Rita och färglägga bindepunkterna

Mönstret, som brukar kallas för bindemönster , ritas i den stora ritytan som finns till vänster om tramporna och ovanför skaften. Lodräta rader motsvarar varptrådar och de vågräta motsvarar inslag. Varje fylld ruta innebär att inslaget ligger över varptråden. Du kan klicka och dra var du vill på papperet för att lägga till nya bindepunkter. Trampor, skaft och uppknytning uppdateras

automatiskt.

I allmänhet använder man röd färg i bindemönstret och sedan färgar man varje inslag med valfri färg, men i VävDesign har du dessutom möjlighet att färglägga varje enskild punkt i mönstret om du vill för att t.ex. kunna åstadkomma inplockade mönster.

Gör så här för att rita ett bindemönster:

Klicka eller dra i ritytan för att lägga till nya bindepunkter Se även avsnittet "Att använda ritverktygen"

Gör så här för att byta färg på bindepunkterna Klicka på färgpalettknappen i verktygslisten

Välj valfri färg från paletten genom att klicka på färgen

Rita in nya bindepunkter i mönstret eller byt färg på redan inritade punkter genom att klicka på punkterna igen

Se även avsnittet "Arbeta med färger"

Rita mönster

Skyttlat och plockat

Bindepunkterna på inslagen kan ritas antingen som skyttlade eller plockade. Det är användbart t.ex. då du skall designa en trasmatta eller annan väv där du vill kunna plocka in delar av inslagen i en annan färg. De inplockade bindepunkterna har kvar sin egen färg trots att inslaget färgas i en annan färg.

Skytteln och handen i verktygslisten används för att växla mellan skyttlat och plockat .

Bindepunkter som är skyttlade har alltid samma färg som färgen på inslaget de sitter på. Om inslaget färgas i en ny färg så ändras alla skyttlade bindepunkter på inslaget till denna färg.

Likaså innebär skyttlat att om skyttlade bindepunkter färgas om till en ny färg, så kommer

inslagsfärgen också att ändras till denna färg. Att färga om skyttlade bindepunkter kan liknas vid att du byter färg i garnet i din skyttel.

bindepunkter som är plockade har sin egen färg oavsett vad som är satt som inslagsfärg (oavsett vilken färg garnet i din skyttel har). Om inslaget färgas i en ny färg (om du byter garn i din skyttel) så ändras inte färgen på de inplockade bindepunkterna. Inplockade bindepunkter kan liknas vid lösa trådar eller trasor som läggs in ovanpå de skyttlade inslagen.

Gör så här för att rita plockade bindepunkter

Klicka på knappen med handen i verktygslisten (välj eventuellt även en ny färg) Rita in de plockade bindepunkterna genom att klicka eller dra i ritytan

Ställ tillbaks till skyttlat igen genom att klicka på knappen med skytteln på i verktygslisten

Exemplet illustrerar en väv i tuskaft som i grunden är skyttlad med blå färg i alla inslag. Alla blåa

bindepunkter är skyttlade. För att skapa lite liv i väven har gula och gröna plockade fält lagts till. Dessa kan t.ex. vara slarvtjäll eller liknande. Alla bindepunkter som är plockade markeras med en liten fyrkant i övre hörnet.

I just detta exempel ritades de plockade fälten med hjälp av linjeverktyget. När linjerna var utritade på lämpliga ställen omvandlades mönstret till tuskaft från menyalternativet "Omvandla".

Gör så här för att omvandla alla plockade bindepunkter till skyttlade Välj menyalternativet "Omvandla" och sedan "Gör alla punkter skyttlade"

Alla plockade bindepunkter omvandlas till skyttlade punkter och får samma färg som inslaget de sitter på.

Rita mönster

Ritverktyg

Ritverktygen hittar du i verktygslisten. Du kan rita med verktygen PENNA, LINJE, RUTA och CIRKEL. Övriga verktyg går inte att rita med. MARKERA används vid kopiering och

SUDDGUMMIT används för att sudda bindepunkter, inslags- och varpfärger. FÄRGHINKEN används för att byta större områden av färger. Se avsnittet "Arbeta med färger".

Ett klick utan drag

Oavsett om du valt PENNA, LINJE, RUTA eller CIRKEL som verktyg så innebär ett enkelt klick (utan att dra) i bindemönstret att en bindningspunkt läggs till. Om du klickar en gång till på punkten så tas den bort. Det samma gäller då du klickar utan att dra i varptrådarna och

inslagsfärgerna, dvs klickar du en gång så färgas varptråden eller inslaget, klickar du en gång till så återställs färgen till sin grundfärg.

PENNA

Ritverktyget PENNAN är enklast att använda för att rita enstaka bindepunkter, färglägga inslag och varptrådar eller för att snabbt skissa på ett mönster. Så fort du klickar i mönstret med pennan läggs en bindepunkt till med vald färg. Du kan även hålla musen nedtryckt och dra muspekaren över papperet så att flera bindepunkter läggs till. Färgpaletten kan vara öppen samtidigt som du ritar. Klickar du på en bindningspunkt med en annan färg så byts dess färg.

LINJE

LINJE-verktyget används för att rita raka linjer i bindemönstret. Klicka på startpunkten, håll sedan vänster musknapp nere och dra muspekaren till linjens slutpunkt. Så fort du släppt upp

musknappen igen efter att ha dragit ut linjen, uppdateras trampor skaft och uppknytningen.

RUTA

Större fyllda fyrkanter och rutor ritas med rutverktyget. Klicka i papperet där du vill placera rutans övre vänstra hörn. Håll musknappen nedtryckt och dra muspekaren snett nedåt höger till den storlek som du önskar på rutan. Under tiden du drar markeras rutan med en svart kant. Så fort du släpper upp musknappen igen fylls hela rutan med bindepunkter i den färg som är vald till ritfärg.

Skaft, trampor och uppknytning uppdateras automatiskt

CIRKEL

Rita cirklar eller ellipser genom att välja ritverktyget CIRKEL. Klicka i papperet där du vill placera cirkelns centrum. Håll musknappen nedtryckt och dra muspekaren snett nedåt och åt höger tills cirkeln fått den storlek som du önskar. Under tiden du drar markeras rutan med en svart kant. Så fort du släpper upp musknappen igen fylls hela cirkeln med bindepunkter i den färg som är vald till ritfärg. Skaft, trampor och uppknytning uppdateras automatiskt.

Rita mönster

Kopiera och klistra in

Du kan markera hela eller delar av mönstret och klistra in det och flytta det till den plats du vill ha det. Du kan även klistra in det i ett annat mönster.

Gör så här för att kopiera och klistra:

Markera Bland verktygen väljer du verktyget MARKERA. Muspekaren ändras till ett kryss som du kan markera med.

Klicka, håll musknappen nedtryckt, och dra sedan muspekaren snett nedåt höger för att markera en ruta kring det område som du vill kopiera.

En streckad linje syns kring området som du markerat.

För att markera hela mönstret väljer du menyalternativet Redigera och sedan Markera allt. Du kan även använda kortkommandot Ctrl-A som innebär att du trycker på tangenten Ctrl (brukar finnas längst ned till vänster på tangentbordet) och tangenten A samtidigt.

Kopiera När du markerat området väljer du menyalternativet Redigera och sedan Kopiera . Du kan även använda kortkommandot Ctrl-C som innebär att du trycker på tangenten Ctrl (brukar finnas längst ned till vänster på tangentbordet) och tangenten C samtidigt.

Klistra in För att klistra in det kopierade området väljer du menyalternativet Redigera och sedan Klistra in. Alternativt kan du använda

kortkommandot Ctrl-V som innebär att du trycker på tangenten Ctrl och tangenten V samtidigt.

Flytta och fixera När du har klistrat in ett markerat område kan du flytta det till önskad plats i mönstret. Ta tag i markeringen med muspekaren och dra det dit du vill ha det. När du vill fixera området klickar du utanför markeringen eller så kan du dubbelklicka i markeringen

Rita mönster

Sudda

Du suddar och tar bort bindepunkter med hjälp av suddgummit.

Du kan även ta bort enstaka bindepunkter utan att använda sudden. Punkter tas bort genom att klicka på punkten en gång till med samma färg som punkten har. På samma sätt gör du för att ta bort färg från en varptråd eller ett inslag. Vet du inte vilken färg punkten, inslaget eller tråden har så plockar du först färgen med hjälp av Pipetten. Klicka sedan på bindepunkten eller inslags- eller varptrådspiggen som du vill ta bort.

I tramp-, solv- och uppknytningsnotorna tar du bort punkter genom att klicka på punkten du vill ta bort en gång (oavsett vald färg och verktyg).

Rita mönster

Automatiskt och manuellt

I VävDesign kan du själv rita in ditt bindemönster och låta programmet automatiskt uppdatera tramp-, skaft- eller uppknytningsnotorna samtidigt som du ritar i själv bindningsmönstret. Den nota som programmet uppdaterar automatiskt sägs vara i Automatiskt läge och i notan syns A-symbolen .

Du har även möjlighet att själv rita in trampor, skaft eller uppknytning och låta programmet uppdatera själva bindemönstret automatiskt istället. Så fort du klickar och börjar rita i någon av tramp-, skaft- eller uppknytningsnotorna går den över till Manuellt läge och M-symbolen syns . Du kan ha valfri nota manuell eller automatisk. T.ex. går det bra att endast ha tramporna

manuella och låta skaft och uppknytning uppdateras automatiskt av programmet då du ritar bindemönstret..

Att välja automatiskt läge

Om A-symbolen syns i någon av notorna så vet du att den notan är i automatiskt läge.

För att skifta från manuellt till automatiskt läge klickar du på M-symbolen .

Alternativt väljer du menyalternativet "Inredning" och sedan något av alternativen "Automatiska skaft", "Automatiska trampor" eller "Automatisk uppknytning "

Att välja manuellt läge

Om M-symbolen syns i någon av notorna så vet du att den notan är låst i manuellt läge.

För att skifta från automatiskt till manuellt läge klickar du på A-symbolen .

Alternativt väljer du menyalternativet "Inredning" och sedan något av alternativen "Manuella skaft", "Manuella trampor" eller "Manuell uppknytning "

Rita mönster

Rita trampordning

Trampnotan finns till höger om bindemönstret. Den anger i vilken ordning tramporna skall sänkas för de olika inslagen. Varje lodrät rad motsvarar en trampa. Till höger visas den högraste

trampan, trampa nummer 1. Varje vågrät rad motsvarar inslagen. En fylld svart ruta på någon trampa anger att den trampan är sänkt för det inslaget.

För att själv rita in trampordning så klickar du i trampnotan. Notan går då över till manuellt läge och M-symbolen syns. Bindemönstret uppdateras automatiskt under tiden som du ritar

trampordningen Antal trampor

När trampnotan är i manuellt läge bestämmer du själv hur många trampor du vill arbeta med. Så fort trampnotan är i manuellt läge finns två knappar markerade med + och - högst upp i notan.

Det är dessa knappar du enklast arbetar med för att lägga till eller ta bort trampor.

Gör så här för att lägga till en trampa

Om trampnotan är i automatiskt läge går du först över till manuella trampor genom att klicka på A-symbolen högst upp i trampnotan.

Klicka på + knappen eller

Välj menyalternativet "Inredning" > "Lägg till trampa" eller

Ange kortkommandot "Ctrl-T" (håll Ctrl-tangenten nedtryckt samtidigt som du trycker T-tangenten )

Gör så här för att ta bort en trampa

Om trampnotan är i automatiskt läge går du först över till manuella trampor genom att klicka på A-symbolen högst upp i trampnotan.

Klicka på - knappen eller

Välj menyalternativet "Inredning" > "Ta bort en trampa" eller

Ange kortkommandot "Skift-T" (håll Skift-tangenten nedtryckt samtidigt som du trycker T-tangenten )

Tramporna tas bort från vänster till höger, dvs den trampa med högst nummer kommer att tas bort

Rita mönster

Rita solvning

Skaftnotan finns under bindemönstret. Den anger vilka varptrådar som skall solvas på vilket skaft och i vilken ordning samt hur många skaft som behövs.

Varje vågrät rad motsvarar ett skaft numrerade uppifrån och ned där skaft nummer ett är skaftet längst ifrån dig när du väver. Varje lodrät rad motsvarar den varptråd som skall solvas på skaftet För att själv rita in solvningen så klickar du i skaftnotan. Notan går då över till manuellt läge och M-symbolen syns. Bindemönstret uppdateras automatiskt under tiden som du ritar.

Antal skaft

När skaftnotan är i manuellt läge bestämmer du själv hur många skaft du vill arbeta med. Så fort skaftnotan är i manuellt läge finns två knappar markerade med + och - högst upp i notan. Det är dessa knappar du enklast arbetar med för att lägga till eller ta bort skaft.

Gör så här för att lägga till ett skaft

Om skaftnotan är i automatiskt läge går du först över till manuella skaft genom att klicka på A-symbolen högst upp i skaftnotan.

Klicka på + knappen eller

Välj menyalternativet "Inredning" > "Lägg till skaft" eller

Ange kortkommandot "Ctrl-S" (håll Ctrl-tangenten nedtryckt samtidigt som du trycket S-tangenten )

Gör så här för att ta bort ett skaft

Om skaftnotan är i automatiskt läge går du först över till manuella skaft genom att klicka på A-symbolen högst upp i skaftnotan.

Klicka på - knappen eller

Välj menyalternativet "Inredning" > "Ta bort ett skaft" eller

Ange kortkommandot "Skift-S" (håll Skift-tangenten nedtryckt samtidigt som du trycket S-tangenten )

Skaften tas bort underifrån och upp, dvs det skaft med det högsta numret kommer att tas bort.

Rita mönster

Rita uppknytning

Uppknytningen syns till höger om skaften och nedanför tramporna. Den anger vilka skaft och trampor som skall knytas samman. Fylld ruta betyder att skaftet och trampan skall knytas samman.

Varje vågrät rad motsvarar ett skaft och varje lodrät rad en trampa

För att själv rita in uppknytningen så klickar du i uppknytningsnotan. Notan går då över till

manuellt läge och M-symbolen syns. Bindemönstret uppdateras automatiskt under tiden som du ritar. Så fort du klickar i bindemönstret igen övergår uppknytningen till Automatiskt läge.

I dokument Hjälp för VävDesign Copyright 2005, Affectus AB. All rights reserved. (sidor 22-40)