Riksbankens remissarbete

I dokument Årsredovisning för Sveriges riksbank för räkenskapsåret 2011 (sidor 124-130)

Riksbanken besvarar årligen ett stort antal remisser. Avdelningscheferna ansvarar för att hantera remisser inom respektive avdelnings ansvarsområde. I avdelningschefens ansvar ingår att lämna underlag för bedömningen av om ett remissyttrande ska beslutas av direktionen eller avdelningschefen. Om yttran-det ska beslutas av direktionen ingår i ansvaret även att lägga fram ett förslag till yttrande till direktionen. Ansvaret för övergripande samordning och admi-nistration kring remissarbetet ligger på stabsavdelningen.

Under 2011 yttrade sig Riksbanken till exempel över förslag till åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet och om tillsyn på det finan-siella området. Riksbanken behandlade även förslag som berörde Finansin-spektionens regler och samhällets beredskap och skydd vid kris. Direktionen yttrade sig om Långtidsutredningen 2011, en stabilitetsmekanism för eurolän-der samt en samlad reglering för stärkt krisberedskap. Direktionen och full-mäktige lämnade vidare var sitt yttrande inom sina respektive ansvarsområ-den om finansutskottets externa utvärdering av Riksbankens penningpolitik och arbete med finansiell stabilitet, utförd av Charles Goodhart och Jean-Charles Rochet.

Följande remissyttranden lämnades av Riksbanken under 2011. Där inget annat anges har chefen för den berörda avdelningen fattat beslut i ärendet.

Riksdagsförvaltningen 2011-11-30

Utvärdering av Riksbankens penningpolitik och arbete med finansiell stabilitet 2005–2010. Beslut om detta yttrande har fattats av Riksbankens direktion.

2011-11-30

Utvärdering av Riksbankens penningpolitik och arbete med finansiell stabilitet 2005–2010. Beslut om detta yttrande har fattats av riksbanksfullmäktige.

2011-11-10

Riksrevisionens rapport Myndigheternas insatser för finansiell stabilitet (RiR 2011:9)

Finansdepartementet 2011-12-21

Grönbok om möjligheten att införa stabilitetsobligationer (KOM(2011) 818)

125 2011-12-15

Europeiska kommissionens förslag (KOM(2011) 652) till Europaparlamentets och rådets förordning om marknader för finansiella instrument samt förslag

(KOM(2011) 656) till Europaparlamentets och rådets direktiv om marknader för finansiella instrument

2011-12-09

Europeiska kommissionens förslag (KOM(2011) 594) till rådets direktiv om ett gemensamt system för en skatt på finansiella transaktioner och om ändring av direktiv 2008/07/EG. Beslut om detta yttrande har fattats av Riksbankens direktion.

2011-11-30

Europeiskt tillsynssamarbete på finansmarknadsområdet

2011-10-14

Förslag till riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2012–2014

2011-06-07

En samlad reglering för stärkt krisberedskap – synpunkt delning

2011-05-30

Huvudbetänkandet Långtidsutredningen 2011 (SOU 2011:11). Beslut om detta yttrande har fattats av Riksbankens direktion.

2011-04-15

Sekretess för finansiella företag (Ds 2011:7)

2011-04-06

Ändrad tillsyn över kreditvärderingsinstitut

2011-04-04

En samlad reglering för stärkt krisberedskap mot allvarliga tekniska fel och störningar i det centrala betalningssystemet. Beslut om detta yttrande har fattats av Riksbankens direktion.

2011-02-28

Ändrade kapitaltäckningsregler – kompletterande remiss

2011-02-04

Utdrag ur utkast till lagrådsremiss Moderniserade regler för avvecklingssystem och finansiella säkerheter (kompletterande remissförfarande)

2011-01-24

Promemoria om Schablonbeskattat investeringssparkonto och modernare beskattning av kapitalförsäkring

2011-01-24

Skattekonsekvenser av fondverksamhet över gränserna

126

2011-01-21

Fondverksamhet över gränserna – Genomförande av UCITS IV-direktivet (SOU 2010:78)

2011-01-21

Ändringar i kommittédirektivet för Översynen av Statistiska centralbyrån och statistiksystemet

2011-01-20

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i Europeiska unionen

2011-01-20

Utkast till proposition; Lagändringar med anledning av att Sveriges allmänna hypoteksbank har trätt i likvidation

Finansinspektionen 2011-12-05

Förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar

2011-11-21

Nya föreskrifter och allmänna råd om placeringsriktlinjer samt riskhantering av tillgångar och derivatinstrument i försäkringsföretag och pensionsstiftelser

2011-08-31

Förslag till ändringar i redovisningsföreskrifterna

2011-08-25

Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd för institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare

2011-07-08

Förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar – egna riskberäkningsmodeller för marknadsrisker m.m.

2011-06-09

Förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar

2011-04-14

Förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar

2011-04-08

Förslag till allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden

2011-03-21

Förslag till ändrade värdepappersföreskrifter

127 2011-03-04

Förslag till ändrade fondföreskrifter

2011-02-24

Förslag till nya föreskrifter om rapportering av likviditetsrisk

2011-01-24

Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd med anledning av bland annat införandet av en ny försäkringsrörelselag

Justitiedepartementet 2011-08-15

Kommissionens förslag till direktiv om bostadslåneavtal

2011-02-24

Betänkandet Ett samlat insolvensförfarande – förslag till ny lag (SOU 2010:2)

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2011-08-25

Utvärderingsrapport, SAMÖ-KKÖ 2011

2011-01-27

Förslag till Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet

Näringsdepartementet 2011-05-31

Utkast till förordningar om styrning av el till samhällsviktiga elanvändare i en frånkopplingssituation

Statsrådsberedningen 2011-09-29

Departementspromemorian Godkännande av Europeiska rådets beslut om ändring av artikel 136 i EUF-fördraget – stabilitetsmekanism för euroländer (Ds 2011:25).

Beslut om detta yttrande har fattats av Riksbankens direktion.

Utrikesdepartementet 2011-05-31

Utrikesförvaltning i världsklass, Slutbetänkande av Utrikesförvaltningsutredning-en (SOU 2011:21) samt Utrikesförvaltning i världsklass, En mer flexibel utrikes-representation, Delbetänkande av Utrikesförvaltningsutredningen (SOU 2010:32)

128

Publikationer

Riksbanken ger varje år ut ett flertal publikationer, bland annat följande:

Penningpolitisk rapport

Utkommer tre gånger per år och är underlag för penningpolitiska beslut.

Genom att publicera rapporten gör Riksbanken sina bedömningar allmänt tillgängliga. På så sätt kan Riksbanken stimulera intresset och underlätta förståelsen för penningpolitiken.

Penningpolitisk uppföljning

Utkommer tre gånger per år mellan två penningpolitiska rapporter. Innehåller ett begränsat antal prognoser och sprider kunskap om de bedömningar som Riksbanken gör i samband med de penningpolitiska beslut som inte grundas på en penningpolitisk rapport.

Underlag för utvärdering av penningpolitiken

Redogör årligen för den penningpolitik som Riksbanken fört under de när-mast föregående åren. Innehåller uppgifter och bedömningar som är nödvän-diga för att riksdagen ska kunna utvärdera penningpolitiken.

Finansiell stabilitet

Utkommer två gånger per år. I rapporten presenterar Riksbanken sin syn på utvecklingen i det finansiella systemet och vad den innebär för stabiliteten.

Avsikten är att påverka utvecklingen i det finansiella systemet och stimulera till diskussion kring ämnet.

Den svenska finansmarknaden

Presenterar årligen grundläggande statistik om den finansiella sektorns olika delar och ger pedagogiska förklaringar till hur dessa marknader, institutioner och system fungerar.

Penning- och valutapolitik

Utkommer två till fyra gånger per år och innehåller fördjupande artiklar inom Riksbankens arbetsområde.

129 Riksbankens årsredovisning

Beskriver Riksbankens verksamhet under det gångna året. Innehåller också bokslutet för året.

Working Paper Series

Presenterar utredningar som har anknytning till Riksbankens verksamhetsom-råden och som bedöms vara av intresse för externa läsare.

Publikationer från Europeiska centralbanken (ECB)

Omfattar svenska versioner av ECB:s månadsrapporter, årsrapporter och konvergensrapporter.

På webbplatsen (www.riksbank.se) presenteras Riksbankens samtliga publi-kationer i fulltext. Flertalet av dessa publiceras både på svenska och på eng-elska. Beställning görs enklast på webbplatsen. På webbplatsen publicerar Riksbanken också pressmeddelanden, tal, artiklar och protokoll från direk-tionens och riksbanksfullmäktiges sammanträden. Även Riksbankens ekono-miska kommentarer i form av korta utredningar och debattartiklar samlas på webbplatsen. Från och med 2009 kan dessutom resultaten av Riksbankens företagsintervjuer och riskenkäter laddas ned som separata publikationer i pdf-format.

Adress

Sveriges riksbank 103 37 Stockholm Telefon 08-787 00 00 www.riksbank.se

130

Sveriges riksbanks pris i ekonomisk

I dokument Årsredovisning för Sveriges riksbank för räkenskapsåret 2011 (sidor 124-130)