4. 4 Shrnutí způsobu řízení dodavatelských vztahů

I dokument Klíčová slova (sidor 69-74)

Dle analýzy současného stavu patří společnost Monroe Czechia mezi podniky se širokou dodavatelskou základnou. Společnost Monroe Czechia má velký počet dodavatelů jednotlivých komodit, a to převážně ze zahraničí. Společnost se snaží zabezpečit v celém dodavatelském řetězci prosazování přístupů šetrných k životnímu prostředí.

V rámci podrobného a důkladného systému výběru dodavatelů jsou jasně stanoveny kroky a požadavky na dodavatele. Mezi tyto požadavky pro výběr a hodnocení dodavatele patří i certifikace systému environmentálního managementu. Požadavek týkající se přístupu ochrany životního prostředí u dodavatele je obsažen hned ve dvou částech dokumentu hodnocení dodavatelů – oblasti systému kvality a managementu. Ačkoli konečné rozhodnutí o výběru dodavatele je založeno na posouzení konkurenčních cen, kvality

70

dodávek a jejich plnění, dodavatel se bez splnění požadavků na systém EMS neodstane do závěrečného výběru. Mezi zahraniční dodavatele patří mimo jiné i další závody koncernu Tenneco. Zde na certifikaci systému EMS a dodržování legislativních požadavků na ochranu životního prostředí dohlíží přímo koncern Tenneco prostřednictvím oddělení GSCM.

Jak je patrné z tabulky 10, „Přehled dodavatelů společnosti Monroe Czechia“ vzdálenost dodavatele nemá, při výběru vhodných dodavatelů, velkou váhu. Pro společnost je rozhodujícím kritériem velikost celkových nákladů na pořízení dané komodity. Při volbě dodávkových cest u dodavatelů ze zámoří společnost upřednostňuje způsob dopravy šetrnější k životnímu prostředí – vodní dopravu.

Ve fázi hodnocení dodavatele je posuzován rozsah a míra vyzrálosti systému environmentálního managementu. Při hodnocení se sleduje plnění všech požadavků, včetně plnění požadavků tohoto systému (norem 14001 či EMAS). V případě zjištění nedostatků je okamžitě ze strany společnosti Monroe Czechia u dodavatele zahájen proces nápravných opatření. Dodavateli je společností poskytnuta určitá doba, většinou dva měsíce, na zavedení nápravných opatření a odstranění problémů. K podpoře rozvoje způsobů ochrany životního prostředí v celém dodavatelském řetězci se společnost Monroe Czechia zaměřuje na rozvoj dlouhodobých vztahů s dodavateli.

Po prostudování současného systému práce s dodavateli lze konstatovat, že společnost Monroe Czechia dbá na zásady ochrany životního prostředí v rámci celého dodavatelského řetězce. Z ekologického hlediska je zde stále ještě možné najít možnosti zlepšení ochrany životního prostředí.

Společnost má dostatečné údaje o využívání energií, nakládání s odpady, spotřebě vody a emisí do ovzduší. To vše souvisí s uplatňováním systému environmentálního managementu v podniku. Společnost však v současné době nesleduje a neeviduje údaje o množství skleníkových plynů svých činností.

71

V následující kapitole, týkající se vlastního návrhu, bude proveden propočet uhlíkové stopy, která sleduje množství oxidu uhličitého produkovaného činnostmi podniku.

Průběžně sledování, hodnocení a komparace velikosti uhlíkové stopy za určité období umožňuje zlepšení environmentálního řízení podniku. Pro účely diplomové práce bude zpracován propočet uhlíkové stopy v oblasti dodavatelských řetězců, přesněji v oblasti přepravy vybraného materiálu. Nejprve bude proveden propočet uhlíkové stopy stávající přepravní trasy přepravy vybrané komodity. Následně budou navrženy tři alternativní přepravní trasy a provedena kalkulace velikosti jejich uhlíkové stopy. V závěru následující kapitoly bude zpracováno dílčí a celkové zhodnocení přepravních tras ze dvou hledisek – ekonomického a environmentálního.

72

5 Možnosti zlepšení environmentálního řízení podniku v oblasti dodavatelských řetězců

Společnost Monroe Czechia je závislá na širokém dodavatelském řetězci, který pro ni zabezpečuje potřebné díly a komponenty. Přeprava všech potřebných komodit od jednotlivých dodavatelů je zdrojem emisí skleníkových plynů, i přes uplatňování principů zelených dodavatelských řetězců.

Výpočet velikosti uhlíkové stopy není, v rámci ČR, pro podniky v současné době obvykle se vyskytujícím prostředkem zlepšování environmentálních systémů managementu.

Pozornost států a společnosti se však stále více obrací směrem k eliminaci vlivů působící na globální klimatické změny. Sledování uhlíkové stopy se tak pro podniky v budoucnosti může stát běžně požadovanou praxí. Z tohoto důvodu by se podniky orientující se na budoucnost měli chovat proaktivně a sledovat společenské trendy.

Z výše uvedených důvodů bude vlastním přínosem diplomové práce realizace výpočtu velikosti uhlíkové stopy z oblasti dodavatelských řetězců. Danou oblastí pro výpočet bude přeprava určité komodity potřebné pro činnost firmy. Výpočet bude proveden na základě zpracování dat získaných od společnosti Monroe Czechia a vlastního návrhu a zpracování alternativ řešeného problému. Smyslem provedených propočtů je demonstrace případného prvního (zjednodušeného) způsobu sledování množství vyprodukovaných emisí podnikem.

Společnost může začít se sledováním a hodnocením velikosti uhlíkové stopy postupně pro jednotlivé činnosti a aktivity. Výpočet uhlíkové stopy pro jednotlivé činnosti a události nemusí být složitou záležitostí. Podniku stačí nashromáždit potřebná data pro danou činnost/událost a k výpočtu využít některé z internetových kalkulaček. Na základě výsledků lze provést změny a opatření ke snížení negativních dopadů činností na životní prostředí. Jednou z možných činností vhodných k identifikování příležitostí pro snižování uhlíkové stopy je přeprava konkrétních produktů podél dodavatelského řetězce.

73

Společnost může provádět výpočty uhlíkové stopy již před uskutečněním plánované akce či činnosti. Na základě výpočtu množství vyprodukovaného CO2 můžespolečnost efektivně zredukovat spotřebu na zásadních místech a snižovat tak uhlíkovou stopu. Kalkulace může mít za následek také snížení nákladů organizace. Kalkulace uhlíkové stopy je užitečná ve všech fázích události, tj. při plánování, v průběhu i po události. Výpočet demonstruje, kde je možné provést změny k lepšímu a upozorní na možné dopady jednotlivých rozhodnutí.

Na internetových stránkách lze nalézt velké množství kalkulátorů uhlíkové stopy. Jedná se o kalkulátory počítající množství oxidu uhličitého produkovaného domácnostmi, dopravou, spotřebou energií, odpady atd. Pro účely této diplomové práce byl použit kalkulátor, který při výpočtu velikost uhlíkové stopy zohledňuje vzdálenost (km) a hmotnost přepravovaných komodit (kg). Tento kalkulátor zároveň umožňuje vypočítat velikost uhlíkové stopy pro jednotlivou jízdu přepravované komodity, tak pro celkový počet jízd za určité období.

Pomocí tohoto kalkulátoru lze vypočítat velikost vyprodukovaného množství CO2 jak pro jednotlivé druhy přeprav, tak i pro kombinovanou přepravu:

kamionová doprava

vlaková přeprava

lodní doprava

námořní doprava

celkové vyprodukované množství CO2

Součástí tohoto kalkulátoru je též převodník délkových a váhových jednotek používaných ve světě. Po zadání potřebných dat kalkulátor proveden automatické přepočítání zadaných jednotek.

Jedná se o kalkulátor společnosti P&Q Ferrymasters. Tato společnost vytvořila daný kalkulátor pro další společnosti jako odhad velikosti oxidu uhličitého vznikajícího při přepravě výrobků po Evropě. Kalkulačka této společnosti je na adrese:

http://www.poferrymasters.com/about-us/the-environment/co2-emission-calculator

74

5. 1 Výpočet uhlíkové stopy pro různé přepravní trasy

I dokument Klíčová slova (sidor 69-74)