• No results found

Slutsatser och diskussion

In document Måste ju kunna ta en smäll (Page 29-37)

Syfte med studien är att undersöka hur kvinnliga och manliga karaktärer representeras utifrån        rådande könsnormer i en nyproducerad svensk tonårsserie. Fem scener blev utsedda från tv-serien        Eagles där vi tittade närmare på hur de olika aktörerna representeras utifrån kvinnliga och manliga        normer. Vi utgick från fyra arbetsfrågor för att bearbeta vårt material och har uppmärksammat att        det skiljer sig mellan hur kvinnor och män representeras.  

 

Utifrån de fem scener som analyserats finner vi fem aktörer, tre primära och två sekundära. Valet av        primär- samt sekundär aktör baseras på karaktärens deltagande, men även förekomst, i dialoger som        förs mellan karaktärerna. Bland de primära aktörerna finner vi Elias, Felicia samt Mats. Att        syskonparet uppfyller dessa kriterier faller sig naturligt med tanke på vårt urval. Mats har visat sig        vara en primär aktör då han deltar eller omnämns i samtliga fem scener. Bland de sekundära        aktörerna finner via Leila och Elias tränare.  

 

I de scener som har valts ut för vidare analys framgår endast konversationer mellan män eller        kvinna och man. I och med urvalet har scener där kvinnor talar med varandra lämnats därhän. Vi        kan därför inte dra några slutsatser huruvida det skiljer sig i konversationer man till man, samt        kvinna till kvinna. Med hjälp av vår analys ser vi att det finns både likheter och skillnader i        konversationen mellan karaktärerna.  

 

Utifrån de fem utvalda scenerna ser vi två återkommande teman, bråk och tillrättavisning. Temana        i sig är oberoende av kön, vad som däremot skiljer sig är innehållet för vardera tema. I avsnitt 4 scen        4, avsnitt 8 scen 10 och 12 är det primära temat bråk.  

 

I avsnitt 4 scen 4 sker dialogen mellan Felicia och Elias. Primära temat för scenen är bråk, och de        sekundära temana är slut shaming och kvinnans underordning. Killarna i omklädningsrummet har        talat om Felicia, vilket skulle kunna ses som att hon är den som blivit utsatt. Trots detta pekar Elias        på att det är han som är offret. Elias anser heller inte att det är killarna som är de skyldiga utan        Felicia. Brodern menar även att Felicias baktanke med att dejta Ludvig är att irritera deras pappa. Vi        kan tolka det som att Felicia gör uppror mot sin pappa eller att hon råkat hamna i kläm mellan       

Mats och Elias. Indirekt är det Mats som är problemet. I avsnitt 8 scen 10 under samma tema har vi        det sekundära temat boys don’t cry. Elias har en dialog med sin tränare där han ber om ursäkt för        sin känslomässiga reaktion samt nekar eventuell hjälp. Detta tyder på att han inte vill visa sig svag,        utan stark och självständig. Män talar inte om känslor med andra män. De båda syskonens        relationen till Mats kommer på tal och tränaren påpekar att han noterat Elias mående, att han har        haft det kämpigt. Sonen vill heller inte att tränaren eller mamman ska berätta en viss nyhet för        Mats. Samtliga aktörer visar på att de är rädda för pappans reaktion, alla frågar i princip om de ska        ta smällen istället för Elias. Avsnitt 8 scen 12, är även det under temat bråk och vi har de sekundära        temana boys don’t cry, svek, familjerelation. Nyheten har nått Mats, men inte genom Elias. Sonen        lämnar pappans moderklubb. Pappan ser detta som ett svek och pekar på att det är ett nederlag        från sonens sida. Att Elias bytt klubb menar Mats beror på att Elias är svag och ger upp så fort han        stöter på motgångar. Svaghet är inte ett alternativ i varken Mats eller Elias värld, något vi även såg i        scen 10 där en känslomässig reaktion ursäktades som ett misstag. I samtliga scener ser vi att Mats är        roten till problemen.  

 

I avsnitt 1 scen 7 och 11 är det primära temat tillrättavisning. Scen 7 är det sekundära temat boys        don’t cry. Dialogen förs mellan Mats och Elias efter att sonen gjort sig illa. På frågan om hur det        gått svarar Elias att det är lugnt, varpå pappan menar att sonen måste klara av att ta en smäll vilket        han i nuläget inte gör. Från Elias hörs en suck och vi ser tydligt hans besvikelse på Mats reaktion. I        scen 11 är det sekundära temana hierarki, kvinnans underordning och försvar. Felicia argumenterar        med Mats gällande killen hon träffar. Killen är en lagkamrat till Elias vilket gör honom till        förbjuden. Fokus ligger på vad som är Elias bästa och Felicia förväntas förhålla sig till detta. I den        här situationen ses hon som en distraktion, vilket kan påverka Elias plats i laget. Dottern påpekar        att hon inte raggat på lagkamraten, och jämför detta med en konversation Mats tidigare haft i        matbutiken med en annan kvinna. Att detta inte alls skulle vara samma sak enligt pappan kan ses        som att Felicia inte kan ha social kontakt med en kille utan att det finns en sexuell anledning, vilket        han däremot kan. Ulla B. Abrahamsson menat att oavsett vart man befinner sig i samhällshierarkin        kommer kvinnan att vara underordnad mannen (Abrahamsson 2002). Detta är något vi även ser i        avsnitt 4 scen 4 där hennes bror är under pappan hierarkiskt, i bemärkelsen barn och förälder, men        trots detta förväntas Felicia anpassa sig efter Elias. Abrahamsson pekar även på att kvinnan ska leva        efter tre regler, varav den ena syftar på att kvinnan ska vårda samt måna om andra människor       

förväntar sig att dottern ska se till sin brors bästa i första hand. Gemensamt för ​samtliga scener är        att Mats pekar på sina barns felaktiga reaktion och agerande i sammanhanget.   

 

Vi kan se att i samtliga dialoger deltar eller omnämns både Mats och Elias, medan Felicia endast        omnämns i en scen där hon inte är delaktig. Yvonne Andersson menar att könet spelar roll i hur        och vad man talar om. Medan kvinnor talar om människor, relationer och emotioner, talar        männen om föremål och konkreta händelser (Andersson 2015, s.75). Detta är något vi ser tydligt i        konversationer rörande Felicia, samtalen går ut på relationen till lagkamraten samt relationen hon        har till sin pappa. Även hos Elias förekommer relation som ett samtalsämne men inte i samma        utsträckning. Konversationer som rör honom handlar i mångt och mycket om hans prestation och        framtid. En likhet hos både Elias och Felicia är att fokus ligger på vad de bör och inte bör göra        utifrån vilka de är.  

 

Stuart Hall menar att representation innebär att symbolisera eller stå för något ​(Hall 2013, s.2)​. I        tv-serien skulle man kunna säga att Mats symboliserar essensen av den stereotypa mannen, en del av        det vi kallar för machokultur som Felicia och Elias i detta fall får förhålla sig till. Ett flertal gånger        ser vi hur han ger sig själv rätten att bestämma över andra, men även trycker på könsrelaterade        normer.  

Exempel på repliker som understryker vad Mats symboliserar är “Men tyst med dig! Så du så jävla        barnslig, håller på att tjafsa om någonting, det ska bara vara så förbannat solklart. Du lägger ner        honom, fattar du det!!!”. Mats visar tydligt att det är han som bestämmer och det är inget att        ifrågasätta. Detsamma gäller repliken “Vad är det du inte orkar? va? Att spela med press? Va? Ger        du upp så fort du inte platsar i A-laget, är det så? [...]”. Enligt Mats bör en man kunna prestera        under press. Ytterligare en replik som belyser könsrelaterade normer är “Måste ju kunna ta en smäll        [...]” som visar på att en man inte heller bör vika sig för smärta. 

 

Felicia i detta fall representerar en form av motkraft, samtidigt som hon har ett behov av att neka        eller försvara sina handlingar. Trots att hon väljer att göra det motsatta till vad männen i hennes        omgivning säger, kan hon inte riktigt stå för det. Exempel på repliker som understryker vad Felicia        symboliserar är “ Va? Jag sköter mitt liv, så sköter du ditt jävla liv”. Felicia visar tydligt att hon gör        sina egna val och att ingen har rätten att säga något annat. Ytterligare en replik som visar på att hon        gör motstånd är “Du får stöta på alla, men så fort jag pratar lite med en kille, är lite normalt jävla       

trevlig, då blir du tokig. Shit jävla sjukt”. Felicia argumenterar emot samtidigt som hon går i försvar.       

Att Felicia nekar eller försvarar sina handlingar ser vi även i repliken “Jag raggade förfan inte på        honom”.  

 

Elias får symbolisera dilemmat att slitas mellan olika typer av förväntningar. Han ursäktar sina        känslor och försöker att reagera som en man förväntas göra. Samtidigt ser vi hur Elias hyser en viss        respekt gentemot sin syster. Trots att han på ett eller annats sätt beskyller henne vid ett tillfälle, står        han inte fast vid en anledning. Han anpassar sig efter sin syster, säger hon att så inte är fallet byter        han infallsvinkel. Exempel på repliker som understryker vad Elias symboliserar är “Jag visste inte att        hon hade… förlåt”. Elias ber om ursäkt för sin känslomässiga reaktion, och visar på så sätt att han är        medveten om vilken typ av reaktion som förväntas av en man. Ytterligare en replik som visar på        medvetenhet är “Det är lugnt”. Att Elias pendlar mellan olika typer av ideal ser vi i repliken “Nej        okej, men det handlar om att det inte är så kul att sitta i ett hockeyomklädningsrum där folk pratar        om hur skönt knull min syrra är, det är det det handlar om”. I samtal med sin syster beskyller han        henne för samtalet som ägt rum i omklädningsrummet, det är kvinnans sexualitet är problemet.       

Samtidigt accepterar Elias hennes argument och ändrar på sitt eget, han respekterar hennes ord.       

Ännu en replik som visar på att Elias inte alltid lyckas leva upp till förväntningarna är “Jag orkar        inte, fan låt mig va”, när hans pappa trycker på att sonen är svag.  

 

Barthes talar om förankring som styr in mottagaren till att göra en specifik tolkning (Ekström &       

Moberg 2008, s.23). Men vi kan även se hur repliker fungerar på ett liknande vis. De sekundär        aktörerna Leila och tränaren hjälper till att belysa den problematik vi ser mellan de primära        aktörerna. Deras repliker fungerar som en förstärkning och kan leda oss till att tolka dialogen på ett        mer entydigt vis. Exempel på repliker som understryker detta är “Vadå förlåt, vi har ju pratat om        det här, det här är ju en bra sak Elias[...]”. Tränaren i detta fall visar att en känslomässig reaktion är        okej. I samtalet säger tränaren även att “Jo men jag har sett att du har haft det kämpigt det har jag.       

Vill du att jag ska prata med honom?”. Repliken belyser att Elias inte behöver klara av allt på egen        hand. Leilas replik “Nej det här är ditt jävla påhitt” är riktad mot Mats, och belyser att        omgivningen fått nog av hans beteende. 

 

Stereotypa könsroller ifrågasätts allt mer i dagens samhälle, i serien ser vi även att Mats och hans        sätt att agera ifrågasätts under de olika scenernas gång. I vår slutliga scen har Elias, så väl som Leila,        fått nog och säger stopp.  

 

De fem scener vi valt visar på stereotyper av kvinnor och män. Däremot lyfts stereotyperna fram på        ett sådant sätt som får oss att reagera. De konflikter som uppstår mellan aktörerna berör        problematiken kring normer när dessa inte följs eller ifrågasätts. Något vi inte förväntade oss att        komma fram till var den centrala roll som Mats har i tv-serien, och vilka värden man kan tolka att        han symboliserar. Enligt European Institute for Gender Equality (2019) är Sverige EU:s mest        jämställda land. Trots detta visar serien att vi har en lång väg att gå. Detta oavsett om den är menad        att endast spegla verkligheten för att vi ska ifrågasätta denna, eller att man av ren bekvämlighet        använt sig av stereotypiska drag hos män och kvinnor.  

 

Utifrån det empiriska material som används uppnår studien relativt hög validitet. Samtliga        frågeställningar besvarades, detta med undantag för vår frågeställning rörande skillnader och        likheter i dialoger mellan kvinnor och män. Då vårt urval lämnade dialog mellan kvinnor därhän        och gick därför inte att besvara. Frågor som ställts till materialet har låtit oss ta reda på hur kvinnor        och män representeras utifrån manliga och kvinnliga könsnormer. Däremot hade dessa kunnat vara        fler eller utformade på ett annorlunda sätt för att underlätta i arbetet, samt ge oss mer specifika        svar. Med tanke på att materialets omfattning kan vi inte uttala oss om i vilken utsträckning        tv-serien representerar kvinnor och män utifrån rådande könsnormer. Urvalet kunde även utförts        på ett annat vis för att få en mer representativ bild av helheten. Vi hade även kunnat kombinera        text och bild för vidare analys, Barthes menar att bild och text i kombination förstärker varandra        och styr oss in på en mer specifik tolkning av innehållet ​(Ekström & Moberg 2008, s.23)​.       

Reliabiliteten är även den relativt hög med undantag för eventuella missar i transkriberingen, vilket        är något vi tidigare upptäckt. Vi har även valt att göra antaganden när det som sagts inte varit        tydligt. Varje scen har analyserats utifrån tre olika perspektiv, vilket innebär att materialet är        tillförlitligt i den bemärkelse att vi är tre som genomfört studien och tillsammans skapat oss en        uppfattning. Då två av oss tidigare sett tv-serien i sin helhet kan detta undermedvetet påverkat vår        tolkning av materialet. 

   

7. Implikationer

Hur kvinnor och män framställs i olika typer av medietexter är ett ytterst viktigt ämne.       

Massmedierna räknas, enligt Jostein Gripsrud, till en av de mest centrala av samhällsinstitutioner        som bidrar till sekundär socialisation (Gripsrud 2011, s.18-20). Detta är något som även Madeleine        Kleberg pekar på och kopplar detta i sin tur till mediernas oförmåga att på ett nyanserat sätt        hantera representation, vilket i sin tur leder till användandet av steriotypiseringar (Kleberg 2006).  

 

Med detta i åtanke kan vi fundera över den målgrupp tv-serien ​Eagles riktar sig till. Ungdomar är        en grupp som lätt påverkas av sin omgivning. Kleberg menar att hur män och kvinnor framställs i        medier bidrar till tankar och idéer om hur man bör vara och se ut (Kleberg 2006). Därav är en        viktig samhällsfråga hur medier representerar män och kvinnor, samt vilka normer man väljer att        reproducera. Utifrån de slutsatser vi dragit kring hur de olika aktörerna i tv-serien representeras        utifrån kvinnliga och manliga normer, kan vi säga att serien tillåter oss att ifrågasätta rådande        normer samtidigt som den fortsätter att reproducera dessa. Det man bör ha i åtanke är att den        avsedda målgruppen, med stor sannolikhet, tolkar seriens innehåll annorlunda än vad vi har gjort.       

Utan vidare reflektion är det inte säkert att man lägger märke till konflikter som uppstår kring        normer rörande kvinnor och män.   

  

I princip tror jag att fiktionen har stor betydelse för hur normer och värderingar sprids i        samhället, inte minst för att den sortens tv-program ofta har stor och engagerad publik.  

(Abrahamsson 2002 , s.25) 

7.1 Framtida forskning

I framtida analys vore det intressant att titta på hur producenter själva tänker kring produktionen        av ungdomsserie utifrån ett genusperspektiv. Stuart Hall menar att producenter, utifrån kulturella        och sociala värden, formar och anpassar innehållet för att få önskat resultat. Publiken kan däremot        tolka innehållet på ett annat sätt än det som var avsett ​(Gripsrud 2011, s.90). Detta leder oss till        ytterligare en frågeställning, som hur målgruppen ser på serien ​Eagles​. Ifrågasätter ungdomar        stereotypa drag hos män och kvinnor i serien, eller ses dessa som helt naturliga och självklara? 

 

Intressant hade varit att jämföra ​Eagles ​med den norska serien ​SKAM. Båda är producerade inom              norden samt riktar sig främst till en yngre publik. Vilka likheter och skillnader finns? Ytterligare en        medietext som varit intressant att genomföra en jämförelse med är den amerikanska serien ​One        Tree Hill​. Detta då producenterna menar att inspiration har hämtats därifrån, “​I stället har "Eagles"       

serieskapare och producent, Stefan H Lindén, från början inspirerats av den amerikanska        ungdomsserien "One tree hill", som likt "Eagles" lägger stort fokus på idrott.” ​(​Skogelin ​2019).       

Framförallt hade det varit intressant att titta på om det finns andra tydliga kopplingar mellan de        båda serierna och huruvida kulturen har spelat roll.  

   

In document Måste ju kunna ta en smäll (Page 29-37)

Related documents