Remiss från Kommunstyrelsen; Översyn av påverkanskanaler

I dokument Kallelse Föredragningslista Demokratiberedning Demokratiberedning (sidor 53-60)

Sammanfattning

Kommunledningskontoret har gjort en översyn av kommunens övergripande

påverkanskanaler for att skapa tydliga och effektiva arbetssätt för kommunmedborgare och för kommunorganisationen. Resultatet har sammanställts i en rapport vilken kommunstyrelsen (2016-05-13 § 16) beslutade att skicka på remiss till kommunens samtliga nämnder inklusive ungdomsfullmäktige samt kommunala rådet för äldre och personer med funktionsnedsättning. Sista svarsdag är 2016-08-30.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår nämnden att ställa sig bakom rapportens förslag utom vad gäller vidareutvecklande av synpunktshanteringen Ris och Ros som föreslås avskaffas. Istället föreslår man i yttrandet att utveckla

Samhällsbyggnadsförvaltningens synpunkts- och felanmälningssystem att hantera synpunkter och felanmälningar för alla kommunens verksamheter och på det sättet uppfylla de krav som ställs genom lagstiftning.

Rapportförfattaren föreslår att kommunen redan nu i årsskiftet avskaffar möjligheten att lämna in medborgarförslag till kommunen och istället lägga kraft på att utveckla Vi vill Uddevalla. Demokratiberedningen har beslutat att till fårslagen lägga ett förslag på att vänta med att avskaffa medborgarförslag i konununen for att invänta regeringens beslut om den nationella demokratiutredningens förslag om folkmotion.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår nämnden att ställa sig bakom rapportens förslag.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-08-05 Beslut demokratiberedningen 2016-05-25 § 152

Beslut kommunstyrelsen 2016-05-13 § 16

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret 2016-04-27 Rapport- Översyn av påverkanskanaler 2016-04-27 Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att ställa sig bakom yttrandet och översända det till kommunstyrelsen.

Tjänsteskrivelse

Samhällsbyggnad

2(3)

2016-08-05 D nr SBN 2016/003 59

Ärendebeskrivning

I rapporten ställs antalet inkanrna förslag i kommunens olika påverkankanal er, gentemot hur många förslag som genomforts eller tagits med i fortsatt arbete år 2014. I rapporten har också en beräknad kostnad för beredningen för de olika påverkanskanalerna tagits.

På det sättet framträder en tydlig bild över medborgamas påverkansgrad i relation till resursåtgången för beredning.

Rapporten behandlar dock endast de kommunövergripande påverkanskanalerna.

Kopplat till samhällsbyggnadsförvaltningen finns också ett eget system för

felanmälningar och synpunkter. Systemet nämns kort i rapporten men tas inte upp i sammanställningen av påverkanskanaler. Genom systemet, Infra Control, inkom under 2015 runt 10000 felanmälningar och synpunkter. Idag finns inte möjligheten att, i systemet, se vilka ärenden som kan klassa som synpunkter respektive felanmälningar, eller hur många ärenden som beviljats respektive länmats utan åtgärd. Genom att tillsammans med leverantören göra en översyn av uppbyggnaden av systemet kan det vara möjligt att ta fram sådan statistik.

Vad gäller de övergripande påverkanskanalerna kan Samhällsbyggnadsnämnden och dess förvaltning instämma i rapportförfattarens slutsatser gällande medborgarförslag.

Medborgarförslagen är tidskrävande i och med sin formella natur. Rappotten räknar på en kostnad på l 000 till 3000 kronor i kostnad per förslag respektive möte. Andra kommuner har gjort beräkningar som ligger högre än så: Nyköping har räknat på en kostnad på 2600 kr per medborgarf6rslag medan Karlstad menar att det kostar så pass mycket som 11500 kr totalt att bereda ett medborgarförslag. Beredningen av fårslagen borde inte skilja särskilt mycket kommunerna emellan då beredningssättet är så pass styrt lagstiftningen.

Många gånger har medborgarförslagen som Samhällsbyggnadsnämnden hanterar kunnat besvaras som en inkommen synpunkt eller en felanmälan effektivt genom ett mail eller ett telefonsamtal direkt till medborgaren. Detta får konstateras var mer smidigt och effektivt både för medborgaren och får kommunens handläggande tjänstemän. Dagens hantering gör det omständigt och svårt att svara på en enkel fråga från medborgaren.

Det händer också att kommunfullmäktige delegerar handläggning och beslut till Samhällsbyggnadsnämnden gällande medborgarförslag som inte hör till nämndens verksamhetsområde. I de senare fallen tenderar hanteringen bli omfattande då nämnden formellt måste återsända medborgarförslaget till kommunfullmäktige som i sin tur får delegera beredning och beslut till rätt nämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen stöder därmed rapportens förslag om att redan nu i årsskiftet avskaffa möjligheten att lämna in medborgarförslag till kommunen och istället lägga kraft på att utveckla Vi vill i

Uddevalla.

Tjänsteskrivelse

Samhällsbyggnad

2016-08-05

I rapporten beskrivs tydligt fördelarna med Vi Vill i Uddevalla som den främsta kanalen for medborgarpåverkan. Framförallt ska möjligheten att anpassa Vi vill Uddevalla till en kanal in for eventuella framtida folkmotioner enligt regeringens demokratiutrednings forslag betonas. Att redan nu använda förvaltningens och politikens tid till att möta en trolig framtid i folkmotioner gör oss inte bara mer effektiva i stunden utan ger också Uddevalla kommun ett visst försprång i den kommande nationella utvecklingen av medborgarpåverkan. Skulle demokratiutredningens förslag inte gå igenom har vi i Uddevalla ändå konstaterat att Vi Vill i Uddevalla är ett bättre sätt att hantera medborgarnas inkomna förslag då kommunen har en större frihet i att bestämma hur handläggningen av förslaget ska gå till.

Samhällsbyggnadsförvaltningen vill också betona vikten av rapportens förslag på att initialt sortera inkomna förslag/synpunkter/felanmälningar in i rätt kanal. Med rätt vägledning och hänvisning i ett tidigt skede kan tid och personella resurser användas på ett bättre och mer ändamålsenligt sätt.

Inom samhällsbyggnadsförvaltningen ser man inget behov av att behålla Ris och Ros for synpunktshantering utan föreslår istället att hela kommunen använder det

felanmälnings-och synpunktshanteringssystem man använder inom samhällsbyggnad idag. Systemet är lätt att förstå och kan med enkla grepp vidareutvecklas for att användas i kommunens andra verksamheter.

Från samhällsbyggnadsförvaltningen finns också en önskan att samordna sammanträden för Ungdomsfullmäktige och Kommunala rådet for äldre och personer med

funktionsnedsättning till samma dag for att utnyttja kommunens personalresurser bättre.

Ofta har samma tjänstemän ärenden till båda forsamlingarna.

Carina Johansson Förvaltningschef

Expediera till Kommunstyrelsen

Aya Norvell Avdelningschef

3(3)

Dnr SBN 2016/00359

Protokoll Socialnämnden 2016-09-21

§

143 Dnr SN 2016/00121

Remiss från kommunstyrelsen angående översyn av påverkanskanaler

SammanfaHning

Kommunstyrelsen har beslutat att sända fårslag angående översyn av påverkanskanaler på remiss till bl.a. socialnämnden. Förslaget grundar sig i en rapport genomförd av kommunledningskontoret Syftet med fårslaget är att skapa tydligare och effektivare arbetssätt får medborgare och kommunorganisationen. Socialtjänsten har i tjänsteskri-velsen sammanfattat synpunkterna på förslaget.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2016-09-07, § 50.

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2016-08-29.

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-05-25, § 152.

Demokratiberedningens protokollsutdrag 2016-05-13, § 16.

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2016-04-27.

Kommunledningskontorets rapport 2016-04-27- Översyn av påverkanskanaler.

Beslut

Socialnämnden beslutar

att till kommunstyrelsen sända socialtjänstens tjänsteskrivelse som remissvar angående översyn av påverkanskanaler.

Vid protokollet Florence Johansson

Justerat 2016-09-28 Stefan Skoglund Lars-Olof Laxrot

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2016-09-29 intygar Florence Johansson

Expedierat 2016-09-29 Kommunstyrelsen

Socialtjänstens ledningsgrupp Socialtjänstens utredare/utvecklare

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Handläggare

Utredare Åsa Jarhag Håkansson

Telefon 0522-69 70 31

asa.jarhaghakansson@uddevalla.se

Tjänsteskrivelse

Socialtjänsten

2016-08-29

Remiss från kommunstyrelsen angående översyn av påverkanskanaler

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har beslutat att sända forslag angående översyn av påverkanskanaler på remiss. Förslaget grundar sig i en rapport genomförd av kommunledningskontoret Syftet med förslaget är att skapa tydligare och effektivare arbetssätt för medborgare och kommunorganisationen. Socialtjänsten har sammanfattat synpunkterna i remissvaret.

Beslutsunderlag

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2016-07-06

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-05-25 § 152 Demokratiberedningens protokollsutdrag 2016-05-13 § 16 Kommunledningskontorets tjänstskrivelse 2016-04-27 Rapport- Översyn av påverkanskanaler 2016-04-27 Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar

att till kommunstyrelsen sända socialtjänstens tjänsteskrivelse som remissvar angående översyn av påverkanskanaler.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har beslutat att sända fårslag angående översyn av påverkanskanaler till samtliga nämnder, ungdomsfullmäktige, kommunala rådet för äldre och personer med funktionsnedsättning samt till partier representerade i kommunfullmäktige på remiss.

Förslaget angående översyn av påverkanskanaler grundar sig i en rapport genomförd av kommunledningskontoret Syftet med förslaget är att skapa tydligare och effektivare arbetssätt for medborgare och kommunorganisationen. Socialtjänsten har bidragit till rapporten avseende kartläggning av de olika påverkanskanalerna.

Översynen har fokus på kommunens övergripande påverkanskanaler. A v dessa berörs socialnämnden främst av medborgarforslag, ris och ros samt kommunala rådet för äldre och personer med funktionsnedsättning. Socialtjänsten har utöver dessa, egna lokala samrådsorgan, forum och metoder för dialog med brukare. Dessa används i stor utsträckning för att utveckla kvaliteten i verksamheten och har en annan och central plats i socialtjänstens kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling.

1(2) Dnr SN 2016/00121

Tjänsteskrivelse

Socialtjänsten

2016-08-29

ViViii i Uddevalla och frågepanelen hanteras av de politiska representanterna, varför inga synpunkter kring dessa lämnas.

Medborgarförslag, som ibland bereds eller avgörs av socialnämnden, är få till antalet.

Några utmaningar med dessa är dock att de alltid kräver en formell hantering oavsett frågans relevans, laglighet eller överensstämmelse med nämndens vision och ekonomi.

Socialtjänsten ser att medborgarfårslag är en viktig kanal får medborgaren.

Ris och ros är en synpunktshantering och en frekvent använd kanal i socialtjänsten. Den är en av många källor till det systematiska kvalitetsarbetet och utgör en viktig del att ta hänsyn till i utvecklingen av verksamheten. En utmaning är se syftet med

synpunktshanteringen och betrakta den som en möjlighet till kvalitetsfårbättring i verksamheterna. Likaså är en utmaning att utifrån inkomna synpunkter ge en systematisk återkoppling till berörda verksamheter.

I översynen ingår enbart det kommunövergripande rådet för äldre och personer med funktionsnedsättning. Ytterligare två nämndråd finns varav det ena är inom

socialnämndens ansvar. Utmaningen med det kommunövergripande rådet är främst att öka kännedomen om råden bland övriga nämnder och att se alla råd som den resurs de är.

En generell synpunkt är att översynen är bra. Fokus bör vara att kommunen har få, kvalitativa och effektiva kanaler. Det är lika viktigt att organisationen kommunen och verksamheten ges fårutsättningar till arbeta i enlighet med de påverkanskanaler som ska vara gällande. Inte minst när det gäller det systematiska arbetssättet med

medborgardialog. Socialtjänsten är positiv till genomfård översyn.

Malin Krantz Socialchef

Expediera till Kommunstyrelsen

Socialtjänstens ledningsgrupp och utredare/utvecklare

Asa J ar hag Håkansson Utredare

2(2)

D nr SN 2016/00121

UDDEVALLA KOMMUN Kommunstyraisen KommunledningskQntoret

2016 -09- 1 5

2016-09-12

~

,2 oJ5 )VIs

I:Ac~

Remissvar avseende ärende Översyn av påverkanskanaler

All dialog mellan väljarna och de som för mandatperioden lårärats privilegiet att föra väljarnas talan måste präglas av öppenhet, enkelhet och lårtroende.

Vi Sverigedemokrater står upp för rätten till en lagskyddad medborgerlig initiativrätt och därmed ett konkret medborgerligt inflytande. Vi värnar utan förbehåll den enskilde medborgarens rätt att kunna göra sin röst hörd.

Vi ser det inte som fördelaktigt att i det närmsta ersätta en påverkanskanal som präglas av det förtroende som Medborgarförslaget innebär till förmån för påverkanskanaler som präglas av anonyma svar från ett mindre antal partier, som till exempel Vi Vill i Uddevalla!.

Vi emotsätter oss vidare all form av inskränkning i initiativrätten då vi tror att en öppen dialog med medborgare inte bara kan främja utvecklingen av vår kommun, utan även fungera som ett första steg in i politiken för några av dessa.

A v den anledningen vill vi hålla fast vid Medborgarförslaget som en av huvudformerna lår påverkan.

Oberoende Sveriges kommuners och landstings mätverktygs premierande av antalet

påverkanskanaler tror vi omvänt att ett minskat antal kanaler kan uppfattas enklare för den enskilde.

Enkelhet ger god kunskap om de påverkanskanaler som finns och med detta följer ett högre förtroende.

Gemensamt får många påverkanskanaler är att de endast syftar till att ge svar på ställda frågor.

Fokus för arbetet med översynen av kommunens påverkanskanaler bör vara att sträva mot en dialog mellan medborgarna och de förtroendevalda, för att skapa former för ett medborgerligt inflytande.

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna

att vidareutveckla plattformen för dialog mellan medborgare och politiker att avveckla Frågepanelen

att avveckla Vi Vill

att behålla Medborgarförslaget

att avveckla Ris & Ros till förmån för vidareutvecklingavInfra Controll systemet att säkerställa likvärdighet mellan Ungdomsfullmäktige och Kommunala rådet för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Uddevalla 2015-09-12

Marti Pettersson Ordfårande (SD)

l (10)

Rapport- Översyn av

I dokument Kallelse Föredragningslista Demokratiberedning Demokratiberedning (sidor 53-60)