Resurscentrum

I dokument Kvalitetshandboken 0 (sidor 105-110)

2. Verksamheter

2.9 Resurscentrum

2.9.1. Om resurscentrum

Resurscentrum är Curas nav när det gäller kompe-tensutveckling och projekt av olika slag. Flera av Cu-ras verksamheter erbjuder utbildning, handledning.

Resurscentrum erbjuder också föreläsningar av ex-terna föreläsare, vi håller egna utbildningar och före-läsningar och erbjuder handledning och konsultat-ion. Alla utbildningar, föreläsningar och tjänster pre-senteras i en utbildningskatalog som ställs samman av Resurscentrum inför varje nytt år.

Resurscentrum kan också skräddarsy lösningar för att möta de behov som finns i en arbetsgrupp, en kommun, för en klient eller elev. Vi gör också utbild-ningar och föreläsutbild-ningar på kundens uppdrag

2.9.2. Uppdrag, mål och utvärdering Uppdrag

Resurscentrums övergripande uppdrag är att möta medlemskommunernas behov av handledning, ut-bildning, konsultation och öppenvård. Uppdraget be-står också i att vara till hjälp i att arrangera och pla-nera för Curas interna utbildningar tillsammans med respektive verksamhetschef.

Mål

Resurscentrums mål är att:

• Kunderna ska vara nöjda med handledningen till minst 90 %.

• Deltagare på utbildningar och föreläsningar som hålls i Resurscentrums egen regi ska vara nöjda med utbildningen/föreläsningen till minst 90 %.

• Resurscentrum ska utveckla minst ett nytt ut-bildningskoncept per år.

Utvärdering

När det gäller egna utbildningsinsatser fyller delta-garna i en enkät efter varje avslutad insats.

• Deltagarna i utbildningsinsatser ska svara mittenbetyg eller något högre på frågan om helhetsintryck på utbildningen.

• När det gäller handledning får kunden/

beställaren fylla i en enkät. Kund/beställare ska svara mittenbetyg eller högre på frågan om man är nöjd.

2.9.3. Personella resurser

• 1 verksamhetschef.

• 1 koordinator

• 1 metodutvecklare

• Möjlighet till stöd av Curas administratör vid behov.

2.9.4. Koordinator huvudansvar

Koordinator har huvudansvar för kontakter och ar-rangemang kring externa föreläsningar och utbild-ningar. Det innebär att vara lyhörd dels för kommu-nernas önskemål och behov, dels utifrån behov och beslut i Curas egna verksamheter.

Koordinator ansvarar för kontakten med förelä-sare, sköter bokning av lokaler i samråd med verk-samhetschef och metodutvecklare samt skickar ut inbjudan till föreläsningarna och utbildningarna till Resurscentrums kontakter. Koordinator har hjälp av administratör vid behov, bland annat vid beställning av förtäring och på plats vid föreläsningar.

Koordinator har huvudansvar för att ta fram utbild-ningskatalogen inför varje nytt år. Detta innebär att planera föreläsningar utifrån behov, hålla kontakt med respektive föreläsare både externt och internt, arbeta med nya utbildningar och tjänster som med-arbetare på Cura med specialistkompentens kan ge.

Detta arbete sker i samråd med verksamhetschef inom respektive verksamhet, medarbetaren med specialistkompetens samt Resurscentrum. Koordina-tor har också kontakten med Kreation och korrektur-läser tillsammans med metodutvecklare, verksam-hetschef och administratör materialet. Koordinator

har vid behov hjälp av administratör i arbetet med utbildningskatalogen.

Koordinator är kvalitetsansvarig vid Resurscent-rum.

Koordinator har egna externa handledningsupp-drag, föreläsningar och utbildningar och jobbar till-sammans med metodhandledaren utifrån Resurs-centrums ansvarsområden.

2.9.5. Metodutvecklare huvudansvar

Metodutvecklaren är tillgänglig för alla Curas verk-samheter som har fokus på TEACCH och som arbe-tar eller möter personer med autismspektrum.

Metodutvecklaren ansvarar för hur det pedago-giska arbetet utformas runt klienterna på Sjöarp.

Personal på Sjöarp diskuterar olika idéer runt re-spektive klient med metodutvecklaren, som därefter hjälper personalen att utforma olika lösningar/stra-tegier runt klienten i det pedagogiska arbetet. Me-todutvecklaren ansvarar tillsammans med ansvarig för dagligverksamhet det pedagogiska arbetet på daglig verksamhet.

Metodutvecklare är vid behov med och observerar klienter på Sjöarp, för att uppmärksamma personal på hur man arbetar. Personalen ansvarar för prak-tisk uppbyggnad av de olika lösningarna/strategi-erna under handledning av metodutvecklaren. För-ändringar i det pedagogiska arbetet med klienter diskuteras med metodutvecklaren.

Metodutvecklaren har huvudansvar för Sjöarps tre-dagarsutbildningar. Nyanställd personal på Sjöarp gruppbostäder och Klaragymnasiet med internat ska gå denna utbildning. Koordinator är ansvarig för in-bjudan.

Metodutvecklaren handleder Sjöarps personal vid behov.

Metodutvecklaren har huvudansvar för att doku-mentera utbildningsinsatser inom Cura i utbildnings-matrisen samt skicka utvärderingar till de medarbe-tare som deltagit i en extern utbildningsinsats. Arbe-tet med intern kompetensutveckling har sin grund i den SWOT-analys som görs inför varje nytt år.

Metodutvecklaren har egna externa handlednings-uppdrag, föreläsningar och utbildningar och jobbar tillsammans med koordinator utifrån Resurscent-rums ansvarsområden.

Utbildningskrav

Relevant högskole- och vidareutbildning för respek-tive tjänst.

2.9.6. Resurscentrums ansvarsområden

1. Administration 2. Tjänster

3. Kunskaps- och utvecklingsarbete 4. Samverkan

5. Marknadsföring 6. Kvalitetsansvar 7. Mötesdeltagande 1. Administration

Medarbetarna på Resurscentrum arbetar löpande med administration, rådgivning via telefon, löpande dokumentation, utveckla nya föreläsningar och ut-bildningar, boka externa föreläsningar samt ansvara förarrangemangen kring, samt dokumenterar de ut-bildningar som Curas medarbetare går. Koordinator har huvudansvar för administrationen kring externa föreläsningar och metodutvecklaren har huvudan-svar för administrationen kring interna utbildningar.

2. Tjänster

Under namnet Cura Resurscentrum samlas alla Cura individutvecklings specialistkompetenser och tjäns-ter. De resurser som krävs för varje enskilt uppdrag frigörs för att arbeta i uppdraget. Prislista för Resurs-centrums tjänster finns på webbplatsen: www.curain-divid.se. Utbildningar, föreläsningar och tjänster finns också presenterade i utbildningskatalogen.

2.1. Utbildningar och föreläsningar

Medarbetare i Blekingekommunerna bjuds regelbun-det in till föreläsningar med externa föreläsare samt till föreläsningar och utbildningar i Resurscentrums regi. Resurscentrum skapar inför varje år en utbild-ningskatalog som innehåller de utbildningar, föreläs-ningar och tjänster som erbjuds. Koordinator skickar ut inbjudan via e-post. Föreläsningar och utbildningar finns också presenterade på Curas webbplats under rubriken aktuellt, www.curaindivid.se. Resurscent-rum erbjuder egna föreläsningar och utbildningar, dels som presenteras i utbildningskatalogen men också skräddarsydda, anpassade efter kundens be-hov.

2.2. Handledning

Handledning kan ges i grupp eller individuellt för per-sonal som arbetar i skola, boende, daglig verksam-het eller personlig assistans. Handledning kan också ges till en enskild individ, exempelvis till en elev som är i behov av handledning/vägledning eller till en kli-ent. Handledningen är metod- eller processinriktad.

Avsikten med handledning är att använda kompe-tensen som finns inom gruppen, motivera och upp-muntra personalen till nya idéer och strategier samt följa upp och utvärdera arbetet. Detta för att ge kli-enten en så god livskvalitet som möjligt och för att få gruppen att reflektera och finna verktyg att han-tera olika situationer som kan vara svåra.

Första kontakten tas av respektive ansvarig chef med handledaren eller Resurscentrum och överens-kommelse görs om var och när första mötet ska ske.

2.3. Öppenvård och konsultation

Kommunerna kan kontakta Cura Resurscentrum för frågor kring ett eventuellt öppenvårdsuppdrag. Om uppdraget ryms inom Cura Individutvecklings kom-petensområde utreder medarbetare på Resurscent-rum tillsammans med kunden vad som behöver gö-ras och hur det ska lösas/utfögö-ras. Det kan innebära att personal med lämplig kompetens frigörs från nå-gon av Curas verksamheter för att arbeta direkt i en familj, i ett korttidsboende, i en gruppbostad eller i eget boende. Telefonkonsultation är kostnadsfri.

3. Kunskaps- och utvecklingsarbete

För att Resurscentrum ska kunna uppfylla kommu-nernas behov av föreläsningar, utbildningar, hand-ledning och öppenvårdsuppdrag krävs att medarbe-tarna håller sig väl ajour med nya rön och med ny forskning på området. Resurscentrums medarbetare deltar därför i adekvata utbildningar, föreläsningar och konferenser inom sitt kunskapsområde. Utveckl-ing sker också i kontakt med kommunala verksam-heter i Blekinge och deras företrädare. Syftet med dessa möten är att ta reda på och diskutera kommu-nernas behov idag och inför framtiden och utifrån detta anpassa resurscentrums arbete.

3.1. Planera interna utbildningar

Efter det att kompetensutvecklingsanalysen är ge-nomgången och ledningsgruppen beslutat vilka ut-bildningar som är mest angelägna att genomföra inom Cura kommande år, lämnas uppdraget vidare till Resurscentrum. Behoven förs in i utbildningsma-trisen som ligger på Curas server. Ansvaret att hitta en lämplig utbildning/utbildare delas av berörd verk-samhetschef och metodutvecklare. Metodutveckla-ren är vid behov med och organiserar interna utbild-ningstillfällen och tar referenser på utbildaren.

4. Samverkan

Resurscentrum samverkar med alla verksamheter inom Cura individutveckling kring olika former av ut-bildningsuppdrag. Resurscentrum och Sjöarps utbild-ningsgrupp utvecklar utbildningar som erbjuds kun-derna.

Resurscentrum håller kontakt med nyckelpersoner inom de kommunala verksamheterna i Blekinge. Ko-ordinator skickar inbjudan till de föreläsningar och utbildningar som erbjuds. Inbjudan skickas till Blek-inges kommuner, närliggande kommuner samt till nyckelpersoner inom Landstinget i Blekinge och till andra verksamheter och institutioner som möter våra målgrupper. Resurscentrum samverkar med de kommunala verksamheterna i Blekinge dels för att hålla sig ajour med verksamheternas behov nu och i en framtid och dels för att fortlöpande informera om vad Resurscentrum kan erbjuda.

5. Marknadsföring

Resurscentrum marknadsför sina tjänster till nyckel-personer i de kommunala verksamheterna genom inbjudningar till föreläsningar och utbildningar, i mö-ten och i handledningsuppdrag. Vid handlednings-uppdrag ger Resurscentrum förslag på lämplig kom-petensutveckling. Resurscentrum sammanställer in-för varje nytt år en utbildningskatalog som delas ut i kommunerna.

Vid föreläsningar och utbildningar delas utbild-ningskataloger och broschyrer ut.

Resurscentrum deltar i mässor som vänder sig till Curas målgrupp.

6. Kvalitetsansvar

Koordinator är kvalitetsansvarig vid Resurscentrum, vilket innebär att koordinator kallar till kvalitetsmöte på Resurscentrum två gånger per år. Vid mötet bes-lutas ändringar och kvalitetsansvarig justerar och uppdaterar i kvalitetsboken som ligger på servern.

Kvalitetsansvarig har kontinuerliga träffar med öv-riga verksamheters kvalitetsansvaöv-riga där kvalitets-arbetet utvecklas och gemensamma dokument tas fram mm. Vid dessa möten sker också utbyte av in-formation mellan verksamheterna.

Kvalitetsansvarig har ansvaret för att gå igenom och informera nyanställa, vikarier och praktikanter vid Resurscentrum om kvalitetsarbetet och går ige-nom kvalitetshandboken.

7. Mötesdeltagande

Medarbetarna i Resurscentrum deltar i Resurscent-rum arbetsplatsträffar och utbildningsgruppens mö-ten. Resurscentrum deltar i kansliets arbetsplatsträf-far vid behov. Koordinator är kvalitetsansvarig och deltar i Curas kvalitetsmöten.

Besöksadress: Ågatan 38

Postadress: Cura Individutveckling, Rådhuset, 374 81 Karlshamn

Telefon: 0454-814 60 Fax: 0454-814 61 E-post: info@curaindivid.se

Bankgiro: 5395-4491

Organisationsnummer: 222 000-0711

www.curaindivid.se

I dokument Kvalitetshandboken 0 (sidor 105-110)