TABL. 7(43). ZDARZENIA DROGOWE8 ROAD TRAFFIC ACCIDENTS8

WYSZCZEGÓLNIENIE 1999 2000 SPECIFICATION

Zdarzenia drogowe... 32686 33900 Road traffic accidents Wypadki... 3619 3783 Accidents

Ofiary wypadków: Road traffic casualties:

zabici... 466 454 killed ranni... 4393 4733 injured Kolizje... 29067 30117 Collisions

8 Zarejestrowane przez policję; dane nieostateczne.

Źródło: dane Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji.

8 Registered by the police; preliminary data.

Source: data of the Traffic Division of the Voivodship Police Headquarters.

Wymiar sprawiedliwości. Bezpieczeństwo publiczne Justice. Public safety 101

TABL. 8(44). ZAMACHY SAMOBÓJCZE* ZAREJESTROWANE PRZEZ POLICJĘ SUICIDES' REGISTERED BY THE POLICE

WYSZCZEGÓLNIENIE 1999 2000 SPECIFICATION

OGÓŁEM TOTAL

OGÓŁEM... 378 428 TOTAL

w tym dokonane... 339 394 of which commited Mężczyźni... 317 328 Males

Kobiety... 61 100 Females WEDŁUG WIEKU SAMOBÓJCÓW BY AGE OF SUICIDAL PERSONS

Ogółem Total Poniżej 15 lat... 2 4 15-20... 35 43 21-30... 64 74 31-50... 169 180 51-70... 77 93 71 lat i więcej... 31 34

W tym mężczyźni Of which males Poniżej 15 lat... 2 4 15-20... 30 28 21-30... 58 65 31-50... 140 143 51-70... 63 69 71 lat i więcej... 23 19

a Dokonane i usiłowane.

Źródło: dane Komendy Wojewódzkiej Policji.

a Commited and attempted.

Source: data of the Voivodship Police Headquarters.

Below age 15 15-20 21-30 31-50 51-70

71 years and more

Below age 15 15-20 21-30 31-50 51-70

71 years and more

TABL. 9(45). DZIAŁANIA RATOWNICZO-GAŚNICZE RESCUE-EXTINGUISHING ACTIVITIES

KWARTAŁY QUARTERS

Pożary Fires

Miej-scowe zagro­

żenia Local threats

Fał­

szywe alarmy False alarms ogółem

total

mate small

średnie me­

dium

duże big

bardzo duże very big

OGÓŁEM... .1999 12802 11291 1407 88 16 9222 815

total 2000 12808 11350 1364 89 5 10467 882

I ... 3035 2578 419 37 1 21-99 184

II.... 4707 4116 567 24 - 2299 238

Ill... 2633 2340 272 18 3 3712 239

IV... 2433 2316 106 10 1 2257 221

Źródło: dane Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

S o u r c e: data of the Voivodship State Fire Headquarters in Wroclaw.

102 Wymiar sprawiedliwości. Bezpieczeństwo publiczne Justice. Public safety

TABL. 10(46). MIEJSCE POWSTANIA POŻARÓW I MIEJSCOWYCH ZAGROŻEŃ TYPE OF PLACES WHERE THE FIRES AND LOCAL THREATS OCCURED

1999 2000

WYSZCZEGÓLNIENIE pożary fires

miejsco­

we zagro­

żenia local threats

pożary fires

miejsco­

we zagro­

żenia local threats

SPECIFICATION

OGÓŁEM... 12802 9222 12808 10467 TOTAL

Obiekty:

mieszkalne... 2374 2597 2476 2718

Type of places:

homes

użyteczności publicznej 265 933 270 807 public

magazynowe... 161 58 132 71 warehouse

produkcyjne... 192 126 213 142 production

Środki transportu... 702 2261 660 2553 Means of transport Lasy... 585 19 740 29 Forests

Uprawy... 3468 111 3305 88 Crops Inne (garaże, śmietniki,

trawy itp.)... 5055 3117 5012 4059

Others (garages, refuse heaps, grasses etc.) Źródło: dane Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

S o u rc e: data of the Voivodship State Fire Headquarters in Wrocław.

TABL. 11 (47). GŁÓWNE PRZYCZYNY POWSTANIA POŻARÓW MAIN FIRE CAUSES

WYSZCZEGÓLNIENIE

1999 2000

SPECIFICATION w liczbach

bezwzględ­

nych in abso­

lute num­

bers

w % in %

w liczbach bezwzględ­

nych in abso­

lute num­

bers

w % in %

OGÓŁEM... 12802 100,0 12808 100,0 TOTAL

w tym: of which:

Nieostrożność osób

dorosłych... 5232 40,9 5307 41,4 Carelessness of adults Nieostrożność nieletnich .. 470 3,7 488 3,8 Carelessness of juveniles

Wady urządzeń i instala- Faults and incorrect

cji elektrycznych i grze- usage of electric and

wczych oraz nieprawi- heating devices and

dłowa eksploatacja... 991 7,7 1005 7,8 supplies

Niesprawność techniczna Faults and incorrect

usa-i wady środków trans- ge of means of

trans-portu... 213 1,7 176 1,4 port

Podpalenie umyślne... 3773 29,5 3551 27,7 Arsons

Źródło: dane Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Source: data of the Voivodship State Fire Headquarters in Wrocław.

DZIAŁ V LUDNOŚĆ

Uwagi ogólne

1. Tablice działu opracowano na pod­

stawie:

1) bilansów stanu i struktury ludności faktycznie zamieszkałej na terenie gminy. Bilanse ludności sporządza się dla okresów międzyspisowych w opar­

ciu o wyniki ostatniego spisu po­

wszechnego przy uwzględnieniu:

a) zmian w danym okresie spowodo­

wanych ruchem naturalnym (uro­

dzenia, zgony) i migracjami ludno­

ści (zameldowania i wymeldowania na pobyt stały z innych gmin i z za­

granicy), a także przesunięciami adresowymi ludności z tytułu zmian administracyjnych,

b) różnicy między liczbą osób zamel­

dowanych na pobyt czasowy ponad 2 miesiące na terenie gminy a licz­

bą osób czasowo nieobecnych, któ­

ra stanowi jednocześnie różnicę między liczbą osób zameldowanych na pobyt stały w gminie a liczbą osób faktycznie mieszkających na terenie gminy;

2) rejestrów Ministerstwa Spraw We­

wnętrznych i Administracji - o migra­

cjach wewnętrznych i zagranicznych ludności na pobyt stały;

3) sprawozdawczości urzędów stanu cy­

wilnego - o zarejestrowanych małżeń­

stwach, urodzeniach i zgonach;

4) sprawozdawczości sądów okręgowych o prawomocnie orzeczonych rozwodach.

2. Przez gospodarstwo domowe ro­

zumie się zespół osób zamieszkałych razem 1 wspólnie utrzymujących się. Osoby samot­

ne utrzymujące się samodzielnie tworzą jednoosobowe gospodarstwa domowe.

3. Przez ludność w wieku produkcyj­

nym rozumie się ludność w wieku zdolności do pracy. Dla mężczyzn przyjęto wiek 18- 64 lata, dla kobiet 18-59 lat. Wśród ludności w wieku produkcyjnym wyróżnia się ludność w wieku mobilnym, tj. w wieku 18-44 lata jniemobilnym, tj. mężczyźni - 45-64 lata, kobiety - 45-59 lat. Przez ludność w wieku nieprodukcyjnym rozumie się ludność w wieku przedprodukcyjnym, tj. do 17 lat oraz ludność w wieku poprodukcyjnym,

mężczyźni - 65 lat i więcej; kobiety - 60 lat i więcej.

CHAPTER V POPULATION

General notes

1. Chapter tables were compiled on the basis of:

1) the balances of the size and structure of the population actually living in a gmina. Population balances are com­

piled for periods between censuses on the basis of the last census, taking into account:

a) changes in a given period connected with vital statistics (births, deaths) and migration of the population (registering and canceling registra­

tion for permanent residence from other gminas and from abroad) as well as address changes of the population due to changes in the administrative division,

b) difference between the number of people registered for temporary stay for a period of more than 2 months in a gmina and the number of people temporary absent there, which simultaneously makes the difference between the number of people registered for permanent residence in a gmina and the number of people actually living in the gmina;

2) the register of the Ministry of the Inte­

rior and Administration on internal and international migration of population for permanent residence;

3) documentation of Civil Status Offices regarding registered marriages, births and deaths;

4) documentation of regional courts - re­

garding legally valid decisions in actions for divorces.

2. Household is a group of people liv­

ing together in housing unit jointly main­

taining themselves. Persons living alone and independently maintaining themselves constitute a one-person households.

3. The working age population refers to males, aged 18-64, and females, aged 18-59. In this category the age groups of mobility (i.e. 18-44) and non-mobility (i.e. 45-64 for males and 45-59 for fe­

males) are distinguished. The non­

working age population is defined as the pre-working age population, i.e., up to the age of 17 and the post-working age population, i.e., 65 and more for males and 60 and more for females.

104 Ludność Population

4. Dane o ruchu naturalnym ludności w podziale terytorialnym opracowano: mał­

żeństwa - według miejsca zameldowania męża przed ślubem; rozwody - według miejsca zamieszkania osoby wnoszącej powództwo; urodzenia - według miejsca zameldowania matki noworodka; zgony - według miejsca zameldowania osoby zmarłej.

Współczynniki reprodukcji ludności:

współczynnik dzietności oznacza liczbę dzieci, które urodziłaby przecięt­

nie kobieta w ciągu całego okresu roz­

rodczego (15-49 lat) przy założeniu, że w poszczególnych fazach tego okresu rodziłaby z intensywnością obserwowa­

ną w badanym roku, tzn. przy przyjęciu cząstkowych współczynników płodności z tego okresu za niezmienne,

współczynnik reprodukcji brutto przedstawia liczbę córek urodzonych przeciętnie przez kobietę przy założe­

niu, że kobieta w wieku rozrodczym bę­

dzie rodzić z częstością, jaką charakte­

ryzują się wszystkie kobiety rodzące w roku, dla którego oblicza się współ­

czynnik reprodukcji (niezmienne współ­

czynniki płodności),

współczynnik reprodukcji netto przedstawia liczbę córek przypadają­

cych na jedną kobietę - przy analogicz­

nych założeniach - z wyeliminowaniem córek, które - jak wynika z aktualnych tablic trwania życia - nie dożyją wieku swoich matek. Współczynnik ten wyra­

ża stopień zastępowania pokoleń matek przez córki.

współczynnik dynamiki demogra­

ficznej wyraża stosunek liczby urodzeń żywych w badanym roku do liczby zgo­

nów w tym roku.

Przyrost naturalny ludności stanowi różnicę między liczbą urodzeń żywych i zgonów w danym okresie.

Przyrost rzeczywisty ludności stanowi sumę przyrostu naturalnego i salda migracji.

Przez niemowlęta rozumie się dzieci w wieku poniżej 1 roku.

Informacje o urodzeniach i zgonach (w tym zgonach niemowląt) prezentowane są według kryteriów definicji urodzenia i zgonu noworodka rekomendowanej przez Światową Organizację Zdrowia.

4. Data regarding the vital statistics of the population according to territorial division was compiled as follows: mar­

riages - according to the husband's place of permanent residence before the mar­

riage; divorces - according to the plaintiff's place of registration; births - according to the mother's place of permanent residence;

deaths - according to the place of perma­

nent residence of the deceased.

Reproduction rates:

total fertility rate refers to the number of children which would be born to the average woman during the course of her entire reproductive period (15-49 years of age) assuming that in par­

ticular phases of this period she would give births with an intensity observed during a given year, i.e., in assuming age-specific fertility rates for this period to be constant,

gross reproduction rate refers to the number of daughters which would be born to the average woman assuming that a woman during her reproductive age will give births with an intensity which is characteristic for all women giving births in the year for which the reproduction rate is calculated (con­

stant fertility rates),

net reproduction rate refers to the number of daughters per woman, making analogous assumptions, ex­

cluding daughters which, as results from current life expectancy tables, will not live to reach their mother's age.

This rate expresses the degree of the generation's replacement mothers with daughters.

demographic dynamics rate ex­

presses the relation between number of live births in a given year and num­

ber of deaths in this year.

Natural increase of the population accounts for the difference between the number of live births and deaths in a given period.

Actual increase of the population ac­

counts for the sum of natural increase and net migration.

Infant is a child under the age of 1.

Information on births and deaths (in­

cluding infant deaths) is presented accord­

ing to criteria of the definition of infant births and deaths recommended by the

World Health Organization (WHO).

Ludność Population 105

5. Przeciętne dalsze trwanie życia wy­

raża średnią liczbę lat, jaką ma jeszcze do przeżycia osoba w wieku x lat, przy założe­

niu stałego poziomu umieralności z okresu, dla którego opracowano tablice trwania życia.

6. Migracje wewnętrzne ludności są to zmiany miejsca zamieszkania w kraju:

na pobyt stały - opracowane na pod­

stawie informacji ewidencyjnych gmin o zameldowaniu osób na pobyt stały,

na pobyt czasowy - opracowane na podstawie informacji ewidencyjnych gmin o zameldowaniu osób na pobyt czasowy ponad 2 miesiące.

Informacje te nie uwzględniają zmian adresu w obrębie tej samej gminy z wyjąt­

kiem gmin miejsko-wiejskich, dla których został zachowany podział na tereny miejskie i wiejskie.

7. Migracje zagraniczne ludności są to wyjazdy poza granicę kraju zamieszkania, a tym samym przyjazdy do danego kraju.

Według definicji rekomendowanych przez ONZ i Unię Europejską wyróżnia się:

migracje krótkookresowe - przebywa­

nie poza granicami kraju poniżej 1 roku, migracje długookresowe - przebywanie poza granicami kraju rok i dłużej, a więc również wyjazdy za granicę (przyjazdy z zagranicy) na pobyt stały.

Dane o migracjach zagranicznych na pobyt stały opracowano na podstawie in­

formacji ewidencyjnych gmin o zameldowa­

niu osób przyjeżdżających do Polski na pobyt stały (imigracja) oraz o wymeldowa- niach osób wyjeżdżających z Polski za granicę na stałe (emigracja).

8. Współczynniki dotyczące ruchu natu­

ralnego i migracji ludności w podziale teryto­

rialnym obliczono jako iloraz liczby faktów określonego rodzaju i liczby ludności zameldowanej na pobyt stały (według stanu w dniu 30 VI).

5. Life expectancy is expressed by the average number of years that a person at the exact age x still has to live, assuming a fixed mortality level from the period for which life expectancy tables were compiled.

6. Internal migration of the population is understood as changes in the place of residence within the country:

- for permanent residence - compiled on the basis of gmina documentation regarding the registration of people for permanent residence,

- for temporary stay - compiled on the basis of gmina documentation regard­

ing the registration of people for tem­

porary stay for a period of more than 2 months.

This information does not include changes of address within the same gmina, with the exception of urban-rural gminas for which the division into urban and rural areas has been kept.

7. International migration of the population is understood as departures from country of residence to abroad and, therefore, as arrivals to a given country from abroad. According to definitions rec­

ommended by the UN and European Un­

ion, the following are defined:

- short-term migration - staying outside the country for a period of less than 1 year,

- long-term migration - staying outside the country for a period of 1 year and more, therefore, foreign departures (arrivals from abroad) for permanent residence.

Data regarding international migration for permanent residence was compiled on the basis of gmina documentation regard­

ing the registration of people arriving to Poland for permanent residence (immigra­

tion) as well as regarding the removal from registration of people leaving Poland for permanent residence abroad (emigration).

8. Rates concerning vital statistics and migration of the population according to territorial division were calculated as the ratio of the number of defined events to the number of population registered for perma­

nent residence (as of 30 VI).

106 Ludność Population

TABU. 1 (48). LUDNOŚĆ NA PODSTAWIE BILANSÓW POPULA VON BASED ON BALANCES

WYSZCZEGÓLNIENIE 1999 2000 SPECIFICATION

STAN W DNIU 30 VI AS OF 30 VI OGÓŁEM... 2979705 2975074 Mężczyźni... 1438815 1435912 Kobiety... 1540890 1539162 Miasta... 2132112 2128891 Wieś... 847593 846183

TOTAL Males Females Urban areas Rural areas STAN W DNIU 31 XII

AS OF 31 XII OGÓŁEM... 2977611 2972667 Mężczyźni... 1437581 1434210 Kobiety... 1540030 1538457 Miasta... 2128667 2125259 Wieś... 848944 847408 Kobiety na 100 mężczyzn... 107 107 Ludność w miastach w % ogółu

71,5 71,5

Ludność na 1 km2... 149 149

TOTAL Males Females Urban areas Rural areas

Females per 100 males

Urban population in % of total popula­

tion

Population per 1 krrf

TABL. 2(49). LUDNOŚĆ W MIASTACH Stan w dniu 31 XII URBAN POPULATION As of 31 XII

WYSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION

1999 2000 1999 2000

miasta

urban areas

In document Krigsbytets många ansikten. En undersökning av krigsbytet ur en museal och historisk synvinkel (Page 28-34)

Related documents