Större förändringar

I dokument Framtidsplan 2015 med flerårsplan för (sidor 16-23)

3. Ekonomi

3.3 Större förändringar

Den centrala administrationen på förvaltningskontoret har effektiviserats, bl a genom att ansökan till förskola och fritidshem sker via webben. From hösten-14 ligger

skolskjutsadministrationen åter centralt och motsvarar ca 0,2 årsarbetare, dessutom bistår förvaltningen from januari 2015 med administration till en förskolechef och en rektor med 0,2 årsarbetare. Den centrala administrationen har således minskats till förmån för kärnverksamheten.

Under 2014 gjordes även en översyn av kostnader för administrativ och digital utrustning, vilket minskar kostnaderna för 2015. Ett nytt avtal för 2015 har tecknats för förskolans och skolans licenser för Microsoft Office som kommer minska kostnaderna med ca 40 % i förhållande till tidigare licensavtal.

FÖRSKOLA och PEDAGOGISK OMSORG

Barnpengen är oförändrad från 2014. Antalet barn i förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg ökar under 2015, jämfört med budget 2014 med ca 3 000 tkr. Genomsnittligt antalet placerade barn för 2014 var dock betydligt högre än prognosen.

Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans

Framtidsplan 2015

Extens medelsiffra 15 februari och 15 oktober 2014

Förändringar i verksamheten

Budgetmässigt så ökar kostnaderna för 2015 i förhållande till 2014 års budget på grund av antalet barn förväntas öka.

Den genomförda prognosen över behov av förskola och grundskola visar att tillgången på platser i förskola och pedagogisk omsorg kommer att vara tillräckligt de närmaste åren.

Centralorten har 21 tillgängliga förskoleavdelningar, vilket är tillräckligt men from 2022 kan behovet av platser slå i taket beroende av eventuella inflyttningar som inte finns med i befolkningsprognosen.

Förskolorna i Laxne och Björnlunda kommer även fortsättningsvis ha ett överskott på platser, i Laxne ca 19 platser (med 49 % efterfrågan) och i Björnlunda ca 25 platser (med 63 %

efterfrågan och inkluderad en stängd avdelning).

I Stjärnhov bryts trend från tidigare år när prognosen visar att förskolan kommer att vara i stort sett fullbelagd 2018, beräknat på med 85 % beläggning. En översyn av Korallens lokaler

behövs. De flyttades för två år sedan in i skolans lokaler men förvaltningens bedömning är att lokalerna är små och inte fullt ändamålsenliga, därför bör de ses över när barnantalet ökar.

Även om antalet platser inom förskolan är tillräckliga, behöver ändå en översyn göras av kommunens förskolelokaler. Det finns lokaler som är i behov av renovering och de förskolor som är tvåavdelningsförskolor är inte tillräckligt driftseffektiva. Barn- och

utbildningsförvaltningen har i uppdrag att ta fram en lokalförsörjningsplan för kommande år.

Inom verksamhetsområde Förskola och pedagogisk omsorg finns tilläggsbelopp avsatta motsvarande 1,5 mkr för att stödja barn i behov av särskilt stöd i enlighet med skollagen.

Denna summa är avsedd för både kommunala och fristående förskolor. Medel för start av familjecentral är avsatta, 250 tkr.

Särskilda insatser för att fånga upp barn inom autismspektrat återfinns också inom detta verksamhetsområde för införande av intensiv beteendeterapi (IBT).

FÖRSKOLA Utfall

Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans

Antal placerade barn i pedagogisk omsorg i

Antal köpta platser i pedagogisk omsorg i andra kommuners regi

0 1 0 0 0 0

Antal barn i fristående pedagogisk

verksamhet 12 12 12 13 12 13

Extens medelsiffra 15 februari och 15 oktober 2014

Förändringar i verksamheten

Prognosen för pedagogisk omsorg är för 2014, 25 barn. Vid mätning 2014-10-15 var antalet barn 19 barn fördelat på 6 stycken dagbarnvårdare, tre i centralorten och tre i Björnlunda.

Genomsnittligt antal barn var 3,16 per dagbarnvårdare. Det låga barnantalet kan delvis förklaras av små grupper med anledning av barns behov av extra stöd. Dessutom så tar medarbetarna inom den pedagogiska omsorgen hand om varandras barn vissa dagar i ett uppbyggt

vikariesystem, för att deras respektive veckoarbetstider inte ska överskridas.

GRUNDSKOLA

Elevpengen ligger för 2015 på samma nivå som för 2014.

För att kunna ge stöd till elever med olika funktionsnedsättning finns ca 3,5 mkr avsatt för s.k.

tilläggsbelopp som tilldelas respektive skola under året. Beloppet är avsett både för kommunens skolor och fristående skolor.

Kostnaderna för kompletteringstrafiken beräknas att öka med ca 1 500 tkr.

Inom verksamhetsområde Grundskola har kostnader för studiehandledning och undervisning i modersmål och undervisning i svenska som andra språk flyttats från Elevhälsans

verksamhetsområde, med ca 2 000 tkr

Budget för fristående verksamheter förändras i positiv riktning genom utökade intäkter med ca 1 000 tkr.

Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans

- varav sålda platser

i åk 1-9 32 25 23 25 25 25

- varav antal elever med svenska som andra språk

61 45 61* 66** 71** 76**

- varav antal elever med

Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans

Framtidsplan 2015

Extens medelsiffra 15 februari och 15 oktober 2014

* Statistik uttagen i november 2014.

** Inflytten av elever födda i utlandet ökar, vilket medför att antalet elever som läser svenska som andraspråk och har modersmålsundervisning kommer att öka.

Förändringar i verksamheten

Antalet elever från förskoleklass till och med årskurs 5 minskar något i förhållande till 2014 för att sedan öka igen. Det är främst i centralorten som elevantalet ökar. I ytterområdena ligger nivån i stort sett oförändrad. I årskurs 6-9 ökar antalet elever något men antal klasser bedöms kunna ligga på samma nivå under de närmaste tre åren.

Elever med behov av modersmål och svenska som andraspråk har ökat och kommer att öka ytterligare under 2015, utifrån kommunens åtagande att ta emot fler ensamkommande barn och nyanlända från andra länder. Språkstödet är mycket viktigt för att ge de nya invånarna i Gnesta kommun bra förutsättningar och start i sitt nya hemland.

Den genomförda prognosen över behov av platser i grundskolan visar att tillgången kommer att vara tillräckligt de närmaste åren.

Med anledning av de ökade kostnaderna för kompletteringstrafiken kommer en genomlysning göras i förhållande till de gällande riktlinjerna för skolskjutsar.

SÄRSKOLA

Särskolan är anslagsfinansierad och budgeten tas fram utifrån den prognos som finns gällande antal elever inskrivna i särskola och gymnasiesärskola samt kostnader för skolskjutsar.

Kostnadsläget i grundsärskolan och gymnasiesärskola beror helt på elevernas behov. Budgeten för grundsärskolan minskar i förhållande till 2014 beroende av vissa förändringar mellan verksamhetsområde Särskolan och verksamhetsområde Elevhälsan. I grundsärskolans budget inkluderas kostnader för särskild skolbarnsomsorg för elever som inte kan delta i grundskolans fritidshemsverksamhet. Platser köps från Vuxen- och omsorgsnämndens korttidsboende, Regnbågen, för dessa elever.

Kostnaderna för gymnasiesärskolan ökar på grund av att fler elever är i behov av skolskjuts.

GRUNDSÄRSKOLA Utfall

Antal elever i särskola i Gnesta kommuns regi, inkl. sålda platser

7 13 7 9 9 9

- varav sålda platser 0 0 0 0 0 0

Antal elever i särskola i

andra kommuners regi 1 3 2 2 2 2

Antal elever i fristående

särskola 3 3 2 2 2 2

Extens medelsiffra 15 februari och 15 oktober 2014

Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans kommuners regi samt i fristående

gymnasiesärskola

10 11 11 11 11 11

Extens medelsiffra 15 februari och 15 oktober 2014 Förändringar i verksamheten

För grundsärskolan kommer kostnader för platser för fritidshemsplacering på Regnbågen att öka. Dessutom ökar antalet elever något. Skulle behovet av utökat stöd bli aktuellt, en inflyttning ske eller fler elever blir antagna i särskola, förändras kostnadsbilden.

Antalet elever i gymnasiesärskolan är i stort sett är oförändrad.

ELEVHÄLSA

Budgeten har minskat i förhållande till föregående år. Orsaken är att budget för modersmål och svenska som andra språk har flyttats från verksamhetsområde Elevhälsan till

verksamhetsområde Grundskola. Från Särskolans verksamhetsområde har budget för

Studiehuset årskurs 1-5 flyttas till verksamhetsområdet. Studiehuset erbjuder stödinsatser i olika omfattning för elever med behov av särskilt stöd

Förändringar i verksamheten

Arbetet inom elevhälsan är av stor betydelse för att kunna stötta förskola och skola i arbetet med barn med olika svårigheter. Under året kommer arbetet med att tydliggöra elevhälsans respektive förskolans och skolans ansvar gällande elevhälsoarbetet. Samarbetet med andra aktörer, som exv. socialförvaltningen och landstinget, är också av betydelse för att insatser sker på rätt ställe vid rätt tillfälle.

KULTURSKOLA

Kulturskolan har i dag kapacitet för ca 165 elever. Efterfrågan är större än möjligheterna att erbjuda platser. En verksamhetschef anställs i januari 2015.

Jämfört med 2014 ökar kostnaderna för verksamheten men huvuddelen av förändringen beror på kostnad för löneutveckling under 2015.

KULTURSKOLA Utfall

*Verksamhetens egen statistik november 2014

Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans

Framtidsplan 2015

Förändringar i verksamheten

Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag se över Kulturskolan

organisation och möjligheten att ge fler barn och ungdomar tillgång till Kulturskolans utbud.

Utredningen kommer att ske under 2015.

GYMNASIESKOLA

Andelen elever som väljer att studera på gymnasieskola har ökat stadigt under flera år och höstterminen 2014 gick i stort sett samtliga elever till gymnasieskolan. Dessutom går flera elever ett fjärde år, antingen beroende på att de söker om till nytt program eller för att de behöver ha fyra år för att genomföra sina gymnasiestudier.

Målet är att 100 % ska fullfölja gymnasieskolan. Med tanke på de elever som läser ett 4:e år läggs 2015 års budget på 105 %.

Egen statistik 31 december

Förändringar i verksamheten

Det ligger en svårighet att budgetera verksamheten eftersom de olika gymnasieprogrammen varierar i kostnad och det går inte att förutse vilka program eleverna kommer att välja de kommande åren. Dessutom har kostnaderna för platser på enskilda program ökat.

Även om antalet elever som studerar på gymnasiet ökar något i förhållande till utfallet 2014 så minskas budgeten i förhållande till 2014. Orsaken ligger i att färre elever började på gymnasiet hösten 2014, än beräknat. Det kommer att påverka under ytterligare två år framöver.

KOSTENHETEN

From 2015 tillhör kostenheten barn- och utbildningsnämndens område. Verksamheten består av åtta enheter: skolrestaurangerna på Frejaskolan, Dansutskolan, Welandersborgsskolan Kvarnbackaskolan och Laxne skola samt köket på äldreboendet Ekhagen i Björnlunda. I Åsbackas kök tillagas maten till Liljedahlshemmet. Till kostenheten hör även mottagningsköket på Träffpunkten.

Förändringar i verksamheten

De förskolor som ligger i anslutning till en skolrestaurang får sin mat därigenom. Vissa förskolor äter i skolrestaurangen medan vissa är så kallade mottagningskök. I dessa fall faktureras förskolorna av kostenheten. Fem av kommunens förskolor har egna tillagningskök där förskolecheferna är ansvariga för köken. I och med att kostenheten nu ingår i Barn- och utbildningsnämndens ansvar kommer förvaltningen att påbörja arbetet med att överföra tillagningsköken på förskolorna till kostenheten, för att säkra kvalitet och kompetens.

Under 2015 startar arbetet med grundmatsedlar/menyer och näringsberäkning av all mat som tillagas inom kostenheten. Parallellt kommer transparanta portionspriser tas fram.

Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans

Framtidsplan 2015

Ett nytt livsmedelsavtal kommer träda i kraft under året och samtidigt ska inköpsrutiner ses över.

Utbildningsinsatser planeras för att höja kökspersonalens kompetens. Samtlig personal i kostenheten ska delta i insatserna och särskilda medel har avsatts i budget.

I dokument Framtidsplan 2015 med flerårsplan för (sidor 16-23)