3 Bakgrund

3.3 Radio- och tv-lagen

Radio- och tv-lagen innehåller bestämmelser om tv-sändningar, beställ-tv, sökbar text-tv, videodelningsplattformar, ljudradiosänd-ningar och beställradio (1 kap. 1 §).

Definitioner

I radio- och tv-lagen definieras olika begrepp. Ett tv-program är ett program som huvudsakligen består av rörliga bilder med eller utan ljud som ingår i tv-sändning eller i beställ-tv (3 kap. 1 § 21). Tv-sändning är en Tv-sändning av eller att sända tv-program med hjälp av elektroniska kommunikationsnät där sändningen tillhandahålls av en leverantör av medietjänster, är riktad till allmänheten och avsedd att tas emot med tekniska hjälpmedel. En ljudradiosändning är en sänd-ning av ljudradioprogram som sänds under samma förutsättsänd-ningar som en tv-sändning (3 kap. 1 § 11 och 22).

Med sökbar text-tv avses en sändning via elektroniska kommuni-kationsnät som huvudsakligen består av text, grafik eller stillbilder, med eller utan ljud, som en leverantör av medietjänster tillhanda-håller, är riktad till allmänheten och avsedd att tas emot med tekniska hjälpmedel samt låter användaren själv välja vilken del av innehållet som han eller hon vill ta del av och vid vilken tidpunkt det ska ske (3 kap. 1 § 20).

Beställradio och beställ-tv är tjänster där en leverantör av medie-tjänster i informations-, underhållnings- eller utbildningssyfte till-handahåller allmänheten ljudradioprogram eller tv-program med hjälp av elektroniska kommunikationsnät, på begäran av användaren, vid en tidpunkt som användaren väljer och från en katalog med pro-gram som leverantören har valt ut (3 kap. 1 § 5 och 6). Avsikten är inte att databaser där endast några få eller delar av tv-program

till-handahålls tillsammans med innehåll av annat slag ska omfattas av definitionen av beställ-tv. Detta framgår bland annat av att leveran-tören ska erbjuda tjänsten i form av en katalog med program som leverantören har valt ut. Det huvudsakliga syftet med tjänsten ska också vara att tillhandahålla program (prop. 2009/10:115 s. 109).

Definitionen av beställradio knyter an till definitionen av beställ-tv (prop. 2019/20:168 s. 185).

Reklam definieras som varje form av meddelande som sänds antingen mot betalning eller liknande ersättning eller som utgör egenreklam och som syftar till att i näringsverksamhet marknadsföra varor, tjänster, fast egendom, arbetstillfällen eller andra nyttigheter.

Sponsring är bidrag som någon som inte tillhandahåller eller pro-ducerar bland annat ljudradio, beställradio, tv-sändningar, beställ-tv eller sökbar text-tv ger för att finansiera dessa tjänster eller program i syfte att främja bidragsgivarens namn, varumärke, anseende, verk-samhet, produkt eller intresse. Produktplacering är förekomsten av en vara, en tjänst eller ett varumärke i bland annat program i marknads-föringssyfte och mot betalning eller liknande ersättning till leveran-tören av medietjänsten, dock inte när varan eller tjänsten är av obetyd-ligt värde och har tillhandahållits gratis (3 kap. 1 § 14, 17 och 18).

Även om begreppet program används i olika sammanhang i radio- och tv-lagen definieras det inte. Enligt förarbetena till lagen avses med program detsamma som i yttrandefrihetsgrundlagen, dvs. innehållet i ljudradio, tv eller andra sådana överföringar av ljud, bilder eller text som sker med hjälp av elektromagnetiska vågor (prop. 2009/10:115 s. 110 samt prop. 2019/20:168 s. 54).

Frågan om en definition av begreppet program borde ingå i radio- och tv-lagen togs upp vid genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/1808 av den 14 november 2018 om ändring av direktiv 2010/13/EU om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (direktivet om audio-visuella medietjänster), mot bakgrund av ändrade marknadsför-hållanden. I förarbetena uttalas att definitionen av program i yttrande-frihetsgrundlagen omfattar betydligt mer än direktivets definition av samma begrepp. Till exempel omfattas ljudradioprogram, sökbar text-tv och innehåll i databaser med grundlagsskydd av begreppet.

I yttrandefrihetsgrundlagen finns inte heller något krav på att ett program ska utgöra ett enskilt inslag av en programtablå eller en

katalog. Om direktivets programbegrepp infördes i radio- och tv-lagen skulle det finnas en risk för otydlighet eftersom yttrande-frihetsgrundlagen och radio- och tv-lagen då skulle definiera samma begrepp på olika sätt. Med begreppet program borde därför även i fortsättningen avses detsamma som i yttrandefrihetsgrundlagen (prop. 2019/20:168 s. 54).

Tillstånd krävs för sändningar i marknätet

För att sända ljudradio, tv och sökbar text-tv via marknätet krävs sändningstillstånd. Ett tillstånd ger rätt att under en viss tid sam-tidigt sända det antal programtjänster i ljudradio, tv eller sökbar text-tv i ett angivet område och under den del av dygnet som anges i tillståndet. Tillståndet får förenas med olika skyldigheter i form av villkor. Regeringen meddelar tillstånd för verksamhet som finansieras med public service-avgift enligt lagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst (4 kap. 2–4 §§ och 8–11 §§, 10 kap.

1 § samt 11 kap. 1–3 §§ radio- och tv-lagen). Radio- och tv-lagens uppräkning av de villkor som får ställas upp i ett tillstånd är uttöm-mande (prop. 1995/96:160 s. 84).

Bestämmelser om innehållet i program ges i lag eller i tillståndsvillkor

Krav på innehållet i sändningar eller tillhandahållanden ställs som ut-gångspunkt direkt i lag i de fall skyldigheten gäller för alla sändningar av en viss art. Andra villkor får ställas i tillstånd (prop. 1995/96:160.

s. 84).

Exempel på krav på program som framgår direkt av lag är för-budet mot otillbörligt kommersiellt gynnande som för tv-program gäller för sändningar av tv och sökbar text-tv samt beställ-tv oavsett distributionssätt och vem som tillhandahåller tjänsten (5 kap. 5 § radio- och tv-lagen).

Det finns bestämmelser i radio- och tv-lagen som riktar sig mot sändningar och tillhandahållanden från public service. Till skillnad för tv-sändningar, beställ-tv eller sökbar text-tv gäller den så kallade demokratibestämmelsen för ljudradiosändningar med tillstånd från regeringen. Denna och bestämmelsen om otillbörligt kommersiellt

gynnande i ljudradio gäller för beställradio som finansieras med public service-avgift (14 kap. 1, 2 och 8 §§).

Villkor i tillstånd att sända ljudradio eller tv

I ett sändningstillstånd får exempelvis ställas villkor om att en till-ståndshavare ska sända under viss minsta tid eller använda en angiven sändningsteknik. Villkoren kan också vara programrelaterade, dvs.

avse innehåll (4 kap. 8–11 §§ och 11 kap. 3 §). Innan ett beslut om tillstånd fattas ska den sökande ges tillfälle att ta del av och yttra sig över de villkor som regeringen avser att förena med tillståndet. Ett beslut om tillstånd får inte innehålla andra programrelaterade villkor än dem som den sökande har godtagit (4 kap. 14 § och 11 kap. 5 §).

Granskning i efterhand av program

Granskningsnämnden för radio och tv (granskningsnämnden) över-vakar genom granskning i efterhand om program som har sänts i tv, sökbar text-tv eller ljudradio eller som har tillhandahållits i beställradio som finansieras med public service-avgift eller i beställ-tv står i över-ensstämmelse med radio- och tv-lagen och de programrelaterade villkor som kan gälla för tjänsterna (16 kap. 2 § första stycket).

Programrelaterade villkor, exempelvis villkor om opartiskhet och sak-lighet, som ställs upp i tillstånd gäller enbart för sändningar i mark-nätet. Granskningsnämnden kan i dag alltså inte granska sändningar eller tillhandahållanden genom tråd utifrån villkor som ställs upp i sändningstillstånd.

Anges ett krav på innehållet i ett program direkt i radio- och tv-lagen kan nämnden pröva om innehållet i programmet överensstäm-mer med lagens krav. Sådana bestämmelser kan gälla både för sänd-ningar och tillhandahållanden och för olika distributionssätt, även tråd.

Sanktioner

Om en bestämmelse överträtts anger radio- och tv-lagen olika sank-tioner beroende på vilket krav som överträdelsen gäller. De möjliga sanktionerna är återkallelse av tillstånd, offentliggörande, vite och

särskild avgift. Även böter eller fängelse kan komma ifråga, om sändningen sker utan tillstånd när tillstånd krävs eller om förbudet mot sändning från radioanläggning över öppna havet överträds. För vissa överträdelser hänvisar radio- och tv-lagen till annan lagstiftning (16–18 kap.).

Offentliggörande

Finner granskningsnämnden att en leverantör av medietjänster har brutit mot programrelaterade tillståndsvillkor om bland annat opar-tiskhet och saklighet samt genmäle och för ljudradio beriktigande eller bestämmelsen i 5 kap. 4 § första stycket radio- och tv-lagen om beriktigande för tv-sändningar får granskningsnämnden besluta att leverantören på lämpligt sätt ska offentliggöra nämndens beslut. Ett beslut får inte innebära att offentliggörandet måste ske i leverantörens program. Beslutet får innefatta ett föreläggande vid vite (17 kap. 10 §).

En leverantör får, med hänsyn till bestämmelsen i 3 kap. 6 § yttrande-frihetsgrundlagen om redaktionell självständighet, fritt välja vilken form redogörelsen ska ha. I att beslutet ska offentliggöras på lämpligt sätt ligger att offentliggörandet ska göras på ett sätt att dess spridning står i rimlig proportion till den spridning som den felaktiga uppgiften hade och att offentliggörandet har en geografisk anknytning till det kränkta subjektet (prop. 1995/96:160 s. 143 och s. 191).

Särskild avgift

Om granskningsnämnden finner att en tillståndshavare inte följer bland annat villkor om annonser, sponsrade program och produkt-placering som beslutats med stöd av 4 kap. 10 § radio- och tv-lagen får nämnden ansöka hos Förvaltningsrätten i Stockholm om att till-ståndshavaren ska åläggas att betala en särskild avgift. Vid prövningen av frågan om avgift ska påföras ska rätten särskilt beakta överträdel-sens art, varaktighet och omfattning. När avgiftens storlek fastställs ska särskilt beaktas de omständigheter som legat till grund för pröv-ning av frågan om avgift ska påföras (17 kap. 5 och 6 §§ samt 19 kap.

4 § radio- och tv-lagen).

Återkallelse

Ett tillstånd att sända tv, sökbar text tv och tillstånd att sända ljud-radio får, såvitt gäller tillstånd som har lämnats av regeringen, åter-kallas om en tillståndshavare väsentligen åsidosatt tillståndsvillkor om bland annat opartiskhet och saklighet, genmäle och för ljudradio beriktigande samt förbud mot och villkor för att sända reklam eller andra annonser, sponsrade program och produktplacering. Ett stånd att sända tv eller sökbar text-tv får också återkallas om till-ståndshavaren väsentligen brutit mot bestämmelsen i 5 kap. 4 § första stycket radio- och tv-lagen om beriktigande för tv-sändningar (18 kap. 2 § radio- och tv-lagen). Ett tillstånd får bara återkallas om det i betraktande av skälen för åtgärden inte framstår som alltför ingripande (18 kap. 7 §).

I dokument Innehållsvillkor för public service på internet och ordningen för beslut vid förhandsprövning (SOU 2022:5) (sidor 40-45)