Sprida kunskap och erfarenheter kring alternativa förläggningsmetoder

I dokument Framtidssäker kommunikation (sidor 28-57)

Användandet av alternativa förläggningsmetoder, så som spårfräsning, kan bidra till att minska återställningskostnaderna vid anläggning av fiberoptiska bredbandsnät och på så vis öka nätägarnas incitament för utbyggnad. Användandet av alternativa

förläggningsmetoder kan således bidra till att öka utbyggnadstakten av fibernätet och i förlängningen uppfyllnaden av målen i regeringens bredbandsstrategi.

Robusthetsgruppens bedömning är att användningen av alternativa

förläggningsmetoder skulle kunna öka, men att användningen begränsas av osäkerhet kring nya anläggningstekniker särskilt hos kommuner som beviljar tillstånd för anläggning av fibernät. Robusthetsgruppen ser därför ett behov av att öka kunskapen om alternativa förläggningsmetoder och föreslår att följande åtgärder genomförs:

 Upprätta en förteckning över alternativa förläggningsmetoder.

 Synliggör goda exempel på användandet av alternativa förläggningsmetoder.

20Vägledning för anskaffning av robust elektronisk kommunikation, PTS-ER-2011:16

 Utarbeta riktlinjer för användandet av alternativa förläggningsmetoder, bland annat avseende hur eventuella skador bör åtgärdas och regleras.

Robusthetsgruppen anser att arbetet i första hand bör drivas av IT& Telekomföretagen tillsammans med SSNf. Vid behov bör även experter inom exempelvis vägområdet engageras och branschaktörerna i Robusthetsgruppen kan med fördel bistå i det fortsatta arbetet.

Bilaga 1 – Sammanfattning av pågående arbete inom identifierade utmaningar

Identifierade

utmaningar Pågående aktiviteter Förslag till fortsatt arbete

1) Brist på gemensam syn och förståelse för begreppet robusthet

 Guide för säkrare bredband (Robusthetsgruppen)

 Branschgemensamt avtalspaket i CESAR2 (SSNf)

 Vägledning för anskaffning av robust elektronisk

kommunikation (PTS)

 Kommunicera ”Guide för säkrare bredband”

(branschaktörer i Robusthetsgruppen)

 Uppdatera och sprida

”Vägledning för anskaffning av

 Guide för säkrare bredband (Robusthetsgruppen)

 Vägledning för anskaffning av robust elektronisk

kommunikation (PTS)

 Kommunicera ”Guide för säkrare bredband”

(branschaktörer i Robusthetsgruppen)

 Uppdatera och sprida

”Vägledning för anskaffning av robust elektronisk

kommunikation” (PTS med stöd av branschaktörerna)

 Utforma vägledning och information om robusthet till

 Förstudie om standardisering av anläggningsteknik

(Robusthetsgruppen).

 Sprida kunskap om alternativa förläggningsmetoder

(IT&Telekomföretagen, SSNf).

 Utveckla vägledning för anläggning av fibernät (PTS med stöd av branschaktörerna).

6) Avsaknad av krav på samhällsviktig verksamhet

 Främjandearbete för att öka samhällsviktig verksamhets förmåga att motstå och återhämta sig från allvarliga störningar (MSB) genom ett systematiskt säkerhetsarbete

enligt handlingsplanen för förslag, skulle kunna bidra till att hantera denna utmaning.

8) Brister i kravställning och uppföljning vid

9) Avsaknad av tydliga krav på driftsäkerhet

 Pågående kartläggning av befintlig, och behovet att ytterligare, dokumentation av nät (IT&Telekomföretagen)

 Ledningskollen och CESAR2 bidrar till att hantera

 Sprida kunskap om alternativa förläggningsmetoder

(IT&Telekomföretagen, SSNf).

 Utveckla vägledning för anläggning av fibernät (PTS med stöd av branschaktörerna).

Bilaga 2 – Centrala begrepp inom robust elektronisk kommunikation

Denna begreppslista är framtagen inom ramen för Bredbandsforums Robusthetsgrupp och är en sammanställning av befintliga definitioner och beskrivningar av centrala begrepp inom robust elektronisk kommunikation. Definitioner och beskrivningar anges med källhänvisning och är citerade från organisationer i Robusthetsgruppen eller andra aktörer inom området. I vissa fall anges flera kompletterande definitioner av samma begrepp för att belysa olika aspekter av begreppet. Om inget annat anges avses begreppens innebörd inom elektronisk kommunikation.

Robusthetsrelaterade begrepp

Robusthet

Robusthet har olika men likartade betydelser i olika sammanhang. Inom elektronisk kommunikation finns följande definition:

”Med robusthet menas i detta sammanhang förmågan att motstå störningar och avbrott samt förmågan att minimera

konsekvenserna om de ändå inträffar.”

Post- och telestyrelsen21

Resiliens

Ett begrepp med likartad betydelse som robusthet är resiliens. Även detta kan ha lite olika betydelser i olika sammanhang. Resiliens är inte lika vanligt förekommande som robusthet inom elektronisk kommunikation. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har följande generella definition:

”Resiliens är ett systems långsiktiga förmåga att motstå, klara av och återhämta sig efter förändringar.”

MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP22

Och innebär:

”Resiliens innebär att en organisation bygger upp en adaptiv förmåga för att kunna hantera oönskade och allvarliga händelser.

Resiliens är ett viktigt begrepp i en föränderlig värld.”

MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP23

Kontinuitetshantering

”Holistic management process that identifies potential threats to an organization and the impact to business operations those threats, if

21 Robust elektronisk kommunikation – vägledning för användare vid anskaffning (2011)

22 https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Naturolyckor/Nationell-plattform/Kampanjen-Making-Cities-Resilient/Vad-ar-Resiliens/

23 https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Internationellt-arbete/ISO/Sverige-leder-standardiseringsarbete-for-samhallssakerhet/Resiliens---ny-standard/

realized, might cause, and which provides a framework for building organizational resilience with the capability of an effective response that safeguards the interests of its key stakeholders, reputation, brand and value-creating activities.”

INTERNATIONAL ORGANISATION FOR STANDARDIZATION24

“Med kontinuitetshantering menas kortfattat den process som säkerställer att organisationen har en robusthet och förmåga att driva den kritiska verksamheten på en tolerabel nivå oavsett vilka störningar som inträffar. Syftet med kontinuitetshantering är att identifiera kritiska delar av verksamheten och därefter skapa och säkerställa robusthet i dessa delar, med målsättningen att säkra leveransförmågan vid störningar.”

FINANSIELLA SEKTORNS PRIVAT-OFFENTLIGA SAMVERKAN25 Samhällsviktigverksamhet

”Med samhällsviktig verksamhet avses en verksamhet som uppfyller minst ett av följande villkor:

Ett bortfall av, eller en svår störning i verksamheten som ensamt eller tillsammans med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid kan leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället.

Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad kris i samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt.”

MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP26

Funktionsrelaterade begrepp

Tillgänglighet

”Med tillgänglighet menas all tid där Förbindelse är tillgänglig för Kunden i enlighet med Tjänstespecifikationen.”

Svenska Stadsnätsföreningen27 Driftsäkerhet

”Med driftsäkerhet avses /…/ upprätthållande av funktion och tillgänglighet.”

Post- och telestyrelsen28

Kapacitet

24 ISO 22301 (2012)

25

http://www.fspos.se/Global/FSPOS/rapporter/2013/FSPOS%20V%C3%A4gledning%20f%C3%B6r%20Kontinuitetsha ntering.pdf

26 Vägledning för samhällsviktig verksamhet (2014)

27 Allmänna villkor för hyrda förbindelser (2012)

28 http://www.pts.se/sv/Bransch/Internet/God-funktion-och-teknisk-sakerhet/

”Är ett mått på vad en kabel eller utrustning kan hantera. Ofta uppges kapaciteten för kablar med antal kopparpar eller fibrer och för utrustning med antal portar eller hastigheter.”

Skanova29

”Prestandan på Förbindelsen. Mäts i bitar per sekund (bits per second, bps). Anges vanligen i millioner bitar per sekund (Mbps).”

Svenska Stadsnätsföreningen30

Problemrelaterade begrepp

Störning

”Störningar innebär att elektroniska kommunikationsnät eller kommunikationstjänster är tillgängliga men med bristande funktion.”

Post- och telestyrelsen31 Avbrott

”Avbrott innebär att näten eller tjänsterna inte är tillgängliga.”

Post- och telestyrelsen32

Lösningsrelaterade begrepp

Redundans

”Redundans existerar i ett [kommunikationsnät] när det finns reservkapacitet och/eller överskottskapacitet som kan bidra till att nätet fungerar vid fel”

Skanova33

”Att det i alla situationer finns ett antal olika möjliga vägar för informationen att färdas mellan två givna punkter.”

Post- och telestyrelsen34 Redundant förbindelse

”Alternativ framföringsväg mellan två Överlämningspunkter i Leverantörens nät i enlighet med Avropsavtal och aktuell Tjänstespecifikation.”

Svenska Stadsnätsföreningen35 Redundans på kanalisationsnivå

29 https://www.skanova.se/Om-Skanova/Ordlista.html

30 Allmänna villkor för hyrda förbindelser (2012)

31 http://www.pts.se/sv/Bransch/Internet/God-funktion-och-teknisk-sakerhet/Rapportera-avbrott-och-storningar/

32 http://www.pts.se/sv/Bransch/Internet/God-funktion-och-teknisk-sakerhet/Rapportera-avbrott-och-storningar/

33 https://www.skanova.se/Om-Skanova/Ordlista.html

34 IT-infrastrukturen i Sverige (2002)

35 Allmänna villkor för hyrda förbindelser (2012)

”Redundans på kanalisationsnivån innebär att en kablar förläggs i fysiskt och rumsligt åtskild kanalisation.”

Post- och telestyrelsen36 Redundans på fibernivå

”Redundans på fibernivå /…/ erhålls genom att det finns alternativa fibervägar i fiberstamnätet mellan två punkter. Skulle en fiber skadas kan trafiken gå i alternativ fiber.”

Post- och telestyrelsen37 Diversitet – med betydelsen olika tekniker

”Redundans är ett vidare begrepp än diversitet (redundans inbegriper diversitet). Diversitet betyder, att flera olika sätt eller tekniker tillämpas för att realisera en viss funktion eller lösa en viss uppgift.

Redundans innebär att viss funktionalitet/uppgift är realiserad i flera funktioner/enheter, vilka kan vara identiska eller

diversifierade: det väsentliga är att felbeteendet hos var och en av dessa skiljer sig från - och är oberoende av - felbeteendet hos de övriga. Mot slumpmässiga fel duger det alltså med kopior (identiska enheter)”

sesam.smart-lab.se38

”Diverse redundancy uses a different technology, design,

manufacture, software, etc to reduce the influence of common cause failures.”

processoperations.com39

Diversitet – med betydelsen olika framföringsvägar (länk- och noddiversitet)

”Diversitet kan avse länkar (förbindelser mellan utrustningar i kablar eller radiosystem) och/eller noder (utrustningar). Länk- och/eller noddiversitet innebär att det finns två väl skilda fysiska framföringsvägar, så att åtminstone den ena är intakt vid varje enskilt fel på länk och/eller nod.

Länkdiversitet innebär att det finns två framföringsvägar som mellan noder går på länkar som är fysiskt väl skilda. För varje enskilt fel på länk ska åtminstone den ena framföringsvägen vara intakt.

36 Robust elektronisk kommunikation – vägledning för användare vid anskaffning (2011)

37 Robust elektronisk kommunikation – vägledning för användare vid anskaffning (2011)

38 http://sesam.smart-lab.se/IG_Prgsak/faq/Produkt/pro_nypro3_4.htm

39 http://www.processoperations.com/SafeInstrSy/SS_Chp03i.htm

Noddiversitet innebär att det finns två framföringsvägar som går över olika och väl skilda noder. För varje enskilt fel på nod ska åtminstone den ena framföringsvägen vara intakt. Om de två

framföringsvägarna inte har gemensam ändnod ska detta gälla även för fel på ändnoderna…”

Skanova40 Skillnaden mellan redundans och diversitet

”Redundant förbindelse är en förbindelse med dubbla

anslutningar som du har möjlighet att skifta mellan om den ena anslutningen slutar fungera. ”

”Det är i detta fall helt ok att ex. leverera två optoförbindelser i samma kanalisation eller till och med från samma optofiberkabel.

Det är också helt ok att ordinarie opto och redundant opto ansluts och termineras på samma plats i noden.”

”Redundant förbindelse med diversitet är en förbindelse med

dubbelt kablage som går helt skilda vägar som inte korsas och förbinder anslutningspunkten från två olika håll som du har

möjlighet att skifta mellan om den ena anslutningen slutar fungera.”

Svenska Stadsnätsföreningen41

Nätrelaterade begrepp

Bredband

”Bredband är ett vanligt samlingsnamn för en mängd olika tekniker som gör det möjligt att ansluta till internet med hög överförings-hastighet. Det finns ingen officiell definition som fastslår var

gränsen går för att en anslutning till internet ska få kallas bredband.

Att försöka knyta en särskild överföringshastighet till begreppet kan vara svårt eftersom bland annat den tekniska och kommersiella utvecklingen riskerar att snabbt göra en sådan definition inaktuell.”

Post- och telestyrelsen42

”Bredband är ett samlingsnamn för access till internet, det vill säga att kunna koppla upp sig med hög hastighet för att nå digitalt

innehåll som film, musik och nyheter. Grovt sett kan bredband delas upp trådbundet och trådlöst bredband

40 https://www.skanova.se/Om-Skanova/Ordlista.html

41 Jimmy Persson, Produktchef (2014)

42 http://www.pts.se/sv/Privat/Internet/Bredband-ADSL/Fragor-och-svar/

Trådlöst bredband finns i två så kallade accesstekniker

mobilt bredband (ex genom en smartphone eller en surfplatta)

fast trådlös anslutning (exempelvis satellit).

Trådbundet bredband finns tre former.

Anslutning via uttaget för det fasta telefonnätet

Anslutning via uttaget för kabel-tv

Anslutning via optisk fiber”

Bredbandsforum43 Optisk fiber

”Fiber baseras på överföring av ljusimpulser och kan hantera kapacitetskrävande applikationer och bredbandstjänster över samma anslutning så som högupplöst bild och ljud. En fiberoptisk bredbandsuppkoppling håller en jämn kvalitet oberoende av avståndet.”

Bredbandsforum44

”Optisk fiber är en tunn glasledning av kiseldioxid (glas) som

överför information via ljus istället för via elektroniska signaler som sker i en kopparledning. Kan finnas i hela eller delar av allmänna eller individuella elektroniska kommunikationsnät.”

Post- och telestyrelsen45 Svartfiber

”Tjänsten svartfiber som är producerad på optisk fiber och

tillhandahålls som grossisttjänst eller slutkundstjänst. Svart fiber är förbindelse som ej är upplyst, dvs. fysisk fiberledning utan

elektronisk utrustning.”

Post- och telestyrelsen46

”Förbindelse baserad på ej ljussatt fiberkabel. Förbindelsen består normalt av två fibrer – ett fiberpar.”

Svenska Stadsnätsföreningen47 Kanalisation

”Anordning som bereder utrymme och skydd för ledningar och som underlättar deras installation. Det kan vara t.ex. slang, rör, tunnlar, ledningsstolpar, master och antenner.”

43 http://bredbandivarldsklass.se/Om-bredband/Vad-ar-bredband/

44 http://bredbandivarldsklass.se/Om-bredband/Vad-ar-bredband/

45 Svart fiber – marknad och konkurrenssituation (2008)

46 Svart fiber – marknad och konkurrenssituation (2008)

47 Allmänna villkor för hyrda förbindelser (2012)

Post- och telestyrelsen48

”Framföringsväg för kabel eller fiber. Kanalisation är mestadels förlagd i mark (se markkanalisation) men kan även vara upphängd i stolpar i ett luftlinjenät”

Skanova49

Aktivt och passivt nät

”När man /…/ anger att ett nät är aktivt, innebär det att det gör om t.ex. en signal med hjälp av externt tillförd kraft (ström) /…/ Är nätet passivt så tillförs ingen extern kraft (ström)…”

Skanova50 Stamnät

”Ett nät som förbinder nationella noder och huvudnoder i landets olika delar.”

Post- och telestyrelsen51

”…Transportnät benämns ofta med operatörens användning som t.ex. Backbone, Core, trunknät och stamnät…”

Skanova52

”Nationella nät eller nationella stomnät är båda begrepp som används för nät med mycket hög nätkapacitet och mycket höga säkerhetskrav. Nationella nät knyter ihop landets olika regioner och är även anslutet till internationella nät. Nationella nät ägs av ett fåtal stora nätaktörer i landet.”

Svenska Stadsnätsföreningen53 Regionala nät

”Regionala nät knyter ihop lokala nät inom en region.”

Svenska Stadsnätsföreningen54 Stadsnät

”Ett stadsnät är ett bredbandsnät som är lokalt etablerat, vanligen inom en kommun.”

Svenska Stadsnätsföreningen55

48 IT-infrastrukturen i Sverige (2002)

49 https://www.skanova.se/Om-Skanova/Ordlista.html

50 https://www.skanova.se/Om-Skanova/Ordlista.html

51 Svart fiber – marknad och konkurrenssituation (2008)

52 https://www.skanova.se/Om-Skanova/Ordlista.html

53 Förläggning av robusta nät (2011)

54 Förläggning av robusta nät (2011)

55 http://www.ssnf.org/Stadsnat/

”Stadsnät kallas de bredbandsnät som är geografiskt begränsade och då ofta till en kommun. De flesta stadsnät är fiberoptiska kablar som ägs och byggs i regi av de kommunalt ägda kraftbolagen. Dessa nät kopplas ofta samman med angränsande stadsnät och bildar större regionnät. Stadsnäten kan vara öppna eller slutna nät.”

Skanova56 Ortssammanbindande nät

”Ortssammanbindande nät knyter ihop orter inom en kommun.

Ortssammanbindande nät är i sin tur anslutna uppåt till regionala nät och nedåt till områdesnät i orter eller glesbygdsområden.”

Svenska Stadsnätsföreningen57 Områdesnät

”Områdesnät är nät inom olika områden inom en kommunhuvudort, kommunort eller i ett glesbygdsområde. Områdesnät är anslutna uppåt till ortssammanbindande nät och nedåt till anslutningsnät för kunder.”

Svenska Stadsnätsföreningen58

”En minde del av accessnätet som täcker ett avgränsat område som t.ex. en stadsdel eller ett antal kvarter.”

Skanova59 Accessnät / Anslutningsnät

”Dessa nät används för att ansluta enskilda kunder eller

kundgrupper. I praktiken innebär det att anslutningsnätet används för att ansluta allt från ett enskilt hushåll i en villa till anslutning av stora företag, sjukhus, myndigheter eller hela bostads- och

hyreshusområden.”

Svenska Stadsnätsföreningen60

“Den del av ett elektroniskt kommunikationsnät närmast

slutanvändaren, som sträcker sig från dennes nätanslutningspunkt till en punkt där trafiken överlämnas till ett nät med högre kapacitet avsett för transport av stora mängder trafik”

Post- och telestyrelsen61

”Den del av ett tele- eller datakommunikationsnät, som når in i abonnentens fastighet och som denna utnyttjar för att få åtkomst till

56 https://www.skanova.se/Om-Skanova/Ordlista.html

57 Förläggning av robusta nät (2011)

58 Förläggning av robusta nät (2011)

59 https://www.skanova.se/Om-Skanova/Ordlista.html

60 Förläggning av robusta nät (2011)

61 Svart fiber – marknad och konkurrenssituation (2008)

annat nät eller nätet som helhet. Det är nätet mellan telestation och slutkund. Jämför med transportnät.”

Skanova62 Fastighetsområdesnät

”Består av de kablar som binder samman två eller flera fastighetsnät inom samma fastighet som då innefattas i fastighetsnät. Benämns ibland även som områdesnät.”

Skanova63

”Avser fiberkabel inom en eller mellan flera byggnader (såsom bostadsbyggnad, teknikutrymmen osv.) inom samma Fastighet.”

Telia64

62 https://www.skanova.se/Om-Skanova/Ordlista.html

63 https://www.skanova.se/Om-Skanova/Ordlista.html

64 https://www.telia.se/docs/produktblad/fastighetsnat/T692811.pdf

Fastighetsnät

”Avser kabel på och/eller i en fastighet.”

Telia65

”Tele- och/eller datanät inom en eller flera byggnader på en

fastighet /…/ Fastighetsnät kan omfatta flera byggnader på samma fastighet som då binds samman av kablar som bildar ett

fastighetsområdesnät.”

Skanova66

”Spridningsnät inom byggnad som ansluter varje lägenhet till ett teleutrymme i fastigheten.

Fastighetsnätet omfattar också nätet mellan flera spridningsnät inom samma juridiska Fastighet (Fastighetsområdesnät).”

Svenska Stadsnätsföreningen67 Byanät

”Ett anslutningsnät som ansluter fastigheterna i en by…”

Svenska Stadsnätsföreningen68 Anslutningspunkt

”Den punkt inne i byggnad där [nätägarens] nät slutar och som operatören ansluter sin utrustning eller nät till. Det är alltså en kontaktpunkt i telestation eller i optiskt distributionsfält (ODF) där man ansluter tråd eller anslutningskabel för att koppla fram en förbindelse”

Skanova69 Avlämningspunkter

”Den punkt där [nätägaren] ansluter sin kanalisation för att kunna sammankoppla den med kundens kanalisation vid fastighetsgräns”

Skanova70 Överlämningspunkt

”Den punkt där Leverantören lämnar över Förbindelsen till Kunden

71

.”

Svenska Stadsnätsföreningen72

65 https://www.telia.se/docs/produktblad/fastighetsnat/T692811.pdf

66 https://www.skanova.se/Om-Skanova/Ordlista.html

67 Förläggning av robusta nät (2011)

68 Förläggning av robusta nät (2011)

69 https://www.skanova.se/Om-Skanova/Ordlista.html

70 https://www.skanova.se/Om-Skanova/Ordlista.html

71 Kunden kan vara en operatör en slutanvändare eller annan aktör i kedjan.

72 Allmänna villkor för hyrda förbindelser (2012)

Avtalsrelaterade begrepp

Servicenivå/ Service Level Agreement (SLA)

”…servicegaranti i form av ett avtal där t.ex. ett företag som tillhandahåller en internettjänst åtar sig att upprätthålla en viss kvalitet på sin tjänst med ersättningsskyldighet om

tjänstetillhandahållaren inte uppfyller avtalade krav som avtalats.”

Post- och telestyrelsen73

”…För varje servicenivå specificeras tider och villkor för felanmälan, felavhjälpning och planerat underhåll. I dokumentet finns också värden för tillgänglighet och regler för påföljder vid överskridna tider eller bristande tillgänglighet.”

73 Robust elektronisk kommunikation – vägledning för användare vid anskaffning (2011)

74 Allmänna villkor för hyrda förbindelser (2012)

75 Servicenivåer (2012)

Fel

”Med fel menas att Förbindelsen inte uppfyller

Tjänstespecifikationen och att Kunden

76

därför inte kan använda Förbindelsen på avsett sätt.”

Svenska Stadsnätsföreningen77 Felavhjälpning

“Med felavhjälpning menas arbete som innefattar felsökning och felavhjälpning i syfte att åtgärda Fel.”

Svenska Stadsnätsföreningen78 Servicetid

”I avtalet ska servicetiden anges dvs. under vilka tider eventuella fel, avbrott och störningar kan åtgärdas av operatören. /…/ Exempel på servicetid är vardagar klockan 8.00 till 18.00 eller alla dagar dygnet runt”

Post- och telestyrelsen79 Åtgärdstid

”Åtgärdstid är den tid som förflyter från tidpunkten då felet anmälts alternativt upptäckts av leverantören, tills dess att felet är åtgärdat och räknas bara inom avtalad servicetid.”

Post- och telestyrelsen80 Avbrottstid

”Avbrottstid är den sammanlagda tiden för att åtgärda fel.”

Post- och telestyrelsen81 Drifttid

”Drifttid är hela den tid (inklusive servicetid) då avtalade funktioner, produkter och tjänster ska vara tillgängliga för organisationen att använda med avtalad funktionalitet.”

Post- och telestyrelsen82

76 Kunden kan vara en operatör en slutanvändare eller annan aktör i kedjan.

77 Allmänna villkor för hyrda förbindelser (2012)

78 Allmänna villkor för hyrda förbindelser (2012)

79 Robust elektronisk kommunikation – vägledning för användare vid anskaffning (2011)

80 Robust elektronisk kommunikation – vägledning för användare vid anskaffning (2011)

81 Robust elektronisk kommunikation – vägledning för användare vid anskaffning (2011)

82 Robust elektronisk kommunikation – vägledning för användare vid anskaffning (2011)

Bilaga 3 – Kartläggning av hur robusthet behandlas i regionala bredbandsstrategier

Bakgrund

För att nå målen i regeringens bredbandsstrategi är kommuner, länsstyrelser och regioners engagemang och initiativ i bredbandsfrågorna av stor betydelse. Ett sätt för regionen eller kommunen att visa på vikten av bredband är att ta fram en

bredbandsstrategi. I en regional eller lokal bredbandsstrategi anpassas bredbandsmålen till områdets regionala förutsättningar avseende bland annat bredbandstillgång,

geografi och befolkning. Strategin kan också visa verktyg och förutsättningar för att nå

geografi och befolkning. Strategin kan också visa verktyg och förutsättningar för att nå

I dokument Framtidssäker kommunikation (sidor 28-57)