Kursvariationer

Det finns risk att Sensidose aktiekurs efter genomförd notering genomgår kursvariationer. Kursvariationer kan uppkomma genom stora förändringar av köp- och säljvolymer och behöver inte nödvändigtvis ha ett samband med Bolagets underliggande värde. Det finns risk att kursvariationerna påverkar Sensidose aktiekurs negativt. Bolaget kan inte uttala sig om marknadens intresse för Bolaget kommer att leda till aktiv handel i aktien. Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas eller inte blir varaktig, kan det innebära svårigheter för aktieägarna att avyttra aktier snabbt eller överhuvudtaget. Det finns en risk för att kursen på Sensidose aktier kan komma att sjunka under kursen i Erbjudandet.

Bolaget bedömer risknivån som medel.

Aktiekursens utveckling

Det finns inga garantier för att aktiekursen i Sensidose kommer att ha en positiv utveckling och det föreligger risk för att investerare i Bolaget, helt eller delvis, inte får tillbaka investerat kapital. Om Bolagets tillväxtplan försenas eller inte når målsättningarna kan Bolagets aktiekurs få en väsentlig nedgång. Vidare kan Sensidose aktiekurs påverkas negativt av exempelvis räntehöjningar, politiska händelser, valutakursförändringar och sämre konjunkturella förutsättningar, vilket Bolaget saknar möjlighet att påverka. Det finns risk att Bolagets aktiekurs kan komma att fluktuera kraftigt, främst till följd av hur tillväxtplanen uppnås. Bolagets aktiekurs kan bli föremål för extrema kurs- och volymfluktuationer som inte är relaterade till, eller proportionerliga i förhållande till det operativa utfallet i Bolaget.

Sensidose aktie skulle kunna sjunka kraftigt i värde. En investerare kan således förlora hela eller delar av sitt investerade kapital i Bolaget. Bolaget bedömer risknivån som medel.

Ej säkerställda teckningsförbindelser

Bolaget har skriftligen avtalat om teckningsförbindelser med bland annat befintliga aktieägare, VD och styrelsemedlemmar, motsvarande cirka 68 procent av den initiala emissionsvolymen. Utöver den bryggfinansiering som erhållits och som kvittas mot units i Noteringsemissionen har teckningsförbindelserna inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. I det fall en eller flera av de som lämnat teckningsförbindelser inte skulle fullgöra skriftligen avtalade åtaganden finns risk att emissionsutfallet påverkas negativt, vilket i sin tur kan påverka Bolagets verksamhet negativt genom minskade finansiella resurser för att driva verksamheten. Vidare skulle det kunna slå mot framtida intjäning, öka framtida kostnader eller på annat sätt påverka Bolagets verksamhet, resultat eller finansiella ställning negativt. Bolaget bedömer risknivån som medel.

Framtida försäljning av aktier

Befintliga aktieägare, styrelse och ledning, vilka äger motsvarande cirka 40,66 procent av aktierna i Bolaget, har ingått lock up-avtal inför planerad notering på Spotlight. Avtalet innebär att de förbinder sig att inte avyttra mer än maximalt 10 procent av sina befintliga innehav i Bolaget under de första 9 månaderna räknat från första handelsdag. Lock up-avtalet omfattar samtliga aktier i Bolaget som aktieägaren för närvarande innehar och innehar per Bolagets första handelsdag på Spotlight. På längre sikt finns risk att de parter som ingått lock up-avtal avyttrar delar av eller hela sina innehav i Bolaget vilket kan leda till att Bolagets aktiekurspåverkas negativt. Härutöver har Bolagets största aktieägare, BWG Invest Sàrl (William Gunnarsson), inte ingått lock up-avtal, vilket vid eventuell aktieförsäljning kan påverka Bolagets aktiekurs negativt. Bolaget bedömer risknivån som låg.

Marknadsplats – Spotlight Stock Market

Sensidose aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 är avsedda att upptas till handel på Spotlight, ett särskilt företagsnamn till ATS Finans AB som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn, under förutsättning att lägsta gräns i nyemissionen samt marknadsplatsens ägarspridningskrav uppnås. Spotlight driver en handelsplattform (MTF). Värdepapper som är noterade på Spotlight omfattas inte av lika omfattande regelverk som de värdepapper som är upptagna till handel på reglerade marknader. Spotlight har ett eget regelverk anpassat för mindre bolag och tillväxtbolag för att främja ett gott investerarskydd. Som en följd av skillnader i de olika regelverkens

63

omfattning, kan en placering i värdepapper som handlas på Spotlight vara mer riskfylld än en placering i värdepapper som handlas på en reglerad marknad. Bolaget bedömer risknivån som låg.

Utdelning

Sensidose har hittills inte lämnat någon utdelning. Bolaget befinner sig i en tillväxtfas och eventuella överskott är primärt planerade att investeras i Bolagets utveckling. Eventuell framtida utdelning är beroende av ett flertal faktorer, exempelvis resultatutveckling, finansiell ställning, kassaflöden, rörelsekapitalbehov och Bolagets investeringsbehov.

Det finns en risk att Sensidose inte kommer ha möjlighet att lämna någon utdelning till aktieägarna. I det fall ingen utdelning lämnas kommer en investerares eventuella avkastning enbart genereras via en höjning av aktiekursen.

Bolaget bedömer risknivån som medel.

64

BOLAGSORDNING

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Sensidose Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Uppsala, Uppsala kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva verksamhet inom området för utveckling av läkemedel och läkemedelsadministrering samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 7 000 000 kronor och högst 28 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 7 000 000 och högst 28 000 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå avlägst fyra (4) och högst åtta (8) ledamöter.

§ 7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en (1) och högst tre (3) auktoriserade revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra ska annonsering i stället ske genom Dagens Industri. Kallelsen ska genast och utan kostnad för mottagaren skickas med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor innan stämman.

Bolagsstämma kan förutom i Uppsala, Uppsala kommun även hållas i Stockholm, Stockholms kommun samt i Sollentuna, Sollentuna kommun.

§9 Anmälan till stämma

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap.

aktiebolagslagen (2005:551) och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden ska antalet biträden anges i anmälan.

§10 Ärenden på årsstämma

Årsstämma ska hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsåret utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val avordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av en eller två justeringspersoner.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut angående

a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.

9. Val av styrelse samt auktoriserad revisor eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.

65

10. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (avstämningsförbehåll).

66

ORDLISTA

• Basala ganglierna = en grupp sammankopplade nervceller under hjärnbarken som arbetar tillsammans för att vägleda rörelse och aktion

• Batchstorlek = orderkvantitet som genomgående används vid tillverkning, d.v.s. hur mycket som paketeras.

• DBS (Deep Brain Stimulation) = en form av hjärnkirurgi där en tunn, isolerad kabel (också kallad elektrod) placeras djupt inne i hjärnan. Elektroden kopplas till en pacemaker-liknande stimulator som placeras under huden på bröstkorgen. Stimulatorn skickar elektriska signaler till ett område i hjärnan som kontrollerar rörelser.

• Dopamin = en signalsubstans i det centrala nervsystemet som hjälper till att skicka information mellan kroppens olika delar.

• Dopaminagonist = ett läkemedel/substans som aktiverar dopaminreceptorer genom att verka på samma receptor som neurotransmittorn dopamin.

• Doseringsapparat = en medicinteknisk produkt som används för att möjliggöra dosering av mikrotabletter.

• Dosglapp = när läkemedlen får effekt under allt kortare tid och symtomen för Parkinsons sjukdom återkommer mellan doserna.

• Dyskinesier = överrörlighet som utgörs av onormalt rörelsemönster som uttrycks kraftigt och ihållande.

• Fintitrerad = Preciserad dos där man i ett stegvis förfarande bestämmer vad som är optimalt

• Karbidopa = ett läkemedel som förhindrar att levodopa omvandlas till dopamin utanför hjärnan.

• Levodopa = en intermediär i dopaminbiosyntesen som omvandlas till dopamin i kroppen, vilket är den signalsubstans som Parkinsons-patienter lider brist på. Kliniskt används levodopa i behandlingen av Parkinsons sjukdom.

• Mikrotabletter= små tabletter av läkemedel.

• On/off=när Parkinsons-patienter utan förvarning växlar mellan perioder av överrörlighet och perioder med hypokinesi, tremor, dystonibesvär, gångstörning och balansosäkerhet.

• Polyfarmaci = patienter som har mer än fem läkemedel i bruk på en och samma gång, vilket ökar risken för negativa biverkningar och läkemedelsinteraktioner.

• Progrediera = används inom medicinen för att beskriva något som utvecklas, tillväxer eller framåtskrider. En sjukdom kan exempelvis ha ett progredierande förlopp.

• Rigiditet = även kallat muskelstelhet, som är ett av huvudsymtomen vid Parkinsons sjukdom. Stelheten är ofta kombinerad med smärta i muskler.

• Tremor = skakningar eller darrningar som är ett av huvudsymtomen vid Parkinsons sjukdom.

67

Vetenskapsvägen 10 191 38 Sollentuna info@sensidose.se www.sensidose.se

I dokument INBJUDAN TILL ATT FÖRVÄRVA UNITS I SENSIDOSE AKTIEBOLAG. Inför planerad notering på Spotlight Stock Market INFORMATIONSMEMORANDUM (sidor 62-67)