Rekommendationer för framtiden

I dokument Varför skiljer sig segregering åt i två kommuner med många likheter? (sidor 29-35)

6 Slutsats och rekommendationer för framtiden

6.2 Rekommendationer för framtiden

Då vi som tidigare nämnt använt oss av en kvalitativ intervjuform som utvecklar resultatet då reliabiliteten blir högre genom att vi som forskare har fått en omfattande datainsamling. Den omfattande datainsamlingen leder till större kunskap vilket gjort att vi fått en bredare kunskap

om hur och varför segregering skiljer sig åt mellan kommuner. Att använda sig av en kvantitativ metod med exempelvis observationer skulle hjälpt oss att förstå vilken typ av människor som rör sig i respektive kommuns segregerade område. Detta hade gett oss en större koppling till de strukturer som finns och kunnat appliceras på vissa av de teorier vi har använt oss av.

För att följa upp vår studie skulle man i framtiden kunna jämföra med ytterligare kommuner för att få ett större mått på segregeringen och dess skillnader i landets olika delar. Att sedan koppla detta till politiken hade gett en stor förståelse varför vissa kommuner är mer

drabbade än andra. Något annat som skulle kunna fördjupas i framtiden är forskningen om minskningen av Allmännyttan och dess betydelse för ökad segregering.

Referenslitteratur

Archide AB (2013). Kungälv- trästaden mellan de två fästningarna. Hämtat från:

https://www.kungalv.se/contentassets/ccf56a1b12984dea8aea20ea89a52233/riksintressebeskr ivning-vastra-gatan.pdf [2018-05-18]

Allmännyttan (u.å). Historiska epoker. Hämtat från:

https://www.allmannyttan.se/historia/historiska-epoker/ [2018-04-23]

Arkivportalen (2014). Svenska sko och läderindustriarbetareförbundet Kungälv. Hämtad från: http://www3.arkivportalen.nu/svenska-sko-och-laderindustriarbetareforbundet-kungalv/ [2018-05-18]

Björk, C., Nordling, L., Reppen, L. (2008). Så byggdes staden: [stadsbyggnad, arkitektur, husbyggnad]. (2., [uppdaterade och utök.] uppl.) Stockholm: Svensk byggtjänst.

Boverket (2017). Bostadsmarknadsenkäten 2017. Hämtat från:

https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/bostadsplanering/bostadsmarknaden/bostadsm arknadsenkaten-i-korthet/ [2018-04-24]

Boverket (2014). Under miljonprogrammet byggdes en miljon bostäder. Hämtat från:

https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/stadsutveckling/miljonprogrammet/ [2018-06-09]

Christophers, B. (2013) A Monstrous Hybrid: The Political Economy of Housing in Early Twenty-first Century Sweden. Hämtad från:

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13563467.2012.753521 [2018-05-30]

David, M., Sutton, C.D. (2016). Samhällsvetenskaplig metod. uppl 1:1. Lund: Studentlitteratur

Forsberg, G. (2013). Planeringens utmaningar och tillämpningar. uppl 2:1. Stockholm: Liber AB

Halth, G., Sundling, J. (2016). Segregationen ökar i 209 kommuner. Hämtat från: https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/segregationen-oekar-i-209-kommuner-24868 [2018-04-04]

Höjer, H. (2017). Därför kan byggboomen inte lösa bostadskrisen. Hämtat från:

https://fof.se/tidning/2017/2/artikel/darfor-kan-byggboomen-inte-losa-bostadskrisen [2018-04-24]

Juhlin, J. (2016). Saab – mellan hopp och förtvivlan. Hämtat från:

https://www.svt.se/nyheter/ekonomi/turerna-bakom-saabs-konkurs [2018-04-24]

Kungälvs kommun (2016). Behöver vi förändra vårt arbetssätt för att nå ett socialt hållbart samhälle på riktigt? Hämtat från: http://www.kungalv.se/kommun--politik/almedalen-2016/social-hallbarhet-och-sociala-investeringar/ [2018-04-16]

Kungälvs kommun (2012). Översiktsplan 2010 för Kungälvs kommun antagen av kommunfullmäktige. Hämtat från:

http://www.kungalv.se/contentassets/5410e69f8bf74561a896bb620a2c6cad/op2010- planbeskrivning.pdf [2018-04-16]

Kungälvs kommun (2018), Kommunfakta. Hämtat från: http://www.kungalv.se/kommun-- politik/kommunfakta/ [2018http://www.kungalv.se/kommun--04http://www.kungalv.se/kommun--09]

Larsson, U., Molander, L. (2009). Efterkrigstidens bostadsbebyggelse. Hämtat från:

http://www.vastarvet.se/siteassets/vastarvet/kunskap-o-fakta/efterkrigstidensbostadsbebyggelseetapp1.pdf [2018-04-24]

Lilja, E. (2013). Förorten som dröm och verklighet. Forsberg, G. Planeringens utmaningar och tillämpningar. Stockholm: Liber AB. s. 175-193.

Motallaodds (u.å). Flyktingar och invandrare sedan 1930-talet i Sverige. Hämtad från: http://www.motallaodds.org/factualweb/se/2.3/articles/1930_talet.html [2018-04-25]

Nationalencyklopedin (u.å.). Bostadspolitik. Hämtad från:

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/bostadspolitik [2018-06-08]

Nationalencyklopedin (u.å.). Etnisk segregering. Hämtad från:

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/etnisk-segregering [2018-06-08]

Nationalencyklopedin (u.å.). Invandringspolitik. Hämtad från:

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/invandringspolitik [2018-06-08]

Nationalencyklopedin (u.å.). Segregation. Hämtad från:

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/segregation [2018-06-08]

Regeringen (2018). Regeringen växlar upp arbetet för att bryta segregationen. Hämtat från:

http://www.regeringen.se/artiklar/2018/03/regeringen-vaxlar-upp-arbetar-for-att-bryta-segregationen/ [2018-04-22]

Svanberg, I., Tyden, M. (1998). Tusen år av invandring. 2.Uppl. Stockholm: Gudlunds bokförlag

Statistiska centralbyrå (2018). Antal personer efter region, utländsk/svensk bakgrund, ålder, kön och år. Hämtat från:

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101Q/UtlS vBakgGrov/table/tableViewLayout1/?rxid=f45f90b6-7345-4877-ba25-9b43e6c6e299 [2018- 05-31]

Statistiska centralbyrå (2015). Urbanisering från land till stad. Hämtat från:

https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2015/Urbanisering--fran-land-till-stad/ [2018-05-18]

Sköld, R. (2016). Stadens stolta sverigefinnar i centrum. Hämtat från:

http://www.ttela.se/nyheter/trollh%C3%A4ttan/stadens-stolta-sverigefinnar-i-centrum-1.4014609 [2018-04-25]

Säll, J (2011). Ombyggnad av miljonprogrammet – information och riktlinjer vid projektledning. Hämtat från:

Trollhättans Stad (2018). Befolkning och statistik. Hämtat från:

https://www.trollhattan.se/startsida/kommun-och-politik/kommunfakta/befolkning-och-statistik/ [2018-04-09]

Trollhättans Stad (2016). Trollhättans historia. Hämtat från:

https://www.trollhattan.se/startsida/kommun-och-politik/kommunfakta/trollhattans-historia/ [2018-04-19]

Trollhättans Stad (2014). Översiktsplan 2013: Plats för framtiden. Hämtat från: https://www.trollhattan.se/globalassets/dokument/bygga-bo-och-miljo/hallbart-samhalle/op2013/op2013_plats-for-framtiden.pdf [2018-04-20]

Bilagor

Bilaga 1: Intervjumall

Syfte: Vi har fått som uppgift av Karlstads Universitet att skriva en B-uppsats om segregering, där vi har valt att granska två kommuners olikheter på segregering. Under intervju kommer vi ställa cirka 15 frågor till respondenten, som får svara så gott hen kan. Vi kommer att använda oss av kvalitativ intervju. Du som informant kommer förbli anonym i uppsatsen, vilket innebär att vi endast kommer presenterar dina svar utan att avslöja din identitet. Du har rätt att avbryta intervjun eller inte svara på vissa frågor. Vi kommer använda oss av inspelning om respondenten inte har någon invändning på det.

Frågor:

1. Hur länge har du jobbat här? 2. Hur ser en vanlig dag ut för dig?

3. Vad skulle du säga är det största problemet med segregering? 4. Vem bär ansvaret för segregering?

Kan du förklara varför det är deras ansvar?

I dokument Varför skiljer sig segregering åt i två kommuner med många likheter? (sidor 29-35)