Revisionsberättelser

I dokument Regeringens skrivelse 2009/10:101. Årsredovisning för staten 2009 (sidor 56-59)

Utveckling av statens ekonomi

3 Utveckling av statens ekonomi

3.2 Revisionsberättelser

Riksrevisionen genomför revision genom årlig revision och effektivitetsrevision. Den årliga re-visionen avslutas genom uttalanden i revisions-berättelser om bl.a. myndigheternas årsredovis-ningar.

I det följande redovisas utvecklingen av revi-sionsberättelser med invändning för perioden 2005–2009. En redovisning lämnas också av revisionsberättelser med invändning respektive upplysning avseende räkenskapsåret 2009.

Regeringen avser att på sedvanligt sätt åter-komma i budgetpropositionen för 2011 med en redovisning av vilka åtgärder som har vidtagits eller kommer att vidtas med anledning av invändningarna.

3.2.1 Revisionsberättelser med invändning 2005–2009

Tabell 3.23 Antal revisionsberättelser med invändning 2005–2009

Antal

2005 2006 2007 2008 2009

Summa 16 11 10 5 12

Antalet revisionsberättelser med invändning har minskat under femårsperioden (se tabell 3.23).

Däremot har antalet invändningar ökat markant vid en jämförelse mellan 2008 och 2009. En möjlig förklaring till detta trendbrott är att 2009 är det första året då myndigheterna lämnar en resultatredovisning enligt nya förutsättningar.

Vidare är fel i redovisningen en förklaring till att några myndigheter erhöll en revisionsberättelse med invändning. Även brist på information i myndigheternas årsredovisningar och saknade underskrifter utgör i några fall grund för en invändning. Värt att notera är att två av de redo-visade invändningarna avser avvecklingsmyndig-heter.

3.2.2 Revisionsberättelser med

invändning respektive upplysning 2009

Om myndigheten på ett rättvisande sätt beskri-vit sin verksamhet inklusive väsentliga brister i denna lämnar Riksrevisionen en revisionsberät-telse i standardutformning.

En upplysning kan lämnas för att peka på in-formation av särskild vikt som kan anses oväntad eller på annat sätt central för att årsredovis-ningen ska kunna anses rättvisande.

Om årsredovisningen saknar central informa-tion eller är missvisande avger Riksrevisionen en revisionsberättelse med invändning.

Nedan lämnas en redovisning av de invänd-ningar respektive upplysinvänd-ningar Riksrevisionen lämnat i 16 revisionsberättelser avseende räken-skapsåret 2009. Noterbart är att ingen myndighet 2009 har fått en revisionsberättelse med invändning eller upplysning till följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter.

Invändningarna respektive upplysningarna återges i enlighet med beslutade revi-sionsberättelser.

Revisionsberättelser med invändning Diskrimineringsombudsmannen (DO) Riksrevisionen har följande invändning:

DO bedöms inte uppfylla kraven på resultatredo-visning enligt 3 kap. 1 § i förordningen om årsre-dovisning och budgetunderlag av följande skäl:

DO har inte på ett tydligt sätt i resultatredovis-ningen definierat sina uppgifter och prestationer utifrån instruktion och lagar. DO har inte heller i rapporteringen i resultatredovisningen tydligt åter-kopplat till uppgifterna enligt instruktion och lagar.

DO redovisar dessutom för få relevanta presta-tioner i förhållande till uppgifter enligt instruktion och lagar. Detta gäller framför allt prestationer med avseende på kostnader.

Sammantaget bedöms därmed redovisningen av verksamhetens resultat inte bli överskådlig och rättvisande.

Statistiska centralbyrån (SCB)

Riksrevisionen har följande invändning:

I årsredovisningen redovisas att SCB år 2009 upptäckte allvarliga fel i statistikprodukten KPI och andra indexprodukter samt att åtgärder vidta-gits. Vidare redovisas att fel i KPI eller närliggande produkter kan få mycket stora samhällsekonomiska konsekvenser.

SCB har däremot inte beskrivit de upptäckta felen samt konsekvenserna av dessa. SCB har hel-ler inte redogjort för om tillräckliga åtgärder vidta-gits eller för risknivån för fortsatta fel.

Riksrevisionen bedömer därmed att årsredovis-ningen inte är rättvisande.

Statens Maritima Museer

Riksrevisionen har följande invändning:

Resultatredovisningen för Statens maritima museer har inte upprättats enligt 3 kap. 1 § förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunder-lag. En väsentligt del av verksamheten redovisas med volymmått som inte är relevanta som besluts-underlag och som är svåra att förstå utan komplet-terande information.

Riksantikvarieämbetet

Riksrevisionen har följande invändning:

Riksantikvarieämbetets anslagsredovisning avse-ende anslag UO 17, 7:1 ap. 1 Riksantikvarieäm-betet är inte rättvisande. Anslagsredovisningen stämmer inte överens med den underliggande re-dovisningen. Anslagssparandet är ca 6 mnkr för

lågt redovisat och borde istället uppgå till ca 12 mnkr.

Avvecklingsmyndigheten för Verket för förvalt-ningsutveckling (AVerva)

Riksrevisionen har följande invändning:

Riksrevisionen bedömer att årsredovisningen inte är rättvisande eftersom AVerva har kostnadsfört 1087 tkr för lite som lokalkostnader för outhyrda lokaler. En korrekt redovisning hade lett till ett ej godkänt anslagsöverskridande om 243 tkr på ram-anslag Uo 2 1:3.

Rymdstyrelsen

Riksrevisionen har följande invändning:

Bemyndiganderedovisningen ger inte en rätt-visande bild avseende utestående åtaganden för anslaget 24:1:15 ap 1 Rymdverksamhet. Av be-myndiganderedovisningen borde ha framgått vil-ken effekt en värdering till balansdagens kurs skulle ha haft på de redovisade åtagandena i förhållande till den valda valutakursen.

Statens energimyndighet

Riksrevisionen har följande invändning:

Årsredovisningen är inte rättvisande eftersom till-gångar avseende likvida medel och kortfristiga pla-ceringar uppgående till 391 mnkr inte har redovi-sats i balansräkningen.

Energimarknadsinspektionen

Riksrevisionen har följande invändning:

Redovisningen av den avgiftsbelagda verksamhe-ten är inte rättvisande. Resultatet är för lågt redo-visat med 973 tkr vilket leder till att ett egentligt ackumulerat överskott om 480 tkr redovisas som ett underskott om -493 tkr.

Försvarshögskolan

Riksrevisionen har följande invändning:

Försvarshögskolans årsredovisning innehåller brister som sammantaget innebär att årsredovis-ningen inte är upprättad enligt förordårsredovis-ningen om årsredovsining och budgetunderlag och därmed inte ger en rättvisande bild.

Kungl. Konsthögskolan

Riksrevisionen har följande invändning:

Årsredovisningen var vid inlämnandet av revi-sionsberättelsen inte undertecknad av samtliga styrelseledamöter i enlighet med 8 § 2 kap. förord-ningen (2000:605) om årsredovisning och

budget-underlag. Årsredovisningen är således inte full-ständig.

Uppsala universitet

Riksrevisionen har följande invändning:

Årsredovisningen var vid inlämnandet av revi-sionsberättelsen inte undertecknad av samtliga styrelseledamöter i enlighet med 8 § 2 kap. förord-ningen (2000:605) om årsredovisning och budget-underlag. Årsredovisningen är således inte full-ständig.

Avvecklingsmyndigheten för ombudsmännen mot diskriminering

Riksrevisionen har följande invändning:

Resultaträkning, balansräkning och sammanställ-ning över avvecklingskostnader i kapitel 3 i årsre-dovisningen, daterad 2009-09-30, är inte rätt-visande.

Riksrevisionen har följande upplysning:

Efter avlämnande av årsredovisningen har en rät-telse, daterad 2009-10-26, inkommit. Riksrevisio-nen bedömer att årsredovisningen inklusive denna rättelse är rättvisande. Däremot överensstämmer inte den rättade årsredovisningen med underlig-gande redovisning.

Revisionsberättelser med upplysning Kammarkollegiet

Riksrevisionen har följande upplysning:

Som framgår av årsredovisningen sid 37 är mer-parten av värderingarna och redovisningen av an-delar i de statliga bolagen i balans- och resultaträk-ningen baserad på bolagens redovisning per kvartal 3 2009.

Sametinget

Riksrevisionen har följande upplysning:

Som framgår av årsredovisningens sid 50 har Sa-metinget per den 31/12 2009 överskridit de av re-geringen tilldelade medlen för anslaget 1.28 ap.2 med 4227 tkr. Som framgår av årsredovisningens sid 51 har Sametinget per den 31/12 2009 även överskridit den av regeringen tilldelade bemyndi-ganderamen för anslaget 1.28 ap.2 med 4908 tkr.

Socialstyrelsen

Riksrevisionen har följande upplysning:

Som framgår av årsredovisningen föreligger en risk att myndighetens beredskapslager är övervärderat.

Förutsättningarna finns beskrivna i Tilläggsupplysningarna (s.124-125) och i not 6 (s.129).

Sida

Riksrevisionen har följande upplysning:

Som framgår av årsredovisningen har Sida brister i den interna styrningen och kontrollen avseende bland annat revision som kontrollmetod samt bud-getering och uppföljning av förvaltningsanslaget.

Bristerna har beskrivits i avsnittet om intern styr-ning och kontroll (sid. 67-70), men framgår även av årsredovisningen i övrigt.

4

Resultaträkning,

I dokument Regeringens skrivelse 2009/10:101. Årsredovisning för staten 2009 (sidor 56-59)