Revidering av systematiskt arbetssätt med medborgardialog

I dokument Kallelse Föredragningslista Demokratiberedning Demokratiberedning (sidor 26-31)

Sammanfattning

Kommunfullmäktige fastställde i april 2014 ett systematiskt arbetssätt med medborgardialog. I samband med översynen av kommunens övergripande

påverkanskanaler fick kommunledningskontoret i uppdrag att revidera det systematiska arbetssättet med medborgardialog. I uppdraget ingår även att tydliggöra syfte och mål med dialogen samt att tydliggöra syfte med de olika kommunövergripande

påverkanskanalerna och vad kommuninvånarna kan förvänta sig från respektive kanal.

Processen med att revidera det systematiska arbetssättet med medborgardialog har bestått av enkätutvärdering som skickats till samtliga förvaltningar samt en workshop som Sveriges kommuner och landsting (SKL) genomförde med demokratiberedningen och nämndernas presidium i maj 2017. Förslag på reviderat systematiskt arbetssätt med medborgardialog inklusive syfte och mål med dialog är baserat på resultatet från

workshopen och de inkomna svaren på enkätutvärderingen.

Remissen diskuterades, den upplevs som stelbent och svår läst. Ordet tjänsteperson ifrågasätts. Har kommunen beslutat att det ska heta tjänsteperson istället för tjänsteman?

Denna fråga skickas till kommundirektör Peter Larsson för besvarande då det framförs synpunkter på att det behövs enhetlig titulatur.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-09-19

Systematiskt arbetssätt med medborgardialog, med förslag på ändringar 2017-09-22

Beslut

Kommunala rådet för äldre lämnar de åsikter som diskuterades.

Justerat av Stefan Skoglund och Barbro Remmert Protokollet anmäls till kommunfullmäktige 2018-01-10 Expedieras till akten, Peter Larsson

Protokollsutdrag

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning

2017-11-30

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 34 Dnr KS 2017/00479

Revidering av systematiskt arbetssätt med medborgardialog

Sammanfattning

Kommunfullmäktige fastställde i april 2014 ett systematiskt arbetssätt med medborgardialog. I samband med översynen av kommunens övergripande

påverkanskanaler fick kommunledningskontoret i uppdrag att revidera det systematiska arbetssättet med medborgardialog. I uppdraget ingår även att tydliggöra syfte och mål med dialogen samt att tydliggöra syfte med de olika kommunövergripande

påverkanskanalerna och vad kommuninvånarna kan förvänta sig från respektive kanal.

Processen med att revidera det systematiska arbetssättet med medborgardialog har bestått av enkätutvärdering som skickats till samtliga förvaltningar samt en workshop som Sveriges kommuner och landsting (SKL) genomförde med demokratiberedningen och nämndernas presidium i maj 2017. Förslag på reviderat systematiskt arbetssätt med medborgardialog inklusive syfte och mål med dialog är baserat på resultatet från

workshopen och de inkomna svaren på enkätutvärderingen.

En framgångsfaktor med medborgardialogarbetet i Uddevalla kommun har varit den breda och blocköverskridande förankringen. För att värna om detta föreslås förslaget på nytt systematiskt arbetssätt med medborgardialog sändas på remiss till samtliga

nämnder, ungdomsfullmäktige, kommunala rådet för äldre samt kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-09-19

Systematiskt arbetssätt med medborgardialog, med förslag på ändringar 2017-09-22

Beslut

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning beslutar

att lämna följande synpunkter på remissen om reviderat systematiskt arbetsätt med medborgardialog: remissen är svår att förstå, gör den enklare och använd inte enbart förkortningar utan skriv ut hela namnet.

UaFS Blad 1

RIKTLINJER FÖR STYRNING OCH LEDNING

Antagna av kommunfullmäktige den 12 april 2006, § 89 med ändring och tillägg den 13 december 2006, § 351 och § 352, 13 februari 2008, § 34, 18 juni 2008, § revide- rad av kommunfullmäktige 13 november 2013, § 194, reviderad av kommun- fullmäktige 12 februari 2014, § 28, reviderad av

kommunfullmäktige 9 april

2014, § 64, reviderad av kommunfullmäktige 11 mars 2015, § 48

§ 5 Systematiskt arbetssätt med medborgardialog Vad är medborgardialog?

Medborgardialog är en viktig del i utvecklingen av Uddevalla kommun. I det systematiska arbetssättet med medborgarialog likställs

medborgardialog med brukarialog. Med medborgadialog menas att involvera och föra samtal med människor i frågor och förändringar som berör dem i rollen som invånare eller kunder/brukare och medborgare i Uddevalla kommun. I det systematiska arbetssättet med medborgarialog likställs medborgardialog med brukarialog. Medborgardialog kan även genomföras med andra intressenter, exempelvis företagare eller personer som arbetar inom kommunen men bor på annan ort. Den enskildes delatagande i medborgardialog styrs av intresse.

Syfte

Genom att arbeta med medborgardialog främjas delaktighet bland våra kommuninvånare vilket kan leda till en gemensam känsla av ansvar och tillhörighet.ett systematiskt arbete med medborgardialog skapas en större förståelse för de demokratiska processena, förtroende engagemang och ansvarskänsla hos medborgarna i Uddevalla kommun.

Förtroendevalda och tjänstepersoner får ett bredare underlag att basera sina beslut på vilket leder till att de i större utsträckning kan kunna balansera olika intressen och ta ansvar för helheten. Arbetet med medborgardialog strävar mot att stärka den representativa demokratin.

Grundläggande förhållningssätt

Medborgardialoger i Uddevalla kommun ska sträva efter att stärka den demokratiska jämlikheten. Kommunen ska priorietera att nå grupper som har svårt att göra sin röst hörd.

UaFS Blad 2

Det är inte alla frågor som lämpar sig att föra dialog kring. Att genomföra medborgardialog kan vara resurskrävande i både tid och pengar, varför det är viktigt att alltid värdera nyttan med dialogen med kostnaden. Att genomföra medborgardialog kan också vara ett sätt att hushålla med resurser långsiktigt, då förutsättningarna att beslut är välförankrade och att resurser läggs på ”rätt”

saker stärks. Frågor som inte är påverkbara är aldrig aktuella för dialog.

Gränsdragningen för vilka frågor där dialog är lämpligt förs i samråd mellan förvaltning och nämnd. Vid förändringar som berör människor i rollen som medborgare i Uddevalla kommun ska kommunen informera och ha en vilja att lyssna på medborgarnas synpunkter. Vid dessa informationsinsatser ska kommunen vara uppmärksam på när det finns behov av att komplettera informationen med dialog. Kommunen ska medvetet välja att ta steget från att informera till att föra dialog.

När kommunen bjuder in till dialog ska det alltid vara tydligt vilken grad av inflytande deltagarna kan förvänta sig. När graden av inflytande

definieras ska deltaktighetstrappans fyra steg utgås ifrån; veta, tycka, göra, bestämma. Kommunens arbete med medborgardialog ska präglas av tydlighet och transparens.

Vid planering, genomförande och utvärdering av

medborgardialogprocesser ska jämlikhetsperspektivet beaktas för att säkerställa att alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder får likvärdiga förutsättningar att delta och komma till tals.

Samtliga nämnder ska årligen i arbetet med planeringsdialog, internbudget och verksamhetsplan utse lämpliga objekt alternativt områden för arbete med medborgardialog. Utifrån delaktighetstrappan anges graden av inflytande som tilldelas medborgarna. Delaktighetstrappan består av fyra steg: information, tycka, göra, bestämma. Vid planering, genomförande och utvärdering av medborgardialogprocesser ska

jämställdhetsperspektivet beaktas för att säkerställa att män-kvinnor och flickor-pojkar, får likvärdiga förutsättningar att delta och komma till tals.

Genomförande och uppföljning

Samtliga nämnder ska årligen i arbetet med budgetdialog samt

verksamhetsplan och budget utse lämpliga objekt alternativt områden för arbete med medborgardialog. Vid genomförande av medborgardialoger är handboken för medborgardialog vägledande. Medborgardialoger i

Uddevalla kommun ska utvärderas tillsammans med dem som deltagit.

Resultatet från medborgardialogerna ska alltid återkopplas till deltagarna och på kommunens hemsida.

UaFS Blad 3

Samtliga nämnder ansvarar för att följa upp arbetet med medborgardilog. Uppföljningen ska ske genom nämndernas ordinarie uppföljningsrutiner i styrkorten.

Protokollsunderlag

Samhällsbyggnadsnämnden

2018-02-22

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 55 Dnr SBN 2017/00633

Remiss från kommunstyrelsen angående revidering av

I dokument Kallelse Föredragningslista Demokratiberedning Demokratiberedning (sidor 26-31)