REDIGERINGSLÄGE 85

I dokument Redaktörshandbok Online (sidor 85-106)

Flikar i redigeringsläge

Alla sidsidtyper innehåller ett antal olika flikar där olika inställningar kan göras och information kan matas in. Vad som finns under varje flik är helt beroende på vilka funktioner man vill att just den specifika sidtypen skall ha. Antalet flikar kan också variera beroende på sidtyp. Det finns möjlighet att förändra vilka flikar som finns och vilken information som skall finnas under respek-tive flik, det är ett arbete som din systemadministratör har möjlighet att utföra. I alla mallar finns ett antal fält som inte går att välja bor t i mallen, de är markerade med en stjärna nedan. Övriga fält är alltså inte säker t att de finns med i den mall som du arbetar med.

Här förklaras sidmallen Vanlig webbsida som oftast ligger till grund för övriga sidmallar.

Information

Standardvärden

Systemadministratören för er webbplats har möjlighet att lägga in standardvärden för de olika fälten som du kan fylla i. Det kan innebära att rubrikfältet redan är ifyllt eller kanske att datum för publicering fylls i automatiskt. Om din systemadministratör har valt att arbeta med standard-värden är det ofta ett tecken på att man vill hjälpa till och förenkla arbetet för redaktörerna utan att begränsa. Det innebär att du som redaktör kan ändra de förutbestämda värdena om du önskar.

Namn *

Här skriver du namnet på sidan du skapar. Detta namn är även det namn som syns i menyn på webbplatsen. Namnet visas även som rubrik på sidan.

© E l e k t r o P o s t S t o c k h o l m A B

Börja/sluta publicera *

Du kan välja att sidan du skapar bara skall vara publik under en viss period. Du anger mellan vilka tidpunkter sidan ska visas exempelvis, 2001-04-01 08:00 till och med 2001-04-30 16:00. Genom att klicka på knappen bredvid inmatningsfältet får du upp en kalender där du kan klicka på aktuellt datum och tid. Om du lämnar fälten tomma inne-bär det att sidan publiceras omedelbar t och att sidan inte har en tidsbestämd synlighet på webb-platsen.

Du måste då manuellt radera sidan om du inte vill att den skall vara kvar. Det går också bra att bara använda ett av fälten om du vill bestämma antigen star t- eller stoppdatum. Glöm inte att klicka på knappen Publicera när du sparat sidan, om du mis-sar det kommer sidan aldrig att publiceras. Trots att du klickar på publicera direkt efter du sparat

kommer sidan inte att bli publik förrän det valda datumet och tiden inträffar.

Markera sidan som ändrad *

I EPiSer ver används datumet då sidor sparas vid flera olika tillfällen. Ett exempel kan vara vid prenumeration, då sidan skickas med som en nyhet i prenumerationen. Det är dock inte alltid som det är aktuellt att poängtera att sidan är ändrad. Det kan exempelvis vara om man gått in och ändrat mindre layoutförändringar eller stavfel. För att EPiSer ver skall förstå att du gjor t omfattande förändringar av innehållet skall du därför mar kera kr yssr utan Markera sidan som ändrad. Då kommer systemet att ta med den i nästa prenumerationsutskick.

Pufftext (Ingress)

Puff-text kan jämföras med ingress och används då du vill framhäva saker lite extra. Puff-texten syns oftast bara i listningar som sker på olika sidor, exempelvis Star tsidan.

Editor

I detta fält skapar du det som skall visas för besökaren. Lite kor tfattat kan man säga att det är här som du skapar innehållet på dina sidor. I editorn kan du arbeta med texter och bilder. Du kan skapa länkar och lägga in bilder. Läs mer om editorn under rubriken Att arbeta med informa-tionen.

Skribent

Här skriver du namnet på den person som skapat sidan. Namnet kompletteras också med datum och klockslag då sidan senast mar kerades som ändrad när den är publicerad.

Flikar i rediger ingsläge |87

Avancerad information

Visa sidan i menyer *

Det är inte alltid aktuellt att alla sidor som finns på webbplatsen skall finnas med som ett alter-nativ i menyn. Genom att ta bor t bocken efter Visa sidan i menyer kommer sidan inte bli synlig i menyn. Denna funktion kan vara lämplig att använda för formulär eller andra sidor som inte behöver finnas i menyerna utan nås istället genom länkar från andra sidor.

Skapad *

Datum och klockslag som sidans skapades, behöver normalt inte ändras.

Sorteringsordning *

Sor teringsordning anger hur sidorna skall sor teras i menyerna. När du väljer sor teringsordning styr du ordningen mellan alla undersidor till den sidan du redigerar. Här kan du välja mellan att sor tera alfabetiskt, efter hur sidorna är skapade eller efter sor teringsindex. Du kan också välja att sor tera efter datumet då sidan publicerats, med fallande eller stigande ordning.

Sorteringsindex *

Om du valt Enligt Sorteringsindex som Sor teringsordning på en sida måste du ge alla dess under-sidor ett tal, index, så att systemet för står i vilken ordning under-sidorna skall placeras. Den sida som har lägst tal sor teras överst i menyn. Standardtalet för alla sidor är oftast 100. Om du skapar en sida som du vill skall placeras före övriga sidor i menyn ger du den sidan ett lägre tal än 100, förslagsvis 90. Om du vill att den skall sor teras efter väljer du ett högre tal en hundra, exempel-vis 110. De är alltid bra att jobba med minst 10-tal om du i framtiden vill lägga in en sida mellan

© E l e k t r o P o s t S t o c k h o l m A B

att sor teringsindex bara används när du på föräldrarsidan valt Enligt sorteringsindex under Sorte-ringsordning.

Sidans språkkodning *

Många av EPiSer ver mallar innehåller ord som du som redaktör inte kan ändra. Det kan exem-pelvis vara knappar och svarmeddelande på forumlär. Om du skapar en sida på ett annat språk än det som är satt som systemspråk behöver du språkkoda sidan så att texterna visas på rätt språk. EPiSer ver finns som standard på fem språk, din systemadministratör kan lägga upp fler språk i listan om ni önskar att över sätta texterna till fler språk.

Arkivera till sida *

Om du använder publiceringsdatum, börja och sluta publicera, så kan du här ställa in var sidan skall placeras när sluta-publiceringsdatum inträder. Exempelvis så kanske du vill att nyheter endast ska visas i två veckor på för sta sidan, därefter ska de arkiveras under sidan Nyhetsarkiv.

Då skapar du en ny sida och döper den till nyhetsarkiv. När nyhetsarkivet är skapat väljer du den sidan i dialogrutan Länka till sida och väljer OK. Denna egenskaps är vs av alla under liggande sidor. Det innebär att du inte måste sätta in det på alla sidor som skall arkiveras, utan endast huvudsidan.

Dialogrutan - Länk till sida

Dialogrutan Länka till sida visas när du skall hämta information från en annan sida i EPiSer ver. Denna ruta finns vid olika alternativ i EPiSer ver och har olika funktioner. I dialogrutan Länk till sida visas hela strukturen i EPiSer ver och kan här välja sida och utföra operationen.

Enkel adress till sidan *

När sidor länkas i EPiSer ver får sidorna en adress som kan vara svår att komma ihåg och som man inte gärna använder i marknadsföringssammanhang. Med hjälp av Enkel adress till sidan så kan du skapa en länk så att besökaren kan komma till sidan med en förståelig adress. Om du exempelvis skriver /produkter i fältet så kan besökaren skriva http://www.foretaget.se/produkter och kommer då direkt till denna sida.

Den här funktionen fungerar också genom att man skriver namnet på sidan efter webbadressen.

Om jag exempelvis har en sida som heter Nyheter kan jag skriva http://www.foretaget.se/nyhe-ter och komma till rätt sida utan att jag fyllt i enkel adress. EPiSer ver söker i första hand på de

Länkar till den sida som

Flikar i rediger ingsläge |89

sidor som har en enkel adress, hittar den inte någon med den adressen söker den på sidans namn. Tänk på att om flera sidor har samma namn visas den sida som hittas först.

Hämta listning från

I många fall är det lämpligt att kunna skapa en lista av andra sidor. Detta lämpar sig bland annat vid listning av nyheter eller länkar. Då bildas en lista med alla sidor som ligger under en sida i str ukturen, exempelvis nyheter. I listan visas namnet på sidan, puff-texten och en länk till sidan där man kan läsa mer. Du skapar en listning genom att klicka på knappen brevid inmatningsr u-tan. Dialogr utan Länk till sida öppnas. Markera den sida som du skall hämta listningen från och välj OK.

Visa antalet sidor i lista

När du har skapat en listning är inte det alltid säker t att du vill visa alla poster i listan. Exempel-vis kan det vara aktuellt när du skall lista nyheter. Då kanske det är aktuellt att Exempel-visa de fem senaste nyheterna. Ange då 5 i fältet Visa antal sidor i listning. Anges inget värde i det här fältet visas alla sidor i listningen.

Typ av sida i listning

Typ av sida i listning används för att bestämma vilka sidtyper som skall få listas på sidan. Om du har många olika sidtyper under den sida som du listar från kommer listningen endast bestå av de sidtyper du angivit i det här fältet.

Beskrivning av sidan

För att sökmotorer på internet skall kunna hitta sidor på en webbplats och visa dem i sina träff-listor på lämpligt sätt används så kallade metataggar. Det finns möjlighet att skriva en beskrivning av sidan. Det är då den texten som visas i träfflistan under länken till sidan i sökmotorn. I fältet Beskrivning av sidan kan du ange vilken beskrivning som den aktuella sidan skall ha.

Standardsökord för sidor

När sökmotorer på internet söker igenom en webbplats för att se vilken information som finns söker den i första hand på så kallade metataggar. Det finns möjlighet att ange olika sökord som passar in på sidan. Det gör att sidan hittas lättare och placeras högre upp i träfflistan om det ord som besökaren söker finns med bland sidans sökord. I fältet Standardsökord för sidor kan du ange sökord som passar in på den aktuella sidan, separera dem med komma.

Aktivera prenumeration

Genom att mar kera denna kr yssruta ger du besökaren möjlighet att prenumerera, få e-postsut-skick, på alla de sidor som skapas och uppdateras under sidan. Exempelvis om du har en sida för nyheter där du skapar nyhetssidor under får prenumeranterna ett e-postmeddelande med län-kar till de nya nyhetssidorna. För att användaren skall få informationen skickad till sig måste denna ha registrerat sig för prenumeration på en speciell sida. Läs mer om det här under Arbeta med olika sidmallar och Prenumeration.

© E l e k t r o P o s t S t o c k h o l m A B

Informationskanal

Genom att mar kera denna kr yssruta gör du din sida i EPiSer ver tillgänglig i en WSRP Por tlet.

Det innebär att en användare av en WSRP Por tal kan läsa in din sida i por talen.

Kategorier

Kategorier

Om ni använder kategorier, märkning av information, markerar du under denna flik den kate-gori/kategorier som denna information tillhör. Det är sedan möjligt att lista eller söka informa-tionssidor utifrån den kategori de är märkta med. Din systemadministratör har möjlighet att lägga till fler/ändra kategorier.

Flikar i rediger ingsläge |91

Genväg/extern länk

Fliken Genväg/extern länk är till för att skapa olika typer av länkar i menyträdet. Normalt skapar du en sida som besökaren skall komma till om denne klickar på länken i menyn. Ibland kan det dock vara lämpligt att göra andra typer av länkar, exempelvis kan man länka till externa sidor eller skapa länkar till sidor inom den egna webbplatsen.

Normal länk

Detta är standardvärdet, alltså en länk som visar den information som du skapat under fliken Information. Genom att välja denna återställer du också sidan efter användning av andra typer av länkar.

Genväg till sida i EPiServer

Genväg till sida i EPiSer ver används för att länka till en annan sida i EPiSer ver. Detta blir då en direktlänk till den sida du väljer. När besökaren väljer denna länk förflyttas besökaren till den sida du länkat till och den sidans tillhörande menyer.

Hämta data från sida i EPiServer

Hämta data från sida i EPiSer ver är samma typ av länk som Genväg till sida. Skillnaden är att istället för att förflyttas till den sida man länkar till så hämtar man informationen till den sida man befinner sig på.

Besökaren är for tfarande kvar på samma sida med dennes str uktur. Denna funktion är väldigt användbar när man bygger tvär strukturer i en webbplats. Man kan använda samma information i flera olika sammanhang.

© E l e k t r o P o s t S t o c k h o l m A B

Länk till sida på annan webbplats

Länk till sida på annan webbplats används för att länka till en extern sida på internet eller till ett dokument på ser vern. Tänk på att få med hela adressen, inklusive http://. Genom att klicka på knappen bredvid fältet får du upp länkverktyget där du kan skapa länkar precis som vanligt. Du kan länka till dokument, e-postadresser m.m.

Ingen länk

Ingen länk använder du om du vill att denna sida endast ska utgöra en rubrik i menyn och inte visa någon information eller länka till någon annan sida.

Målram

I fältet Målram anger du hur länken skall öppnas. Detta är framförallt användbar t om man har en webbplats med ramar. Det är också vanligt att man öppnar externa länkar i nytt fönster.

Publicera från Microsoft Office |93

Publicera från Microsoft Office

Om du har dokument som du har skapt i Officeprogrammen Word, Excel eller PowerPoint kan du publicera dessa dokument direkt från Office till EPiSer ver. För att det skall fungera måste du installera en klientprogramvara på din dator. Den gör att du får en knapp i Officeprogrammen med namnet Publicera till EPiSer ver. Läs om installationen av programvaran under Personlisera EPiSer ver - Microsoft Office Tillägg.

I en standardinstallation av EPiSer ver finns de två vägar när man skall publicera från Office.

Antingen publicerar man så att innehållet från dokumentet konver teras till EPiSer ver-sidor som man sedan antingen kan underhålla från EPiSer ver eller från Office. När man använder den här varianten av publicering sker en filtrering av innehållet. Formateringar och annat skalas bor t så att desingen följer webbplatsens så mycket som möjligt. Detta filter är möjligt att anpassa för varje enskild webbplats så det kan vara annorlunda på den som du arbetar med.

I en standardinstallation går det också att publicera information till en speciell sidmall i EPiSer-ver. Då sker ingen filtering av innehållet utan EPiSer ver publicerar då den html som genereras av Office.

Publicera från Office till valfri sidmall i EPiServer

1. Dokumentet skrivs i MS Office. När dokumentet är färdigt för publicering måste de först sparas.

2. Välj Publicera till EPiSer ver i verktygsfältet.

3. Dialogrutan för att publicera till EPiSer ver öppnas. Alla de webbplatser som du kan publi-cera till visas med sin trädstr uktur. Välj den sida där du vill skapa din nya sida. Välj Nästa.

© E l e k t r o P o s t S t o c k h o l m A B

4. Välj vilken mall du vill skapa den nya sidan på. Om det i webbplatsen är bestämt vilken mall som skall skapas under den meny som du har valt får du inte välja mall. Välj Nästa.

Publicera från Microsoft Office |95

5. Beroende på vilken mall du valt kan det finnas vissa fält som du skall fylla i. Exempelvis namn på sidan, publiceringsdatum m.m. Namnet på sidan hämtas automatiskt från doku-mentets namn, men du kan ändra det om du vill. När du fyllt i fälten, välj Nästa.

6. Sidan filtreras och konver teras till EPiSer ver-format. Välj Spara och visa för att förhands-granska sidan i EPiSer ver.

7. En förhandsgranskning av sidan visas och du kan välja att Publicera sidan.

© E l e k t r o P o s t S t o c k h o l m A B ningsvis underhålla sidan från EPiSer ver om du vill.

Det finns en dynamisk egenskap som kan vara lagrad på den delen av trädet som du publicerat sidan på. Om så är fallet så kan du även uppdatera sidan från Word. Om du öppnar dokumentet igen och väljer Publicera till EPiSer ver kommer du få en upplysning om att dokumentet redan tidigare publicerats till EPiSer ver och du kan då välja att göra en ny ver sion av den tidigare publicerade sidan eller om du vill skapa en ny sida.

Publicera delar av ett dokument

Du kan välja att publicera delar av ett dokument genom att först mar kera de delar av dokumen-tet du vill publicera. När du har markerat väljer du Publicera till EPiSer ver.

Formatet på texten som skapas

När publiceringen sker från Office och EPiSer ver filtreras texten så att den skall följa designen på webbplatsen så mycket som det bara går. Det bygger på att du har skapat dokument med färdiga formatmallar precis som du gör i EPiSer ver. I Office kan du välja att formatera med Heading 1 osv. Om du använder dig av formatmallar i Office kommer filtret att översätta till de formatmallar som gäller för webbplatsen. Har du i dokumentet valt typsnitt, stor lek och färg får du med detta format till EPiSer versidan.

Filtret är anpassningsbar t för varje enskild webbplats så det kan vara annorlunda på din webb-plats. Kontakta din systemadministratör för att kontrollera vad som gäller hos er.

Publicera från Microsoft Office |97

Publicera från Office med mallen Dokumentsida

I en standardinstallation av EPiSer ver finns två mallar som är specialanpassade för publicering från MS Office. Det är mallarna Dokumentlista och Dokumentsida. Dokumentlistan skapar en lista med alla dokument som är publicerade som undersidor till sidan. Klickar besökaren på titeln visas en html-version av dokumentet. I mallen finns det möjlighet att välja om besökarna skall kunna ladda ner originaldokumentet. Klickar besökaren på dokumentikonen laddas doku-mentet ner i originalformat.

1. Dokumentet skrivs i MS Office. När dokumentet är färdigt för publicering måste de först sparas.

2. Välj Publicera till EPiSer ver i verktygsfältet.

3. Dialogrutan för att publicera till EPiSer ver öppnas. Alla de webbplatser som du kan publi-cera till visas med sin trädstruktur. Välj den sida som är skapad på mallen Dokumentlista.

Välj Nästa.

4. Ange på sidan, publiceringsdatum och eventuell puff-text. Namnet på sidan hämtas auto-matiskt från dokumentets namn, men du kan ändra det om du vill. När du fyllt i fälten, välj Nästa.

5. Sidan filtereras och konver teras. Välj Spara och visa för att förhandsgranska sidan i EPiSer-ver.

6. En förhandsgranskning av sidan visas och du kan välja att Publicera sidan.

© E l e k t r o P o s t S t o c k h o l m A B

Sidan är nu skapad på mallen Dokumentsida i EPiSer ver. Informationen finns nu på fyra olika platser.

1. Det finns en fil som är som ett html-original i sidan katalog, det är det originalet vi ser på sidan. Här har ingenting filtreras utan visas exakt så som Office skulle skapa html-koden.

2. Originaldokumentet har också laddats upp till sidans katalog, det gör att man ladda upp dokumentet från dokumentlistan.

3. Sidan pekar också ut originalplatsen för dokumentet, redaktörens dator eller liknande plats.

4. Innehållet ligger även i editorn i sidan. Detta för att kunna stödja sökfunktionen på webb-platsen. Ändringar i det fältet påverkar inte det man ser.

Per sonalisera EPiSer ver |99

Personalisera EPiServer

Mina inställningar

Första gången du är inne i redigeraläge skall du börja med att ställa in dina personliga inställ-ningar. Det gör du under fliken Mina inställinställ-ningar. Du hittar den genom att klicka på sidan Root i str ukturen, eller på Mina inställningar i verktygsfältet.

Användarinformation

I för sta hand handlar det om att du skall identifiera dig i systemet. Genom att du fyller i dina per sonuppgifter såsom e-postadress m.m. på fliken Användarinformation, så kan systemet kom-municera med dig.

Visningsalternativ

På fliken Visningsalternativ kan du välja vilken typ av ver ktygsfält som du vill använda dig av.

Om du väljer Använd standardinställningar kommer verktygsfältet att visa alla tillgängliga verktyg.

Om du istället vill begränsa ditt verktygsfält avmar kerar du kr yssrutan för Använd standardinställ-ningar och väljer därefter Begränsat verktygsfält i menyn.

Du har också möjlighet att välja vilka symboler i trädstrukturen som du vill se genom att mar-kera eller avmar mar-kera kr yssrutorna för Symboler i trädstrukturen.

© E l e k t r o P o s t S t o c k h o l m A B

Microsoft Office tillägg

Om du skall kunna publicera information direkt från Microsoft Office till EPiSer ver krävs att du installerar en klientprogramvara på den maskin som du skall arbeta med. Du måste också akti-vera de webbplatser som du skall publicera till. Klientprogramvaran gör att du får valet Publicera till EPiSer ver i MS Word, Excel och PowerPoint. Välj fliken Microsoft Office tillägg. Du hittar den genom att klicka på sidan Root i str ukturen.

Installera

På fliken Installera kan du se vilken version av tillägget som du har installerat. Om du inte har den senaste blir knappen Installera aktiv och du följa installationsprogrammet för att installera tillägget.

Per sonalisera EPiSer ver |101

Aktivera och inaktivera

På fliken Aktivera kan du välja att aktivera den aktuella webbplats som målplats för din

På fliken Aktivera kan du välja att aktivera den aktuella webbplats som målplats för din

I dokument Redaktörshandbok Online (sidor 85-106)