S YSTÉM K ANBAN

I dokument Zavedení Pull systému ve firmě Denso Manufacturing Czech s.r.o. (sidor 16-21)

4. PULL SYSTÉM (TAHOVÝ SYSTÉM)

4.1 S YSTÉM K ANBAN

Tahový systém řízení výroby patří mezi metody využívané v oblasti synchronizace toků. Ve výrobě největší ztráty z hlediska délky průběžné doby výroby způsobuje záso-ba rozpracované výroby. Nejjednodušším způsobem (v praxi však nejhůře aplikovatel-ným), je její odstranění např. sloučením procesů – tzn. vytvořením plynulého toku materiálu. V podnicích se však setkáváme s množstvím procesů, při kterých není možné zavádět plynulý tok materiálu z následujících důvodů:

Některé operace jsou navrženy tak, aby vyráběly ve velmi rychlém, resp. pomalém cyklovém čase. Vyžadují množství přetypovaní, protože jsou určeny pro více výrobko-vých skupin (např. vstřikovací lisy).

Některé operace (např. u dodavatele) jsou vzdálené a nakládání každého vyrobeného kusu není možné (potřeba vytvoření expedičních dávek).

Operace, které mají dlouhou průběžnou dobu výroby, resp. nejsou přímo vázané na ostatní procesy v plynulém materiálovém toku.

V těchto případech je možné využít tahový systém řízení výroby – kanban.

Kanban se nejlépe uplatní především v sériové výrobě, kde mají výrobky modu-lární charakter, což znamená, že určité podsestavy se použijí v různých finálních výrob-cích. Zákazník má možnost určité volby finálního výrobku, ale pro podnik je snadné jeho požadavky splnit, protože se jedná jen o jinou konfiguraci jakési „stavebnice“. Je důležité, aby byl zajištěn vyrovnaný materiálový tok, čemuž dopomůže odstranění nebo alespoň omezení činností, které nepřidávají výrobku hodnotu (manipulace, skladování, transport, apod.). Proti tomuto materiálovému toku proudí informace, jejich nosičem, označená přepravka, přistavený prázdný čekající transportní vozík, zvukový nebo vizu-ální signál, prázdná plocha v meziskladu nebo elektronický signál. Operace ve výrobě řízené kanbanem musí být vysoce spolehlivé a vzájemně vyrovnané. Výroba musí mít pravidelný a vyvážený odbyt. Tuto metodu řízení nasazujeme tehdy, chceme-li zajistit

16

stabilní stav zásob, zjednodušit řízení výroby nebo zajistit další z výhod a přínosů jme-novaných níže. Podniky bez zavedeného fungujícího systému řízení na bázi kanbanu mohou mít problém s náročností plánování a řízení výroby, s množstvím dokumentace a dat potřebných ke zpracování nebo zadávání. Výhodou je, že se kanban po zavedení a při dodržování všech pravidel řídí sám. Odbyt totiž řídí výrobu a stejně tak následující pracoviště ovládá to předcházející. [5]

4.1.1 Materiálové i informační toky v Kanban systému probíhají v následujících krocích:

Odběratel odešle dodavateli prázdný přepravní prostředek s jedním štítkem (tj. japonsky kanbanů, s jednou výrobní průvodkou, která plní funkci objednávky, tj. přesun dílu z dodávajícího (nebo předcházejícího pracoviště) skladu iniciuje pracoviště (středisko) momentálně používající přepravní prostředek.

Dodání prázdného přepravního prostředku s výrobní kartou k dodavateli (pracoviště nebo sklad) je podnětem k zahájení výroby příslušné dávky, tj. pokud se jedná o výrobu dodavatel nesmí vyrábět dříve, než výrobní kartu obdrží.

Touto dávkou je přepravní prostředek naplněn (nesmí být naplněn menším ale ani větším počtem dílů), opět označen štítkem (přesunovou průvodkou) a odeslán odběrate-li.

Odběratel je povinen došlou dávku převzít a zkontrolovat. [6]

17

4.1.2. Prostředky využívané v Kanbanu

Kanban kartu – reprezentuje objednávku pro interního nebo externího odběratele. Vyu-žívá se na přenos informací.

Základní typy kanbanových karet:

1) interní, 2) externí, 3) elektronický, 4) papírový.

Kanban tabuli – místo, kde interní dodavatel přebírá informaci o požadavcích interního odběratele. Je základním vizuálním prvkem.

Kanban schránku – slouží na odkládání kanbanových karet, kde odběratel vloží své požadavky.

4.1.3 Výpočet kanbanových karet

Příklad pro výpočet počtu kanbanových karet ve výrobě:

CPK =

(1)

CPK = Celkový počet karet ve výrobě PDS = Průměrná denní spotřeba dílů

Pd = Průběžná doba

α = bezpečnostní koeficient

KTJ = kapacita transportní jednotky [2]

18

4.1.4 Kanbanové okruhy

1) Jedno-kartový okruh

V oběhu máme jen jeden typ kanban karty (výrobní karta). Pracoviště může pra-covat pouze má-li kanban kartu a potom si může ze zásobníku vzít materiál nebo sou-částky, viz Obr. 6.

Obr. 6 Jedno-kartový okruh [7]

2) Dvou-kartový okruh

V oběhu jsou dva typy karet (výrobní a transportní karta), viz Obr. 7.

Obr. 7 Dvou-kartový okruh [7]

19

4.1.5 Důvody a pravidla nutná pro správné fungování metodiky Kan-ban

Zavedením dochází ke snižování velikosti výrobních dávek, čímž můžeme pružněji reagovat na potřeby zákazníka.

Menší výrobní dávka znamená méně dílů ve výrobě a tím menší požadavky na prostor (sklady) a snížení ztrát při nekvalitní výrobě.

Menší požadavky na prostor a menší ztráty z nekvality znamenají snižování nákladů.

Zpřehlednění toku ve výrobě – všechny informace se nacházejí na kanbanové tabuli.

V systému Kanban je velmi důležitý jeden prvek – disciplína pracovníků, kteří s kartami pracují. Pokud se bude stávat, že člověk odejde na přestávku i s kanbanovou kartou v kapse, systém nebude fungovat a po čase se zhroutí (právě disciplína je klíčový prvek, který má největší vliv na negativní vnímání metodiky Kanban po jejím zavedení ve firmách, kde s jeho implementací není spokojenost, resp. Kanban nefunguje tak, jak by měl).

4.1.6 Přínosy ze zavedení

Přínosy je možné rozdělit do oblasti informačních a materiálových toků. V oblasti informačních toků je to především jednodušší způsob plánování. Postupné nahrazování vertikálních informačních toků – tzn. plánování každého procesu dílenským plánova-čem, horizontálním tokem informací (požadavek zákazníka je naplánován dílenským plánovačem jen pro jeden proces, z kterého následně kanbanová karta řídí pohyb mate-riálu na všech pracovištích, které tento proces předchází).

V oblasti materiálových toků je to především řízení pohybu materiálu v definovaných mezích. V každé kanbanové tabuli je nastavený stav minimální a maximální hladiny pro každý produkt. Rychlým pohledem na tuto tabuli je možné okamžitě zjistit stav rozpra-cované výroby pro každý produkt na dílně. Toto je základní krok k tomu, abychom zkrátili průběžnou dobu výroby a tím zvýšili flexibilitu a konkurenceschopnost podniku.

[6]

20

I dokument Zavedení Pull systému ve firmě Denso Manufacturing Czech s.r.o. (sidor 16-21)