Reparation och målning av plastdelar, 5 sv Beskrivning av yrkesprovet

I dokument NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL GRUNDEXAMEN INOM BILBRANSCHEN (sidor 105-111)

Under yrkesprovets gång reparerar och målar den studerande plastdelar i samband med bilens lackering.

Det centrala kunnandet inom studiehelheten som visas i yrkesproven:

• att känna till plastsorter av varaktigt slag och för engångsbruk o grundläggande egenskaper

o hur de går att reparera och måla över

• att känna igen plastsorter av varaktigt slag o att identifiera tillverkarens beteckningar o att identifiera med ögonmått

o ett brandexperiment o ett mekaniskt experiment

• svetsning av plast

o principerna för svetsning o svetsningstemperatur o svetsningsmetoder o varmluftssvetsning o rengöring

o att tillverka en svetsfog o val av tråd för tillsatsämne o lödkolvssvetsning

o friktionssvetsning

• att limma plast

o olika skeden av förbehandling

ƒ att rengöra plasten

ƒ att tillverka en fog och grovslipa o att limma

ƒ att blanda till limmet

ƒ stödtejp

ƒ glasfiberförstärkning

• att måla plast

o att rengöra plast

ƒ vattentvätt

ƒ tvätt med lösningsmedel

ƒ torkning o grundning av plasten

ƒ bindmedel

ƒ fyllningsmaterial och slipfärg

ƒ slipmedel och slipning o ytmålning av plast

ƒ skydd och ränder

ƒ tilläggsämnen i målfärgerna

• elasticitetsämne

• mattningsmedel

• struktur

• ämne som avlägsnar elektricitet

Arbetsprocessen består av att förbehandla, reparera och grunda plast samt att måla plastens yta.

Den studerande känner till de teoretiska grunderna inom reparation och målning av plastdelar och hur de apparater som behövs i arbetet används. Han ska i sitt arbete också beakta ekonomiska faktorer.

Yrkesprovsmiljö

Yrkesprovet kan utföras i arbetsutrymmen som motsvarar arbetsförhållandena i en billackeringsverkstad.

Arbetarskyddet har förverkligats ändamålsenligt och personlig skyddsutrustning finns att tillgå.

Yrkesprovsmiljöns arbetarskydd följer i sin helhet gällande arbetarskyddsinstruktioner och –bestämmelser.

Utöver de arbetsredskap som behövs för att reparera och måla plastdelar ska information om bruksskydd finnas för de målfärger och ämnen som används.

Yrkesprovet utförs i regel som individuell prestation. Yrkesprovet kan verkställas t.ex. på en arbetsplats i samband med inlärning i arbetet eller i en målarverkstad i en läroinrättning och i en arbetssal. Den som utför yrkesprovet rengör och underhåller apparaterna och verktygen. Man eftersträvar normalt arbete i en

arbetstakt som har anpassats till en examen på grundnivå.

Arbetsredskap

Exempel på apparater och redskap som behövs för att reparera plast:

• bra belysning på det ställe där plast repareras, allmän ventilation och en punktsugare

• ett stadigt ställ som plastdelar kan fästas på

• en varmluftsblåsare med möjlighet att justera temperaturen och olika munstyckslägen som lämpar sig för svetsning

• slipmaskiner som lämpar sig för att forma plast

• arbetsredskap som lämpar sig för att skära plast (t.ex. luftdriven såg, kniv).

Exempel på apparater och redskap som behövs för att måla plast:

• ett ställ för att måla lösa delar på

• slipverktyg som lämpar sig för att slipa grundning

• målsprutor Skyddsutrustning Fast utrustning:

• ett utrymme för att reparera plast i som har försetts med en punktsugare

• ett rum där man kan spruta målfärg Personlig skyddsutrustning:

• andningsskydd

• ögonskydd

• handskar

• ändamålsenliga arbetskläder

Bedömning av yrkesprovet

Bedömningskriterier

NÖJAKTIG (N1) GOD (G3) BERÖMLIG (B5)

Föremål för bedömningen

Den studerande Den studerande Den studerande Behärskande av

arbetsprocessen kan måla och reparera bilens plastdelar, t.ex.

förbereda arbetena när en fabrikstillverkad stötfångare ska målas med målfärg som vanligen används i det här syftet.

känner till de vanligaste arbetsmetoderna för att reparera plastsorter av permanent slag, t.ex.

svetsa och limma.

känner till metoder för att måla och grunda plast

känner till hur plast av permanent slag repareras: identifierar plastsorter, känner till arbetsskedena inom förbehandling och olika sätt för reparation.

av permanent slag med de vanligaste mål-färgerna.

känner till metoder för grundning och målning av plats av permanent slag med olika slags målfärger och ämnen.

Behärskande av

arbetsuppgiften kan redogöra för plastens kvalitet t.ex.

utgående från den kvalitetsangivelse som finns på plastens baksida.

kan använda de vanligaste grundnings- och bindmedel när man målar plast, samt använda bl.a.

elasticitetsämnen och mattningsmedel inom ytlackering.

känner igen de mest allmänna plastsorterna t.ex. utgående från yttre egenskaper.

kan förbehandla de vanligaste plastsorterna.

kan reparera och måla de flesta plastsorter av varaktigt slag i bilar.

identifierar plastsorterna med hjälp av olika identifieringsmetoder, t.ex. provsvetsning och utgående från yttre egenskaper och olika testmetoder.

behärskar förbehandling före reparation av plast, t.ex. tvätt med vatten och lösningsmedel.

kan reparera och måla plastsorter av varaktigt slag som används i bilar.

Behärskande av den kunskap som ligger till

grund för arbetet känner till de grund-läggande egenskaperna hos plast av varaktigt slag.

känner till de grund-läggande egenskaperna hos de flesta plastsorter av varaktigt slag och kan utnyttja sina kunskaper i reparation och målning av plast.

känner till

grund-läggande egenskaper hos plast av varaktigt slag, målfärger och ämnen inom målning samt kan utnyttja sina kunskaper i reparation och målning av plast.

förstår hur viktig en förbehandling är för slutresultatet.

Behärskande av

arbetssäkerhet målar och reparerar plast på ett sätt som är

förenligt med arbetar-skyddet samt följer miljöskydds-bestämmelserna.

använder personlig skyddsutrustning.

känner till säkerhets-riskerna i samband med målning och reparation av plast.

känner till de flesta miljöriskerna i samband med målning och reparation av plast.

känner till säkerhets-riskerna i samband med yrkesmässig målning och reparation av plast, t.ex.

de skadliga effekter som tvätt- och lösningsmedel har på kroppen.

känner till miljöriskerna i anslutning till målning och reparation av plast och handlar enligt miljö-skyddsbestämmelserna och principerna om hållbar utveckling.

3.1.31 Karossarbeten, 5 sv Beskrivning av yrkesprovet

Den studerande reparerar en mindre krock- eller korrosionsskada och byter ut utrustning i karossen under yrkesprovets gång. Arbetet utförs i samband med målningsarbetet. Rostskyddsbehandling ingår också.

Det centrala kunnandet inom studiehelheten som visas i yrkesproven:

• att känna till sedvanlig karossuppbyggnad och material

o karossens säkerhetsteknik och dess betydelse i reparationsarbetet

• att lösgöra karossens utrustning, att märka ut den med tanke på målningsarbetet samt fastsättning

• att svetsa med grundläggande metoder (MIG och gas), förtenning av karossen och att kapa med kapskiva samt att skydda den del som ska repareras samt arbetsobjektet och omgivningen

• att ytrikta den lösa delen

• att känna till grunderna för reparation av plastdelar

• att rengöra spåren efter arbetet och tvätta före överlåtelse

• att känna till sedvanliga apparater i en karossverkstad

• att reparera en korrosionsskada och att utföra rostskyddsbehandling o att reparera en liten enkel korrosionsskada

o att känna till material, redskap och metoder o att förstå betydelsen av rostskydd

• att känna till grunderna för att byta ut en glasruta

• att passa in glas och luckor samt att justera dem o att byta ut en låscylinder

Yrkesprovsmiljö

Yrkesprovet kan utföras i en verkstad för billackering med lämpliga arbetsförhållanden och arbetsredskap. Att märka är att det i studiehelhetens yrkesprov ofta ingår svetsning och slipning som ger gnistor. Heta arbeten ställer egna krav på målningsutrymmet.

I yrkesprovsmiljön pågår eventuellt annan verkstads- och kundservice. Platsen får inte på konstgjord väg avskärmas från annan verksamhet. Om det samtidigt finns andra arbetstagare och kunder på plats så är det viktigt att beakta dem under yrkesprovets gång.

Arbetsredskap

Exempel på erforderliga apparater och redskap:

• arbetsredskap som behövs för att lösgöra och sätta fast karossdelar

• redskap för att reglera ytdelar (hammare, mothållt, bräckjärn och riktjärn)

• svetsningsapparater

• utrustning som behövs i samband med förtenning av karossen

• apparater och material som behövs för att byta ut glasrutorna

• apparater och material som behövs för korrosionsskydd

• arbetsredskap, apparater och material som behövs för att reparera plast

Bedömning av yrkesprovet

Bedömningskriterier

NÖJAKTIG (N1) GOD (G3) BERÖMLIG (B5)

Föremål för bedömningen

Den studerande Den studerande Den studerande Behärskande av

arbetsprocessen utför en del arbets-skeden i samband med karossarbeten.

lösgör några delar i samband med kaross-arbete och utför installationer och förberedelser.

lösgör delar i samband med karossarbetena och utför installationer samt erforderliga

förberedelser.

Behärskande av

arbetsuppgiften utför tunnplåtssvetsning med hjälp av en MIG- svetsningsapparat.

lappar skador i

rostbehandlingsskyddet.

passar in dörren på sin plats.

skyddar arbetsobjektet och omgivningen innan han inleder arbetena i syfte att undvika extra arbete.

lösgör och märker ut delarna i karossen när karossen ska målas och fäster delarna på sina platser.

Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet

känner till att fordonet och omgivningen ska skyddas i samband med karossarbeten (skyddar t.ex. glasytor i samband med svetsning och slipning).

förstår betydelsen av korrosionsskydd i sam-band med karossarbeten.

känner till de vanligaste karosskonstruktionerna, råmaterialen, arbets-redskapen och metoder för att arbeta med karosser.

identifierar de vanligaste plastsorterna i bilar.

känner till karossens säkerhetsanordningar och deras betydelse och krav i reparationsarbetet (när rostskador repareras ska också fodralens innandöme repareras).

känner till principerna för att byta ut glas-rutorna.

vet att dekorationslister på ett glas kan vara fastsatt så att det inte går att lösgöra och sätta fast på annat sätt än med glaset.

Behärskande av

arbetssäkerhet beaktar arbetarskyddet och använder personlig skyddsutrustning.

utför svetsnings-, slipnings- och skärnings-arbeten på ett tryggt sätt.

beaktar arbetsförmågan i samband med

kaross-arbeten: strävar efter att förhindra att rostskydds-behandlingsdimma sprids i samband med arbetet (skyddar t.ex.

omgivningen eller flyttar bilen på ett område som lämpar sig bättre för att hindra spridning av ämnen).

Baskompetens

följer överenskomna arbetstider.

följer överenskomna arbetstider.

följer överenskomna arbetstider.

Utbildningsprogrammet för bilförsäljning

I dokument NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL GRUNDEXAMEN INOM BILBRANSCHEN (sidor 105-111)