Skogsvård och drivning

I dokument Utbildningsprogrammet för skogsbruk, Skogsarbetare- skogsserviceproducent (sidor 16-21)

7. Examensdelarna, deras krav på yrkesskicklighet, föremål för bedömning och

7.1 Skogsvård och drivning

Den studerande kan

 planera en stämplingspost som kan förverkligas

 mäta och värdera trädbeståndet

 planera och utföra skogsvårdsarbeten och använda maskiner, anordningar och

redskap som allmänt används i dessa sammanhang

 sköta plantbestånd och iståndsätta ungskog

 upparbeta virke manuellt

 iordningsställa och underhålla arbetsredskap och utrustning för skogsvård och

drivning

 bestämma ståndortstyperna, utvecklingsklasserna, ledväxterna och de viktigaste

inhemska trädslagen

 ange aktörerna, verksamhetsmiljön och verksamhetsprinciperna inom

skogsbranschen.

7.1.2 Bedömning

I tabellen har bedömningskriterier för tre olika kunskapsnivåer samt föremålen för bedömning sammanställts. I den grundläggande yrkesutbildningen utgör föremålen för bedömning samtidigt det centrala innehållet i examensdelen.

Föremål för bedömning

Bedömningskriterier

Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3

1. Behärskande av arbetsprocesserna

Den studerande Mätning och värdering

av trädbeståndet

mäter och värderar med handledning trädbestånd i sitt arbete med mätnings- och värderingsredskap som allmänt är i bruk

mäter och värderar så gott som självständigt ett trädbestånd i sitt arbete med mätnings- och värderingsredskap som allmänt är i bruk

mäter och värderar självständigt och omsorgsfullt ett

trädbestånd i sitt arbete med mätnings- och värderingsredskap som allmänt är i bruk

Skogsvårdsarbeten förnyar i en handledd arbetssituation ett skogsföryngringsobjekt

förnyar självständigt och omsorgsfullt enligt givna anvisningar ett

skogsföryngringsobjekt och använder rätta frö- eller plantmaterial

förnyar självständigt och omsorgsfullt ett

skogsföryngringsobjekt och använder rätta frö- eller plantmaterial

16 sköter med handledning

plantbestånd och ungskog

sköter plantbestånd och ungskog på typiska växtplatser

självständigt,

omsorgsfullt och enligt givna anvisningar

sköter i alla situationer självständigt,

omsorgsfullt och enligt givna anvisningar både plantbestånd och ungskog

Planering av en stämplingspost och drivning

utför under handledning terrängarbetena för planering av en stämplingspost och drivning och utnyttjar behövliga väg- och

terrängkartor samt tar med handledning i olika

arbetsskeden i beaktande värdefulla natur- och villebrådsobjekt samt riskfaktorer på stämplingsposten

utför nästan självständigt enligt givna anvisningar terrängarbeten för planering av en stämplingspost och drivning och utnyttjar behövliga väg- och terrängkartor, samt tar i olika arbetsskeden nästan självständigt i beaktande värdefulla natur- och

villebrådsobjekt, de viktigaste estetiska faktorerna samt riskfaktorer på stämplingsposten

utför självständigt enligt givna anvisningar terrängarbeten för planering av en stämplingspost och drivning och utnyttjar behövliga väg- och terrängkartor, samt tar i olika arbetsskeden självständigt i

beaktande värdefulla natur- och

villebrådsobjekt, de viktigaste estetiska faktorerna samt riskfaktorer på stämplingsposten Estetik utnyttjar delvis

informationen i

skogsbruksplanen och tar i beaktande

drivningsutrustningen vid planeringen av

stämplingsposten och vid genomförandet av

drivningen

utnyttjar till centrala delar informationen i skogsbruksplanen och tar i beaktande

drivningsutrustningen vid planeringen av stämplingsposten och vid genomförandet av drivningen

utnyttjar nödvändig information i

skogsbruksplanen och tar i beaktande

drivningsutrustningen vid planeringen av stämplingsposten och vid genomförandet av drivningen

Initiativförmåga tar initiativ i sitt arbete, och är i regel motiverad

tar initiativ i sitt arbete och är motiverad

tar initiativ i sitt arbete, är motiverad och värdesätter sitt arbete Identifiering av

skogsbär och svampar

känner igen de vanligaste skogsbären och några av handelssvamparna i sin del av landet

känner igen skogsbären och de viktigaste

handelssvamparna i sin del av landet

identifierar väl skogsbären och

handelssvamparna i sin del av landet

Beaktande av

värdefulla livsmiljöer i skogen,

Hållbar utveckling

beaktar i handledda arbetssituationer

bevarandet av värdefulla livsmiljöer och den biologiska mångfalden i skogen, de anvisningar och rekommendationer som givits om hantering av skogarna samt

skogsbrukets miljöverkningar

beaktar i sitt arbete nästan självständigt bevarandet av värdefulla livsmiljöer och den biologiska mångfalden i skogen, de centrala anvisningar och rekommendationer som givits om hantering av skogarna samt skogsbrukets miljöverkningar

beaktar i sitt arbete självständigt bevarandet av värdefulla livsmiljöer och den biologiska mångfalden i skogen, de centrala anvisningar och rekommendationer som givits om hantering av skogarna samt skogsbrukets miljöverkningar

17 Utvärdering av det

egna arbetet

utvärderar med

handledning sitt arbete och sin personliga utveckling

utvärderar sitt eget arbete och sin

personliga utveckling i enlighet med givna kriterier

utvärderar mångsidigt sin arbetsprestation och sin personliga

utveckling i enlighet med kriterierna Att fatta beslut fattar beslut på rätt sätt

och avancerar logiskt i arbetsuppgifter som ofta upprepas

fattar i huvudsak rätta beslut och avancerar logiskt i

arbetsuppgifterna

fattar beslut snabbt och rätt samt avancerar logiskt i

arbetsuppgifterna Aktivt medborgarskap

och olika kulturer

har en positiv inställning till personer med utländsk bakgrund.

har en positiv inställning till personer med

utländsk bakgrund.

har en positiv inställning till personer med

utländsk bakgrund.

Föremål för bedömning

Bedömningskriterier 2. Behärskande av

arbetsmetoder, redskap och material

Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3

Den studerande Arbetssäkra och

ergonomiska arbetsmetoder

identifierar delvis

riskfaktorer som anknyter till arbetsmiljön samt arbetsmetoderna och arbetsredskapen

identifierar och beaktar till väsentliga delar de riskfaktorer som anknyter till arbetsmiljön samt arbetsmetoderna och arbetsredskapen

identifierar och beaktar de risker som anknyter till arbetsmiljön samt arbetsmetoderna och arbetsredskapen

använder i handledda arbetssituationer skogsarbetsredskap på ett säkert sätt och iakttar ergonomiskt riktiga arbetsmetoder samt underhåller och

iståndsätter de redskap och den utrustning som behövs i arbetet på ett godtagbart sätt.

använder nästan självständigt

skogsarbetsredskap på ett säkert sätt och iakttar ergonomiskt riktiga arbetsmetoder samt underhåller och iståndsätter

omsorgsfullt enligt anvisning de redskap och den utrustning som behövs i arbetet.

använder självständigt skogsarbetsredskap på ett säkert sätt och iakttar ergonomiskt riktiga arbetsmetoder samt underhåller och iståndsätter

omsorgsfullt och på ett högklassigt sätt de redskap och den

utrustning som behövs i arbetet.

Föremål för bedömning

Bedömningskriterier 3. Behärskande av

den kunskap som ligger till grund för arbetet

Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3

Den studerande

Skogens naturliga utveckling

beskriver i handledda situationer skogens naturliga utveckling och succession samt känner delvis till skogsnaturens ekologiska grunder

beskriver de centrala skedena i skogens naturliga utveckling och succession samt känner i huvudsak till skogsnaturens ekologiska grunder

beskriver skedena i skogens naturliga utveckling och succession samt har ingående kännedom om skogsnaturens ekologiska grunder

18 Identifiering av

skogstyper och ledväxter

identifierar delvis minerala jordarter samt känner till huvuddragen i klassificeringen av torvjordar och de

centrala möjligheterna att ekonomiskt utnyttja dem

identifierar de vanligaste minerala jordarterna och jordmånens strukturer samt känner till huvuddragen i klassificeringen av torvjordar och möjligheterna att ekonomiskt utnyttja dem

identifierar de minerala jordarnas jordarterna och jordmånens strukturer samt känner till huvuddragen i klassificeringen av torvjordar och möjligheterna att ekonomiskt utnyttja dem

identifierar med

handledning ståndorter och skogstyperna inom sitt verksamhetsområde

identifierar nästan självständigt ståndorter och skogstyperna inom sitt

verksamhetsområde

identifierar självständigt och tillförlitligt

ståndorter och

skogstyperna inom sitt verksamhetsområde Identifiering av typiska

drag och

indikatorväxter i värdefulla livsmiljöer

identifierar de vanligaste ledväxterna samt

centrala drag och indikatorväxter för de vanligaste värdefulla biotoperna inom sitt verksamhetsområde

identifierar de

vanligaste skogs- och ledväxterna samt centrala drag och indikatorväxter för de vanligaste värdefulla biotoperna inom sitt verksamhetsområde

identifierar och känner de vanligaste skogs- och ledväxterna samt identifierar de

värdefulla biotopernas egenskaper och

indikatorväxter inom sitt verksamhetsområde Val av trädslag identifierar de viktigaste

trädslagen samt beskriver i handledda situationer deras

användningsmöjligheter

identifierar de viktigaste trädslagen och

beskriver på ett godtagbart sätt deras uppbyggnad,

egenskaper och centrala

användningsmöjligheter

identifierar de viktigaste trädslagen samt

beskriver ingående deras uppbyggnad, egenskaper och

användningsmöjligheter

motiverar i handledda arbetssituationer valen av trädslag och

planttäthet med

beaktande av ekologiska och ekonomiska grunder för skogsvård

motiverar i regel valen av trädslag och

planttäthet med beaktande av ekologiska och

ekonomiska grunder för skogsvård

motiverar mångsidigt och tillförlitligt valen av trädslag och planttäthet med beaktande av ekologiska och

ekonomiska grunder för skogsvård

Identifiering av trädbeståndets utvecklingsklass och dess beståndsvårdande målsättningar

identifierar i handledda situationer

trädbeståndets utvecklingsklass och känner till de

beståndsvårdande och ekonomiska

målsättningarna för utvecklingsskedet i skogen i fråga

identifierar utpräglade utvecklingsklasser och känner i godtagbar omfattning till de beståndsvårdande och ekonomiska

målsättningarna för utvecklingsskedet i skogen i fråga

identifierar

utvecklingsklasserna och känner till de beståndsvårdande och ekonomiska

målsättningarna för utvecklingsskedet i skogen i fråga

Arbetsgivarna och verksamheterna inom skogsbruket och träförädlingen

uppräknar en del av användningssätten och möjligheterna att utnyttja virke och trävaror

känner till de viktigaste användningssätten och möjligheterna att utnyttja virke och trävaror

känner grundligt och omfattande till olika användningssätt och möjligheter att utnyttja virke och trävaror

19 söker och strukturerar

med handledning information om

arbetsgivare och deras verksamhetsområden inom drivning och träförädling samt om de arbetsmöjligheter som de erbjuder

söker och strukturerar nästan självständigt information om

arbetsgivare och deras verksamhetsområden inom drivning och träförädling samt om de arbetsmöjligheter som de erbjuder

söker och strukturerar självständigt

information om

arbetsgivare och deras verksamhetsområden inom drivning och träförädling samt om de arbetsmöjligheter som de erbjuder

känner delvis även till vilken position övriga centrala aktörer inom skogsbranschen har inom skogsbranschens verksamhetsfält

känner grundstrukturen i skogsbranschens företagsverksamhet och vilken position övriga centrala aktörer inom skogsbranschen har och vilka

målsättningar deras verksamhet har inom skogssektorn

känner grundstrukturen i skogsbranschens företagsverksamhet och vilken position övriga centrala aktörer inom skogsbranschen har och vilka

målsättningar och utvecklingsriktningar deras verksamhet har inom skogssektorn Utgångspunkter för

planering av en stämplingspost och drivningen

redogör med

handledning för centrala skogsvårds- och

ekonomiska

utgångspunkter vid planering av en stämplingspost och drivning

redogör för och motiverar i huvuddrag centrala skogsvårds- och ekonomiska utgångspunkter för planering av en stämplingspost och drivningen

redogör för och motiverar mångsidigt skogsvårds- och ekonomiska utgångspunkter för planering av en stämplingspost och drivningen

Trävaruhandel beskriver med

handledning formerna för trävaruhandel

beskriver formerna för trävaruhandel till centrala delar och motiverar i huvudsak deras lämplighet för ett avverkningsobjekt

beskriver uttömmande formerna för

trävaruhandel och motiverar deras lämplighet för ett avverkningsobjekt Skogshantering som

beaktar kraven på vård av skogsnaturen

beskriver till vissa delar centrala principer och metoder för

skogsförnyelse och skogsodling

beskriver på ett godtagbart sätt de viktigaste principerna och metoderna för skogsförnyelse och skogsodling

beskriver uttömmande de viktigaste

principerna och metoderna för skogsförnyelse och skogsodling redogör i huvuddrag för

utgångspunkterna för skogslagstiftningen och skogscertifieringen samt för kvalitativa och

ekonomiska mål för virkesodlingen

redogör för

utgångspunkterna för skogslagstiftningen och skogscertifieringen samt för de centrala kvalitativa och

ekonomiska målen för virkesodlingen

redogör för

utgångspunkterna för skogslagstiftningen och skogscertifieringen samt för de kvalitativa och ekonomiska målen för virkesodlingen

20 Beaktande av

livsmiljöer för vilt

känner delvis till livsmiljöerna för de viktigaste villebråden och fridlysta djuren i sin del av landet samt kan handledd i

arbetsuppgifter i

skogsbranschen beakta villebrådens och de fridlysta arternas krav på livsmiljö

känner till livsmiljöerna för de viktigaste

villebråden och fridlysta djuren i sin del av landet samt kan i arbetsuppgifterna i skogsbranschen nästan självständigt beakta villebrådens och de fridlysta arternas krav på livsmiljö

känner till livsmiljöerna för de viktigaste

villebråden och fridlysta djuren i sin del av landet samt kan självständigt i arbetsuppgifterna i skogsbranschen beakta villebrådens och de fridlysta arternas krav på livsmiljö

skaffar information som behövs för planering av en stämplingspost.

skaffar mångsidigt information som

behövs för planering av en stämplingspost.

skaffar effektivt

information som behövs för planering av en stämplingspost samt analyserar och använder den mångsidigt.

Föremål för bedömning

Bedömningskriterier 4. Nyckelfärdigheter

för livslångt lärande

Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3

Den studerande Hälsa, säkerhet och

funktionsförmåga

klär sig i enlighet med arbets- och

väderleksförhållandena

klär sig i enlighet med arbets- och

väderleksförhållandena

klär sig i enlighet med arbets- och

väderleksförhållandena använder personlig

skyddsutrustning

använder personlig skyddsutrustning

använder personlig skyddsutrustning utför sitt arbete så att det

inte förorsakar omedelbar fara för honom/henne själv eller andra som rör sig på arbetsplatsen

utför sitt arbete så att det inte förorsakar omedelbar fara för honom/henne själv eller andra som rör sig på arbetsplatsen och handlar rätt i olyckssituationer

utför sitt arbete så att det inte förorsakar omedelbar fara för honom/henne själv eller andra som rör sig på arbetsplatsen och handlar rätt i olycks-, faro- och riskfyllda situationer

Första hjälpen Hälsa, säkerhet och funktionsförmåga

kan ge den grundläggande första hjälpen

kan göra de anmälningar som krävs vid en olycka Interaktion och

samarbete

diskuterar med handledning sin verksamhet.

diskuterar sin verksamhet på eget initiativ.

diskuterar självständigt sin verksamhet och har god lyssnarförmåga.

Tabell: Bedömningskriterier för Skogsvård och drivning

7.2 Skogsvårds- och drivningstjänster

I dokument Utbildningsprogrammet för skogsbruk, Skogsarbetare- skogsserviceproducent (sidor 16-21)