Redovisning av mål och måluppfyllelse enligt regler i kommunallagen

I dokument Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars Vellinge kommun. Granskning av årsredovisning 2012 (sidor 10-14)

6.1 Inledning

Enligt regler i kommunallagen (med koppling i kommunala redovisningslagen) ska revisorer-na bedöma om resultatet i delårsrapporten och årsbokslutet är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning ska biläggas delårsrapporten och årsbokslutet. Granskningsrapport och bedömning avseende delårsrapporten har lämnats separat.

Lagstiftningen fokuserar på god ekonomisk hushållning och på att öka långsiktigheten i den ekonomiska och verksamhetsmässiga planeringen. Lagen ställer därför krav på att budgeten ska innehålla finansiella mål samt mål och riktlinjer för verksamheten, kopplade till begreppet god ekonomisk hushållning. Lagstiftningen har överlåtit till varje kommun att själv (lämpligen i ett särskilt avsnitt i budgeten) beskriva hur begreppet ”god ekonomisk hushållning” skall tol-kas för den egna kommunen och att i samband härmed ange vilka finansiella mål samt över-gripande mål och riktlinjer för verksamheten som fullmäktige anser skall följas upp.

De finansiella målen får anses ange de ekonomiska ramarna för verksamheten medan verk-samhetsmålen avser kvalitén och inriktningen.

Uppdraget att bedöma resultatet i delårsrapporten och årsredovisningen innebär att reviso-rerna fått en kompletterande roll i processen att säkerställa att god ekonomisk hushållning uppnås.

Uppdraget har syftet att vid årsbokslutet

· bedöma om ett balanserat resultat har nåtts,

· bedöma om de av fullmäktige antagna finansiella målen uppnåtts, samt

· bedöma om verksamheten drivits så att fullmäktiges beslutade mål och inriktningar för verksamheten har uppnåtts

6.2 Budget 2012 - grunder för god ekonomisk hushållning

Grunderna för god ekonomisk hushållning i Vellinge kommun har angetts på följande sätt:

”Det kommunövergripande styrkortet är Kommunstyrelsens verktyg för att på en övergri-pande nivå leda och styra verksamheten. I styrkortet har, med utgångspunkt från bestämda perspektiv (fokusområden) och framgångsfaktorer, valts ut ett antal mått och mål som är vik-tiga och väsentliga att följa upp. Detta för att på en övergripande nivå kunna bedöma kom-munens totala resultat, d v s en sammanvägning av måluppfyllelsen under samtliga

perspek-tiv. Ett gott resultat uppnås då en hög grad av måluppfyllelse föreligger inom samtliga per-spektiv. Detta är också en indikation på god ekonomisk hushållning.”

6.3 Finansiella mål

Vellinge kommun har fastställt finansiella mål i budgeten och som följs upp i förvaltnings-berättelsen. Dessa mål är:

· Resultatet skall uppgå till minst 3 % av skatteintäkterna netto sett över tiden (fem år).

Helårsresultat 12,9 Mkr motsvarar 1,0 % av nettointäkterna av skatter och utjämning.

Totalt sett över femårsperioden uppgår utfallet till 2,1 % och målet är därmed inte uppfyllt.

År Skatteintäkter Resultat Procent Krav 3%

2008 1 162,9 -48,9 -4,2% 34,9

2009 1 199,4 69,3 5,8% 36,0

2010 1 280,1 70,0 5,5% 38,4

2011 1 308,1 26,6 2,0% 39,2

2012 1 339,3 12,9 1,0% 40,2

Totalt 6 289,8 129,9 2,1% 188,7

(Kommentar: i budgeten 2013 har målet sänkts till 2 %)

· Lån skall ej tas upp för att täcka löpande driftkostnader.

Under året har ingen nettoupplåning skett utöver det som använts för utlåning till bo-lagen. Således har inte lån använts för driftskostnader. Målet är uppnått.

· Soliditeten skall uppgå till minst 55 %.

Soliditeten per 31 december 2012 uppgår formellt till 47,0 % (47,6 %). Om justering görs för effekten av att kommunen i enlighet med den nya finanspolicyn genom ökad upplåning och vidareutlåning till de kommunala bolagen, står för merparten av hela kommunkoncernens upplåning, blir soliditeten 60 % (59 %). Målet anses vara upp-nått.

(Med full skuldföring av pensionsåtagandena skulle soliditeten vara 25 % för kommu-nen och 22 % för koncerkommu-nen.)

Vellinge kommun Mkr 2012 2011 2012 2011

Tillgångar 2 510,4 2 466,5 2 622,5 2 744,5

Skulder och avsättningar 1 331,4 1 293,3 1 502,3 1 638,2 Redovisat eget kapital 1 179,0 1 173,2 1 120,2 1 106,3

Soliditet 1 47,0% 47,6% 42,7% 40,3%

Pensionsutfästelser inom linjen 546,7 551,2 546,7 551,2

Justerat eget kapital 632,3 622,0 573,5 555,1

Soliditet 2 25,2% 25,2% 21,9% 20,2%

Utlåning till kom bolag 551,7 488,3 0 0

Just tillg exkl utlåning till bolag 1 958,7 1 978,2 2 622,5 2 744,5 Soliditet 1 m just för utlåning 60,2% 59,3% 42,7% 40,3%

Kommunen Koncernen

Bedömning

Det är vår bedömning att av de tre finansiella målen har lånemålet och soliditetsmålet upp-nåtts för år 2012 medan resultatmålet inte har uppupp-nåtts.

6.4 Avstämning av balanskravet mm

Avstämning av balanskravet sker i förvaltningsberättelsen i avsnittet Balanskrav samt not 7.

2012 2011

Årets resultat 12,9 26,6

Avgår realisationsvinster -1,7 -0,5

Officiellt balanskravsresultat 11,2 26,1

Slutsats: Målet att balanskravsresultatet skall vara positivt uppfylls

Vi gör enbart en bedömning av det officiella balanskravsresultatet. Övriga poster är av intern karaktär och återges inte här.

6.5 Verksamhetsmål

Enligt kommunallagen ska fullmäktige ange mål och riktlinjer för verksamheten och finansi-ella mål kopplade till god ekonomisk hushållning. En uppföljning av dessa skall av kommun-styrelsen redovisas i förvaltningsberättelsen i delårsrapporten och årsredovisningen. Kom-munstyrelsen gör därmed en övergripande bedömning om fullmäktiges mål kommer att upp-nås med nämndernas uppföljning och prognoser som underlag. Revisorerna tar del av kom-munstyrelsens analys i förvaltningsberättelsen och skall sedan bedöma om resultatet i de-lårsrapporten och årsbokslutet är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Denna be-dömning skall ske skriftligen.

I budgeten 2012 och i flerårsplanen 2013-2014 har fullmäktige fastställt 3 finansiella och 11 verksamhetsmål kopplade till god ekonomisk hushållning i form av ett kommunövergripande styrkort med elva uppdrag till nämnder och förvaltningar. Detta ligger sedan till grund för styrkort på nämndsnivå.

Det kommunövergripande styrkortet och uppdragen följs upp och redovisas i förvaltnings-berättelsen. Kommunstyrelsen gör sedan en slutlig övergripande bedömning av i vilken grad man lyckats uppnå de resultat och mål som fullmäktige fastställt.

I förvaltningsberättelsen redovisar kommunstyrelsen det kommunövergripande styrkortet och sammanfattar hur de olika målen uppnåtts på följande sätt:

· I styrkortet 2012 uppfylldes 11 av 14 uppställda mål. Detta ger en måluppfyllelsegrad på 79 % (2011 73 %). Häri ingår även de finansiella målen.

· ”Kommunstyrelsen anser att då uppfyllelsegraden för samtliga verksamhetsmål och finansiella mål i det kommunövergripande styrkortet uppgår till 79 %, har god ekono-misk hushållning uppnåtts.”

Bedömning

Enligt vår uppfattning har Vellinge kommun hanterat uppgiften på ett ändamålsenligt sätt. De mål som fullmäktige i budgeten fastställt i det kommunövergripande styrkortet och uppdrag till nämnder och förvaltningar, följs övergripande upp i årsredovisningen, liksom skedde i de-lårsrapporten. I förvaltningsberättelsen gör kommunstyrelsen den övergripande analysen och bedömningen av måluppfyllelsen med kommentarer. Vi bedömer att målen och uppdragen varit styrande för verksamheten.

Vår granskning av kommunstyrelsens uppföljning i förvaltningsberättelsen ger inte anledning till anmärkning mot dess bedömningar. Således anser revisorerna sammantaget att resulta-tet i årsboksluresulta-tet i huvudsak är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om i budget och plan.

I dokument Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars Vellinge kommun. Granskning av årsredovisning 2012 (sidor 10-14)