Skatteintäkter

I dokument Rapport Underlag till årsredovisning för staten :10 (sidor 41-44)

Noter till resultaträkningen

Not 1 Skatteintäkter

Miljoner kronor 2009 2008

Direkta skatter på arbete

Inkomstskatter 554 984 551 376 Skattereduktioner m.m. -158 398 -139 190 Övriga direkta skatter på arbete 86 949 85 265

Summa Direkta skatter på arbete 483 535 497 451

Indirekta skatter på arbete

Arbetsgivaravgifter 393 284 404 004 Övriga indirekta skatter på arbete 23 968 31 681 Avgifter till premiepensionssystemet -25 806 -25 479

Summa Indirekta skatter på arbete 391 446 410 206

Skatt på kapital

Skatt på kapital, hushåll 22 167 26 301 Skatt på företagsvinster 78 671 83 042 Fastighetsskatt 24 948 23 954 Övriga skatter på kapital 25 180 30 193

Summa Skatt på kapital 150 966 163 490

Skatt på konsumtion och insatsvaror

Mervärdesskatt 301 772 300 270

varav kommunmoms 44 008 43 671

Skatt på alkohol och tobak 22 761 21 311 Skatt på energi och miljö 70 331 69 667 Skatt på vägtrafik 16 376 16 027 Inlevererat överskott från AB Svenska Spel 4 203 3 587 Övriga skatter på konsumtion och insatsvaror 2 068 1 976 Summa Skatt på konsumtion och insatsvaror 417 511 412 838

Skatt på import 5 151 5 874

Restförda och övriga skatter

Restförda skatter m.m. -6 430 -5 695 Intäkter som förs till fonder 2 412 1 901

Summa Restförda och övriga skatter -4 018 -3 794

summa Totala skatteintäkter före justering 1 444 591 1 486 065 Justering till belopp enligt ÅRS 2008 - 99 Totala skatteintäkter 1 444 591 1 486 164 Avgår: Kommunala inkomstskatter -527 083 -515 483 Avgår: Avgifter till ålderspensionssystemet -178 798 -177 046 Avgår: EU-skatter -6 791 -7 304 summa Statens skatteintäkter före justering 731 919 786 331 Justering till belopp enligt ÅRS 2008 - -58 Statens skatteintäkter enligt statsbudgetavgränsning 731 919 786 273 Tillkommer, avgränsningsskillnader m.m.

Skatter hänförliga till tidigare år

varav 2008 -445 7 449

varav 2007 -1 134 161

Avgifter till ålderspensionssystemet 178 798 177 046 Avgifter till premiepensionssystemet 25 806 25 479

EU-skatter 6 791 7 304

Kommunala utjämningsavgifter LSS 2 793 2 228

Inkomstutjämningsavgift, kostnadsutjämningsavgift 13 236 12 306

Elimineringar Eliminering av statliga myndigheters avräknade moms -24 235 -22 785

Eliminering av statens arbetsgivaravgifter -23 874 -24 564 Eliminering av särskild löneskatt på pensionskostnader -3 236 -3 144 Eliminering av myndigheters skatter och kostnadsred. -102 -139

summa Total före justering 906 317 967 614

Justering till belopp enligt ÅRS 2008 - -38

Total summa 906 317 967 576

Skatteintäkterna minskade med 61 miljarder kronor eller 6 procent jämfört med 2008. Eftersom många skatter fastställs per kalenderår är det slutliga utfallet för taxeringen inte känt förrän i december året efter det aktuella årets utgång.

Redovisningen av skatteintäkter grundas därför till viss del på bedömningar. Även om man vid tidpunkten för årsredovisningen kan göra en någorlunda säker

bedömning av intäkterna från skatt på arbete och skatt på konsumtion är osäkerheten fortfarande stor vad gäller skatt på kapital. Historiskt ligger avvikelsen mellan den bedömning som redovisas i årsredovisningen och de slutliga utfallen på i

storleksordningen 0,5 till 1 procent av de totala skatteintäkterna. För 2008 har den dock totalt sett visat sig lägre än så.

Direkta och indirekta skatter på arbete minskade med 33 miljarder kronor jämfört med 2008. Minskade inkomstskatter förklaras av att skattereduktionerna,

jobbskatteavdraget, allmän pensionsavgift och skattereduktioner för reparation och ombyggnad m.fl. ökade med 19 miljarder kronor. Arbetsgivaravgifterna minskade med 11 miljarder kronor. Minskningen av arbetsgivaravgifter förklaras av att avgiftssatsen sänktes med en procent till 31,42 procent och att halveringen av arbetsgivaravgifter för ungdomar utvidgades till att gälla ungdomar 18-26 år, från att tidigare ha gällt enbart 19-24åringar. Arbetsgivaravgifterna utgörs i princip av lönesumman multiplicerad med avgiftssatsen. Preliminärt ökade lönesumman 2009 med endast 0,36 procent till följd av att antalet arbetade timmar fallit kraftigt.

Myndigheternas arbetsgivaravgifter är inomstatliga och har eliminerats.

Elimineringen bruttoredovisas i tabellen.

Jämfört med 2008 minskade skatt på kapital med 13 miljarder kronor eller 7,7 procent. Skatt på kapital från hushåll minskade med 4,1 miljarder kronor eller 15,7 procent framför allt till följd av minskade kapitalvinster. Skatt på företagsvinster minskade med 4,4 miljarder kronor på grund av företagens lägre vinster.

Skatt på konsumtion och insatsvaror ökade med 4,7 miljarder kronor eller 1,1 procent. Därav ökade intäkter av mervärdesskatt med 1,5 miljarder kronor. Den låga ökningen förklaras av det kraftiga fallet i näringslivets investeringar och den svaga ökningen av hushållens konsumtion. Mervärdesskatt redovisas av Skatteverket och Tullverket. I beloppet mervärdesskatt, 302 miljarder kronor, ingår återbetald mervärdesskatt till statliga myndigheter med 24,3 miljarder kronor. Beloppet utgör en inomstatlig transaktion, vilket elimineras för att inte påverka det konsoliderade

utfallet. Skatt på alkohol och tobak ökade 1,4 miljarder kronor bland annat till följd av att införseln av alkohol från utlandet minskat och att den svaga kronan ökat gränshandeln.

Övriga intäkter av punktskatter har förändrats i begränsad omfattning, vilket beror på en låg utvecklingstakt för intäkter av energi och koldioxidskatt. Den del av

skatteintäkterna som avser kommunala inkomstskatter och går till kommunerna ökade med 11,6 miljarder kronor.

Den offentliga sektorns samtliga skatter tas in till staten främst genom

Skatteverket och redovisas både i statens resultaträkning och i statsbudgeten. De skatter och avgifter som avser kommunsektorn och ålderspensionssystemet utbetalas av staten löpande för att sedan regleras när slutlig taxering är fastställd.

Den redovisning av skatteintäkter som görs i resultaträkningen avviker på några punkter från den som görs på statsbudgetens inkomstsida. I statsbudgeten görs omföringar och en finare indelning av vissa poster för att tydligare redovisa fördelningen mellan olika skatteslag etc. Den del av den statliga

ålderspensionsavgiften som går till premiepensionssystemet läggs i resultaträkningen till skatteintäkterna trots att systemet numera ses som en del av hushållssektorn i nationalräkenskaperna (se avsnittet Redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar).

En annan väsentlig skillnad jämfört med statsbudgeten är att arbetsgivaravgifter avseende statligt anställda elimineras i resultaträkningen.

I resultaträkningens skatteintäkter ingår den kommunalekonomiska utjämningen som nettoredovisas på statsbudgetens utgiftssida. Inkomstutjämningsavgift och kostnadsutjämningsavgift från kommuner och landsting på sammanlagt 13 miljarder kronor redovisas under anslaget för kommunalekonomisk utjämning varför

statsbidragen till kommunerna minskats med motsvarande belopp på statsbudgeten. I resultaträkningens skatteintäkter ingår också mervärdesskatt med 44 miljarder kronor för kommuner och landsting som nettoredovisas på statsbudgetens inkomstsida (nettoredovisningen går mot en inkomsttitel som inte ingår i statens

skatteintäkter/skatteinkomster). I resultaträkningen i årsredovisningen för staten har den kommunalekonomiska utjämningen och kommunmomsen bruttoredovisats, vilket innebär att både inkomster och transfereringar till kommuner är 57 miljarder kronor högre än i statsbudgeten för 2009.

I kolumnen för jämförelsetalen från 2008 redovisas för varje skatteslag de utfall för 2008 som beräknats under våren 2010 efter 2008 års taxering och som

överensstämmer med motsvarande uppgifter i redovisningen av statsbudgetens utfall.

Dessa avviker något för varje enskilt skatteslag från de belopp som beräknades när resultaträkningen för 2008 togs fram eftersom de baseras på ett senare

taxeringsutfall. Tre mindre justeringsbelopp (-99, 58 och -404 miljoner kronor) har lagts till så att överensstämmelse även uppnås med de periodiserade skatter som redovisades i årsredovisningen för staten 2008.

Nettoskillnaden är liten jämfört med den beräkning av 2008 års skatt som gjordes våren 2009, endast -445 miljoner kronor, men för respektive skatt finns större skillnader. Skatt på kapital för hushåll blev 5,1 miljarder högre och fastighetsskatt 1,4 miljarder högre medan skatt på företagsvinster blev 7,8 miljarder lägre. Övriga indirekta skatter på arbete blev 1,2 miljarder kronor högre än beräkningen våren 2009.

I dokument Rapport Underlag till årsredovisning för staten :10 (sidor 41-44)