Rapportering för verksamhetsåret 18/19: JF

I dokument FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSEN (sidor 139-142)

Planerade aktiviteter

Återrapportering avseende ”planerade aktiviteter”

Den största delen av JF-sektionens löpande verksamhet sköts fortfarande genom Juridiska föreningen (JF). Denna verksamhetsplan gäller därför för kommande år i föreningen.

Det övergripande målet för 2018 är att upprätthålla det starka engagemang som våra medlemmar visat under de senaste åren. Det planerar JF att göra genom att erbjuda ett stort och varierat utbud av aktiviteter och evenemang som tilltalar och inkluderar alla medlemmar.

Studiesocialt: Under året har/kommer en rad studiesociala aktiviteter äga rum. Inplanerat är som tidigare år återkommande tider i landstingshallen för valfria aktiviteter. Utöver det kommer JF anordna en beachvolleybollturnering, sittningar, tentafester, Snow wars, en hike i Skuleberget, skidresa till Åre, fotbollsturnering samt regelbundna EPP med Quiz. Det studiesociala utskottet kommer fokusera på att integrera de nya studenterna i aktiviteterna så att vi får ett brett och levande studiesocialt studentliv och förhoppningsvis får ännu fler att engagera sig i föreningsarbetet.

JF fortsätter löpande att jobba mer med är att arrangera fler studiesociala aktiviteter tillsammans med andra föreningar och sektioner för att medlemmarna ska få ett större socialt kontaktnät utanför det egna programmet. Exempelvis arrangerar vi Umeå World Cup; en fotbollsturnering tillsammans med flera olika föreningar.

Studenttidningen de Facto: Föreningens egen studenttidning de Facto är en publikation där våra medlemmar skriver om aktuella ämnen och allmänt om livet på campus. Tidningen ges ut två gånger per termin och skickas hem till brevlådan, något som uppskattas väldigt mycket av våra medlemmar.

Juriststudenternas rådgivning (JR): JR är en grupp juriststudenter som erbjuder allmänheten kostnadsfri juridisk rådgivning. Under våren har JR lyckats engagera ännu fler medlemmar vilket är väldigt roligt och målet för resterande verksamhetsår är att fortsätta på samma linje och även marknadsföra JR ytterligare till allmänheten.

Kontakt med näringslivet: Kontakten med näringslivet kommer framförallt bestå i gästföreläsningar, EPP:er tillsammans med våra samarbetspartners, en Stockholmsresa med studiebesök på olika juridiska arbetsplatser samt Juristens dag (JD). JD är en arbetsmarknadsmässa som årligen arrangeras av en arbetsgrupp som ligger under JF. JD växer i snabb takt och föregående år ökade antalet utställare markant, vilket är väldigt roligt. Årets upplaga av JD har flyttats från slutet av januari till början av december, dels eftersom det innebär att studenterna hinner söka de sommarjobb som företagen erbjuder (då rekryteringsprocesserna vanligtvis hunnit avslutas då vi tidigare haft mässan i januari), och dels för att det ska sammanfalla bättre med tentaplugget. Målet för detta år är att bibehålla den goda kontakt vi har med tidigare utställare, samt att öka studenternas deltagande i de event som erbjuds i samband med mässan.

Vidare arbetar JF tillsammans med Elsa (global studentförening för juriststudenter) och representanter från näringslivet med en rättegångstävling där studenterna får möjlighet att prova

Verksamhetsrapportering Stefan Brattlöf

Organisationssekreterare 2018-09-11

Umeå studentkår

Biblioteksgränd 6, 907 36 Umeå 070-686 90 53

stefan.brattlof@umeastudentkar.se Sidan 40 av 43

sina färdigheter och kunskaper i en tävling som dessutom har en stor studiesocial prägel med avslutande sittning.

Nytt för i år är ett case-event med konsultbyrån Procure It Right (PIR), som vi arrangerar tillsammans med NTK och HHUS.

Mål och förväntningar

Återrapportering avseende ”mål och förväntningar”

Målet för verksamheten i JF-sektionen är att vi ska fortsätta verksamheten på samma sätt som tidigare.

Jämställdhet och lika villkor

Återrapportering avseende ”jämställdhet och lika villkor”

Jämn könsfördelning är också något vi strävar efter när vi utser styrelse, utskott och andra arbetsgrupper. Dock är det svårt att påverka könsfördelningen när ny styrelse utses då det är ett förtroendeuppdrag där medlemmarna röstar in de kandidater de tycker är mest lämpade. När det gäller utskott och andra arbetsgrupper så försöker vi tänka på att det ska vara så jämn fördelning mellan kön som möjligt. Vi försöker också se till att det blir en så stor spridning mellan de olika terminerna som möjligt, vilket vi tycker bidrar till ett bättre arbete. Föreningen har en policy som fokuserar på icke-diskriminering och denna är vägledande i arbetet för styrelse, utskott samt övriga engagerade medlemmar i JF.

Alkoholkultur

Återrapportering avseende ”alkoholkultur”

Inför HT 2018 har JF, likt förra året, valt att utse en valberedning som i sin tur rekryterat fem generaler till insparksutskottet. Rekryteringen har skett genom individuella intervjuer, detta för att få väl lämpade och engagerade personer då insparken är väldigt viktig för att de nya studenterna ska få en bra start på sin studietid. Fokus ska vara på att lära känna sina studiekamrater, bekanta sig med universitetet och Umeå som stad. Inga aktiviteter får innehålla tvång eller hets att förtära alkohol. Detta är något vi arbetat mycket med inför insparken HT 2018. De utsedda generalerna tillsammans med huvudfaddrar deltog i Kårens mottagningsutbildning och har alla tagit del av JF:s alkoholpolicy och icke-diskrimineringspolicy.

Något som vi hoppas bidrar till ett väl mottagande av de nya studenterna. Det har varit viktigt för oss att inget evenemang som JF anordnar ska på något sätt sätta alkohol i centrum, något som också generalerna varit väl medvetna om i sitt planerande av insparken.

Studie- och arbetsmiljö

Återrapportering avseende ”studie- och arbetsmiljö”

För att främja en väl fungerande utbildningsbevakning, säkerställd utbildningskvalitet och en god studie- och arbetsmiljö hålls kontinuerliga möten och regelbundna samtal mellan JF och Juridiska institutionen. JF agerar som studenternas röst mot institutionen och har framfört

Verksamhetsrapportering Stefan Brattlöf

Organisationssekreterare 2018-09-11

Umeå studentkår

Biblioteksgränd 6, 907 36 Umeå 070-686 90 53

stefan.brattlof@umeastudentkar.se Sidan 41 av 43

deras åsikter och synpunkter på studie- och arbetsmiljön på juristprogrammet. Denna kontakt sker främst genom ordförandes månatliga möten med prefekten, kursråd under terminens gång där studentrepresentanter från JFs utbildningsutskott från olika terminer har möten med kursansvariga lärare, programråd och möte med Juridiska Institutionens utbildningsutskott där våra medlemmar representeras av utbildningsansvarig i JF samt genom möten mellan JFs utbildningsansvarig och studierektorn för Juridiska Institutionen. JFs utbildningsansvarig är även studentarbetsmiljöombud och har fått en enklare utbildning i vad arbetet innebär.

Utbildningsfrågor

Återrapportering avseende ”utbildningsfrågor”

Sektionens kärnverksamhet kommer även under det kommande året vara fokuserad på utbildningsbevakning. Utbildningsbevakningen kommer att bedrivas i samarbete med Umeå studentkår via studentombudet Nelly Fernström. Studentombudet kommer under året representera JF-sektionen i olika beslutande organ. Utbildningsansvarig för JF håller

kontinuerliga möten med ett tillsatt utbildningsutskott innehållande studentrepresentanter från juristprogrammets olika terminer. Under dessa möten diskuteras utbildningsfrågor samt studie- och arbetsmiljöfrågor som uppstår i de olika terminerna. Genom studentrepresentanterna i JFs utbildningsutskott är det enklare för JFs utbildningsansvarig att nå ut till fler studenter och få ett bättre gehör på studenternas åsikter om de olika kurserna.

JFs utbildningsansvarig sitter med i styrelsen för JURO (Juris studerandes riksorganisation) där utbildningsfrågor diskuteras på nationell nivå mellan representanter från Sveriges olika

lärosäten som erbjuder juristutbildning. JF arbetar för ett bättre samarbete mellan terminerna, så att studenter kan ta hjälp från varandra över terminernas gränser. JF jobbar även

fortsättningsvis med arbetet kring digitala tentor, främst genom uppföljning från de studenter som skrivit sina tentor digitalt.

Sektionsstyrelse

Återrapportering avseende ”sektionsstyrelse”

Ordförande: Fanny Jutered Vice ordförande: Julia Gustafsson

ordf@jf-umea.se viceordf@jf-umea.se

Ekonomiansvarig: Carl Wallbäck Informationsansvarig: Lowisa Fagerudd ekonomiansvarig@jf-umea.se info@jf-umea.se

Utbildningsansvarig: Mounir Gallouze Marknadsansvarig: Madeleine Lyth Segerman utbildning@jf-umea.se marknad@jf-umea.se

Chefredaktör de Facto: Malin Fagerström Klubbmästare: Johanna Grundberg defacto@jf-umea.se klubb@jf-umea.se

Sportmästare: Emma Nilsson sport@jf-umea.se

Verksamhetsrapportering Stefan Brattlöf

Organisationssekreterare 2018-09-11

Umeå studentkår

Biblioteksgränd 6, 907 36 Umeå 070-686 90 53

stefan.brattlof@umeastudentkar.se Sidan 42 av 43

I dokument FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSEN (sidor 139-142)