Reflektion

I dokument Kvinnor om kvinnor (sidor 45-50)

Om vi återgår till studiens syfte – hur de bilder av kvinnor som förmedlas av chilenska dagstidningar mottas av kvinnor i Chile – och först koncentrerar oss på de bilder som (enligt uppsatsförfattarens tolkning) förmedlas, kan vi av analysen i kapitel 4 se att

dagstidningsdiskurserna visar på kvinnor både som starka subjekt och som passiva objekt. Det förra vanligare, men det andras närvaro inte obetydlig. Det stämmer inte riktigt överens med vad Hirdman (1988) hävdar. Inte heller är det så att kvinnor främst förekommer i relation till den privata sfären, vilket hävdas av Carter och Steiner (2004)138. Deras och Jarlbros (2006) uppfattningar att relativt (oproportionerligt?) stort fokus läggs på par-/familjerelationer och utseende verkar dock gå igen. Genomgående är att diskurserna i de bilder de förmedlar

tillhandahåller variation; olika subjektspositioner för kvinnor att identifiera sig med. Om något är frånvarande är det just den bild som enligt flera författare (Chant & Craske, 2003; Htun, 2003; Grau et al, 1997; och Tinsmann, 1997) är/varit det dominerande kvinnoidealet i

Latinamerika; en moder agerande enbart i den privata sfären. De ”moderliga” karaktärsdragen – ömhet, kärleksfullhet och ett intresse för allas bästa – finns med; men det gör också intellekt, aktörskap (i flera avseenden) och kvinnor som ledare/auktoriteter. Moderns kvalitéer tycks inte stå i konflikt med associationer kring agerande i det offentliga. Även kvinnan som hon inte bör vara – horan (Craske, 1999) – finns representerad; dock inte i lika stor utsträckning som de karaktärsdrag som förknippas med modern.

Detta om de förmedlade bilderna, enligt uppsatsförfattarens tolkning.

Själva syftet med studien – hur dagstidningarnas bilder uppfattas av kvinnor i Chile - bär nämligen med sig just en idé om att denna uppfattning (uppsatsförfattarens) bara är en läsning

av många. Måhända med en uppsättning akademiska termer och begrepp inom räckhåll, men likafullt en tolkning av flera möjliga. De åtta kvinnor (förutom uppsatsförfattaren) som läste och uttalade sig om artiklarna om förskoleföreståndaren, musikalstjärnan, modellen och borgmästaren, hade vitt skilda uppfattningar – sinsemellan och i förhållande till den analys som presenteras i kapitel 4. Vissa tolkade in starka subjekt där andra inte såg dem. Vissa

formulerade stark kritik där andra höll med om vad som stod. Där en del såg varma och kärleksfulla personer såg andra kreativa och driftiga; drag som inte motsäger varandra, men läsningar med olika fokus. Det mest slående med de åtta informanternas tolkningar var just att de skilde sig så mycket åt. Subjektiviteten i förståelsen av verkligheten blir (återigen) tydlig. Det var och en av informanterna tillskriver var och en av kvinnorna i artiklarna är en betydelse av genuset kvinna. Som mottagare av diskurser – var och en på sitt vis – blir de också skapare av nya.

Källförteckning

Böcker

Carter, Cynthia och Linda Steiner, 2004. Critical Readings: Media and Gender. Open University Press, Berkshire (England).

Chant, Sylvia och Nikki Craske, 2003. Gender in Latin America. Rutgers University Press, New Brunswick (New Jersey).

Craske, Nikki, 1999. Women and Politics in Latin America. Polity Press, Cambridge. De los Reyes, Paulina och Diana Mulinari, 2005. Intersektionalitet. Liber, Lund.

Eriksson-Zetterquist, Ulla och Alexander Styhre, 2007. Organisering och intersektionalitet. Liber, Malmö.

Grau, Olga, Riet Delsing, Eugenia Brito och Alejandra Farías, 1997. Discurso, género y poder.

Discursos públicos: Chile 1978-1993. LOM Ediciones, Santiago de Chile.

Hirdman, Yvonne, 2001. Genus – om det stabilas föränderliga former. Liber, Malmö.

Htun, Mala, 2003. Sex and the state: Abortion, Divorce and the Family under Latin American

Dictatorships and Democracies. Cambridge University Press.

Jarlbro, Gunilla, 2006. Medier, genus och makt. Studentlitteratur, Malmö.

Mohanty, Chandra Talpade, 2003. “Med västerländska ögon”, ur Feminism utan gränser:

avkoloniserad teori, praktiserad solidaritet. TankeKraft, Hägersten.

Ramazanoğlu, Caroline och Janet Holland, 2002. Feminist Methodology: Challenges and

Choices. SAGE Publications, London.

Rojek, Chris, 2003. Stuart Hall. Polity Press, Cambridge.

Tinsman, Heidi, 1997. “Household Patrones. Wife-Beating and Sexual Control in Rural Chile, 1964-1988”, i (eds.) French, John D. och Daniel James, The Gendered Worlds of Latin

American Women Workers: From Household and Factory to the Union Hall and Ballot Box.

Duke University Press, Durham/London.

Vidaurrázaga Aránguiz, Tamara, 2007. Mujeres en rojo y negro: Memorias de tre mujeres

miristas (1971-1990). Ediciones América Libre, Buenos Aires.

Widerberg, Karin, 2002. Kvalitativ forskning i praktiken. Studentlitteratur, Malmö.

Winther Jørgensen, Marianne och Louise Phillips, 2000. Diskursanalys som teori och metod. Studentlitteratur, Malmö.

Artiklar

González, Cristian, 2006. ”Los sujetos participantes en los editoriales de la prensa escrita chilena” i Revista signos vol. 39, nr. 61; http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-09342006000200003&script=sci_arttext&tlng=en; 2009-11-27.

Hirdman, Yvonne, 1988. ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning” i

Kvinnovetenskaplig tidskrift, årg. 9, nr. 3.

Lykke, Nina, ”Nya perspektiv på intersektionalitet. Problem och möjligheter.” i

Kvinnovetenskaplig tidskrift, nr. 2-3, 2005.

Sharim Kovalskys, Dariela, 2005. “La Identidad de Género en Tiempos de Cambio: Una Aproximación Desde los Relatos de Vida” i Psykhe, Vol. 14, N° 2.

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-Urriola Pérez, Ivonne, 2008. ”El Género: ¿Ruptura del consenso político en Chile? 1989-2000” i Historia Actual Online, nr. 16, primavera 2008;

http://www.historia-actual.com/hao/Volumes/Volume1/Issue16/eng/v1i16c10.pdf; 2009-11-27.

Valenzuela, Sebastián och Teresa Correa, “Press Coverage and Public Opinion On Women Candidates: The Case of Chile’s Michelle Bachelet”. International Communication Gazette, vol. 71, nr. 3, 2009, http://gaz.sagepub.com/cgi/content/abstract/71/3/203, 2009-10-26, pp. 202-223.

Yuval-Davis, Nira, 2006. ”Intersectionality and Feminist Politics”, i European Journal of

Women’s Studies, vol. 13, nr. 193; http://ejw.sagepub.com/cgi/content/abstract/13/3/193,

2009-09-24.

Tidningsartiklar

n.n., 2009. ”Bachelet obtiene una aprobación récord del 80%”, i El País, 5 november;

http://www.elpais.com/articulo/internacional/Bachelet/obtiene/aprobacion/record/elpepuint/200 91105elpepuint_14/Tes; 2009-11-11.

A. Z., M., 2009. “Mahani Teave y su regalo para Isla de Pascua”, i El Mercurio, 15 november; http://www.mer.cl/modulos/catalogo/Paginas/2009/11/15/MERSTAT005OO1511.htm; 2009-11-18.

Aliaga, Carolina, 2009. “Grafiteras canadienses pintan en Chile el mural más largo del mundo”, i Las Últimas Noticias, 15 november; http://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2009-11-14&PaginaId=42&bodyid=0; 2009-11-20.

Carlin, John, 2009. “Los hombres sienten más una atracción fatal por el poder”, i El País, 1 november;

http://www.elpais.com/articulo/reportajes/hombres/sienten/atraccion/fatal/poder/elpepusocdmg/ 20091101elpdmgrep_4/Tes; 2009-11-05.

Castillo R., Rodrigo, 2009. “Fotógrafa convierte a mujeres en tiesos maniquíes humanos”, i Las

Últimas Noticias, 14 november;

http://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2009-11-14&PaginaId=42&bodyid=0; 2009-11-19.

Gómez S., Sandra, 2009. “¡Arde ‘Pelotón’!: Geisha y Angie en guerra contra TVN”, i La

Cuarta, 14 november; http://papeldigital.info/lacuarta/index.html?2009111401#; 2009-11-19.

Hernández C., Amparo, 2009. “Katherine Salosny: ‘Lo tengo bien merecido’”, i El Mercurio, 15 november;

http://www.mer.cl/modulos/catalogo/Paginas/2009/11/15/MERSTES021CC1511.htm; 2009-11-18.

Iturra, L., 2009. “Esta chica goza con la máxima velocidad”, i Las Últimas Noticias, 14 november;

http://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=14-11-2009%200:00:00&BodyID=0&PaginaId=27; 2009-11-19.

Manrique Sabogal, Winston, 2009. “Lorrie Moore y su espejo roto de América”, i El Mercurio, 15 november;

http://www.mer.cl/modulos/catalogo/Paginas/2009/11/15/MERSTLB021OO1511.htm; 2009-11-18.

Núñez, Fransisco, 2009. “Parvularia buena onda cuida a niños de noche para que papás carreteen”, i Las Últimas Noticias, 14 november;

http://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=14&PaginaId=4&bodyid=0; 2009-11-19.

Núñez, Jorge, 2009a. “Carolina Plaza: ‘Estoy hinchada como sapo’”, i Las Últimas Noticias, 15 november;

Núñez, Jorge, 2009b. “Karen en lenguaje de sordomudos”, i Las Últimas Noticias, 15 november;

http://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=15-11-2009%200:00:00&BodyID=0&PaginaId=11; 2009-11-20.

Núñez, Jorge, 2009c. “Martita feliz con el apoyo de Raquel Argandoña: ‘Es muy inteligente’”, i

Las Últimas Noticias, 15 november;

http://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=15-11-2009%200:00:00&BodyID=0&PaginaId=11; 2009-11-20.

Orellana, Rodrigo, 2009. “Karen vuelve a TVN: ‘Todo lo malo se olvidó’”, i Las Últimas

Noticias, 14 november;

http://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2009-11-14&PaginaId=26&bodyid=0; 2009-11-19.

Ruz A., Jorge, 2009. “Tonka-Sole: La guerra festivalera que viene”, i La Cuarta, 14 november; http://papeldigital.info/lacuarta/index.html?2009111401#; 2009-11-19.

Saavedra, Carolina, 2009a. “El romántico viaje de Quenita y Nabih a Buzios, con un violinista”, i Las Últimas Noticias, 14 november;

http://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=11-14&PaginaId=34&bodyid=0; 2009-11-19.

Saavedra, Carolina, 2009b. “Quenita y Nabih gozan del crucero del amor en Brasil”, i Las

Últimas Noticias, 15 november;

http://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2009-11-15&PaginaId=28&bodyid=0; 2009-11-20.

Torres, Amalia, 2009. “Adolescentes recurren a asesoras de imagen para cambiar su ‘look’”, i

El Mercurio, 14 november;

http://www.mer.cl/modulos/catalogo/Paginas/2009/11/14/MERSTCT012AA1411.htm; 2009-11-18.

Valdés Urrutia, Cecilia, 2009. “’LOS NENÚFARES’ de Malu Stewart flotarán en un Giverny del siglo XXI”, i El Mercurio, 15 november;

http://www.mer.cl/modulos/catalogo/Paginas/2009/11/15/MERSTAT009OO1511.htm; 2009-11-18.

Villavicencio A., Gustavo, 2009. “’No te puedo creer que en Argentina estemos en guerra y que nadie te cuide’”, i El Mercurio, 15 november;

http://www.mer.cl/modulos/catalogo/Paginas/2009/11/15/MERSTCC025CC1511.htm; 2009-11-18.

Internetkällor

Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Estadísticas del Sector, Informe SVCL Primer Semestre 2009 Diarios; http://www.anp.cl/p4_anp/stat/fset/estadisticas/index.html¹, 2009-11-09.

Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL), División de Asuntos de Género, Estadísticas e indicadores de género;

http://www.eclac.cl/cgi- bin/getProd.asp?xml=/mujer/noticias/paginas/8/29838/P29838.xml&xsl=/mujer/tpl/p18f-st.xsl&base=/mujer/tpl/top-bottom-estadistica.xsl², 2009-10-05.

I dokument Kvinnor om kvinnor (sidor 45-50)