5. FRAMTAGNING AV SLUTFÖRSLAG

5.1 W ORKSHOP

5.1.2 Resultat

Nedan presenteras de fyra lösningsförslag som togs fram under workshopen. De första två lösningsförslagen som presenteras togs fram av grupp 1 och de sista två av grupp 2. Efter presentationen följer en diskussion om workshopen som helhet.

5.1.2.1 Lösningsförslag 1

Lösningsförslag 1 utformades av grupp 1 och riktades mot Modullinan. Figur 30 visar hur förslaget såg ut.

Figur 30 – Lösningsförslag 1, grupp 1 Modullina

Nedan presenteras vilka punkter som enligt regeln att de fem punkter med högst totalpoäng från gruppen skulle inkluderas i förslaget och hur de enligt gruppen ska fungera:

Plan-, Är, och Börvärde

Ruta för Plan-, Är-, och Börvärde ska finnas på tavlan. När produkten är klar för leverans trycker provaren på en knapp eller skannar produkten vilket gör att Ärvärdet på tavlan ökar.

Dagens plan skrivs in på morgonen. Börvärdet räknas ut och ökar automatiskt under dagen efter den genomsnittliga takttiden för produktionslinan. När dagen är slut förs Ärvärdet för den dagen över till en stapel som visar veckans utfall.

Planen på tavlan baseras på dagsmål

Plan-, Är-, och Börvärde ska baseras på hur många enheter som ska produceras just den dagen.

Planen på tavlan baseras på veckomål

En stapel visar hur stor procent av veckans plan som tillverkats. För extra tydlighet bör stapeln vara färgkodad, exempelvis att den är grön om produktionen ligger i fas mot planen och röd om den ligger efter.

Återkoppling i montageinstruktionerna för att se hur det egna arbetet ligger till tidsmässigt

Som underliggande funktion till tavlorna ska det synas i montageinstruktionerna hur montören ligger till tidsmässigt i takten.

Färgkodning kan vara ett bra hjälpmedel vid visualisering Färgkodning på staplar på tavlan ger extra tydlighet.

Utöver dessa fem punkter har gruppen även valt ut ytterligare fyra punkter som de ansåg var viktiga att ha med på tavlan. Dessa punkter argumenterade gruppen för varför dessa ska vara med samt förklarade hur de ska fungera. Följande punkter valdes ut:

Ackumulerat släp

Argumentet för denna punkt var att ackumulerat släp är viktigt att se då det visar hur produktionslinan ligger till mot sin totala leveransplan.

Denna punkt ska fungera genom att det på tavlan finns en stapel som visar – eller + i antal enheter totalt för produktionslinan. Stapeln uppdateras vid dagens slut baserat på skillnaden mellan Är-, och Börvärdet. Beroende på hur det har gått ökar eller minskar det ackumulerade släpet.

Störningsrapportering där störningar loggas efter stopp

Argumentet för denna punkt var att den är viktig att ha med för att fånga upp störningar.

Detta ska vara en bakomliggande funktion. Störningar ska loggas direkt på takten i störningsdatabasen via takttavlor som ska finnas på varje takt.

Brister och störningar visas på översiktstavlan

Argumentet för denna punkt var att det är viktigt att visualisera vilka brister och störningar som finns i produktionslinan. Genom att visa detta skapas förståelse om hur produktionslinan mår.

Detta ska visas med en rullande text längst ner på tavlan där brister och störningar visas. Det ska också finnas en ruta som visar stopp då produktionslinan är stoppad samt visar vilken takt som är stoppad eller om hela produktionslinan är stoppad. Rutan ska också visa hur många gånger produktionslinan stoppats totalt under veckan.

Cykeltiden anpassas efter produkttyp, exempelvis genom skanning

Denna funktion ska vara med för att montörerna ska veta hur lång cykeltid de har för just den produkt de monterar för tillfället.

Punkten fungerar genom att montörerna skannar i montageinstruktionerna och då får upp rätt cykeltid på en takttavla vid varje takt.

5.1.2.2 Lösningsförslag 2

Lösningsförslag 2 utformades av grupp 1 och riktades mot Multiline 1. Figur 31 visar hur förslaget såg ut.

Figur 31 – Lösningsförslag 2, grupp 1 Multiline 1

Nedan presenteras vilka punkter som enligt regeln att de fem punkter med högst totalpoäng skulle inkluderas i förslaget samt hur de enligt gruppen ska fungera:

Plan-, Är, och Börvärde

Ruta för Plan-, Är och Börvärde ska finnas på tavlan. När produkten är klar för leverans trycker provaren på en knapp eller skannar produkten vilket gör att Ärvärdet på tavlan ändras.

Börvärdet räknas ut och ökar automatiskt under veckan styrt av den genomsnittliga takttiden på produktionslinan. När varje dag är slut förs Ärvärdet för den dagen över till en stapel som visar veckans utfall.

Planen på tavlan baseras på veckomål

Planen för veckan skrivs in i programmet senast på fredagen innan. Sedan plockar programmet upp informationen på måndag morgon och visar detta på tavlan.

Stapeln som visar veckans utfall visar hur stor procent av veckans plan som tillverkats. För extra tydlighet bör stapeln vara färgkodad, exempelvis att den är grön om produktionen ligger i fas mot planen och röd om den ligger efter.

Återkoppling i montageinstruktionerna för att se hur det egna arbetet ligger till tidsmässigt

Som underliggande funktion till tavlorna ska det synas i montageinstruktionerna hur montören ligger till tidsmässigt i takten.

Färgkodning kan vara ett bra hjälpmedel vid visualisering Färgkodning på staplar på tavlan ger extra tydlighet.

På varje takt i slutmontage kan det finnas aktuell status för samtliga förmontage som ska monteras in på just den takten

Det ska vara visuellt hur förmontage ligger till i förhållande till takten i slutmontage. Detta kan lösas genom ett kanbansystem där det klart och tydligt syns om något förmontage saknas till den aktuella takten i SM, exempelvis med hyllor med uppmärkta platser för varje enskilt förmontage.

Utöver dessa fem punkter har gruppen även valt ut ytterligare fyra punkter som de ansåg vara viktiga att ha med på tavlorna. Dessa punkter argumenterade gruppen för varför dessa ska vara med och förklarade hur de ska fungera. Följande punkter valdes ut:

Ackumulerat släp

Argumentet för denna punkt var att ackumulerat släp är viktigt att se då det visar hur produktionslinan ligger till mot sin totala leveransplan.

Denna punkt ska fungera genom att det på tavlan finns en stapel som visar – eller + i antal enheter totalt för produktionslinan. Stapeln uppdateras vid dagens slut baserat på skillnaden mellan Är-, och Börvärdet. Beroende på hur det har gått ökar eller minskar det ackumulerade släpet.

Störningsrapportering där störningar loggas efter stopp

Argumentet för denna punkt är att den är viktig att ha med för att fånga upp störningar.

Detta ska vara en bakomliggande funktion. Störningar ska loggas direkt på takten i störningsdatabasen via takttavlor som ska finnas på varje takt.

Brister och störningar visas på översiktstavlan

Argumentet för denna punkt var att det är viktigt att visualisera vilka brister och störningar som finns i produktionslinan. Genom att visa detta skapas förståelse för hur produktionslinan mår.

Detta ska visas med en rullande text längst ner på tavlan där brister och störningar visas. Det ska också finnas en ruta som visar stopp då produktionslinan är stoppad samt visar vilken takt som är stoppad eller om hela produktionslinan är stoppad. Rutan ska också visa hur många gånger produktionslinan stoppats totalt under veckan.

Cykeltiden anpassas efter produkttyp, exempelvis genom skanning

Denna funktion ska vara med för att montörerna ska veta hur lång cykeltid de har för just den

Figur 32 – Lösningsförslag 3, grupp 2 Modullina

Nedan presenteras vilka punkter som enligt regeln att de fem punkter med högst totalpoäng från gruppen skulle inkluderas i förslaget och hur de enligt gruppen ska fungera. I detta fall fick gruppen tre punkter med högst totalpoäng och sju punkter med samma totalpoäng. Av dessa sju punkter valde gruppen bort två, vilket förklaras senare.

Plan-, Är-, och Börvärde

Ärvärdet uppdateras efter provet genom skanning. Börvärdet räknas automatiskt upp med den genomsnittliga takttiden.

Ackumulerat släp

Visar hur många enheter produktionslinan ligger efter i förhållande till leveransplanen. Värdet uppdateras varje dag.

Takttid på översiktstavlan

Tavlan visar en klocka som räknar ner den genomsnittliga takttiden för produktionslinan.

Taktklocka vid varje takt som stoppas vid problem

En underfunktion till tavlan. Vid varje takt finns en klocka som visar hur lång tid det är kvar på takten för den aktuella produkten.

Tavlan visar planerade stopp varpå klockan stannar

Vid planerade stopp, som till exempel raster, stannar klockan som visar produktionslinans genomsnittliga takttid och tavlan visar ”Rast”.

Brister och störningar visas på tavlan

Vid rapportering av störningar visas det på tavlan vilken typ av störning det är och vilken takt som berörs. Detta visas i tre huvudkategorier: Kvalité, Produktionsteknik och Material. En lampa tänds vid den kategori och takt som berörs.

Störningsrapportering där störningar loggas efter stopp

Underfunktion som inte är med på tavlan. Störningar rapporteras med hjälp av en dator direkt då de inträffar.

Sammanställningstavla för hela fabriken

Önskemål som i nuläget känns avlägset. Kan visa Plan-, Är-, och Börvärde med färgkodning, till exempel grönt ljus då produktionslinan ligger i fas, gult om den ligger efter och rött om den står still.

Utöver dessa åtta punkter har gruppen även valt ut ytterligare två punkter som de ansåg vara viktiga att ha med på tavlorna. Dessa punkter argumenterade gruppen för varför de ska vara med samt förklarade hur de ska fungera. Följande punkter valdes ut:

Planen på tavlan baseras på dagsmål

Denna punkt valdes ut då Modullinan producerar så många produkter per dag vilket gör att detta är ett bättre värde än veckomål.

Punkten ska fungera så att planeringsavdelningen ska ansvara för att skriva in dagsmålet.

Cykeltiden anpassas efter produkttyp, exempelvis genom skanning

Underfunktion som valdes ut för att det ska vara tydligt för montörerna hur lång tid de har på sig att montera den aktuella produkten på takten.

Denna punkt ska fungera så att montörerna skannar in produkten vid taktstart varpå rätt cykeltid visas på de taktklockor som gruppen vill ha på varje takt.

De två punkter som gruppen valde bort även då de gick vidare enligt urvalsregeln var följande:

Planen på tavlan baseras på veckomål

Punkten valdes bort då gruppen ansåg att dagsmål var mer lämpligt för den produktionsvolym Modullinan har.

Återkoppling i montageinstruktionerna för att se hur det egna arbetet ligger till tidsmässigt

Punkten valdes bort då gruppen ansåg att detta skulle vara för mycket jobb att införa samtidigt

Figur 33 – Lösningsförslag 4, grupp 2 Multiline 1

Nedan presenteras vilka punkter som enligt regeln att de fem punkter med högst totalpoäng från gruppen skulle inkluderas i förslaget och hur de enligt gruppen ska fungera. I detta fall fick gruppen tre punkter med högst totalpoäng och sju punkter med samma totalpoäng. Av dessa sju punkter valde gruppen bort en, vilket förklaras senare.

Plan-, Är-, och Börvärde

Ärvärdet uppdateras efter provet genom skanning. Börvärdet räknas automatiskt upp med den genomsnittliga takttiden.

Planen på tavlan baseras på veckomål

Punkten ska fungera så att planeringsavdelningen ska ansvara för att skriva in veckomålet.

Ackumulerat släp

Visar hur många enheter produktionslinan ligger efter i förhållande till leveransplanen. Värdet uppdateras varje dag.

Brister och störningar visas på tavlan

Vid rapportering av störningar visas det på tavlan vilken typ av störning det är och vilken takt som berörs. Detta visas i tre huvudkategorier: Kvalité, Produktionsteknik och Material. En lampa tänds vid den kategori och takt som berörs.

Sammanställningstavla för hela fabriken

Önskemål som i nuläget känns avlägset. Kan visa Plan-, Är-, och Börvärde med färgkodning, till exempel grönt ljus då produktionslinan ligger i fas, gult om den ligger efter och rött om den står still.

Taktklocka vid varje takt som stoppas vid problem

En underfunktion till tavlan. Vid varje takt finns en klocka som visar hur lång tid det är kvar på takten för den aktuella produkten.

Störningsrapportering där störningar loggas efter stopp

Underfunktion som inte är med på tavlan. Störningar rapporteras med hjälp av en dator direkt då de inträffar.

Tavlan visar planerade stopp varpå klockan stannar

Vid planerade stopp, som till exempel raster, stannar klockan som visar produktionslinans genomsnittliga takttid och tavlan visar ”Rast”.

Cykeltiden anpassas efter produkttyp, exempelvis genom skanning

Denna punkt ska fungera så att montörerna skannar in produkten vid taktstart varpå rätt cykeltid visas på de taktklockor som gruppen vill ha på varje takt.

Utöver dessa punkter valdes ytterligare en punkt ut av gruppen:

Takttid på översiktstavlan

Gruppen vill ha en standardiserad tavla och tog med denna punkt för Multiline 1 för att punkten fanns med på gruppens förslag till Modullinan.

Tavlan visar en klocka som räknar ner den genomsnittliga takttiden för produktionslinan.

Den punkt som valdes bort av gruppen även då den gick vidare enligt urvalsregeln var följande:

Återkoppling i montageinstruktionerna för att se hur det egna arbetet ligger till tidsmässigt

Punkten valdes bort då gruppen ansåg att detta skulle vara för mycket jobb att införa samtidigt som punkten inte tillför något värde för produktionen.

I dokument Framtagning av produktionstavlor Visuell styrning av taktad produktion (sidor 92-100)