Litteraturöversiktens resultat visar att arbetsmiljö och individuella faktorer kan påverka sjuksköterskor att lämna respektive stanna kvar inom sin profession samt sin arbetsplats. Kollegor och ledarskap, vårdmötet samt upplevelser av stress är framträdande subkategorier till arbetsmiljö. Vidare har individuella faktorer resulterat i subkategorier som autonomi och personlig utveckling samt balans mellan arbetsliv och privatliv. Beaktande av samtliga subkategorier kan utgöra stöd i utvecklingsarbete för att skapa attraktivare arbetsplatser, vilket även kan resultera i ökad vårdkvalitet och patientsäkerhet. Det är av stor vikt att alla involverade parter

26 inom hälso-och sjukvården blir medvetna om dessa faktorers påverkan för att möjliggöra individuellt medverkande till förbättring, och på så sätt även bevara professionens förtroende.

8. Förslag på vidare forskning

Vidare forskning inom området rekommenderas för att öka kunskapen ytterligare. Eftersom det redan råder en sjuksköterskebrist är det viktigt att behålla de befintliga sjuksköterskorna och samtidigt rekrytera nya. I litteraturöversiktens resultat framkommer faktorer som kan påverka sjuksköterskors varaktighet på arbetsplatsen och inom professionen. Därför bör vidare forskning förslagsvis fokusera på åtgärder som kan förbättra sjuksköterskors arbetsvillkor samt hur dessa kan implementeras och utvärderas i den kliniska verksamheten.

27

9. Referenser

* Ahlstedt, C., Eriksson Lindvall, C., Holmström, I. K., & Muntlin Athlin, Å. (2019). What makes registered nurses remain in work? an ethnographic study. International

Journal of Nursing Studies, 89, 32-38. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2018.09.008

Aiken, L.H., Sermeus, W., Van den Heede, K., Sloane, D. M., Busse, R., McKee, M., Bruyneel, L., Rafferty, A. M., Griffiths, P., Moreno-Casbas, M. T., Tishelman, C., Scott, A., Brzostek, T., Kinnunen, J., Schwendimann, R., Heinen, M., Zikos, D., Sjetne, I. S., Smith, H. L. & Kutney-Lee, A. (2012). Patient safety, satisfaction, and quality of hospital care: Cross sectional surveys of nurses and patients in 12 countries in europe and the united states. BMJ, 344(7851), 20-20. doi:10.1136/bmj.e1717

* Alilu, L., Valizadeh, L., Zamanzadeh, V., Habibzadeh, H., & Gillespie, M.(2016). A qualitative exploration of facilitators and inhibitors influencing nurses' intention to leave clinical nursing. Revista Da Escola De Enfermagem Da U S P, 50(6), 982-989. https://doi.org/10.1590/s0080-623420160000700015

Arbetsmiljöverket (2016). Arbetsorsakade besvär. (ISSN 1652-1110). https://www.av.se/globalassets/filer/statistik/arbetsorsakade-besvar-2016/arbetsmiljostatistik-arbetsorsakade-besvar-2016-rapport-2016-3.pdf

Brante, T. (2009). Vad är en profession? Teoretiska ansatser och definitioner. I L. Maria (Red.), Vetenskap för profession (s. 15–34). Högskolan i Borås.

* Çamveren, H., Arslan Yürümezoğlu, H., & Kocaman, G. (2020). Why do young nurses leave their organization? A qualitative descriptive study. International Nursing

Review, 67(4), 519-528. https://doi.org/10.1111/inr.12633

* Carter, M. R., & Tourangeau, A. E. (2012). Staying in nursing: What factors determine whether nurses intend to remain employed? Journal of Advanced Nursing,

28 Chan, E. A., Wong, F., Cheung, M. Y., & Lam, W. (2018). Patients' perceptions of their experiences with nurse-patient communication in oncology settings: A focused ethnographic study. PloS One, 13(6), https://doi.org/10.1371/journal.pone.0199183

Cho, S., Lee, J., You, S. J., Song, K. J., & Hong, K. J. (2020). Nurse staffing, nurses prioritization, missed care, quality of nursing care, and nurse outcomes. International

Journal of Nursing Practice, 26(1), e12803-n/a.

https://doi-org.www.bibproxy.du.se/10.1111/ijn.12803

* Flinkman, M., & Salanterä, S. (2015). Early career experiences and perceptions – a qualitative exploration of the turnover of young registered nurses and intention to leave the nursing profession in Finland. Journal of Nursing Management, 23(8), 1050-1057. https://doi.org/10.1111/jonm.12251

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2008). Att göra systematiska litteraturstudier –

värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. Natur & Kultur.

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2016). Att göra systematiska litteraturstudier:

värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning (4 uppl.). Natur &

Kultur.

Friberg, F. (2017). Att göra en litteraturöversikt. I F. Friberg(red.), Dags för uppsats-

Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (3 uppl., s. 141-152).

Studentlitteratur

Frögéli, E., Rudman, A., Ljótsson, B., & Gustavsson, P. (2020). Preventing Stress‐ Related Ill Health Among New Registered Nurses by Supporting Engagement in Proactive Behaviors—A Randomized Controlled Trial. Worldviews on

Evidence-Based Nursing, 17(3), 202-212. https://doi.org/10.1111/wvn.12442

Griffiths, P., Maruotti, A., Recio Saucedo, A., Redfern, O. C., Ball, J. E., Briggs, J., Dall'Ora, C., Schmidt, P. E., Smith, G. B., & Missed Care Study Group. (2018). Nurse staffing, nursing assistants and hospital mortality: Retrospective longitudinal

29 cohort study. BMJ Quality & Safety, 28(8), 609-617. https://doi.org/10.1136/bmjqs-2018-008043

Grøndahl, V. A., Karlsson, I., Hall‐Lord, M. L., Appelgren, J., & Wilde‐Larsson, B. (2011). Quality of care from patients’ perspective: Impact of the combination of person‐related and external objective care conditions. Journal of Clinical Nursing,

20(17‐18), 2540-2551. doi:10.1111/j.1365-2702.2011.03810.x

* Han, K., Trinkoff, A. M., & Gurses, A. P. (2015). Work‐related factors, job

satisfaction and intent to leave the current job among united states nurses. Journal of

Clinical Nursing, 24(21-22), 3224-3232. https://doi.org/10.1111/jocn.12987

* Heinen, M. M., van Achterberg, T., Schwendimann, R., Zander, B., Matthews, A., Kózka, M., Ensio, A., Sjetne, I. S., Casbas, T. M., Ball, J., & Schoonhoven, L. (2013). Nurses’ intention to leave their profession: A cross sectional observational study in 10 European countries. International Journal of Nursing Studies, 50(2), 174-184. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2012.09.019

Hälso- och sjukvårdslag (SFS 2017:30). Socialdepartementet.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30

Jangland, E., Nyberg, B., & Yngman‐Uhlin, P. (2017a). ‘It's a matter of patient safety’: Understanding challenges in everyday clinical practice for achieving good care on the surgical ward – a qualitative study. Scandinavian Journal of Caring

Sciences, 31(2), 323-331. https://doi.org/10.1111/scs.12350

Jangland, E., Teodorsson, T., Molander, K., & Muntlin Athlin, Å. (2017b).

Inadequate environment, resources and values lead to missed nursing care: A focused ethnographic study on the surgical ward using the fundamentals of care framework.

30 * Karlsson, A., Gunningberg, L., Bäckström, J., & Pöder, U. (2019). Registered nurses’ perspectives of work satisfaction, patient safety and intention to stay – A double‐edged sword. Journal of Nursing Management, 27(7), 1359-1365. https://doi.org/10.1111/jonm.12816

Karolinska Institutet. (7 april 2021). Skriva referenser. https://kib.ki.se/skriva-referera/skriva-referenser

Kiekkas, P., Tsekoura, V., Aretha, D., Samios, A., Konstantinou, E., Igoumenidis, M., Stefanopoulos, N., & Fligou, F. (2019). Nurse understaffing is associated with adverse events in postanaesthesia care unit patients. Journal of Clinical Nursing,

28(11-12), 2245-2252. https://doi.org/10.1111/jocn.14819

Kjellström, S. (2017). Forskningsetik. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig Teori och

metod (2: a uppl., s. 57 - 80). Studentlitteratur.

* Kox, J. H. A. M., Groenewoud, J. H., Bakker, E. J. M., Bierma-Zeinstra, S. M. A., Runhaar, J., Miedema, H. S., & Roelofs, P. D. D. M. (2020). Reasons why Dutch novice nurses leave nursing: A qualitative approach. Nurse Education in Practice, 47, 102848-102848. https://doi.org/10.1016/j.nepr.2020.102848

* Loft, M. I., & Jensen, C. S. (2020). What makes experienced nurses stay in their position? A qualitative interview study. Journal of Nursing Management, 28(6), 1305-1316. https://doi.org/10.1111/jonm.13082

Moisoglou, I., Galanis, P., Meimeti, E., Dreliozi, A., Kolovos, P., & Prezerakos, P. (2019). Nursing staff and patients’ length of stay. International Journal of Health

Care Quality Assurance, 32(6), 1004-1012. doi:10.1108/IJHCQA-09-2018-0215

* Nunstedt, H., Eriksson, M., Obeid, A., Hillström, L., Truong, A., & Pennbrant, S. (2020). Salutary factors and hospital work environments: A qualitative descriptive study of nurses in Sweden. BMC Nursing, 19(1), 125-125.

31 Rathert, C., Brandt, J., & Williams, E. S. (2012). Putting the ‘patient’ in patient safety: A qualitative study of consumer experiences. Health Expectations : An

International Journal of Public Participation in Health Care and Health Policy, 15(3), 327-336. doi:10.1111/j.1369-7625.2011.00685.x

* Rudman, A., Gustavsson, P., & Hultell, D. (2014). A prospective study of nurses’ intentions to leave the profession during their first five years of practice in Sweden.

International Journal of Nursing Studies, 51(4), 612-624.

https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2013.09.012

* Sasso, L., Bagnasco, A., Catania, G., Zanini, M., Aleo, G., Watson, R., & the RN4CAST@IT Working Group. (2019). Push and pull factors of nurses' intention to leave. Journal of Nursing Management, 27(5), 946-954.

https://doi.org/10.1111/jonm.12745

Socialstyrelsen (2018). Kompetensförsörjning och patientsäkerhet

Kompetensförsörjning och patientsäkerhet -Hur brister i bemanning och kompetens påverkar patientsäkerheten (Artikelnummer2018-2-15).

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2018-2-15.pdf

Socialstyrelsen (2020). Bedömning av tillgång och efterfrågan på legitimerad

personal i hälso- och sjukvård samt tandvård- Nationella planeringsstödet 2020

(Artikelnummer 2020-2-6638).

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2020-2-6638.pdf

Statistiska centralbyrån (2017). Sjuksköterskor utanför yrket (SOU 2017:3).

https://www.scb.se/contentassets/a5ea39c65d9b49748834329da112581f/uf0549_201 6a01_br_a40br1703.pdf

32 Svensk sjuksköterskeförening. (2017a). Kompetensbeskrivning legitimerad

sjuksköterska [Broschyr]. Svensk sjuksköterskeförening.

https://www.swenurse.se/download/18.9f73344170c003062317be/1584025404390/k ompetensbeskrivning%20legitimerad%20sjuksk%C3%B6terska%202017.pdf

Svensk sjuksköterskeförening. (2017b). ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor [Broschyr]. Svensk sjuksköterskeförening.

https://www.swenurse.se/download/18.9f73344170c0030623146a/1584003553081/ic ns%20etiska%20kod%20f%C3%B6r%20sjuksk%C3%B6terskor%202017.pdf’

Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet. (2017). Teamarbete och

förbättringskunskap, två kärnkompetenser för god och säker vård [Broschyr]. Svensk

sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet.

https://www.swenurse.se/download/18.1dbf1316170bff6748cd8b0/1584345577416/T eamarbete%20och%20f%C3%B6rb%C3%A4ttringskunskap.pdf

Taylor, J. A., Dominici, F., Agnew, J., Gerwin, D., Morlock, L., & Miller, M. R. (2012). Do nurse and patient injuries share common antecedents? an analysis of associations with safety climate and working conditions. BMJ Quality & Safety,

21(2), 101-111. https://doi.org/10.1136/bmjqs-2011-000082

* Toode, K., Routasalo, P., Helminen, M., & Suominen, T. (2014). Hospital nurses' individual priorities, internal psychological states and work motivation. International

Nursing Review, 61(3), 361-370. https://doi.org/10.1111/inr.12122

* Van Osch, M., Scarborough, K., Crowe, S., Wolff, A. C., & Reimer‐Kirkham, S. (2018). Understanding the factors which promote registered nurses’ intent to stay in emergency and critical care areas. Journal of Clinical Nursing, 27(5-6), 1209-1215. https://doi.org/10.1111/jocn.14167

33 Vårdförbundet. (26 mars 2019). Ny undersökning: Nära hälften har övervägt lämna

vården.

https://www.vardforbundet.se/engagemang-och-paverkan/aktuellt/nyheter/ny-undersokning-nara-halften-har-overvagt-lamna-varden/ Wilkinson, S., & Hayward, R. (2017). Band 5 nurses’ perceptions and experiences of professional development. Nursing Management (Harrow, London, England), 24(2), 30-37. https://doi.org/10.7748/nm.2017.e1537

Willman, A. (2019). Kärnkompetensen evidensbaserad omvårdnad. I J. Leksell & M. Lepp (Red.), Sjuksköterskans kärnkompetenser (2 uppl., s. 177–186). Liber.

Willman, A., Bahtsevani, C., Nilsson, R., & Sandström, B. (2016). Evidensbaserad

omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet (4 uppl.).

Studentlitteratur.

Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2006). Evidensbaserad omvårdnad: En bro

mellan forskning och klinisk verksamhet (2 uppl.). Studentlitteratur.

World Health Organization. (u.å). Health workforce- data and statistics.

https://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-systems/health-workforce/data-

and-statistics?fbclid=IwAR2F26yl2I5bEWuiwW2WFEk_JzoPQz75dPanAUVGotsTYUE zrElqtv

World Health Organization., International council of nurses., & Nursing now. (2020).

State of World's nursing- Investing in education, jobs and leadership.

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331677/9789240003279-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y

World Medical Association. (9 juli 2018). WMA Declaration of Helsinki – Ethical

Principles for Medical Research Involving Human Subjects.

https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/

34 Östlundh, L. (2017). Informationssökning. I F. Friberg(red.), Dags för uppsats-

Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (3 uppl., s. 141-152).

Studentlitteratur.

1

Bilaga 1 Sökmatris

Databas Sökord Antal träffar Urval efter lästa

titlar

Urval efter lästa abstrakt

Antal utvalda artiklar till resultat efter genomläsning av artiklar, n=15

CINAHL

Nurse AND

intention to leave AND factors 158,002 346 244 0 0 12 0 0 5 0 0 1 CINAHL Nurse AND leave AND

personnel turnover AND factors 158,002 1420 323 215 0 0 0 18 0 0 0 12 0 0 0 1 CINAHL Nurses AND

leave profession AND factors 158,002 191 126 0 0 17 0 0 10 0 0 3 CINAHL Nurse AND

work motivation and hospital 158,002 629 284 0 0 14 0 0 3 0 0 1 PsycINFO Nurse OR nurses AND

Intention of leaving 33,016 41 0 10 0 5 0 1 PsycINFO

Nurse OR nurses AND motivation factors AND Personnel turnover 33,016 278 15 0 0 15 0 0 8 0 0 1 PubMed Nurses AND

intention to leave AND factors AND hospital 134,324 528 263 178 0 0 0 22 0 0 0 8 0 0 0 3 PubMed Nurses AND

intention to stay AND factors AND hospital 134,324 219 110 67 0 0 0 14 0 0 0 7 0 0 0 2

2 PubMed Nurses AND stay in profession AND factors 134,324 119 43 0 0 18 0 0 1 0 0 1 PubMed Sekundärsökning

Staying in nursing: what factors determine whether nurses intend to remain employed?

1

Bilaga 2 Kvalitativ granskningsmall

Fråga Ja Nej

1 Motsvarar titeln studiens innehåll? 2 Återger abstraktet studiens innehåll?

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik? 4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?

5 Är studiens syfte tydligt formulerat? 6 Är den kvalitativa metoden beskriven? 7 Är designen relevant utifrån syftet? 8 Finns inklusionskriterier beskrivna? 9 Är inklusionskriterierna relevanta? 10 Finns exklusionkriterier beskrivna? 11 Är exklusionskriterierna relevanta? 12 Är urvalsmetoden beskriven?

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende bakgrundsvariabler? 15 Anges var studien genomfördes?

16 Anges när studien genomfördes? 17 Anges vald datainsamlingsmetod? 18 Är data systematiskt insamlade? 19 Presenteras hur data analyserats? 20 Är resultaten trovärdigt beskrivna? 21 Besvaras studiens syfte?

22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet? 24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter 25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde? Summa

Maxpoäng: 25

Erhållen poäng: ?

1

Bilaga 3 Kvantitativ granskningsmall

Fråga Ja Nej

1. Motsvarar titeln studiens innehåll? 2. Återger abstraktet studiens innehåll?

3. Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik? 4. Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?

5. Är studiens syfte tydligt formulerat? 6. Är frågeställningarna tydligt formulerade? 7. Är designen relevant utifrån syftet?

8. Finns inklusionskriterier beskrivna? 9. Är inklusionskriterierna relevanta? 10. Finns exklusionkriterier beskrivna? 11. Är exklusionskriterierna relevanta? 12. Är urvalsmetoden beskriven?

13. Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte? 14. Finns populationen beskriven?

15. Är populationen representativ för studiens syfte? 16. Anges bortfallets storlek?

17. Kan bortfallet accepteras? 18. Anges var studien genomfördes? 19. Anges när studien genomfördes?

20. Anges hur datainsamlingen genomfördes? 21. Anges vilka mätmetoder som användes? 22. Beskrivs studiens huvudresultat?

23. Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats? 24. Besvaras studiens frågeställningar?

25. Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?

26. Diskuterar författarna studiens interna validitet?? 27. Diskuterar författarna studiens externa validitet? 28. Diskuterar författarna studiens etiska aspekter 29. Diskuterar författarna studiens kliniska värde?

Maxpoäng: 29

Erhållen poäng: ?

1

Bilaga 4 Artikelmatris

Författare

År Land

Titel Syfte Design Metod

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad

Ahlstedt, C., Eriksson Lindvall, C., Holmström, I. K., & Muntlin Athlin, Å. 2019 Sverige What makes registered nurses remain in work? An ethnographic study

Aim: Aim of the study

was to explore registered nurses’ workday events in relation to inner work life theory, to better

understand what influences registered nurses to remain in work.

Kvalitativ explorativ studie med etnografisk inriktning.

Deltagarobservationer samt intervjuer genomfördes. Analys av detta gjordes genom tematisk analysmetod enligt Braun och Clark (2006).

n= 10

sjuksköterskor (8 kvinnor, 2 män)

Resultatet presenteras i löpande text. Sjuksköterskorna beskriver tre nyckelfaktorer som bidrar till arbetsmotivation och som gör att man stannar på arbetet. Först motivation kopplat till interpersonellt stöd, den andra motivation kopplat till utveckling/framsteg och sista nyckelfaktorn åtgärder som underlättar arbetet. Hög 80 % Alilu, L., Valizadeh, L., Zamanzadeh, V., Habibzadeh, H., & Gillespie, M., 2016 Iran A qualitative exploration of facilitators and inhibitors influencing nurses' intention to leave clinical nursing

Aim: The aim of this study was to determine the barriers and facilitators shaping the development of an intent to leave the nursing profession, from the perspective of Iran's clinical nurses.

Kvalitativ innehållsanalys. Studien genomfördes via semistrukturerade intervjuer. Hsieh och Shannon

innehållsanalysmetod användes för att analysera data. Deltagarnas svar transkriberades och

jämfördes för att resultera i olika kategorier som ligger till grund för resultatet. n= 21 sjuksköterskor (19 kvinnor, 2 män) Sjuksköterskorna beskriver under huvudtema ett att stress, hårt arbete, brist på uppskattning och relation mellan kollegor som faktorer som bidrar till att lämna arbetet. Under huvudtema två presenteras bra ledning, stöd, att vara värdefull och utveckling som faktorer som förhindrar sjuksköterskor att lämna arbetet.

2

Författare År Land

Titel Syfte Design Metod

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad

Camveren,H., Arslan -Yürümezoğlu, H., & Kocaman, G 2020 Turkiet Why do young nurses leave their organization? A qualitative descriptive study

To understand the reasons for young nurses’ leaving their organization and determine their

experiences, focusing on their point of view.

Kvalitativ studie

Sjuksköterskor intervjuades genom semistrukturerade öppna frågor. Intervjuerna

transkriberades sedan och resulterade i tre teman med nio underteman.

n= 15

sjuksköterskor

Resultatet presenteras i tre teman, negativ arbetsmiljö, sjuksköterskebrist och privata individuella faktorer. Under dessa presenteras ytterligare nio underteman. Huvudresultatet visar att negativa arbetsmiljöer, brister på sjuksköterskor och privata individuella faktorer leder till att sjuksköterskor att lämna arbetsplatsen. Hög, 92% Carter, M. R., & Tourangeau, A. E. 2012 England Staying in nursing: what factors determine whether nurses intend to remain employed?

Aim: To test a model of

eight thematic

determinants of whether nurses intend to remain in nursing roles.

Kvantitativ

Ett frågeformulär med 31 frågor användes till studien. Frågorna utgick från åtta förbestämda teman.

n= 16707 sjuksköterskor (93% kvinnor, 7% män)

Resultatet presenteras i tabeller och i text. Sjuksköterskorna beskrev att

utvecklingsmöjligheter, bra balans mellan arbetsliv och privatliv och arbetsbelastning var de främst faktorerna som avgjorde om sjuksköterskorna övervägde att stanna på arbetsplatsen. Medel 72% Flinkman, M., & Salanterä, S. 2015 Finland Early career experiences and perceptions – a qualitative exploration of the turnover of young registered nurses and intention to leave the nursing profession in finland Aim: To describe why young registered nurses (RNs) had previously left an organisation and why they intend to leave the profession.

Kvalitativ

Semistrukturerad intervjustudie med öppna frågor, analyserades med en konventionell

innehållsanalys.

n= 15 kvinnliga sjuksköterskor (under 30 år)

Faktorer som påverkar att lämna var bristande

arbetsmiljö, brist på stöd från kollegor och ledarskap,

omvårdnadsbrister och intresset för yrket.

3

Författare År Land

Titel Syfte Design Metod

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad

Han, K., Trinkoff, A. M., & Gurses, A. P. 2015 USA Work-related factors, job satisfaction and intent to leave the current job among United States nurses

Aim: To examine the

relationships of work-related factors (e.g. autonomy, work

schedule, supervisory and peer support) to nurses’ job satisfaction and intent to leave their current position.

Kvantitativ

Tvärsnittsundersökning

Frågeformulär användes med fyra nyckelvariabler.

n= 1641 Sjuksköterskor

Arbetsnöjdheten påverkades av missnöje kring arbetstider, otillräckliga pauser, arbete trots sjukdom, brist på stöd från ledning och kollegor. Faktorer som påverkade att lämna arbetsplatsen var brist på stöd från kollegor och autonomi.

Medel 79% Heinen, M. M., van Achterberg, T., Schwendimann, R., Zander, B., Matthews, A., Kózka, M., Ensio, A., Sjetne, I. S., Casbas, T. M., Ball, J., & Schoonhoven, L. 2013 Belgien, Finland, Tyskland, Irland, Nederländerna, Norge, Polen, Spanien, Schweiz & Storbritannien Nurses’ intention to leave their profession: A cross sectional observational study in 10 European countries

Aim: Examining factors

associated with nurses' intention to leave the profession in European countries

Kvantitativ

Tvärsnittsundersökning

Frågeformulär användes med fem nyckelvariabler,

regressionsanalyser användes för att analysera det insamlade materialet.

n= 14821 Sjuksköterskor (7% män)

Faktorer som påverkade sjuksköterskor att lämna yrket var förhållanden mellan kollegor och ledning, kön, ålder,

involvering i organisatoriska frågor och utbrändhet.

4

Författare År Land

Titel Syfte Design Metod

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad

Karlsson, A., Gunningberg, L., Bäckström, J., & Pöder, U. 2019 Sverige Registered nurses’ perspectives of work satisfaction, patient safety and intention to stay – A double‐edged sword

Aim: To describe job

satisfaction in registered nurses (RNs), their intention to stay at their current workplace and in the profession and to explore patient safety in relation to these.

Kvalitativ studie med beskrivande design.

Halvstrukturerade frågor som spelades och som sedan transkriberades ord för ord. Texten analyserades sedan systematisk baserat på Giorgis psykologiska fenomenologi. Utifrån analysen skapades teman och kodgrupper. Kodgrupperna presenteras i resultatet i fem olika kategorier.

n= 25

sjuksköterskor (23 kvinnor, 2 män)

Resultatet presenteras i löpande text med citat. Sjuksköterskorna beskriver att avsikten att stanna på jobbet beror på arbetsmiljön och möjligheten till utveckling. Sjuksköterskorna menar också att de trivs på jobbet när det kan ge personcentrerad vård och att lagsamarbete och en bra arbetsmiljö krävs för att ge en patientsäker vård. Hög 92% Kox, J. H. A. M., Groenewoud, J. H., Bakker, E. J. M., Bierma-Zeinstra, S. M. A., Runhaar, J., Miedema, H. S., & Roelofs, P. D. D. M. 2020 Nederländerna Reasons why Dutch novice nurses leave nursing: A qualitative approach

Aim: This study aimed to

unravel Dutch former novice nurses’ reasons, experiences and the circumstances that contributed to their professional turnover within two years after graduation, based on interviews with 17 participants who had left the nursing profession as bedside nurses. Kvalitativ Semistrukturerad intervjustudie, data samlades in och analyserades genom tematisk analys. n= 17 Sjuksköterskor (16 kvinnor, 1 man)

Faktorer som påverkade att lämna var brist på passion för arbetet och utmaningar, hög arbetsbelastning och bristande kompetens, bristande stöd från ledning och kollegor.

5

Författare År Land

Titel Syfte Design Metod

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad

Loft, M. I., & Jensen, C. S. 2020 Danmark What makes experienced nurses stay in their position? A qualitative interview study

Aim: To explore which factors are important in experienced nurses’ intention to stay in the clinical setting and to learn which factors affect their job satisfaction.

Kvalitativ beskrivande design. Semistrukturerade intervjuer spelades in och transkriberades ord för ord. Transkriberingen analyserades genom en induktiv innehållsanalys. Skillnader och likheter identifierades och resulterade kategorier.

Kategorierna diskuterades mellan forskarna och ledde fram till sju teman som presenteras i resultatet.

n= 28

sjuksköterskor (26 kvinnor, 2 män)

Resultatet presenteras i löpande text med citat. Studien

presenterar sju teman som sjuksköteror beskriver som viktiga för att stanna kvar på arbetsplatsen: erfarenhet, specialitet, ledning, utmaningar, kollegor, familj och arbetsliv samt organisation. Hög 80% Nunstedt, H., Eriksson, M., Obeid, A., Hillström, L., Truong, A., & Pennbrant, S. 2020 Sverige

Salutary factors and hospital work environments: a qualitative descriptive study of nurses in Sweden

Aim: The objective was

to explore and describe factors explaining why hospital nurses remain in the workplace.

Kvalitativ med en beskrivande design.

Semistrukturerade och öppna frågor utifrån ett salutogent perspektiv. Intervjuerna transkriberades. Svaren

analyserades genom en kvalitativ

I dokument Faktorer som kan påverka sjuksköterskors varaktighet inom profession och arbetsplats - En litteraturöversikt Kandidatnivå Examensarbete (sidor 30-50)

Relaterade dokument