“SAP Business One ger oss möjlighet att anpassa verksamheten över hela världen,

I dokument Affärssystemet för små och medelstora företag Översikt över lösningen (sidor 30-42)

samtidigt som det är ett kritiskt affärsstöd för vår yttersta global ERP-strategi.”

Johan Bergsten – IT Manager, SSAB

Läs fallstudien

Materialbehovsplanering (MRP)

kriterier i scenariot, exempelvis befintliga lagernivåer, öppna inköpsorder, försäljningsorder, arbetsorder och lager som har nått miniminivån, samt fördefinierade försäljningsprognoser.

När ett scenario har slutförts visar lösningen en rekommendation

om att "tillverka" eller "köpa" artiklar i en

rekommendationsrapport. Det finns vidaresökningsalternativ för planerare så att de kan beräkna nettobehov och visa de faktiska dokument som driver bruttobehoven.

Undantagsvarningar och visuella frågor är också tillgängliga. De hjälper användarna att identifiera order som måste expedieras.

Orderrekommendationer

Från rekommendationsrapporten kan planerarna automatiskt välja rekommenderade produktionsorder och inköpsorder för automatisk generering. Om en artikel måste outsourcas finns det möjlighet i systemet att enkelt konvertera en

produktionsorder till en tillverkningsorder. Användaren kan välja att konsolidera inköpsorder till samma leverantör till en order och strömlinjeforma inköpsprocessen.

Visa rapport

Lagerkontroll

Lager och distribution

Med lagerfunktionerna i SAP Business One kan användarna hantera inkommande och utgående leveranser, artikelhuvuddata samt prislistor. Användarna kan också definiera alternativa artiklar, utföra lagerökningar eller lagerminskningar, omvärdera lagerkostnader baserat på aktuella marknadsvärden och utföra inventeringar samt skapa plocklistor för öppna säljorder.

Artikelhuvuddata

Med den här funktionen kan användarna definiera produktionsartiklar (tillverkning), inköpsartiklar (köp) eller ej lagerförda artiklar, inklusive arbete, resor eller

anläggningstillgångar. Standardinformation – som leverantör för inköp, måttenhet för köp och försäljning samt skattestatus för en artikel – underhålls här. Lagerförda artiklar kan

underhållas i flera lager – lösningen kan också underhålla kostnaderna för varje artikel i varje lager.

SAP Business One har även stöd för olika lagervärderingsmetoder på artikelbasis. För närvarande stöds metoderna för

standardkostnad, viktat flyttgenomsnitt och först in, först ut (FIFO).

Planeringsdata underhålls också inom artikelhuvuddata.

Användarna kan definiera en anskaffningsmetod (som tillverka eller köp) samt orderintervall för inköp av en artikel (som månad, vecka eller dag). De kan även definiera partistorlekar som artiklar ska köpas in i, samt minsta orderkvantitet och genomsnittlig lead-tid.

Lagerkontroll

Serienummer och batchar

Serienummer kan skapas automatiskt baserat på mallar. De kan också skapas manuellt och tilldelas enbart vid frisläppning av en artikel från lagret eller valfritt vid varje transaktion. Användarna kan tilldela batchar eller produkter och klassificera dem efter hållbarhetstid eller andra attribut som kan definieras fritt.

Batcharna kan sedan definieras för dessa produkter i försäljningsorder, följesedlar och lagerrörelser.

Lagervärdering

Olika situationer eller marknadsförhållanden kan kräva ändringar av värderingsmetoden för ditt lager. Med rapporten för uppdatering av lagervärderingsmetod väljer användarna enkelt från en lista och kan ändra aktuell värderingsmetod till en alternativ metod.

Lagerplatser

Flera nivåer kan definieras i ett lager så att varor kan lagras på enskilda lagerplatser. Dessa platser kan konfigureras med egna parametrar, begränsningar och krav.

Lagerinventering

I stora lager är inventeringar ofta en kontinuerlig process. Denna funktion strömlinjeformar processen genom att identifiera vilken artikel i lagret som ska inventeras.

Varningarna och rapporterna bidrar till att säkerställa att artiklar på olika nivåer och av olika viktighetsgrad inventeras så ofta som krävs.

Prislista

Användarna kan definiera ett antal prislistor och länka dem till kunder och leverantörer. Det går också att ange priser per måttenheter. Exempelvis pris per enhet eller per variant baserat på förpackning, box, låda och så vidare.

Plocka och packa

Med funktionen för plockning och packning kan användarna hantera plock- och packningsprocessen i tre köer. Alla försäljningsorder registreras, de visa si en öppen kö som kan frisläppas för plockning och sedan levereras.

Visa rapport

Servicehantering

SAP Business One

Funktionerna för servicehantering hjälper serviceavdelningar att ge support för serviceverksamhet, hantering av servicekontrakt, serviceplanering, spårning av kundinteraktion, kundaktiviteter och kundsupport.

Visa rapport

Nyckelfunktioner

Servicekontrakt: Tillåter användarna att skapa ett regelbundet support- eller garantikontrakt för artiklar eller tjänster som sålts till en kund.

Kundens utrustningskort: Ger servicetekniker detaljerad information om en artikel som har sålts till en kund, exempelvis en tillverkares serienummer, ersättningsserienummer och hela historiken för servicesamtal. Här finns även en lista över artikelns servicekontrakt.

Kundens utrustningsrapport: Visar all utrustning och motsvarande serienummer som har sålts till en kund eller ett antal kunder.

Servicesamtal: Gör att användarna kan visa alla servicesamtal som registrerats i systemet. Användarna kan begränsa den här rapporten så att de enbart ser servicesamtal för en viss kö, tekniker, problemtyp, prioritet, artikel och samtalsstatus.

Användarna kan även visa enbart förfallna samtal.

Servicesamtal per kö: Spårar alla väntande servicesamtal i kön. Olika samtalsstatusar kan övervakas och samtal kan tilldelas till enskilda tekniker eller hanteras i en teamkö.

Svarstid per tilldelad person: Gör att användarna kan följa interaktionen mellan en kund och serviceavdelningen och registrera tiden som krävs för att besvara ett enskilt servicesamtal.

Kunskapsbas: I systemet går det att skapa en kunskapsbas över vanliga fel och förslag från kundtjänst. De är sökbara från loggningen av servicesamtalet.

Med Microsoft Outlook-integrationen för SAP Business One kan användarna utbyta och dela data mellan SAP Business One och Microsoft Outlook så att alla teammedlemmar har uppdaterad information om kontoutvecklingen och kan besvara

affärsmöjligheter proaktivt.

Datasynkronisering

En användare kan synkronisera kalendermöten, kontakter och uppgifter i SAP Business One och Microsoft Outlook.

Användarna kan skapa ögonblicksbilder av information i SAP Business One och koppla dem till kontakter i Microsoft Outlook.

Offerter

Användarna kan importera offerter från SAP Business One till Microsoft Outlook och sedan visa, redigera och skicka dem som e-postmeddelanden. Du kan även skapa nya offerter i Microsoft Outlook och spara dem automatiskt i SAP Business One.

Integration med

Microsoft Office

E-postintegration

Med Microsoft Outlook-integration kan användarna:

• Spara ett e-postmeddelande i Microsoft Outlook som en aktivitet i SAP Business One

• Spara den ursprungliga texten i e-postmeddelandet och originalbilagorna som en bilaga till en aktivitet i SAP Business One med dra och släpp-funktion

• Göra uppföljnings- och påminnelseinställningar för en aktivitet

Integration med

Microsoft Office

Koppling till Microsoft Word och Microsoft Excel Med Microsoft Outlook-integration kan användarna ansluta till SAP Business One från Microsoft Word och spara ett Microsoft Word-dokument som en aktivitet i SAP Business One. Samma funktion är tillgänglig för Microsoft Excel. Arbetsböcker kan sparas som aktiviteter med en affärspartner eller kontaktperson i SAP Business One.

Förstora skärmbilden

I dokument Affärssystemet för små och medelstora företag Översikt över lösningen (sidor 30-42)