Sjöarp

I dokument Kvalitetshandboken 0 (sidor 56-69)

2. Verksamheter

2.4 Sjöarp

2.4.1. Om Sjöarp

Sjöarps övergripande uppdrag är att möta medlems-kommunernas behov av placeringar avseende perso-ner med autism, ofta på tidig utvecklingsnivå och med en svår problematik.

Vi erbjuder boende och daglig verksamhet, allt i mindre villor i en vacker och lugn miljö, beläget strax utanför Bräkne-Hoby i Ronneby kommun. Idag har vi tretton platser. Vi har även möjlighet att ta emot kli-enter utifrån kommunerna dagtid till vårt dagckli-enter.

Förutom boende och daglig verksamhet erbjuder vårt utbildningsteam kurser i tydliggörande pedago-gik. Vi har även möjlighet att handleda kommuner-nas personalgrupper inom metodhandledning.

2.4.2. Uppdrag, mål och utvärdering

Uppdrag

Sjöarps övergripande uppdrag är att möta medlems-kommunernas behov av placeringar avseende perso-ner med autism, ofta på tidig utvecklingsnivå och med en svår problematik. Sjöarp ska erbjuda ett in-tegrerat boende daglig verksamhet i en lugn och trygg miljö.

Mål

• Varje klient ska ha en utvecklingsplan som ska utvärderas en gång om året. En ny utvecklings- plan upprättas varje år. Varje klient ska bli så självständig som möjligt och utvecklingsplanen ska innehålla inom vilka områden klienten ska öka sin självständighet. Att eleven uppnår kurs-målen i de nationella program som skolan erbju-der.

• Minst 90 procent av de gode männen ska leva att

vi genomfört vårt uppdrag i enlighet med genom-förandeplanen. Minst 90 procent av kunderna ska uppleva att vi genomfört vårt uppdrag i enlig-het med vård- och genomförandeplan.

Utvärdering

• Utvärdering görs när en ny utvecklingsplan ska göras och då bedöms i vilken grad man uppnått målen i förra utvecklingsplanen. 90 procent av de samlade utvecklingsmålen för samtliga klien-ter ska vara uppnådda.

• Minst 90 procent av de gode männen respektive våra kunder ska uppleva att vi genomfört vårt uppdrag i enlighet med vård- och genomförande-planen en gång om året där måluppfyllelsen i ge-nomförandeplanen gås igenom och godkänns skriftligt. Kundernas nöjdhet med genomförande-planerna utvärderas när det gäller nyare klienter en gång om året genom en enkät som fylls i av aktuell handläggare.

2.4.3. Personella resurser

Personal 50 tjänster

Verksamhetschef (verksamhetschef) 1

Biträdande verksamhetschef 1

Assisterande Metodutvecklare 1

Samordnare 1

Dagcenterpersonal 1

Behandlare 45 Utbildningskrav

Gärna eftergymnasial utbildning med inriktning mot beteendevetenskap, psykosocialt eller neuropsykia-triskt område dock minst gymnasiekompetens som anses adekvat. Grundutbildning inom tydliggörande pedagogik ges internt.

Körkort är ett krav.

2.4.4. Verksamhetschef

För ansvarsområden som gäller verksamhetschefer generellt inom Cura Individutveckling se punkt 2.1 Verksamhetschefer.

Ansvarsområden 1. Behandlingsansvar 2. Personaladministration 3. Kundkontakter/samverkan 4. Arbetsmiljö

5. Kvalitetsansvar 6. Budgetansvar 7. Övrig dokumentation 1. Behandlingsansvar

1.1. Behandlingsarbete på Sjöarp

Verksamhetschefen har det yttersta ansvaret för be-handlingsarbetet på Sjöarp. När det gäller innehållet i behandlingsarbetet se 2.4.9. Behandlare. Alla kla-gomål och synpunkter som gäller verksamheten hänvisas till verksamhetschef. Vid allvarliga brister i verksamheten görs en Lex Sarah-rapport till verk-samhetschef.

2. Personaladministration 2.1. Personalkonferens

Personalkonferenser genomförs regelbundet. Verk-samhetschef har ansvar för genomförandet och dag-ordningen.

2.2. Genomgång av analyslistor

Verksamhetschef ansvarar för genomgång av indivi-duella sjukfrånvarolistor och lönelistor en gång per månad.

2.3. Måndagsmöten

Varje vardag efter helg hålls möte på dagcenter.

Verksamhetschef får då information från Berget, Ängen och Slänten och en utvärdering görs av hel-gen som gått. Konferenspunkter samlas in och in-formation ges om innevarande vecka.

2.4. Anställning

Verksamhetschef anställer den personal som behövs för verksamheten.

2.5. Medarbetar- och lönesamtal

Verksamhetschef ansvarar för att det hålls ett ut-vecklingssamtal och ett lönesamtal per år.

2.6. Fortbildning och utbildning

Verksamhetschef ansvarar för att personalen har den utbildning som behövs för att utföra sitt arbete.

2.7. Handledning

Verksamhetschef rekryterar den form av handled-ning som behövs för verksamheten.

3. Kundkontakter/samverkan 3.1. Dagcentermöten

Dagcentermöten hålls varje vecka efter måndags-mötet. Verksamhetschef, biträdande verksamhets-chef, assisterande metodutvecklare och samordnare deltar. Relevant information delges på konferenser.

3.2. Externa kontakter

Verksamhetschef sköter de kontakter som finns ut-anför den egna verksamheten.

3.3. Externa uppdrag

Verksamhetschef beslutar om verksamheten har möjlighet att utföra uppdrag utanför den egna verk-samheten.

4. Arbetsmiljö 4.1. Brandskydd

Verksamhetschef ansvarar för att nyanställd perso-nal får information om det systematiska brand-skyddsarbetet på Sjöarp. Brandskyddsansvariga står för informationen. Utrymningsplan finns på väggen innanför huvudentrén till vänster på de tre gruppbo-städerna. Övrig information finns i pärm, Systema-tiskt brandskyddsarbete, på varje boende samt på dagcenter.

4.2. Rehabilitering

Verksamhetschef ansvarar för att en rehabiliterings-plan görs upp i samråd med den anställde och perso-nalchefen.

4.3. Tillbud

Verksamhetschef ansvarar för att tillbud utreds och tas upp vid personalkonferenser. Verksamhetschef gör statistik över tillbuden vid behov för att kunna ut-läsa mönster som sedan används för att göra rätt in-satser.

4.4. Skyddsrond

Verksamhetschef ansvarar för att det genomförs skyddsrond en gång per år tillsammans med facklig part.

5. Kvalitetsansvar

5.1. Övergripande Kvalitetshandbok/ Individuell kvalitetssäkrad arbetspärm

Verksamhetschef är huvudansvarig för att kvalitets-arbetet på Sjöarp följs. Verksamhetschef informerar muntligt om kvalitetsarbetet på konferenser. Verk-samhetschef ansvarar för beslut tagna i personal-gruppen kring kvalitetsarbetet. På Sjöarp finns en kvalitetssäkringsgrupp med representanter från varje boende.

6. Budgetansvar 6.1. Budgetarbete

Verksamhetschef ansvarar för att det upprättas en budget vid varje verksamhetsår.

6.2. Attestera fakturor

Verksamhetschef granskar fakturor och skriver sin namnteckning om den är godkänd.

6.3. Budgetuppföljning

Verksamhetschef har ansvar för att följa upp och in-formera sig om det ekonomiska läget i den egna verksamheten och kunna rapportera detta vid chefs-möten.

6.4. Handkassa

Verksamhetschef ansvarar för dagcenters hand-kassa och redovisar denna vid bokslut.

7. Övrig dokumentation 7.1. Sjöarps dokumentation

Verksamhetschef har ansvar för att utarbeta och skriva en lokal arbetsplan och en årsberättelse för Sjöarps verksamhet.

2.4.5. Biträdande verksamhetschef

Ansvarsområden

1. Bistå verksamhetschefen 2. Personalansvar

3. Behandlingsansvar 4. Ledning och samverkan 5. Administration

6. Smittskydd 7. Daglig verksamhet 8. Utbildningar 9. Personalschema 1. Bistå verksamhetschefen

1.1. Ersättare för verksamhetschefen

Biträdande verksamhetschef ersätter verksamhets-chef vid semester samt längre sjukfrånvaro och har då verksamhetschefs ansvarsområden.

2. Personalansvar 2.1. Vikarier

Biträdande verksamhetschef planerar och omdispo-nerar personalens arbetstider och personaltäthet ef-ter verksamhetens behov, ser över vikariebehovet och rekryterar vid behov vikarier via Arbetsför-medlingen eller informella kontakter. Tider fördelas jämnt mellan de olika vikarierna.

2.2. Ledighetsansökan/Sjukfrånvaro

Efter beviljad ledighet från verksamhetschef eller Bi-trädande verksamhetschef, tillsätter biBi-trädandeverk- biträdandeverk-samhetschef vikarie efter behov och vid sjukdom.

Vid sjukfrånvaro görs alltid anmälan till biträdande verksamhetschef. Under vardagar sker detta klockan 07.30-15.30. All övrig tid görs anmälan i första hand direkt till arbetsstället, som vid behov tillsätter vikarie. Friskanmälan görs till dagcenter senast klockan13.00 dagen innan återgång till ar-bete. All sjukfrånvaro meddelas till lönekontoret av biträdande verksamhetschef.

2.2 Introduktion

Biträdande verksamhetschef ansvarar för att nya medarbetare blir introducerade i verksamheten. In-troduktionen utförs av behandlare se punkt 2.4.9.

3. Behandlingsansvar 3.1. Genomförandeplan

Biträdande verksamhetschef bokar in tider för ge-nomförandeplaner en gång/år. Tiderna lämnas till boendena och ansvarig kontaktperson tar kontakt med respektive god man senast två veckor före ge-nomförandeplansmötet.

Biträdande verksamhetschef medverkar vid alla genomförandeplaner samt ansvarar för dokumentat-ionen och uppföljningen. Dokumentatdokumentat-ionen kan dele-geras till klientens kontaktpersonal.

4. Ledning och samverkan 4.1. Ledningsgrupp

Biträdande verksamhetschef ingår i Curas lednings-grupp som träffas cirka en gång i månaden.

4.2. Dagcentermöten

Biträdande verksamhetschef deltar i dagcentermö-ten varje vecka.

5. Administration

5.1. Heroma lönesystem/T4

Varje medarbetares kostnader sammanställts av Bi-trädande verksamhetschef.

5.2 Sjukfrånvaro/korttidsfrånvaro

Biträdande verksamhetschef ansvarar för att det till-sätts personal vid sjukdom/frånvaro.

5.3. Semesterschema

I februari lämnas semesterlistor ut till varje boende och personal fyller i önskemål om ledighet, inom två veckor. Under mars månad gör biträdande verksam-hetschef inventering av hur vikariesituationen ser ut och rekryterar och tillsätter vikarier efter behov.

Biträdande verksamhetschef gör semesterscheman till vikarier och de olika boendena. Semesterplane-ringen ska vara klar till sista maj.

6. Smittskydd

Biträdande verksamhetschef ansvarar för att rutiner för smittskydd är uppdaterade.

7. Daglig verksamhet

7.1. Aktiviteter för daglig verksamhet

Biträdande verksamhetschef ansvarar för att peda-gogiken på dagcenter anpassas efter varje klient. Ak-tiviteterna på dagcenter ska vara väl strukturerade.

Biträdande verksamhetschef planerar strukturen och avgör vilka dagar som olika aktiviteter passar för re-spektive klient. Den ansvarige ska strukturera upp och individanpassa nya aktiviteter samt vid behov ta

kontakt med externa företag om eventuella arbets-uppgifter. Biträdande verksamhetschef har ett nära samarbete med metodutvecklare/assisterande me-todutvecklare och tillsammans med dessa utformas det pedagogiska arbetet på Sjöarp. Biträdande verk-samhetschefen har ansvaret för att aktiviteterna se-dan genomförs.

7.2. Veckoschema

Biträdande verksamhetschef gör veckoschema för aktiviteter i den dagliga verksamheten. På schemat står vilka klienter som gör vad och med vilken perso-nal. Biträdande verksamhetschef kopierar och skickar ut schemat till de olika boendena innan ak-tuell vecka.

8. Utbildningar

8.1. Interna utbildningar

Biträdande verksamhetschef är delaktig i de interna utbildningarna i tydliggörande pedagogik. Dessa ges till alla nyanställda och långtidsvikarier/semester-vi-karier.

8.2. Externa utbildningar

Biträdande verksamhetschef bistår resurscentrum vid externa utbildningar genom att frigöra de resur-ser som behövs vid externa utbildningar.

9. Personalschema

9.1. Schemaläggning för personal

Metodutvecklaren ansvarar för utformning av personalschema. Alla tjänster i verksamheten ska så långt det är möjligt vara heltidstjänster. Helgarbete sker var tredje helg. Schemat är beroende av belägg-ning. Schemat utformas i samråd med personal och skickas till lönehandläggaren. Översänds till facket för kännedom.

2.4.6. Samordnare

Ansvarsområden

1. Bistå biträdande verksamhetschef 2. Fordon

3. Personalnycklar 4. Bokföring 5. Hjälpmedel 6. Felanmälan 7. Brandskydd 8. Studiebesök/elever 9. Klientarbete

1. Bistå biträdande verksamhetschef 1.1. Utbildningar

Samordnaren bistår biträdande verksamhetschefen med lunchbeställningar och är ansvarig för material som ska användas vid utbildningar.

1.2. Bemanning

Samordnaren bistår biträdande verksamhetschef när behov uppstår.

2. Fordon

2.1. Underhåll/service

Samordnaren ansvarar för fordonen på Sjöarp. Ser-vice av enhetens fordon sker på Jeppssons i Ron-neby, enligt vad som står i varje fordons servicehand-bok. Däckbyten sker på Däckcentrum i Ronneby.

Tidsbeställning sker per telefon. Den som förorsakat skada på ett fordon anmäler detta till biträdande verksamhetschef som vid behov kontaktar förbunds-chef.

Tid för reparation beställs via Jeppssons i Ronneby.

Vid behov tas kontakt med Länsförsäkringar i Karls-hamn och gör skadeanmälan via verkstaden.

3. Personalnycklar 3.1. Personalnycklar

All personal som tilldelas nycklar ska fylla i en blan-kett som finns i pärmen nycklar på biträdande verk-samhetschefs kontor och därefter erhålls nycklar.

När en nyckel ska lämnas tillbaka kvitteras detta på den nyckelblankett man tidigare fyllt i. Nycklar förva-ras i nyckelskåp på biträdande verksamhetschefs kontor.

4. Bokföring 4.1. Tidsredovisning

Samordnaren ansvarar för sammanställning och in-rapportering av tidsredovisning av personlig assi-stans för klient till ansvarig handläggare på Ronneby kommun.

4.2. Kontering/fakturor

Verksamhetschef går igenom och granskar fakturor, bemanningsansvarig konterar dem och överlämnar åter till verksamhetschef för underskrift.

5. Hjälpmedel

5.1. Hjälpmedel för klienterna

Samordnare ansvarar för kontakten med arbetstera-peuten i Ronneby angående olika hjälpmedel för kli-enterna på Sjöarp. Då det gäller hjälpmedel som inte går att få via arbetsterapeuten, kontaktar metodut-vecklaren habiliteringen. Habiliteringen i Karlshamn har hand om klienter som ursprungligen kommer från Sölvesborg till Kallinge – Hallabro (västra delen) och habiliteringen i Karlskrona har hand om klienter som kommer från centrala Ronneby till Karlskrona (östra delen).

6. Felanmälan 6.1. Felanmälan

Felanmälan görs av samordnare till ansvarig person på tekniska förvaltningen i Ronneby kommun. Felan-mälan sker genom mail.

7. Brandskydd 7.1. Brandskydd

Samordnaren är brandskyddsansvarig på Dagcenter.

8. Studiebesök/Elever/Praktikanter 8.1. Studiebesök

Samordnare ansvarar för att genomföra de studiebe-sök som efterfrågas av andra verksamheter.

8.2. Handledare

Samordnaren ansvarar för handledning till elever/

praktikanter. Tillsammans med eleven/praktikanten utarbetas arbetstider som gagnar både verksam-heten och eleven/praktikanten. Första veckan är all-tid eleven/praktikanten på dagcenter för att få en förståelse för verksamheten och så att klienterna ska få bekanta sig med henne/honom.

De direktiv som eleven/praktikanten har med sig från skola/arbetsförmedling ska följas.

Samordnaren dokumenterar eventuell sjukfrånvaro för eleven/praktikanten och ansvarar för att berörda parter informeras. Samordnaren är även behjälplig om eleven/praktikanten har praktikuppgifter under perioden samt ansvarar för kontakten med lärare/

handledare.

9. Klientarbete 9.1. Klientarbete

Vid brist på personal på grund av akut sjukdom eller brist på vikarier täcker samordnaren upp i boendena och på dagcenter.

9.2. Arbeten på dagcenter

Samordnaren ser över klienternas arbeten och upp-daterar dem vid behov

2.4.7. Assisterande metodutvecklare

Ansvarsområden 1. Metodutveckling 2. Utbildningar 3. Yrkeshandledning 4. Film/foto 5. Dokumentation 6. Klientarbete 1. Metodutveckling

1.1. Pedagogiskt arbete på Sjöarp

Assisterande metodutvecklare ansvarar tillsammans med metodutvecklaren för hur det pedagogiska ar-betet utformas runt klienterna på Sjöarp. Personal diskuterar olika idéer runt respektive klient med as-sisterande metodutvecklare, som därefter hjälper personalen att utforma olika lösningar/strategier runt klienten i det pedagogiska arbetet.

Assisterande metodutvecklare är med och obser-verar klienter på Sjöarp, med eller utan videokamera i olika situationer, för att uppmärksamma personal på hur man arbetar. Personalen ansvarar för prak-tisk uppbyggnad av de olika lösningarna/strategi-erna under handledning av assisterande metodut-vecklaren. Förändringar i det pedagogiska arbetet med klienter diskuteras med assisterande metodut-vecklaren och återkopplas till metodutmetodut-vecklaren.

1.2. Arbetspärmar/rutiner

Alla klienter på Sjöarp har en egen kvalitetssäkrad arbetspärm. I denna pärm finns nedskrivna rutiner om hur man arbetar med respektive klient. I boendet ansvarar kvalitetsansvarig för uppdateringar i arbets-pärmen.

1.3. Handledning av personalgrupper/konferenser Assisterande metodutvecklaren medverkar på de olika boendenas konferenser i diskussioner som gäl-ler arbetet med klienter. Vissa konferenser inriktas på praktiskt arbete, där personal arbetar praktiskt med att tillverka nya pedagogiska arbetsuppgifter både när det gäller dagcenter och fritiden.

1.4. Pedagogiskt arbete på dagcenter

Tillsammans med biträdande verksamhetschef ut-formar assisterande metodutvecklaren det pedago-giska arbetet på dagcenter för varje klient.

2. Utbildningar

2.1. Interna utbildningar

Assisterande metodutvecklare bistår biträdande verksamhetschef vid interna utbildningar i tydliggö-rande pedagogik.

3. Yrkeshandledning 3.1. Intern yrkeshandledning

Metodutvecklaren handleder verksamhetens egna personalgrupper vid behov.

4. Film/Foto

4.1. Digital videokamera

Digital videokamera finns på varje boende. Assiste-rande metodutvecklare har ett övergripande tekniskt ansvar för kameror och film.

4.2. Digitalkamera

Assisterande metodutvecklaren ansvarar för att digi-talkameran har fungerande batterier och att bilder som ligger på kameran förs över till datorn i respek-tive mapp

5. Dokumentation

5.1. Pedagogiskt arbete/utvecklingsarbete med kli-ent

Assisterande metodutvecklaren dokumenterar det pedagogiska arbetet när det gäller varje enskild ent. Dokumentationen finns även i ”uppföljning kli-enter” på servern och i klientens kvalitetssäkrade ar-betspärm. Assisterande metodutvecklaren ansvarar för uppföljning och utvärdering av bestämda mål som personalgrupper har provat för varje enskild kli-ent. Tillsammans med personal utvecklar assiste-rande metodutvecklaren varje enskild klient mot självständighet.

6. Klientarbete

6.1. Klientarbete på boendena

Assisterande metodutvecklaren kan vid brist på per-sonal täcka upp i klientarbetet i alla boenden på Sjöarp.

2.4.8. Dagcenterpersonal

Ansvarsområden 1. Bokföring 2. Klientarbete 3. Inköp/beställningar 4. Miljö

5. Torpet/ved

6. Kontakt med kommunsköterska och habilite-ringsläkare

1. Bokföring 1.1. Lunch

Dagcenterpersonal ansvarar för att beställa lunch till de olika boendena. Personalen på dagcenter fyller i listorna med luncher och habiliteringsersättning i pärmen som står på dagcenterkontoret. Maten be-ställs via matsalen på Sjöarps miljö och kulturskola, vid helger och lov via annan leverantör som dagcen-terpersonal organiserar.

1.2. Habiliteringsersättning

Dagcenterpersonal ansvarar för att sammanställa habiliteringsersättningen för klienterna varje månad.

Ersättning utgår varje dag man har fullföljt sina akti-viteter. Ersättning utgår inte då klienten är sjuk, har semester eller ADL-dag.

1.3. Kaffekassa

Klienterna betalar en individuell summa per månad för gemensamt inköp av kaffe, te, kakor och saft till dagcenters dagliga verksamhet. Dagcenterpersonal ansvarar för att pengar kommer in och att kvitto lämnas till klienten. Dagcenterpersonal svarar också för inköpen och bokför dessa i en pärm som finns på dagcenter-kontoret.

2. Klientarbete 2.1. Taktil beröring

Dagcenterpersonal ansvarar för taktil beröring som är en aktivitet på dagcenter.

2.2. Klientarbete

Vid brist på personal på grund av akut sjukdom eller brist på vikarier täcker dagcenterpersonal upp i bo-endena och på dagcenter.

3. Inköp/beställningar 3.1. Material

Dagcenterpersonal har ansvar för allt material som används och förbrukas i den dagliga verksamheten.

Inköp av de olika materialen styrs av behovet och sker i samråd med verksamhetschef. Material som behövs till de olika aktiviteterna, som ligger under dagcenter, köps in och bekostas av dagcenter. Aktivi-teter som sker för klienter på kvällar och helger där

olika sorters material behövs, bekostas av klienten själv. Dagcenterpersonal beställer även städartiklar till verksamheten.

4. Miljö

Dagcenterpersonal ansvarar för att Curas miljöpolicy följs gällande inköp och användande av miljövänliga produkter samt återvinning.

5. Torpet/ved

Dagcenterpersonal ansvarar för driften av torpet, för-varing av motorsågar samt hanteringen av ved, be-ställningar och försäljning.

6. Kontakt med kommunsköterska och habilite-ringsläkare

6.1. Sammankallande till möten

Dagcenterpersonal sammankallar och deltar i möten tillsammans med psykiatrisk läkare och kommun-sköterska var nionde vecka. Kontaktpersonal anmä-ler ärende till ansvarig på måndagsmötet. Dagcen-terpersonal och vid behov kontaktpersonalen, deltar i mötet och dokumenterar ärendet.

2.4.9. Behandlare

En behandlare på Sjöarp arbetar utifrån följande ar-betsområden:

1. Klientarbetet 1. Omvårdnad 2. Medicin/sjukvård 3. Trygghet

4. Självständighet 5. Transporter 6. Kommunikation 7. Sysselsättning/arbete 8. Klientens ekonomi 9. Kontaktpersonal 10. Dokumentation

11. Individuell kvalitetssäkrad arbetspärm 12. Inflyttning/Utflyttning av klient 2. Säkerhetsrutiner/

akuta situationer 1. Larm

2. Beredskap 3. Mobiltelefoner 4. Skyddsutrustning 5. Ensamarbete 6. Hot och våld

7. Hot och våld mot allmänheten

8. Avvikning/rymning från gruppboendet eller annan plats

9. Beteende som väcker förargelse 10. Klient blir akut sjuk

11. Strömavbrott 12. Akuta situationer 3. Kontakter 1. Anhörigkontakt

2. Kontaktpersoner enligt LSS 3. God man

4. Personalfrågor 1. Nattpersonal 2. Sekretess

3. Personalkonferens 4. Kvalitetsutveckling

5. Ledighetsansökan/vikarieanskaffning 6. Introduktion av vikarier och nyanställda 7. Tillbud/arbetsskada

8. Lunch 9. Samverkan 5. Praktiskt arbete 1. Gemensamt ansvar-ute 2. Gemensamt ansvar-inne 3. Inköp/beställningar 4. Tvätt/kläder

5. Fastighetsskötsel/felanmälan 6. Buss och bil

1. Klientarbetet 1.1. Omvårdnad

Behandlaren ska tillgodose klienternas personliga omvårdnad i form av god hygien, sömn, kläder och näringsriktig kost. Här ingår även hjälp med att upp-rätthålla sociala kontakter.

I varje klients kvalitetssäkrade arbetspärm finns beskrivet vilka rutiner och behov klienten har samt hur vi arbetar med denne.

Behandlaren ansvarar för att klienterna får en me-ningsfull fritid och finns alltid med som stöd i de olika fritidsaktiviteterna.

1.2. Medicin/sjukvård

All medicin förvaras i låsta skåp. På Ängen, Slänten och på Berget förvaras medicinen i respektive klients lägenhet. På Femman förvaras medicinen i ett låst skåp i personalutrymmet. Efter delegation från kom-munsköterskan får behandlare ge medicin till klien-terna. Detta gäller stående daglig medicin och be-hovsmedicin. Hur medicinintagen ser ut skiljer sig åt från klient till klient och finns beskrivet i den indivi-duella kvalitetssäkrade arbetspärmen.

Kontaktpersonalen ansvarar för att receptbelagd medicin hämtas ut.

All medicin skickas till gruppbostad Ängen, den personal som tagit emot försändelsen kontrollerar innehållet och meddelar övriga boenden om att me-dicinen finns för avhämtning. Den personal som är i tjänst på respektive boende hämtar medicinen och kontrollerar att den stämmer samt ansvarar för att den läggs in i respektive klients medicinskåp. Det är den personal som hämtar medicinen som är ansva-rig för att den hanteras enligt rutin. Det är viktigt att man som personal följer det som står i varje klients medicinpärm som finns i respektive klients bostad.

Det är endast personal med delegation som har tillåtelse att hantera läkemedel. Om man som perso-nal saknar delegation har man inte tillåtelse att han-tera läkemedel. Om personal i tjänst saknar medi-cindelegation tas kontakt med närmast liggande

gruppbostad och ber personal som har medicindele-gation att komma och hantera medicinen. Kontakt tas med biträdande verksamhetschef som ansvarar för att göra kommunsjuksköterskan uppmärksam på att personal saknar delegation.

Nyanställd personal ska ha tjänstgjort 3-4 veckor innan det kan bli aktuellt att få möjlighet att erhålla

Nyanställd personal ska ha tjänstgjort 3-4 veckor innan det kan bli aktuellt att få möjlighet att erhålla

I dokument Kvalitetshandboken 0 (sidor 56-69)