Rapportering för verksamhetsåret 17/18: SamSek

I dokument FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSEN (sidor 125-129)

Genomförda aktiviteter

Återrapportering avseende ”genomförda aktiviteter”

I jämförelse med tidigare år genomförde Samsek ett utökat antal utåtriktade aktiviteter.

Under höstterminen arrangerade Samsek en gemensam styrelseutbildning, middag och kick-off med fackförbundet Akademikerförbundet SSR för Samseks underföreningar. Själva

evenemanget lockade representanter från de flesta underföreningarna och många av dem gav positiv feedback om utbildningen. Dessutom deltog Samsek i ett antal medlemsvärvartillfällen där sektionen stod och marknadsförde sig i Lindellhallen framförallt och försökte sälja gamla väskor som så småningom avskrevs ur bokföringen.

Till våren anordnade Samsek en föreläsningsserie vid två tillfällen som framförallt riktade sig till studietidens senare delar med fokus på uppsatsskrivande och jobbsökande. Vid båda tillfällena bjöd sektionen på fika till sina medlemmar. Den första föreläsningen hölls av studieverkstaden vilket lockade ungefär 30 besökare och gav mersmak för fortsatta

föreläsningar. Den andra föreläsningen som hölls av ASSR och ett bemanningsföretag lockade mindre än 10 studenter vilket förklarades av sen marknadsföring och ett datum som inte passade studenterna. Förra verksamhetsårets styrelse ansåg att föreläsningar är ett enkelt sätt att nå ut till sektionens medlemmar och med noga valda ämnen även något som borde locka fler studenter i framtiden.

Tillsammans med föreläsningsserien instiftade styrelsen ett bidrag som föreningar eller medlemmar kan söka istället för att erbjuda ett uppsatsstipendium för en enskild student.

Stipendiet ströks dels på grund av att det enbart skulle gynna en enskild student och dels för att styrelsen inte kunde hitta en tillräckligt objektiv bedömningsmodell av eventuella sökanden.

Sedan bjöd Samsek in studenter till en brunch där medlemmar bjöds på brunchen och övriga fick betala en mindre symbolisk summa för att vara med. Det bjöds på mat, kaffe, dricka och sektionen tillhandahöll musikunderhållning förutom vissa sociala aktiviteter som en

tipspromenad och kubbsspelande. Evenemanget uppskattades stort av gästande studenter som berättade om att sektionen tagit flera steg under året i deras ögon. Evenemanget gav mycket exponering och lovar gott inför höstens brännbollsturnering som Samseks föreningar anordnar. Föregående styrelse upplever att själva kontinuiteten av utåtriktade aktiviteter som sektionen erbjuder är viktig för sektionens utveckling.

Samsek avslutade sitt år med aktiviteter för medlemmarna med en examensceremoni. Den anordnas för alla studenter men eftersom socionomerna har sin egen ceremoni deltog inte deras förening. Efter ett långt planeringsarbete genomfördes ceremonin inför ungefär 300 gäster varav 100 var studenter. Det är ett evenemang som uppskattas mycket av studenterna då sektionen vill ge dem en fin avslutning på deras studietid men som efter flera år i följd skapar anspänning hos de som arrangerar.

En aktivitet som planerats men inte genomförts än är Samseks brännbollsturnering som kommer arrangeras i slutet av september. Det är en sammanfattning av de utåtriktade aktiviteterna som sektionen genomfört under förra verksamhetsår.

Verksamhetsrapportering Stefan Brattlöf

Organisationssekreterare 2018-09-11

Umeå studentkår

Biblioteksgränd 6, 907 36 Umeå 070-686 90 53

stefan.brattlof@umeastudentkar.se Sidan 26 av 43

Sektionsutveckling

Återrapportering avseende ”sektionsutveckling”

Styrelsen har både varit väldigt nöjd med hur utvecklingen av det interna styrelsearbetet har gått såväl som de aktiviteter som sektionen genomförde. Däremot inser avgående styrelse att arbetet kräver kunskap i styrelsearbete, i studentfackligt arbete och marknadsföring om sektionen ska kunna fortsätta utveckla sin roll hos studenterna.

Den analys avgående styrelse gjort är att sektionen behöver klara av att nischa sig mot sina studenter. En vanlig beskrivning från styrelseledamöter har varit att det är svårt att förstå vad ens egen funktion är. Framförallt om både kåren centralt och sektionens föreningar genomför aktiviteter, studiesocialt arbete och utbildningsarbete. Det har saknats kunskap om hur en sektion kan göra dessa saker för sig själva. Under förra året jobbade styrelsen hårt med dessa frågor.

En annan viktig utvecklingsfront är sektionens marknadsföring. Där skulle sektionen gynnas av att få mer kompetens tidigt för att veta hur de kan jobba med marknadsföring på ett enklare sätt.

Kårföreningar

Återrapportering avseende ”kårföreningar”

Samseks föreningsantal har under verksamhetsåret 17/18 förändrats på det viset att Samvetet uppgick i Nordpol. Dessutom blev GSF vilande även fast de verkar vilja återstarta sin verksamhet igen. Sektionens föreningar består just nu av:

- Umsys - Sosum - Nordpol - GSF (vilande)

- Geografiska föreningen - Cibus

Samsek har regelbundet haft styrelsemöten där varje kårförening varit representerad med en ledamot var. Vid dessa möten, och även stor- och årsmötena, har sektionen och föreningarna haft informationsutbyte om genomförda, kommande och planerade aktiviteter och händelser.

Dessutom har sektionen vid vårterminen explicit verkat för att utbilda sin ledamöter för att de ska kunna sprida sin kunskap i sina föreningar och med andra studenter.

Till sist ägnade sig styrelsen även åt att uppsöka ett antal av sina föreningars styrelsemöten för att minska avståndet mellan sektionsstyrelsen och föreningsstyrelserna.

Verksamhetsrapportering Stefan Brattlöf

Organisationssekreterare 2018-09-11

Umeå studentkår

Biblioteksgränd 6, 907 36 Umeå 070-686 90 53

stefan.brattlof@umeastudentkar.se Sidan 27 av 43

Representation och struktur

Återrapportering avseende ”representation och struktur”

Organ vid Samhällsvetenskapliga fakulteten där sektionen tillsatt representanter:

Fakultetsnämnden, Utbildningskommittén, Dekanens beslutsmöte.

Kårens interna organ där sektionen tillsatt representanter: Sektionsnämnden.

Jämställdhet och lika villkor

Återrapportering avseende ”jämställdhet och lika villkor”

Samsek arbetar inte aktivt och explicit med att främja jämställdhet och lika villkor. Det finns policys och dokument på Umeå studentkårs hemsida som rör jämställdhet och lika villkor föreningarna har haft möjlighet att ta del av och arbetat utifrån. Styrelsen har i viss mån arbetat utåtriktat genom studiesociala frågor via hemsidan men det har inte berör jämställdhetsfrågor. I framtiden önskar sektionen mer kunskap om hur arbete kan bedrivas utåtriktat.

Alkoholkultur

Återrapportering avseende ”alkoholkultur”

Samsek arbetar inte aktivt med att främja en sund alkoholkultur, dock uppmuntras sektionens kårföreningar - som ansvarar för mottagningen - att genomgå en mottagningsutbildning som Umeå studentkår anordnar varje vårtermin. Föreningarna har vid Samseks möten fått rapportera om hur mottagningen har fungerat, så att eventuella brister framförs. Under verksamhetsåret 17/18 har det inte framkommit information som menar på att en osund alkoholkultur skulle ha främjats.

Studie- och arbetsmiljö

Återrapportering avseende ”studie- och arbetsmiljö”

Sektionens studentombud har under verksamhetsåret agerat huvudstuderandearbetsmiljöombud (HSAMO), med uppdrag att samordna samtliga studerandearbetsmiljöombud (SAMO:s) under Samsek. Varje kårförening utser en SAMO bland sina medlemmar, som ska vara extra uppmärksam på eventuella problem och brister, och svara på andra studenters frågor och synpunkter gällande den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Under verksamhetsåret 17/18 fick kårföreningarnas medlemmar möjlighet att närvara vid SAMO-utbildningar och diskussionsträffar anordnade av Umeå studentkår. Dessa träffar hade som syfte att klargöra uppdraget som SAMO, men även att agera forum för diskussion av problem och utmaningar.

Dessutom var vårterminens styrelsemöten temabaserade och ett av mötena behandlade studie- och arbetsmiljön. Ledamöterna fick en kortare föreläsning och startade sedan workshops vilket gav information, åsikter och underlag som sektionen kunde arbeta med. Dessa framfördes vid husråd och resultatet av husrådets möten återkopplades till studenterna via sektionens facebooksida.

Verksamhetsrapportering Stefan Brattlöf

Organisationssekreterare 2018-09-11

Umeå studentkår

Biblioteksgränd 6, 907 36 Umeå 070-686 90 53

stefan.brattlof@umeastudentkar.se Sidan 28 av 43

Utbildningsfrågor

Återrapportering avseende ”utbildningsfrågor”

Sektionen har, tillsammans med Juridiska föreningen, ett heltidsarvoderat studentombud som arbetar med utbildningsfrågor. Studentombudet har bland annat fungerat som ett stöd förstudenter som har frågor rörande deras utbildning. Ombudet har utöver detta representerat studenterna i beslutande och beredande organ på institutions- och fakultetsnivå. Utöver detta har Samsek, genom sina olika kårföreningar, tillsatt studentrepresentanter i diverse organ som bland annat behandlar utbildningsfrågor, ex. programråd.

Verksamhetsrapportering Stefan Brattlöf

Organisationssekreterare 2018-09-11

Umeå studentkår

Biblioteksgränd 6, 907 36 Umeå 070-686 90 53

stefan.brattlof@umeastudentkar.se Sidan 29 av 43

I dokument FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSEN (sidor 125-129)