Na závěr jsme si společně zopakovaly úvodní básničku.

Hodnocení lekce:

Úvodní básničku se děti naučily. Vydařila se úvodní část programu, ve které se děti seznamovaly s vlnou a jejím zpracováním. Při seznamování s vlnou vyuţily téměř všechny smysly. O uţitečnosti vlny měly děti dobrý přehled. Obrázky s protiklady připojily děti k sobě správně, ne všichni je ale dokázali správně pojmenovat.

Doplňování chybějících částí obrázkŧ do celku se dětem dařilo velmi dobře. Dětem dělalo potíţe vydrţet klidně leţet na zemi a nehýbat se. Všichni však zvládli rozeznat po hlase svého kamaráda. V závěrečné aktivitě děti ukázaly, ţe dokáţí správně roztřídit oblečení podle toho, v jakém ročním období jej nosíme. Lekce splnila předem dané cíle a upozornila mě na případné oblasti, kterým je potřeba se ještě věnovat.

Kohout - lekce č. 5.

Cíl této lekce:

 Naučit se tematickou básničku. Zopakovat básničky z minulých lekcí.

 Rozvíjet jemnou motoriku při manipulaci s několika druhy luštěnin a drobných semínek.

 Zkusit si zopakovat jednoduché rytmické motivy a vymyslet své vlastní.

 Poznat svého kamaráda pouze za pomoci hmatu.

Jednotlivé aktivity a jejich popis: viz příloha Průběh a popis realizace:

Program zaměřený na kohouta se uskutečnil 20. 4. a účastnilo se ho 11 dětí. Děti si v úvodu programu poslechly zvuky kohouta a prohlédly si obrázky několika druhŧ kohoutŧ. Úvodní básnička děti zaujala a zvládly ji poměrně rychle společně zopakovat.

Vrátili jsme se také k předchozím básničkám, u kterých mě velmi potěšilo, ţe si je děti kromě drobných detailŧ pamatují. Aktivita „Zrní“ byla trochu zdlouhavá, ale bylo vidět, ţe děti třídění jednotlivých semínek baví. V závěru aktivity si jiţ děti dobře pamatovaly jednotlivé rostliny a semínka. Při malování zrní do misky si většina dětí vyzkoušela dělat tečky pomocí silného, ale i slabého tlaku na podloţku. Velmi se jim líbil zvuk, který při společném tečkování slyšeli. Příště si musím dávat větší pozor, abych se nevěnovala pouze jednomu dítěti a stihla se dostatečně věnovat i ostatním dětem.

Bubnování rŧzných budíčkŧ se dětem velmi líbilo. Společně jsme si zkusili zabubnovat slabě, silně, pomalu, rychle a kaţdý si také vyzkoušel vymyslet vlastní motiv.

Opakování rytmŧ se dětem dařilo, ne všichni jej zvládli zopakovat úplně přesně. Bylo vidět, ţe podobnou aktivitu nejspíš ještě nedělaly. Závěrečná aktivita „Kdo je to“ se dětem dařila, některé děti však byly příliš zbrklé a svého kamaráda poznaly aţ na druhý pokus.

Hodnocení lekce:

Děti si pamatovaly básničky z předchozích lekcí. Nová básnička pro ně byla snadná.

Manipulace s drobnými semínky nedělala dětem potíţe a všichni je zvládli správně třídit a přiřadit k odpovídající rostlině. Zopakování rytmického motivu bylo pro řadu dětí obtíţné, proto jsem volila pouze krátký úsek. Některé děti potřebovaly zopakovat motiv vícekrát. Zaměřila jsem se více na společnou hru celé skupiny. Vlastní motiv děti většinou nedokázaly správně zopakovat. Poznávání po hmatu se všem dařilo, někdo však hádal napoprvé špatně a byl zbrklý. Celkově se lekce vydařila a byly naplněné všechny stanovené cíle.

Slepička - lekce č. 6.

Cíl této lekce:

 Naučit se tematickou básničku a seznámit se uţitkem chovu slepic.

 Porovnat kde je více, méně nebo stejné mnoţství předmětŧ.

 Zapamatovat si podle vzoru přesné rozvrţení předmětŧ.

 Rozlišit zvuky v krabičce.

 Seřadit obrázek podle časové posloupnosti.

Jednotlivé aktivity a jejich popis: viz příloha Průběh a popis realizace:

Program se konal 27. 4. a účastnilo se ho 10 dětí. Program byl zahájen krátkou básničkou, po které nastalo seznamování s ţivotem slepic a jejich chovem. Děti si prohlédly tematické obrázky a společně jsme vymysleli několik jídel z vajíček. Děti měly radost z moţnosti zamíchat si vajíčko metličkou a vyzkoušet si jeho konzistenci.

Aktivita zaměřená na porovnávání počtu kuliček mezi sebou nečinila dětem ţádné potíţe a líbila se jim manipulace s kuličkami. Raději bych však příště zvolila jiné pomŧcky, které by se tolik nekutálely. Po této aktivitě si děti měly zapamatovat přesné rozmístění pěti předmětŧ na ploše, coţ téměř všichni přesně splnili. Předposlední aktivita se sluchovým rozlišováním děti zaujala a aktivně se do ní zapojily. Dařilo se jim také dobře znázornit odpovídající symboly do tabulky. V závěrečné aktivitě děti skládaly obrázky podle časové posloupnosti a zároveň se při tom seznámily s vývojem slepičky. Tento úkol byl pro děti příliš jednoduchý a měly jej poměrně rychle hotový.

Program jsme zakončili zopakováním úvodní básničky a reflexí, při které děti správně rekapitulovaly jednotlivé aktivity, kterých se během lekce účastnily.

Hodnocení lekce:

Děti měly problém se správnou výslovností některých slov básničky. Po jejím nácviku ji zvládli všichni dobře interpretovat. Děti se seznámily s významem chovu slepic a získaly představu o tom, jak se dají zuţitkovat vejce. Porovnávání předmětŧ mezi s sebou se dětem dařilo a reagovaly správně na pojmy méně, více, stejně. Zapamatování správného rozmístění předmětŧ zvládla téměř většina dětí hned napoprvé. Příště bych tento úkol ztíţila. Děti správně rozlišovaly a identifikovaly předměty, které vydávaly zvuky v krabičce. Seřazení obrázkŧ podle časové posloupnosti bylo pro děti snadné a nedělalo jim potíţe.

Pes - lekce č. 7.

Cíl této lekce:

 Odpovídat celou větou na poloţené otázky a respektovat pravidla společné komunikace.

 Zapamatovat si co nejvíce odpovědí svých kamarádŧ.

 Rozlišit rŧzné rasy psŧ a spojit dva totoţné obrázky. Zapamatovat si jejich rozmístění. Dodrţet pravidla společenské hry pexeso.

 Udrţet pravidelnou pulzaci při recitování textu skákal pes.

 Vytleskat zadané slovo a spočítat jeho slabiky.

Jednotlivé aktivity a jejich popis: viz příloha Průběh a popis realizace:

Program se uskutečnil 4. 5. a sešlo se na něm 12 dětí. V úvodu děti zaujala básnička, ale hlavně doplňujícími pohyby k ní. Z odpovědí dětí jsem zjistila, ţe psa z nich doma většinou nikdo nemá a ani ho mít nemohou. Děti uváděly zajímavé argumenty týkající se především náročné péče o psa a alergii v rodině. Na otázku, proč si psa někteří lidé pořizují, však reagovali správně a samostatně vymysleli mnoho dŧvodŧ. Před další aktivitou jsem děti motivovala krátkým příběhem a aţ následně pokračovala samotnou

Program se uskutečnil 4. 5. a sešlo se na něm 12 dětí. V úvodu děti zaujala básnička, ale hlavně doplňujícími pohyby k ní. Z odpovědí dětí jsem zjistila, ţe psa z nich doma většinou nikdo nemá a ani ho mít nemohou. Děti uváděly zajímavé argumenty týkající se především náročné péče o psa a alergii v rodině. Na otázku, proč si psa někteří lidé pořizují, však reagovali správně a samostatně vymysleli mnoho dŧvodŧ. Před další aktivitou jsem děti motivovala krátkým příběhem a aţ následně pokračovala samotnou

In document Volnočasové aktivity předškolních dětí zaměřené na přípravu pro vstup do základní školy (Page 52-81)