• No results found

Ett rikt friluftsliv i skolan

Målets utvecklingsinriktning

Precisering 5: Andra skyddsformer för friluftslivsområden

8: Ett rikt friluftsliv i skolan

Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket

Ett mål för friluftslivspolitiken bör vara ett rikt friluftsliv i skolan. Detta bör innebära att förskolor, förskoleklasser, grundskolor och motsvarande skol­ former samt fritidshem bedriver friluftslivsverksamhet och undervisning om förutsättningar för en god miljö och hållbar utveckling i enlighet med verk­ samheternas styrdokument. Barn och elever bör ges goda möjligheter att vistas utomhus.

Preciseringar:

Som preciseringar kan användas att barn och elever inom förskola, skola och fritidshem:

1. ges goda möjligheter till friluftsliv och utomhusvistelse,

2. får kunskaper om förutsättningar för en god miljö och hållbar utveckling, 3. att hänsyn tas till individens förutsättningar och behov att få tillgång till

ett rikt friluftsliv.

Utvecklingen är negativ

Sammanfattning

Trots ett starkt stöd för natur och utevistelse samt friluftsliv i styrdokumenten och positiva insatser ses inga effekter i praktiken. Undersökningar visar att friluftsliv och utevistelse i skolan inte har en stark ställning i realiteten. Lärare i idrott och hälsa säger att undervisningen inte lyckas täcka hela kunskaps­ området i friluftsliv och utevistelse. Statistik visar att skolgårdarna minskar. En utvärdering av skolornas friluftsverksamhet är nödvändig. Stärkt tillgång till skolnära natur och stärkt forskning om naturens betydelse och möjligheter för lärande och hälsa behövs. Vidare behövs fortbildning av och stöd till lärare, en analys av utbildningsbehov, ämneslärarutbildningens tillämpning av ute­ rummet samt stöd till ideella föreningar.

Resultat

Målet som helhet

I läroplanerna för förskola och skola finns ett starkt stöd för natur och utevis­ telse. Friluftsliv som kunskapsobjekt återfinns i ämnet idrott och hälsa samt inom fritidshemmets syfte. Å andra sidan innehåller många av skolans övriga ämnen incitament för att undervisas utomhus och i naturen. Skolorna kan själva styra över utformande av undervisning, till exempel ämnesövergripande

sådan, vilket kan vara ett sätt att lösgöra tid och resurser för friluftsliv. Andelen godkända elever i ämnet idrott och hälsa i årskurs 9 har sjunkit något mellan 2014/15 (93,1 %) och 2017/18 (91,6 %).1 Dock går det inte att urskilja hur

stor del av betyget som är friluftsliv.

Skolinspektionens granskning av ämnet idrott och hälsa i åk 7–9 20182

samt undervisningen i fritidshemmet 20183

Granskningen av ämnet idrott och hälsa visar att i drygt hälften av de gran­ skade skolorna (100 st) får eleverna möta kunskapsområdet friluftsliv och ute­ vistelse som motsvarar läroplanen. Undersökningen visar att kunskapsområdet friluftsliv och utevistelse får ett litet utrymme i undervisningen. Resultatet 2018 bekräftar därmed Skolinspektionens granskning av ämnet från 20104 dvs att

nästan hälften av eleverna inte ges den undervisning i friluftsliv de har rätt till. I rapporten om fritidshemmen beskriver rektorer och personal hur möte med natur och närmiljö prioriteras bort på grund av bristande personella och ekonomiska resurser. För 20 av 24 granskade fritidshem har Skolinspektionen bedömt att rektorns ledning, styrning och uppföljning av undervisningen behöver utvecklas.

Lärare i idrott och hälsa reflekterar över undervisning i friluftsliv

Skolverkets har under 2018/19 ställt frågor till lärare i idrott och hälsa om hur de upplever ämnets centrala innehåll.5 Resultaten ska tolkas med försiktighet

då det inte är ett randomiserat urval utan lärare har själva sökt upp enkäten och svarat på frågorna. Aspekter som upplevs som hinder för undervisning i friluftsliv är lektionernas längd och vuxenresurser. I enkäterna framgår också att skolans lokalisering är avgörande för om friluftslivsundervisning upplevs som möjlig för lärare.

En annan studie6 med 212 lärare inom idrott och hälsa visar att de själva

bedömde att eleverna inte nådde målen7 inom friluftsliv och utevistelse. 76 %

av idrottslärarna i studien säger att deras skola behöver stöd för att bedriva friluftsliv. 55 % av dessa lärare menar att det kan röra sig om ekonomiskt stöd och 51 % efterfrågar kompetens, kunskap, idéer och inspiration. Dock fram­ går inte om lärarna var legitimerade i idrott och hälsa.

1 Skolverket (2018). Betygsstatistik. https://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&geo=1&

report=gr_betyg_amne&p_flik=G&p_ar=2018&p_lankod=&p_kommunkod=&p_skolkod=&p_hmantyp=&p_ hmankod=&p_flik=G https://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&geo=1&report=gr_be- tyg_amne&p_flik=G&p_ar=2015&p_lankod=&p_kommunkod=&p_skolkod=&p_hmantyp=&p_hmankod=&p_ flik=G

2 Skolinspektionen (2018). Kvalitetsgranskning Idrott och hälsa 2018. 3 Skolinspektionen (2018). Undervisning i fritidshemmet.

4 Skolinspektionen (2010). Mycket idrott och lite hälsa. 5 Skolverket. Arbetsmaterial.

6 Svenskt friluftsliv (2017). Friluftsliv i svenska skolor.

7 Mål används av Novus och inte i kursplanen i idrott och hälsa. I kursplanen används begreppen syfte,

Regeringsuppdraget Mer rörelse i skolan

Som ett resultat av regeringsuppdraget om Mer rörelse i skolan8 har regeringen

beslutat att utöka ämnet idrott och hälsa i grundskolan med 100 timmar. Skolverket har föreslagit att även Specialskolan bör få 100 timmar mer idrott och hälsa. De utökade 100 timmarna i idrott och hälsa öppnar upp för möjlig­ heter till mer friluftsliv natur­ och utevistelse. Inom uppdraget har Skolverket också lämnat förslag om ändringar i läroplanen för att möjliggöra för mer rörelse för alla elever under skoldagen, samt tagit fram ett webbaserat utbild­ ningsmaterial9 om hur daglig rörelse i skolan kan realiseras.

Fortbildning inom friluftsliv

För att få lärare att vilja undervisa mer utomhus och i naturmiljöer bör utbild­ ning prioriteras som visar på hur innehåll i skolans ämnen kan flyttas ut. Relevant utbildning i friluftsliv bör därför ges i lärarutbildningen och innehålla didaktiska modeller för utevistelse och friluftsliv med fokus på delaktighet på lika villkor, oavsett funktionsvariationer. Skolverket erbjuder en webbaserad kurs i utomhusdidaktik.10

Linköpings universitets kunskapssammanställning ”Klassrum med himlen som tak”11 har samlat evidens för utomhuspedagogikens positiva effekter på

elevers inlärning, koncentration och hälsa.

En uppföljning av utbudet av fortbildning inom friluftsliv12 visar att det är

fortsatt många aktörer som erbjuder utbildning. Friluftsutbildningar i Sverige har under 2010­talet präglats av snabba förändringar och rörlighet i utbud och kursinnehåll. Någon entydig bild av trender (utöver rörligheten) ges inte uti­ från uppföljningen. Perioden 2015–2019 visar på minskat utbud och sökande till folkhögskolor och vissa längre universitetsutbildningar. Några läggs ned. Samtidigt tillkommer nya kurser, inriktningar och aktörer. De ideella organi­ sationernas kurser riktade mot lärare är fortsatt efterfrågade och når många lärare varje år. I kartläggningen efterfrågar många aktörer en analys av utbild­ nings­ och kompetensutvecklingsbehovet vad gäller utbildning kopplat till fri­ luftsmålen i stort och i synnerhet för lärare. Vidare uttrycks i kartläggningen fortsatt önskemål om strategiska och långsiktiga satsningar vad gäller utbild­ ning inom friluftsliv och forskning om utbildning och kommunikation inom friluftslivet.

8 Skolverket (2018). Redovisning av uppdrag om mer rörelse i skolan, fördelning av timmar i idrott och

hälsa i grundskolan. Dnr 2018:838.

9 Skolverket (2019). Mer rörelse i skolan. https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-

arbetet/stod-i-arbetet/mer-rorelse-i-skolan

10 Skolverket (2019) Utomhusdidaktik – webbkurs https://www.skolverket.se/skolutveckling/kompetensut-

veckling/utomhusdidaktik---webbkurs

11 Linköpings universitet (2018). Klassrum med himlen som tak. Skrifter från Forum för ämnesdidaktik

vid Linköpings universitet nr 10.

12 Naturvårdsverket (2019). Nationell enkät om kvalificerade utbildningar inom friluftsliv 2019.

Stora insatser för fortbildning av lärare görs av naturskolor, Skogen i skolan samt ideella organisationer, se stycke nedan samt bilaga 2. Det är av vikt att dessa utgår från styrdokumenten.

Precisering 1: Barn och elever ges goda möjligheter till friluftsliv och