4 Villkor för public service-företagens innehåll

4.5 Överväganden och förslag

4.5.5 Sanktioner vid överträdelser av

Förslag: Vid överträdelser av innehållsvillkor för verksamhet på internet bör granskningsnämnden för radio och tv kunna besluta om sanktioner i form av offentliggörande och särskild avgift.

Villkor som föreskriver att en leverantör av medietjänster ska upp-fylla vissa krav bör också vara förenat med effektiva sanktioner, om villkoren inte följs.

För villkor som ställs i ett sändningstillstånd anger radio- och tv-lagen de sanktioner som kan bli aktuella om villkoren överträds.

Granskningsnämnden kan exempelvis besluta om offentliggörande enligt 17 kap. 10 § radio- och tv-lagen vid en överträdelse av villkor om opartiskhet och saklighet samt genmäle. För villkor om annonser, sponsrade program och produktplacering som beslutats med stöd av 4 kap. 10 § radio- och tv-lagen får nämnden ansöka hos Förvalt-ningsrätten i Stockholm om att tillståndshavaren ska åläggas att betala en särskild avgift (17 kap. 5 § 1).

Vid en prövning av om särskild avgift ska påföras ska rätten särskilt beakta överträdelsens art, varaktighet och omfattning. När avgiftens storlek fastställs ska rätten också särskilt beakta de om-ständigheter som legat till grund för prövning av frågan om avgift ska påföras (17 kap. 5 § andra stycket och 6 § andra stycket 1 radio- och tv-lagen). Till skillnad från sändningar kan ett program till-handahållas under en längre tid och därigenom få en större sprid-ning. Det är en omständighet som kan få betydelse vid bedömningen av den särskilda avgiftens storlek.

Möjligheterna att besluta om offentliggörande och att ålägga pro-gramföretaget att erlägga en särskild avgift som finns vid överträdelser av villkor som ställs upp i sändningstillstånd bör också gälla vid över-trädelser av motsvarande villkor för sändningar och tillhandahållanden genom tråd som ställts upp i beslut av regeringen.

Bestämmelsen i 17 kap. 10 § radio- och tv-lagen bör därför ändras till att omfatta villkor som beslutats med stöd av de föreslagna bestäm-melserna om villkor för sändningar av ljudradio, tv och sökbar text-tv och tillhandahållanden av beställradio och beställ-tv genom tråd. Även bestämmelsen i 17 kap. 5 § radio- och tv-lagen bör ändras till att även omfatta villkor om annonser, sponsrade program och produktplacering som beslutas med stöd av de föreslagna bestämmelserna.

Ett sändningstillstånd kan återkallas under vissa förutsättningar.

För sändningar och tillhandahållande genom tråd krävs inget sänd-ningstillstånd. Något tillstånd att återkalla vid exempelvis en väsentlig överträdelse av villkor om opartiskhet och saklighet enligt 18 kap. 2 § 2 radio- och tv-lagen finns därför inte. Det vore också främmande att återkalla ett sändningstillstånd på grund av överträdelse av innehålls-villkor när den aktuella distributionsformen inte kräver tillstånd.

4.5.6 Uppföljning av innehåll på internet under innevarande tillståndsperiod

Bedömning: De villkor som föreslås gälla även för sändningar och tillhandahållanden på internet bör omfattas av gransknings-nämndens årliga uppföljning av public service-uppdraget under innevarande tillståndsperiod.

Det är viktigt för public service legitimitet och allmänhetens för-troende att verksamhet som finansieras med allmänna medel kan följas upp på ett ändamålsenligt sätt. Public service-företagen ska enligt sina medelsvillkor varje år redovisa hur företagen har uppfyllt sina uppdrag utifrån villkoren i sändningstillstånden, medelsvillkoren och andra beslut som meddelats av regeringen enligt radio- och tv-lagen. Gransk-ningsnämnden gör utifrån redovisningarna en bedömning om upp-dragen uppfyllts.

Utredningen föreslår i avsnitt 4.5.1 och 4.5.2 att regeringen ska få fatta beslut om att villkor om opartiskhet och saklighet, genmäle, förbud mot och villkor för reklam, sponsring och produktplacering ska gälla för public service sändningar av ljudradio, tv och sökbar text-tv samt tillhandahållanden av beställradio och beställ-tv på internet. I avsnitt 4.5.3 föreslås att även villkor om beriktigande ska få ställas upp för sändningar och tillhandahållanden av ljudradio.

Utredningen har också konstaterat att frågan om villkoren för opar-tiskhet och saklighet samt genmäle och beriktigande främst följs upp genom granskningsnämndens prövning av om innehållet i enskilda program uppfyller villkoren och genom att programföretagen i sina redovisningar redogör för nämndens ställningstaganden.

Medelsvillkorens krav på redovisning innebär att public service-företagen ska följa upp och redovisa hur uppdraget i allmänhetens tjänst har fullgjorts enligt villkor i sändningstillstånd, medelsvillkor och andra beslut av regeringen som meddelats med stöd av radio- och tv-lagen. När sändningstillstånd och medelsvillkor beslutades kunde inte villkor ställas på sändningar och tillhandahållanden via internet. Att beslut om villkor fattats innan eller i samband med till-stånd och medelsvillkor är dock enligt utredningen inte en förutsätt-ning för att kunna uppställa krav på redovisförutsätt-ning. Skyldighet att redo-visa enligt medelsvillkoren bör därför omfatta även eventuella nya krav som ställs med stöd av radio- och tv-lagen. Ställs villkor upp kommer dessa enligt utredningens förslag att gälla från tidpunkten för reger-ingens beslut, eller den senare tidpunkt som regeringen beslutar.

Omfattningen av granskningsnämndens årliga uppföljning kan inte vara vidare än de villkor som faktiskt gäller. Kravet på redovisning och granskningsnämndens uppföljning gäller alltså inte för tid före reger-ingens beslut. Nämnden får därför inte bedöma om villkor om exem-pelvis mångfald i programutbudet uppfylls om något sådant villkor

inte gäller – om det inte rör sig om sådan verksamhet på internet som SR, SVT eller UR får och vill tillgodoräkna sig enligt medelsvillkoren.

Införs en lagstiftning som ger möjlighet att ställa villkor utöver de som utredningen föreslår bör även dessa ingå i den redovisning som ska lämnas varje år. Som utredningen har betonat kan ytterligare villkor innebära att de principer och metoder som tagits fram för redovisningen av programföretagen inte längre är tillämpliga.

4.6 En övergång till ett mer teknikneutralt public

I dokument Innehållsvillkor för public service på internet och ordningen för beslut vid förhandsprövning (SOU 2022:5) (sidor 116-119)