Paula Pypłacz1, Dorota Skóra2, Marcin Mikos3

1 Zakład Zarządzania Informacją i Wiedzą, Instytut Informacyjnych Systemów Zarządzania, Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska w Częstochowie

2 Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze

3 Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.27

STRESZCZENIE

Satysfakcja pacjenta z leczenia szpitalnego jest kluczowym elementem pomiaru jakości usług medycznych w placówkach medycznych. W badaniu dokona-no analizy satysfakcji pacjenta w powiązaniu z pomiarem jakości uzyskanych świadczeń zdrowotnych. Przeanalizowadokona-no 7360 ankiet satysfakcji pacjenta ze-branych podczas badania ankietowego przeprowadzonego wśród osób hospitalizowanych w latach 2013–2016 w Wojewódzkim Centrum Medycznym Ko-tliny Jeleniogórskiej. Wykazano, iż satysfakcja pacjenta ma bezpośredni związek z jakością świadczeń zdrowotnych udzielanych przez daną placówkę.

Słowa kluczowe: usługa medyczna, satysfakcja pacjenta, jakość usługi medycznej.

ABSTRACT

The patient's satisfaction with hospital treatments is a key element in measuring the quality of services in medical facilities. The presented research had analysed patient's satisfaction in relation to the measurement of the quality of health services received by patients. The study analysed 7360 satisfaction surveys, completed by patients hospitalized in 2013–2016 at the Wojewódzkie Centrum Medyczne Kotliny Jeleniogórskiej. The results show that the patient's satisfaction is directly related to the quality of health services, provided by the given institution.

Keywords: medical service, patient's satisfaction, quality of medical service.

Wstęp

Zmiany gospodarcze w Polsce, które miały miejsce na prze-strzeni ostatnich kilku lat spowodowały szereg przekształ-ceń na rynku ochrony zdrowia. W bardzo szybkim tempie dokonała się transformacja sektora medycznego. Zmienili się świadczeniodawcy, płatnicy oraz pacjenci i ich oczeki-wania. Zarówno placówki medyczne, jak i jakość świad-czonych przez nie usług zaczęto postrzegać w kategoriach rynkowych. To spowodowało, że pacjent stał się klientem jednostek opieki zdrowotnej, a produktem, po który się zgłasza jest rozwiązanie jego problemu zdrowotnego.

Cały sektor ochrony zdrowia, podobnie jak rynek usług medycznych, oparł się na zasadach konkurencyjności. Nie-wątpliwie sposobem na stanie się konkurencyjnym jest, ja-kość oferowanych usług medycznych, pojmowanych, jako działanie mające na celu spełnienie oczekiwań i wymagań konsumenta, zdobywanie uznania i zaufania pacjenta oraz zapewnienie, że wszystkie procedury medyczne przepro-wadzane są w sposób bezpieczny i skuteczny. Doskonale-nie procesu leczniczego powiązane jest z poprawą efek-tywności szpitali. Priorytetem stało się więc udzielanie usług medycznych na jak najwyższym poziomie. Jakość oferowanych usług medycznych jest czynnikiem silnie

de-terminującym satysfakcję pacjenta, która zależeć będzie od stopnia spełnienia jego oczekiwań wobec dostarczonej mu usługi medycznej w zakresie diagnostyki, leczenia czy też relacji z personelem. Należ pamiętać, że pacjent przy ocenie zawsze kieruje się kwestią indywidualną i subiek-tywną. Dlatego też placówki medyczne powinny pozyskać informacje, które z czynników decydować będą o satys-fakcji pacjenta, a które wpływają na brak zadowolenia i w jakim stopniu. Odpowiedź na rozpatrywany problemu satysfakcji w aspekcie realizowanych usług medycznych udzielić mogą systematyczne przeprowadzone badania poziomu satysfakcji pacjenta, która stanowi kluczowy ele-ment pomiaru jakości w jednostkach medycznych.

Satysfakcja klienta – pacjenta jest przedmiotem zain-teresowania wielu współczesnych organizacji. Dla jednych organizacji jest wymaganiem narzuconym przez system zarządzania jakością (w normie PN-EN ISO 9000: 2000 zamieszczono defi nicję satysfakcji klienta, w myśl, której jest to „percepcja klienta dotycząca stopnia, w jakim jego wymagania zostały spełnione”1), dla innych natomiast

ele-1 PN-EN ISO 9000:2000, System zarządzania jakością, Podstawy i terminologia, wrzesień 2001, pkt. 3.1.4., s.25.

183

mentem kultury organizacyjnej, będącym ważnym czynni-kiem w jej strategicznym rozwoju. Satysfakcja jest procesem bardzo dynamicznym. Według Maisona i Bruina satysfakcja jest odczuciem względnym, a nie absolutnym i niezmien-nym. Według Nowickiego i Sikory, istnieją dwie główne, powszechnie akceptowane, koncepcje satysfakcji klienta2: satysfakcja transakcyjna oraz satysfakcja skumulowana.

Pierwsza z nich podkreśla krótkotrwałość doświad-czeń konsumenta z produktem lub usługą, odnosząc sa-tysfakcję do odczuć, jakie występują w związku z oceną transakcji i skutków ich nabycia. W ocenie tej nie są za-warte doświadczenia osobiste nabywcy. Drugie podejście natomiast zwraca szczególną uwagę na skumulowanie satysfakcji pozakupowej oraz dysonansu pozakupowego.

Czynnikami determinującymi są reakcje konsumenckie, mianowicie wygenerowane przez społeczeństwo i eduka-cję, ale to również doświadczenia klienta, jakie nabył do-tychczas na rynku zakupów. Satysfakcja w związku z tym nie jest przemijającym i krótkotrwałym stanem zadowole-nia, lecz całkowitą oceną konsumpcji w określonym czasie.

Koncepcja taka wydaje się być zgodna z podejściem pre-zentowanym w naukach ekonomii, łączącym satysfakcję ze zdolnością do oceny użyteczności nabytego produktu lub usługi. Pogląd ten jest również zbliżony z postrzega-niem satysfakcji na równi z subiektywnie dobrym samo-poczuciem, prezentowanym w psychologii ekonomicznej (Nowicki, Sikora).3

Philip Kotler defi niuje satysfakcję, jako ,,stan odczu-walny przez jednostkę i związany z porównywaniem postrzeganych cech produktu oraz oczekiwań jednostki dotyczących tych cech”4. Nigel Hill i Jim Aleksander uwa-żają, że poziom satysfakcji ,,jest odzwierciedleniem tego, w jakim stopniu produkt całkowicie oferowany przez daną organizację zaspokaja zbiór wymagań klienta”5. Podobny ton wypowiedzi można zauważyć u B. Marciniak, która defi niuje zarówno satysfakcję, jak również jej brak, jako

”stan emocjonalny pojawiający się u nabywcy w wyniku dokonania zakupu, będący rezultatem konfrontacji jego oczekiwań, co do produktu z jego doświadczeniem z pro-duktem”6.

2 P. Nowicki,T. Sikora, Czynniki kształtujące satysfakcje oraz korzyści z pomiaru satysfakcji klienta w procesie doskonalenia, jakością, Uni-wersytet Ekonomiczny w Krakowie, zeszyt naukowy.

3 P. Nowicki,T. Sikora, Czynniki kształtujące satysfakcje oraz korzyści z pomiaru satysfakcji klienta w procesie doskonalenia, jakością, Uni-wersyten Ekonomiczny w Krakowie, zeszyt naukowy

4 Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebether i Ska, Warszawa 1994, s. 35.

5 Nieżurawski, B. Pawłowska, J. Witkowska, Satysfakcja klienta, Strategia-Pomiar- Zarządzanie, Wydawnictwo Naukowe, Toruń 2010, s. 52.

6 Nieżurawski, B. Pawłowska, J. Witkowska, Satysfakcja klienta,

Strate-Poziom zadowolenia klienta z pozyskanego produktu lub dostarczonej usługi zależy od7:

rzeczywistych cech produktu lub usługi, –

indywidualnych cech nabywcy, –

wymagań nabywcy dotyczących produktu lub usługi, –

polityki komunikacyjnej organizacji dotyczącej do-–

świadczeń klienta.

Przedstawione czynniki wpływają na postrzeganie produktu lub usługi przez nabywcę kształtując jego ocze-kiwania i w rezultacie określając jego satysfakcję8.

Wydaje się, że kluczowa determinanta satysfakcji klien-ta przebiega pomiędzy subiektywną oceną poziomu wy-konanej usługi, a oczekiwaniem klienta, zatem satysfakcja powstaje w sytuacji, gdy subiektywna ocena z poziomu wykonanej usługi przynajmniej równa się oczekiwaniu.

Na satysfakcję klienta wpływa także poprawa we-wnętrznej struktury usług; mówimy tutaj o poprawie do-tyczącej zadowolenia pracowników i defi niowanej jakości, bo wszystkie te czynniki razem przyczyniają się do popra-wy popra-wyników biznesopopra-wych9.

Do całościowego przedstawienia satysfakcji stosuje się modele oczekiwanej niezgodności, teoria sprawiedliwości, model emocjonalny (więcej 10, 11). Jednak satysfakcja jest pojęciem na tyle złożonym, że najbliższe prawdy wydaje się być połączenie ww. modeli.

Istnieje zależność między jakością a zadowoleniem, co z kolei silnie koreluje z lojalnością.

Warto przedstawić również odmienną opinię, doty-czącą satysfakcji klienta, mówiącą, że nie zawsze jednak satysfakcja przekłada się na zysk. Wprawdzie od niezado-wolonych klientów nie można oczekiwać trwałego związku z organizacją, ich wierności i lojalności, jednak satysfakcja nie gwarantuje wypracowania wysokiego zysku, a jedynie mu sprzyja, ponieważ: 12

zadowolony klient nie zawsze jest lojalny wobec –

organizacji,

gia-Pomiar-Zarządzanie, Wydawnictwo Naukowe, Toruń 2010, s. 51

7 K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców i ich konsekwen-cje marketingowe, PWE Warszawa 2003, s. 308.

8 K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców i ich konsekwen-cje marketingowe, PWE Warszawa 2003, s. 309.

9 L. Nieżurawski, B. Pawłowska, J. Witkowska, Satysfakcja klienta.

Strategia-Pomiar-Zarządzanie, Wydawnictwo Naukowe, Toruń 2010, s. 57.

10 L. Nieżurawski, B. Pawłowska, J. Witkowska, Satysfakcja klienta.

Strategia-Pomiar-Zarządzanie, Wydawnictwo Naukowe, Toruń 2010, s. 59.

11 Satysfakcja klienta w systemie zarządzania jakością, https://cyta-ty.mfi les.pl/index.php/book/1096/0/Satysfakcja_klienta_w_sys-temie_zarz%C4%85dzania_jako%C5%9Bci%C4%85, [dostę-p:13.12.2016]

12 J. Otto, Marketing relacji. Koncepcja i stosowania, C. H. Beck, War-szawa 2004, s. 92.

184

zadowolony klient nie zawsze dokonuje powtór-–

nych zakupów,

nie zawsze zadowolony klient jest organizacji po-–

trzebny,

niezadowolony klient nie musi oznaczać braku lo-–

jalności.

Ta sytuacja wymusza na organizacjach stałe analizo-wanie wielowymiarowego, bardzo trudnego procesu oce-ny satysfakcji klienta.

Satysfakcja pacjenta z leczenia szpitalnego stała się kluczowym elementem pomiaru jakości w placówkach medycznych. Pacjent przebywając na oddziale staje się nabywcą usługi medycznej i oceniającym stopień, w jakim zaoferowana usługa zaspokaja jego potrzeby. Tak więc dochodzi do konfrontacji oczekiwań pacjenta z tym, co właśnie zostało mu dostarczone.

Materiał i metody

W badaniu dokonano analizy satysfakcji pacjenta w powią-zaniu z pomiarem jakości uzyskanych świadczeń zdrowot-nych. W badaniu dokonano analizy 7360 ankiet satysfakcji pacjenta hospitalizowanych w latach 2013-2016 w Wo-jewódzkim Centrum Medycznym Kotliny Jeleniogórskiej.

Największa liczba pacjentów uczestniczących w badaniu - 29,8%, obejmowała przedział wiekowy przewyższają-cy 60 lat, a osoby pomiędzy 21-40 lat stanowiły 26,3%

pacjentów. Pacjenci najmłodsi do 10 lat stanowili grupę 5,5% , a w wieku 11- 20 lat 6,25% ogółu chorych. kwe-stionariusz ankiety składał się z 15 pytań odnoszących się do 6 obszarów charakterystycznych dla usługi medycznej:

wymiaru materialnego, wymiaru niezawodności, reakcji na oczekiwania pacjenta, kompetencji oraz empatii.

Tabela 1. Ankieta zadowolenia pacjenta – ocena przy przyjęciu Ocena długości oczekiwania na przyjęcie do szpitala:

Lata Bez

oczekiwaniaOd 1–2

Tygodni Od 2 tygodni do miesiąca

Tabela 2. Ocena powodów wyboru szpitala Ocena powodów wyboru szpitala: Rok

2013 Rok 2014 Rok

2015 Rok 2016 Wysoko kwalifi kowana kadra 16% 14% 16% 15%

Dogodna lokalizacja 21% 23% 26% 19%

Nie miałem wpływu na wybór 20% 18% 14% 18%

Polecenie przez rodzinę/znajomego 9% 10% 9% 12%

Sugestia lekarza prowadzącego 26% 27% 27% 28%

Nowoczesna diagnostyka 8% 8% 8% 8%

Tabela 3. Ankieta zadowolenia pacjenta – ocena opieki lekarskiej Ocena przekazywanie informacji na temat choroby i leczenia

przez lekarza prowadzącego:

Lata dobrze i bardzo

dobrze w normie źle i bardzo źle

Rok 2013 88% 11% 2%

Rok 2014 85% 13% 2%

Rok 2015 84% 14% 2%

Rok 2016 88% 11% 2%

Tabela 4. Ankieta zadowolenia pacjenta z opieki pielęgniarskiej Ocena dostępność pielęgniarki na dyżurze:

Lata bardzo duża

i duża w normie mała i bardzo mała

Rok 2013 88% 10% 2%

Rok 2014 88% 11% 1%

Rok 2015 88% 11% 1%

Rok 2016 91% 7% 2%

Tabela 5. Ankieta zadowolenia pacjenta – rekomendacja Czy poleciłaby Pani/Pan nasz szpital rodzinie, przyjaciołom:

Lata tak i raczej tak nie i raczej nie nie mam zdania

Rok 2013 75% 25% Brak pytania

Rok 2014 78% 22% Brak pytania

Rok 2015 81% 19% Brak pytania

Rok 2016 81% 4% 15%

Wyniki

Wybór szpitala w najczęstszych przypadkach następo-wał na podstawie skierowania do szpitala wydawanego przez lekarza specjalistę lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i wyniósł 27%. Kolejnym czynnikiem, którym kierują się pacjenci, przy wyborze placówki medycznej jest dogodna lokalizacja – 22,3%. 17,5% deklaruje brak wpły-wu na możliwość wyboru szpitala.

Kryterium wysoko wykwalifi kowanej kadry medycznej wzięła pod uwagę 15% grupa badanych, a dostępem do nowoczesnej diagnostyki kierowało się zaledwie 8% pa-cjentów. Sugestiami znajomych, czy rodziny kierowało się 10% hospitalizowanych.

57% badanych zostało przyjętych bez oczekiwania, najczęściej były to przypadki nagłe. 14% oczekiwało od 1 do 2 tygodni, do 2 miesięcy okres oczekiwania to 7,8%, powyżej 2 miesięcy na przyjęcie do szpitala oczekiwało 7%

pacjentów, a dłużej niż pół roku czekało 5% pacjentów.

Tylko 1,5% pacjentów określiło czas załatwiania formal-ności przy przyjęciu, jako źle i bardzo źle, w normie oceniło 14%. Poziom zadowolenia wśród przyjętych pacjentów był wysoki, gdyż aż 85% udzieliło odpowiedzi dobrze i bardzo dobrze. Jeszcze bardziej pozytywnie została oceniona życz-liwość personelu przy przyjęciu. Tylko 1,3% pacjentów było niezadowolonych, w normie 7,8%, natomiast 91% pacjen-tów było zadowolonych w tym obszarze.

185

Na etapie przyjęcia zapoznanie pacjenta przez perso-nel medyczny z jego prawami, które wynikają z ustawy o Prawach Pacjenta stanowi tendencję wzrostową. Z roku na rok procent odpowiedzi potwierdzających rośnie.

W roku 2013 odpowiedzi tak udzieliło 70%, a odpo-wiedzi nie 30%. W kolejnych latach odpoodpo-wiedzi kształto-wały się następująco: 2014 roku tak-76%, nie-24%, 2015 roku tak-80%, nie 20%, 2016 roku tak-85%, nie-15%.

Ocena pobytu pacjenta na oddziale dotyczyła czysto-ści sal chorych. 89% pacjentów oceniło czystość w sposób pozytywny, w normie 11%, zastrzeżenia miała zaledwie 1% przebywających na oddziale pacjentów. Jakość po-siłków źle i bardzo źle oceniło 10% badanych, w normie 25%, dobrze i bardzo dobrze aż 67% badanych.

Ocenie poddana została praca lekarzy, która wywiera kluczowy wpływ na budowanie satysfakcji pacjenta z ho-spitalizacji. Na pytanie o sposób przekazywania informacji na temat choroby i sposób leczenia, 86% pacjentów wy-warło pozytywną opinię, 12% określiło normę, a 2% było pacjentów niezadowolonych wskazując na odpowiedzi źle i bardzo źle.

Z analizy badanego obszaru dotyczącego rzetelności i czytelności informacji udzielanych pacjentowi przez leka-rza wynika, że dla 76% pacjentów ocenia je pozytywne.

Natomiast 24% ankietowanych oceniła ten obszar ne-gatywnie stwierdzając, że przekazywane informacje była dla nich niezrozumiałe.

Czas, który został poświęcony przez lekarza dla pa-cjenta w całym okresie badawczym kształtował się na po-dobnym poziomie. Najwięcej odpowiedzi uzyskała ocena normy (46%), dobrze i bardzo dobrze oceniło 40%, źle i bardzo źle 14%.

Podobnie jak personel lekarski ocenie poddano pracę pielęgniarek. Życzliwość pielęgniarek oceniona została wy-soko. 90% ankietowanych oceniło ją na poziomie dobrym i bardzo dobrym, w normie 8%. Wśród badanych pojawiły się sporadyczne negatywne oceny na poziomie 2%. Do-stępność pielęgniarki na dyżurze kształtuje się podobnie.

89% to ocena dobra i bardzo dobra, 10% w normie, tylko 1% oceniło na poziomie źle i bardzo źle.

Ocenę pozytywną z poszanowania zasad intymności i poszanowania godności pacjenta podczas leczenia udzie-liło 89% ankietowanych, norma to 10% udzielonych od-powiedzi, a 1% stanowią pacjenci niezadowoleni.

Na pytanie dotyczące momentów trudnych dla pacjen-ta, czy udzielono pacjentowi wsparcia w postaci możliwość odbycia rozmowy z wybraną osobą z personelu, 11,5%

badanych odpowiedziało, że nie miało takiej możliwości.

Porównywalnie, bo 12% pacjentów mogło porozmawiać

z psychologiem lub inną osobą z personelu. Rozmowę z księdzem odbyło 4,8% pacjentów w badanych latach.

Najwięcej badanych (26%) udzieliło odpowiedzi o możli-wości porozmawiania w sytuacjach dla nich trudnych z le-karzem, a z pielęgniarkami aż 47%.

W kwestii rekomendacji szpitala aż 79% badanych de-klaruje chęć polecenia szpitala rodzinie i znajomym, nato-miast 17,5% uważa, że raczej nie poleciłaby usług szpitala.

Wnioski

Otrzymane wyniki badań satysfakcji pacjenta pozwalają stwierdzić, że Wojewódzkie Centrum Medyczne Kotliny Jeleniogórskiej cieszy się wysokim poziomem zadowolenia pacjenta. Dowodem tego są pozytywne opinie pacjentów wystawione dla poszczególnych obszarów działania speł-niające w dużym stopniu ich oczekiwania.

Wyznacznikiem sukcesu danej jednostki ochrony zdro-wia jest satysfakcja pacjenta z jakości pozyskanej usługi me-dycznej, którą należy systematycznie badać i udoskonalać.

W świetle przeprowadzonych badań satysfakcja pa-cjenta ma bezpośredni związek z jakością świadczeń zdro-wotnych udzielanych przez daną placówkę.

Piśmiennictwo

PN-EN ISO 9000:2000, System zarządzania jakością, Pod-1.

stawy i terminologia, wrzesień 2001, pkt. 3.1.4., s. 25.

P. Nowicki,T. Sikora, Czynniki kształtujące satysfakcje oraz 2.

korzyści z pomiaru satysfakcji klienta w procesie doskonale-nia, jakością, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, zeszyt naukowy.

Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kon-3.

trola, Gebether i Ska, Warszawa 1994, s. 35.

Nieżurawski, B. Pawłowska, J. Witkowska, Satysfakcja klien-4.

ta, Strategia-Pomiar-Zarządzanie, Wydawnictwo Naukowe, Toruń 2010, s. 52.

K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców i ich konse-5.

kwencje marketingowe, PWE Warszawa 2003, s. 308.

Satysfakcja klienta w systemie zarządzania jakością,

6. https://

cytaty.mfiles.pl/index.php/book/1096/0/Satysfakcja_klien-

ta_w_systemie_zarz%C4%85dzania_jako%C5%9Bci-%C4%85, [dostęp:13.12.2016]

J. Otto, Marketing relacji. Koncepcja i stosowania, C. H. Beck, 7.

Warszawa 2004, s. 92.

Zaakceptowano do edycji:

Zaakceptowano do publikacji:

Adres do korespondencji:

Marcin Mikos

Department of Emergency Medical Services, Faculty of Medicine Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, Poland

Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1 30-705 Kraków, Poland

e-mail: marcin.mikos@mp.pl (+48) 12 252 45 05

186

PRA CA OR YGINALNA

© Copyright by Poznan University of Medical Sciences, Poland

In document Med möten i fokus : Hur El Sistema-lärare talar om sin verksamhet (Page 31-35)

Related documents