FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING

4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande

3.3 Kunnande som behövs i samhället och i arbetslivet

3.3.1 Samhällsfärdigheter

I grunderna för gymnasiets läroplan finns ingen obligatorisk kurs som i fråga om målen skulle motsvara de valbara målen för kunnandet i delområdet Informations- och kommunikationsteknik samt användningen av den.

3.3 Kunnande som behövs i samhället och i arbetslivet

Examensdelen ska innehålla de obligatoriska målen för kunnandet i alla fyra delområden (sammanlagt 5 kom-petenspoäng). Dessutom ska examensdelen innehålla valbara mål för kunnandet från vilket delområde eller vilka delområden som helst så att den studerande får ihop sammanlagt 8 kompetenspoäng för kunnande som behövs i samhället och i arbetslivet.

3.3.1 Samhällsfärdigheter

Obligatoriska mål för kunnandet, 1 kp Den studerande

 kan agera som medborgare och delta i samhälleligt beslutsfattande

 kan följa principerna om jämlikhet och likabehandling

 kan planera och sköta sin egen ekonomi och bedöma riskerna i fråga om den

 använder sociala medier som ett medel för aktivt deltagande

 kan använda tjänster som samhället tillhandahåller och vara konsument.

Bedömning av kunnandet Föremål för

bedöm-ning Bedömningskriterier

Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3

Den studerande Agerande som

med-borgare och delta-gande i samhälleligt beslutsfattande

känner till medborgar-nas grundrättigheter och skyldigheter i Fin-land och kan berätta om dem

känner till medborgarnas grundrättigheter och skyldigheter i Finland och kan berätta om dem

känner till medborgarnas grundrättigheter och skyldigheter i Finland och bedömer dem i för-hållande till rättigheterna och skyldigheterna i andra länder

följer det samhälleliga beslutsfattandet

följer det samhälleliga beslutsfattandet och ut-trycker sina egna åsikter om frågor som han/hon anser viktiga

följer aktivt det samhäl-leliga beslutsfattandet och deltar i det på olika sätt

deltar i verksamhet som ordnas av stu-derande eller andra och påverkar för sin del den gemensamma verksamheten

deltar i verksamhet som ordnas av studerandekå-ren eller andra organisat-ioner och påverkar för sin del beslutfattandet

deltar i verksamhet som ordnas av studerandekå-ren eller andra organisat-ioner och påverkar aktivt beslutfattandet i frågor

Iakttagande av princi-perna om jämlikhet och likabehandling

samarbetar smidigt med olika människor, även i mångkulturella arbetsenheter

behandlar människor respektfullt, bemöter sina arbetskamrater och kun-der jämlikt oberoende av eventuell olikhet

bidrar till en tolerant atmosfär på arbetsplat-sen och ingriper på lämpligt sätt om det förekommer mobbning eller trakasserier

Planering och skötsel

av sin egen ekonomi utarbetar under hand-ledning en plan över sina utgifter och in-komster och beaktar då villkoren, följderna och riskerna förknip-pade med lån

utarbetar en plan över sina utgifter och inkoms-ter och förutser då kom-mande händelser samt beaktar villkoren, följ-derna och riskerna för-knippade med lån

utarbetar på egen hand och ansvarsfullt en plan över sina utgifter och inkomster och förutser då kommande händelser samt beaktar villkoren, följderna och riskerna förknippade med lån Utnyttjande av sociala

medier använder under

hand-ledning sociala medier för att främja sina egna intressen och/eller

använder sociala medier för att främja sina egna intressen och/eller in-tressen som en

samman-använder sociala medier mångsidigt för att främja sina egna intressen och/eller intressen som

intressen som en sammanslutning eller ett företag som

han/hon representerar har

slutning eller ett företag som han/hon represente-rar har

en sammanslutning eller ett företag som han/hon representerar har

Användning av tjäns-ter som tillhandahålls i samhället och age-rande som konsument

använder de tjänster som studerande behö-ver och förstår hur tjänsterna i samhället finansieras

använder mångsidigt och med urskillning de tjäns-ter som studerande be-höver och förstår hur tjänsterna i samhället finansieras

använder och väljer på egen hand de tjänster som studerande behöver och förstår hur tjänster-na i samhället fitjänster-nansieras

känner till konsumen-tens rättigheter och skyldigheter och vet var man kan få hjälp i konsumentfrågor.

söker forskningsbaserad information om produk-ter och tjänsproduk-ter i olika källor och vet var man kan få information och hjälp i konsumentfrågor.

söker forskningsbaserad information om produk-ter och tjänsproduk-ter i olika källor och kan bedöma informationskällornas tillförlitlighet.

Vid erkännande av kunnande motsvarar följande gymnasiekurser i fråga om målen de obligatoriska målen för kunnandet i delområdet Samhällsfärdigheter: Samhällskunskap (SL 1) och Ekonomisk kunskap (SL 2).

Valbara mål för kunnandet, 3 kp Den studerande

 kan söka information om möjligheterna till samhällelig påverkan och om det samhälleliga beslutsfattan-det, även om Europeiska unionen

känner till den egna branschens samhälleliga betydelse och inverkan

 kan följa den samhälleliga debatten och ekonomiska nyheter

 kan redogöra för hur den samhälleliga och ekonomiska situationen återspeglar sig på arbetsplatserna och sysselsättningen inom den egna branschen

 kan redogöra för de grundläggande samhällsekonomiska begreppen och för de viktigaste samhällseko-nomiska aktörerna samt bedöma deras betydelse för den nationella ekonomin.

Bedömning av kunnandet Föremål för

bedöm-ning Bedömningskriterier

Nöjaktiga N1 Goda G2

Beröm-liga B3 Den studerande

Informationssökning om möjligheterna till samhällelig påverkan och om det samhälle-liga beslutsfattandet i Europeiska unionen

söker under handledning information om möjlig-heterna till samhällelig påverkan och om det samhälleliga beslutsfattan-det

söker information om möjligheterna till sam-hällelig påverkan och om det samhälleliga besluts-fattandet

söker mångsidigt och aktivt information om möjligheterna till samhällelig påverkan och om det samhälle-liga beslutsfattandet

Kännedom om den egna branschens sam-hälleliga betydelse och inverkan

känner till den egna bran-schens samhälleliga bety-delse och inverkan i hu-vuddrag

ger en väl underbyggd redogörelse för den egna branschens samhälleliga betydelse och inverkan

ger en omfattande och väl underbyggd redo-görelse för den egna branschens samhälle-liga betydelse och inverkan

Att följa den samhälle-liga debatten och eko-nomiska nyheter

följer i någon informat-ionskälla den samhälleliga och ekonomiska debatten

följer i olika informat-ionskällor den samhälle-liga och ekonomiska debatten

följer aktivt i olika informationskällor den samhälleliga och ekonomiska debatten gör upp en översikt över

läget i den egna bran-schen, men behöver emel-lanåt handledning

bedömer mångsidigt läget i den egna bran-schen och bedömer den information som för-medlas av olika medier

ger en väl underbyggd och mångsidig över-sikt över läget i den egna branschen och bedömer kritiskt den information som för-medlas av olika me-dier

Beaktande av det sam-hälleliga och ekono-miska läget inom den egna branschen

ger en åskådlig redogö-relse för hur det aktuella samhälleliga och ekono-miska läget återspeglar sig på arbetsplatserna och på sysselsättningen inom den egna branschen

ger en åskådlig och väl underbyggd redogörelse för hur det aktuella sam-hälleliga och ekonomiska läget återspeglar sig på arbetsplatserna och sysselsättningen inom den egna branschen

ger en åskådlig redo-görelse för hur det aktuella samhälleliga och ekonomiska läget återspeglar sig på ar-betsplatserna och sysselsättningen underbygger sin redo-görelse mångsidigt och omfattande Att redogöra för de

grundläggande sam-hällsekonomiska be-greppen och för de viktigaste samhällse-konomiska aktörerna

ger exempel på grundläg-gande samhällsekono-miska begrepp och på de viktigaste samhällseko-nomiska aktörerna.

redogör för de grundläg-gande samhällsekono-miska begreppen och för de viktigaste samhällse-konomiska aktörerna samt bedömer deras betydelse för den nat-ionella ekonomin.

redogör för de grund-läggande samhällseko-nomiska begreppen och för de viktigaste samhällsekonomiska aktörerna, för deras betydelse och för be-roendeförhållandena mellan dem.

Vid erkännande av kunnande motsvarar följande gymnasiekurser i fråga om målen de valbara målen för kun-nandet i delområdet Samhällsfärdigheter: Samhällskunskap (SL 1) och Ekonomisk kunskap (SL 2).

I dokument Grundexamen inom el- och automationsteknik, elmontör, automationsmontör, 2014 (sidor 91-94)