Sloučení handlerů L7BCD-č.2 a L5C6C-č.2

I dokument ZEFEKTIVNĚNÍ MANIPULACE PŘI NAVÁŽENÍ OBALOVÉHO MATERIÁLU (sidor 74-97)

3.6.3 Nastavení jasných instrukcí pro navážení odpadu

Handleři odvážející odpad často nachodí zbytečně mnoho kilometrů, aniž by si to uvědomovali. Z hal A i B mají kontejnery s odpadem poměrně daleko, tak je dobré odvážet odpad co nejméně. Většina handlerů odváží odpad pouze v jedné vrstvě (Obr.24), což vede k nadbytečné manipulaci.

Jakmile je paleta s odpadem plná, přikryje ji handler víkem a vytvoří další vrstvu na shromažďování odpadu. Takto provede ještě jednou, a teprve až jsou všechny tři vrstvy plné odpadu (Obr.23), může odpad odvézt do kontejneru.

Obr.23: Odpad z linky naskládán do tří vrstev

Obr.24: Odpad z linky naskládán jen do jedné vrstvy

Na odvoz odpadu připadá na každého handlera průměrně 5,6 % času z celkové pracovní doby. Pokud by odpad odvážel ve třech vrstvách, tak by se tento čas o dvě třetiny zredukoval. Takto ušetřený čas by handleři mohli trávit na lince L6B.

3.6.4 Zkrácení cest s navážením materiálu na hale C

Handleři při cestě směrem na halu A i B obcházejí halu C. Pokud by mohli procházet přímo skrz halu C ušetřilo by jim to 50 metrů za každou cestu. Za celý den při průměru 60-ti cest celkem to činí 3.000 metrů denně. To je přibližně jedna hodina a 20 minut ze směny.

Červená barva – stav před optimalizací Modrá barva – stav po optimalizaci

Obr.25: Zkrácení cesty u haly C

Handleři z haly C by poslední hodinu a 20 minut své pracovní doby odcházeli na linku L6B, kde by montovali a balili jednotky.

4 Závěr

Cílem této diplomové práce bylo zefektivnění manipulace při navážení obalového materiálu, odvozu hotových jednotek a odpadu.

V prvním kroku bylo potřeba definovat co se bude měřit a jaký by měl být cíl této práce. Pracovníci navážející obalový materiál, odvážející hotové jednotky a odpad byli měřeni stopkami. Takto bylo pozorováno celkem 15 pracovníků. Veškeré jejich

Nejméně vykazovali činnost handleři L5C6C-č.2 a L7BCD-č.2. Oba jsou z haly B a při navážení obalového materiálu a odvážení hotových jednotek nachodili nejméně metrů. Handler L5C6C-č.2 tráví z 44,2 % činností nepřidávající hodnotu – paletizací.

Handler L7BCD-č.2 odváží hotové jednotky do skladu a jedna cesta je dlouhá asi pouze 12 m. Oba tito handleři nejsou optimálně vytíženi. Oba tito handleři byli sloučeni do jedné pozice a tím byl z každé směny ušetřen jeden pracovník.

Nejvíce vytížení jsou handleři na hale C z důvodu vykonávaných dlouhých vzdáleností. Průměrně za hodinu urazí 2.116 m. Z layoutu a Spaghetti diagramů je patrné, že handleři halu C celou obcházejí dokola, při cestě na halu A i B. Pokud by mohli chodit skrz tuto halu ušetří 50 m. Průměrně vykonají 60 cest za směnu kolem této haly což činní 3.000 m. Toto je přibližně hodina a 20 minut ze směny. Tento čas budou handleři trávit na speciální lince L6B, kde budou montovat a balit jednotky.

Dalším problémem byl odvoz odpadu. Handleři tráví odvozem odpadu průměrně asi 5,6 % ze své pracovní doby. Odpad odváží pouze v jedné vrstvě. Pokud by odpad odváželi ve třech vrstvách ušetřilo by jim to dvě třetiny z tohoto času. Takto ušetřený čas mohou handleři trávit na lince L6B.

5 Seznam použité literatury

[1] MAŠÍN, Ivan; VYTLAČIL, Milan. Cesty k vyšší produktivitě. Liberec : Institut průmyslového inženýrství, 1996. 254s.

ISBN 80-902235-0-8

[2] SCHULTE, Christof. Logistika. Mnichov: VICTORIA PUBLISHING, 1991.

301s.

[7] LORENZ, Miroslav. Lorenz.info. [online]. 2007-2012 [cit. 2012-03-21] Paretova analýza. Dostupné na WWW:

<http://lorenc.info/3MA381/graf-paretova-analyza.htm>

[8] CHRONJAKOVÁ, Felicita. IPA Slovakia [online]. 2006 [cit. 2012-04-22]. ABC analýza. Dostupné na WWW:

<http://www.ipaslovakia.sk/slovnik_view.aspx?id_s=96>

[9] Trilogiq [online]. 2002 [cit. 2012-03-21]. Filosofie štíhlé výroby. Dostupné na WWW: <http://trilogiq.cz/filosofie-stihle-vyroby/>

[10] Trilogiq [online]. 2002 [cit. 2012-03-21]. Kaizen. Dostupné na WWW:

<http://trilogiq.cz/filosofie-stihle-vyroby/kaizen/>

[11] Ikvalita [online]. Listopad 2011 [cit. 2012-05-06]. Metoda 5s. Dostupné na WWW:

<http://www.ikvalita.cz/tools.php?ID=128>

[12] API – Akademie produktivity a inovací [online]. 2009 [cit. 2012-04-06].

Plýtvání. Dostupné na WWW:

<http://e-api.cz/page/67789.plytvani-eliminace-lean/>

[13] Managementmania [online]. [cit. 2012-03-21]. Paretovo pravidlo. Dostupné na WWW:

<http://managementmania.com/paretovo-pravidlo>

[14] Johanneswoe [online]. 2010 [cit. 2012-05-06]. ABC – Analysis. Dostupné na WWW:

<http://johanneswoe.wordpress.com/2010/05/23/abc-analysis/>

6 Seznam obrázků

Obr.1: Znak Kaizen……….11

Obr.2: 5 kroků metody 5S………...………12

Obr.3: Kroky metody D-M-A-I-C……….…..14

Obr.4: 8 druhů plýtvání………...…………17

Obr.5: Skladba produktivního času stroje a člověka………...18

Obr.6: Spaghetti diagram……….20

Obr.13: Přesun palety na p.m………..28

Obr.14: Skenování jednotek………....28

Obr.15: Balení jednotek………...29

Obr.16: Odvoz hotových jednotek………...29

Obr.17: Příprava palety na odpad………30

Obr.18: Shromažďování odpadu……….30

Obr.19: Odvoz odpadu………31

Obr.20: Cesta naprázdno……….………72

Obr.21: Práce s PC………...72

Obr.22: Handler pomáhá při paletizaci………72

Obr.23: Odpad z linky naskládán do tří vrstev………74

Obr.24: Odpad z linky naskládán jen do jedné vrstvy……….74

Obr.25: Zkrácení cesty u haly C………..75

7 Seznam tabulek

Tab.1: Pozorovací list pro snímek pracovního dne……….19

Tab.2: Přehled handlerů na hale A……….…….31

Tab.3: Naměřená data z monitoringu handlera L2-č.1………..…..32

Tab.4: Naměřená data z monitoringu handlera L2-č.2……….………...34

Tab.5: Naměřená data z monitoringu handlera L3-č.1………36

Tab.6: Naměřená data z monitoringu handlera L3-č.2………38

Tab.7: Přehled handlerů na hale B………...40

Tab.8: Naměřená data z monitoringu handlera L5AB………....41

Tab.9: Naměřená data z monitoringu handlera L5C6C-č.1………...43

Tab.10: Naměřená data z monitoringu handlera L5C6C-č.2………...…45

Tab.11: Naměřená data z monitoringu handlera L6A………..………...47

Tab.12: Naměřená data z monitoringu handlera L7A………..………...49

Tab.13: Snímek pracovního dne handlera L7BCD-č.1………...51

Tab.14: Naměřená data z monitoringu handlera L7BCD-č.2………...…...53

Tab.15: Přehled handlerů na hale C……….55

Tab.16: Naměřená data z monitoringu handlera C1-č.1………...…...56

Tab.17: Naměřená data z monitoringu handlera C1-č.2………..58

Tab.18: Naměřená data z monitoringu handlera C2-č.1………...…...60

Tab.19: Naměřená data z monitoringu handlera C2-č.2………...62

8 Seznam grafů

Graf 1: Paretova analýza s Lorenzovou křivkou……….21

Graf 2: ABC analýza………...23

Graf 3: Snímek pracovního dne handlera L2-č.1………33

Graf 4: Snímek pracovního dne handlera L2-č.2………..……..35

Graf 5: Snímek pracovního dne handlera L3-č.1………..…..37

Graf 6: Snímek pracovního dne handlera L3-č.2………39

Graf 7: Snímek pracovního dne handlera L5AB……….42

Graf 8: Snímek pracovního dne handlera L5C6C-č.1……….44

Graf 9: Snímek pracovního dne handlera L5C6C-č.2……….…46

Graf 10: Snímek pracovního dne handlera L6A………..………48

Graf 11: Snímek pracovního dne handlera L7A………..………50

Graf 12: Snímek pracovního dne handlera L7BCD-č.1………..52

Graf 13: Snímek pracovního dne handlera L7BCD-č.2………..54

Graf 14: Snímek pracovního dne handlera C1-č.1………..…57

Graf 15: Snímek pracovního dne handlera C1-č.2………..59

Graf 16: Snímek pracovního dne handlera C2-č.1………..61

Graf 17: Snímek pracovního dne handlera C2-č.2………..63

Graf 18: Průměrný pracovní snímek handlera……….64

Graf 19: Aktivity s přidanou hodnotou………65

Graf 20: Aktivity s nepřidanou hodnotou………66

Graf 21: Vytíženost packing handlerů na halách A, B, C……..……….67

Graf 22: Počet nachozených metrů packing handlerů na halách A, B, C za hodinu…..68

Graf 23: Celkový počet navezených palet u packing handlerů na halách A, B, C za hodinu………..……69

Graf 24: Procentuální vyjádření navážení jednotlivých druhů materiálů u packing handlerů………...70

Graf 25: Paretova analýza hodnot s přidanou hodnotou………..72

Graf 26: Sloučení handlerů L7BCD-č.2 a L5C6C-č.2………....73

9 Seznam příloh

A. Rozmístění hal po podniku………..84

B. Rozmístění linek a materiálu po halách ABC………..84

C. Spaghetti diagram handlera L2-č.1………..85

D. Spaghetti diagram handlera L2-č.2………...85

E. Spaghetti diagram handlera L3-č.1………..…86

F. Spaghetti diagram handlera L3-č.2………..86

G. Spaghetti diagram handlera L5AB………..…87

H. Spaghetti diagram handlera L5C6C-č.1………...87

I. Spaghetti diagram handlera L5C6C-č.2……….…..…88

J. Spaghetti diagram handlera L6A……….88

K. Spaghetti diagram handlera L7A……….89

L. Spaghetti diagram handlera L7BCD-č.1………...89

M. Spaghetti diagram handlera L7BCD-č.2………..90

N. Spaghetti diagram handlera C1-č.1………..…90

O. Spaghetti diagram handlera C1-č.2………...91

P. Spaghetti diagram handlera C2-č.1………...91

Q. Spaghetti diagram handlera C2-č.2………...92

R. Část snímku pracovního dne (handler C1-č.1)………93

S. Činnosti s přidanou hodnotou………..95

A. Rozmístění hal po podniku

B. Rozmístění linek a materiálu po halách ABC

C. Spaghetti diagram handlera L2-č.1

D. Spaghetti diagram handlera L2-č.2

E. Spaghetti diagram handlera L3-č.1

F. Spaghetti diagram handlera L3-č.2

G. Spaghetti diagram handlera L5AB

H. Spaghetti diagram handlera L5C6C-č.1

I. Spaghetti diagram handlera L5C6C-č.2

J. Spaghetti diagram handlera L6A

K. Spaghetti diagram handlera L7A

L. Spaghetti diagram handlera L7BCD-č.1

M. Spaghetti diagram handlera L7BCD-č.2

N. Spaghetti diagram handlera C1-č.1

O. Spaghetti diagram handlera C1-č.2

P. Spaghetti diagram handlera C2-č.1

Q. Spaghetti diagram handlera C2-č.2

Legenda

1- odpad 2- karton

3- ostatní materiál 4- CK

5- jednotky 6- pěny 7- palety 8- monitory

R. Část snímku pracovního dne (handler C1-č.1)

49 linka C1 plný 7:31:30 7:33:45 0:02:15 CK 1 přidaná PH

S. Činnosti s přidanou hodnotou

L2-č.1 L2-č.2

L3-č.1 L3-č.2

L5AB L5C6C-č.1

L5C6C-č.2 L6A

L7A L7BCD-č.1

L7BCD-č.2 C1-č.1

C1-č.2 C2-č.1

C2-č.2 Legenda

I dokument ZEFEKTIVNĚNÍ MANIPULACE PŘI NAVÁŽENÍ OBALOVÉHO MATERIÁLU (sidor 74-97)