Till skillnad från Moderaterna och Sverigedemokraterna talar Socialdemokraterna om migrationens negativa effekter i form av orättvisa ekonomiska villkor. De två förstnämnda partierna pratar snarare om migranter, där ansvaret fördelas på den enskilda individen att integrera sig i samhället. På senare år har däremot Socialdemokraterna förändrat sin migrationspolitik en aning, de menar också att Sverige endast kan ta emot migranter eller flyktingar i den mån att de integrerar sig.

I enlighet med Moderaternas uttalanden kan vi dra slutsatsen om att en “bra” migrant eller flykting är någon som arbetar och lär sig språket, på så sätt integreras denne in i samhället och anpassar sig. Som vi tidigare kommit fram till i studien är detta överensstämmande med Ahmeds (2004) teori som även Tyler (2006) talar om, teorin diskuterar kring skillnaden på människor där vissa människor anses vara mer utländska än andra vilket resulterar i att de är mindre önskvärda i samhället. Migranten eller flyktingen kan därav ses som den “figuren eller objektet” som Ahmed (2004) talar om där samhället har skapat en bild av de som i många fall kan kopplas förknippas med begreppen smutsig, brott, bedrägeri och så vidare.

Sverigedemokraterna bedriver till större del en migrationspolitik lik Moderaternas. Partiet har bland annat ett liknande krav om medborgarskap.

Referenslista

Aamodt Bentsen, B.M. (2021). Intergroup Contact and Negative Attitudes Towards Immigrants Among Youth in Sweden: Individual and Contextual Factors. Journal of

International Migration and Integration. DOI: https://doi.org/10.1007/s12134-021-00837-x.

Ahmed, S. (2004). The Cultural Politics of Emotion (2nd edition). Edinburgh University Press. ISBN: 978 0 7486 9114 2.

Amnesty. (u.å). Flykting- och migrationsfrågor på global nivå. https://www.amnesty.se/vara-

rattighetsfragor/flyktingar-och-migranter/flykt-och-migration-i-sverige-europa-och-varlden/flykting-och-migrationsfragor-pa-global-niva/

39 Bacchi, C.L. (2009). Analysing policy: what’s the problem represented to be?. Frenchs

Forest, N.S.W.: Pearson. ISBN: 0733985750.

Bonjour, S. & Duyvendak, J.W. (2018). The “migrant with poor prospects”: racialized intersections of class and culture in Dutch civic integration debates. Ethnic and Racial Studies, 41:5: 882-900. DOI: 10.1080/01419870.2017.1339897.

Boréus, K. & Bergström, G., (2018). Textens mening och makt: Metodbok i

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. (Fjärde upplagan). Lund: Studentlitteratur.

Dahlstedt M., Fejes, A., Olson, M., Rahm, L. & Sandberg, F. (2017). Medborgarskapandets paradoxer: Medborgarskapspositioneringar i berättelser om tillhörighet i migrationens tid.

Sociologisk forskning. Vol. 54, No. 1/2, pp. 31-50. ISSN 0038-0342, 2002-066X.

Demker, M. (2019). Migrationsfrågorna som ideologisk lots: partipolarisering och polarisering. I Andersson, U., Rönnerstrand, B., Öhberg, P. & Bergström, A. (red). Storm och stiltje. Göteborgs universitet: SOM-institutet.

Enflo, K., Lundh, C. & Prado, S. (2014). The role of migration in regional wage

convergence: Evidence from Sweden 1860-1940. Explorations in Economic History 52. p. 93-110.

Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., Towns, A.E. & Wängnerud, L. (2017).

Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad. (Femte upplagan).

Stockholm: Wolters Kluwer.

Europaparlamentet. (2020). Orsakerna bakom migration: Varför migrerar människor?

https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/world/20200624STO81906/orsakerna-bakom-migration-varfor-migrerar-manniskor

Förenta Nationerna. (2017). International Migration Policies. Data Booklet

(ST/ESA/SER.A/396). Department of Economic and Social Affairs, Population Division.

40 Gripenberg, P. (2022). Magdalena Andersson: Andra länder får ta ansvar för ukrainska flyktingar. https://www.dn.se/varlden/magdalena-andersson-andra-lander-far-ta-ansvar-for-ukrainska-flyktingar/

Khayati, K. (2017). Stigmatisering och rasism i det svenska migrationssamtalet och det diasporiska motståndet. Sociologisk forskning, årgång 54, nr 1/2, pp. 11-30. Författarna och Sveriges Sociologförbund, ISSN 0038-0342, 2002-066X.

Klarskov, K. (2014). Reinfeldt: Acceptansen har vuxit för ett öppet samhälle.

https://www.dn.se/nyheter/sverige/reinfeldt-acceptansen-har-vuxit-for-ett-oppet-samhalle/

Lönnaeus, O. (2015). M vill stänga den svenska gränsen. Tillgänglig: Mediearkivet Migrationsverket. (u.å) Migration till Sverige. https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Migration-till-Sverige.html

Migrationsverket. (1 mars 2022). Asylregler.

https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Att-ansoka-om-asyl/Asylregler.html

Moderaterna [moderaterna]. (2020). Invandrare som får skydd i Sverige måste komma in i samhället, skaffa jobb och inte fastna i bidragsberoende. Och de [Tweet]. Twitter.

https://twitter.com/moderaterna/status/1266359963187888135

Moderaterna. (2021). Frihet och ansvar ett moderat idéprogram för 2020-talet.

https://moderaterna.se/app/uploads/2022/01/Ideprogram_digitalt_9dec.pdf

Regeringskansliet. (2015). Regeringen föreslår åtgärder för att skapa andrum för svenskt flyktingmottagande. https://www.regeringen.se/artiklar/2015/11/regeringen-foreslar-atgarder-for-att-skapa-andrum-for-svenskt-flyktingmottagande/

Riksdagen. (2015a). Partiledardebatt 14 oktober 2015. https://riksdagen.se/sv/webb-tv/video/partiledardebatt/partiledardebatt_H3C120151014pd

41 Riksdagen. (2015b). Partiledardebatt 14 januari 2015.

https://riksdagen.se/sv/webb-tv/video/partiledardebatt/partiledardebatt_H2C120150114pd

Regeringskansliet. (2022). Avveckling av EBO för att minska segregationen.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/01/avveckling-av-ebo-for-att-minska-segregationen/

Ruist, J. (2019). Global migration - orsaker och konsekvenser. SNS: Stockholm. ISBN: 978-91-88637-19-2.

SCB. (26 april 2022). Invandring till Sverige. https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/invandring-till-sverige/

Scipioni, M. (2017). Failing forward in EU migration policy? EU integration after the 2015 asylum and migration crisis. Journal of European Public Policy, 25:9, 1357-1375. DOI:

10.1080/13501763.2017.1325920.

SFS 1994:137. Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Socialdemokraterna. (u.å.a). Vår historia. https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-partiet/var-historia

Socialdemokraterna. (2013) Partiprogram 2013.

https://www.socialdemokraterna.se/download/18.12ce554f16be946d04640b87/15688815905 20/ett-program-for-forandring_2013.pdf

Socialdemokraterna. (2019). Om partiet. https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-partiet

Sverigedemokraterna. (2019). Principprogram.

https://ratatosk.sd.se/sd/wp-content/uploads/2020/11/16092141/Sverigedemokraternas-principprogram-2019.pdf

Socialdemokraterna. (2020). Den demokratiska socialismen.

https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-partiet/ideologi

42 Socialdemokraterna [socialdemokrat]. (2020). Vi ska ha en invandring som gör att vi klarar integrationen. Inte mer. Barnen ska se sina föräldrar gå till [Tweet]. Twitter.

https://twitter.com/socialdemokrat/status/1315729336201338881

Sverigedemokraterna [sdriks]. (2020). Illegala invandrare ska skickas hem. Vi har budgeterat för en fullskalig folkräkning, försvarsplatser för utvisningsdömda samt verkställande av utvisningar, och [Tweet]. Twitter. https://twitter.com/sdriks/status/1313126390741569539

SVT. (2 mars 2022). 30 minuter. https://www.svtplay.se/video/34421676/30-minuter/30-minuter-sasong-3-ulf-kristersson-m?info=visa

SVT. (12 mars 2022). Rapport 12 mars.

https://www.svtplay.se/video/34215534/rapport/rapport-12-mars-19-30-2?position=646&id=jd16GkP

Sweden abroad. (u.å). Representation - FN, Genéve.

https://www.swedenabroad.se/sv/utlandsmyndigheter/fn-genève/representationens-verksamhet/humanitära-frågor--migration/

Szczepanik, M. (2016). The ‘Good’ and ‘Bad’ Refugees?Imagined Refugeehod(s) in the Media Coverage of the Migration Crisis. Vol. 10(2). Journal of Identity and Migration Studies, p. 23-33.

Tyler, I. (2006). ‘Welcome to Britain’ - The cultural politics of asylum. European journal of cultural studies. Vol 9(2), p. 185-202.

Partimotion 2012/13:Sf364. Utgiftsområde 8 Migration.

https://data.riksdagen.se/fil/F3297C00-DF72-436B-8C82-B342F88AB04D

Partimotion 2019/20:2833. Från bidrag till jobb - Moderaternas integrationspolitik.

https://data.riksdagen.se/fil/CC12A123-8A22-483E-A290-0B13BB762A26

43 Partimotion 2021/22:3938. Nu är det dags för Sverige - Sverigedemokraternas förslag till statsbudget 2022. https://data.riksdagen.se/fil/12F36639-AC28-4705-96DF-C4F89D3AD778 Åkesson, J., Sjöstedt, O., Marttinen, A. (2020). Rekordstor satsning på tryggare Sverige.

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/7KlkXW/rekordstor-satsning-pa-tryggare-sverige

I dokument Vi pratar om riktiga flyktingar i krig, inte om ekonomiska migranter (sidor 38-43)