- Stadgar och upplösning

I dokument Elevrådskongressen. Propositioner (sidor 21-25)

§ 1 Stadgeändringar

För stadgeändring av Första avdelningen, kapitel 1 § 1 - 4 samt kapitel 6 § 4 - 5 krävs att två på varandra följande Elevrådskongresser med minst sex månaders mellanrum beslutar det med två tredjedelars majoritet, varav minst en Elevrådskongress ska vara ordinarie. För stadgeändring av övriga paragrafer krävs att en ordinarie Elevrådskongress beslutar det med två tredjedelars majoritet.

§ 2 Stadgetolkning

Om det råder oklarhet om hur denna stadga ska tillämpas gäller tolkning av förbundsstyrelsen i sam-råd med revisorer tills frågan kan prövas av Elevsam-rådskongressen.

§ 3 Stadgebrott

Om ett stadgebrott sker ska detta meddelas revisorerna av förbundsstyrelsen.

§ 4 Upplösning

Organisationen upplöses då två på varandra följande ordinarie Elevrådskongresser med minst sex må-naders mellanrum så beslutar med minst två tredjedelars majoritet.

§ 5 Likvidation

Vid beslut om upplösning av organisationen ska vad som återstår av dess tillgångar efter avbetalning av skulder fördelas jämnt mellan medlemmarna.

22

Andra avdelningen - Om regionen Kapitel 1 - Allmänt

§ 1 Namn

Regionens namn beslutas av Regionskongressen och godkänns av förbundsstyrelsen.

§ 2 Uppgift

Regionen har i uppgift att samordna och stödja elevråden.

Regionen finns för att:

• Samla och stärka elever i demokratiska forum

• Representera och föra fram elevers röst

• Värna elevers rättigheter

§ 3 Räkenskaps-, verksamhets- samt medlemskapsår

Regionens räkenskaps-, verksamhets- och medlemskapsår omfattar tiden från och med den 1 januari till och med den 31 december.

§ 4 Regionsindelning

Förbundsstyrelsen beslutar om regionsindelning och upptagningsområden.

§ 5 Stadgeändring

Tillägg till och ändringar i regionens stadgar kan endast göras på årsmöte. Sveriges elevråd – SVEAs förbundsstyrelse, eller den som förbundsstyrelsen utser, ska bekräfta ändringen sedan det konstaterat att detta inte strider mot någon bestämmelse i första respektive tredje avdelningarna i Sveriges elevråd - SVEAs stadgar.

§ 6 Medlemskap

Elevråd vid en övre grund- eller gymnasieskola som beviljats medlemskap i Sveriges elevråd - SVEA och har sitt säte inom regionens geografiska område tilldelas också medlemskap i regionen. För att ansökan ska beviljas krävs att sökanden erlagt medlemsavgift, eller i annat fall aktivt tagit ställning för ett medlemskap, samt att sökanden åtar sig att följa Sveriges elevråd – SVEAs styrdokument.

Medlem är elevråd som är infört i Sveriges elevråd – SVEAs medlemsregister. Medlemskapet upphör om medlem inte betalar medlemsavgift, skriftligen begär sitt utträde till förbundsstyrelsen eller ute-sluts ur förbundet.

Kapitel 2 - Regionskongressen

§ 1 Övergripande bestämmelser

Regionskongressen är Regionens högst beslutande organ och består av föreningens samtliga medlem-mar. Regionskongressen ska äga rum senast den 14 oktober varje år. Om inte annat föreskrivs

stad-garna så tas samtliga beslut med enkel majoritet.

23

§ 2 Möteshandlingar, kallelse och dagordning

Regionsstyrelsen ska skriftligen kalla samtliga medlemmar och förtroendevalda till Regionskongressen.

Kallelsen ska vara samtliga berörda tillhanda senast fyra veckor före Regionskongressens inledande.

Regionsstyrelsens propositioner ska vara samtliga medlemmar tillhanda senast tio dagar före Regions-kongressens inledande. Kongresshandlingarna ska vara tillgängliga senast 10 dagar före kongressen.

Protokoll från Regionskongressen med bilagor ska vara tillgängliggjorda för samtliga medlemmar senast fyra veckor efter Regionskongressens avslutande.

Vid Regionskongressen ska följande punkter tas upp:

1. Mötets öppnande

2. Upprop och fastställande av röstlängd 3. Fastställande av föredragningslista för mötet

4. Fråga om Regionskongressens stadgeenliga utlysande 5. Val av mötesordförande

6. Val av mötessekreterare

7. Val av mötesjusterare samt rösträknare

8. Behandling av till Regionskongressen inkomna motioner och propositioner 9. Fastställande av verksamhetsplan och verksamhetsberättelse

10. Fastställande av revisionsberättelse samt balans- och resultaträkning 11. Fråga om ansvarsfrihet för regionsstyrelsen

12. Beslut med anledning av revisionsberättelsen samt balans- och resultaträkningarna 13. Val av valberedning

14. Fastställande av antal ledamöter i regionsstyrelsen 15. Val av regionsstyrelse

16. Val av verksamhetsrevisorer 17. Övriga frågor

18. Mötets avslutande

§ 3 Handlingsrätt

Medlem har motionsrätt, ombud från medlem har yttrande-, yrkande- och rösträtt under samtliga punkter på Regionkongressen samt nomineringsrätt till val av förtroendevalda. Regionsstyrelsen har propositionsrätt. Regionsstyrelsen har yttranderätt under samtliga punkter och yrkande rätt under samtliga punkter förutom de som rör val av förtroendevalda. Valberedning har nomineringsrätt, yttran-de- och yrkanderätt under punkterna som berör val av förtroendevalda. Verksamhetsrevisorerna har yttrande- och yrkanderätt under alla punkter förutom de som rör val. Regionskongressens mötespresi-dium har yttrande- och yrkanderätt under samtliga punkter. Övriga kan ges yttranderätt efter beslut av Regionskongressens presidium.

§ 4 Styrdokument

En verksamhetsplan för kommande år ska varje år antas av Regionskongressen.

§ 5 Extra Regionskongress

Extra regionskongress hålls om regionsstyrelsen eller minst en tredjedel av medlemmarna skriftligen begär det. Vid begäran om extra regionskongress ska denna hållas inom 3 månader. Vid extra regi-onskongress ska samtliga medlemmar och förtroendevalda skriftligen kallas senast fyra veckor innan mötets inledande. Dagordning som innehåller de skäl som angivits till den extra regionskongressen ska vara medlemmar och förtroendevalda tillhanda senast 10 dagar innan mötets inledande.

24

Kapitel 3 - Förtroendevalda

§ 1 Regionsstyrelsens sammansättning och funktion

Regionsstyrelsen är Regionens högst beslutande organ då Regionskongressen inte är samlad. Region-styrelsens funktion är att taktiskt leda regionen genom direktiv, mål och beslut. Regionsstyrelsen har ansvar över den ekonomiska förvaltningen, verksamheten och organisationsutveckling. Regionstyrelsen ska bestå av fem eller sju ledamöter, varav en regionsordförande och en vice regionsordförande. Regi-onsstyrelse väljs av Regionskongressen.

§ 2 Regionsstyrelsens sammanträden och mandat

Regionsstyrelsen ska varje verksamhetsår ha minst sex möten. Regionsstyrelsemöten är beslutan-demässiga om samtliga av regionens förtroendevalda erhållit en kallelse senast tio dagar innan samt dagordning senast en vecka innan mötets inledande. För att mötet ska vara beslutandemässigt krävs dessutom att minst hälften av ledamöterna är närvarande. Protokollen ska vara tillgängliga för samtliga förtroendevalda och medlemmar senast tre veckor efter mötets avslutande.

Valberedningen har närvarorätt. Verksamhetsrevisorerna och förbundsstyrelsen har närvaro- och ytt-randerätt. Övriga kan tilldelas närvaro- och yttranderätt av regionsstyrelsen.

§ 3 Mandatperiod

Mandatperioden för valberedningen och verksamhetsrevisorerna löper från Regionskongress till nästkommande Regionskongress. Ett mandatår för regionsstyrelsen löper från och med en månad efter Regionskongressen till och med en månad efter nästkommande Regionskongress. Samtliga förtroendevalda väljs på en ettårig mandatperiod.

§ 4 Valbarhet

Valbar till Regionens förtroendeposter är enskilda medlemmar i Sveriges elevråd - SVEA vars elevråd är medlemmar i regionen samt personer som nominerats av valberedningen. En person kan endast inne-ha ett förtroendeuppdrag för regionen samtidigt. En person kan inte vara anställd av Sveriges elevråd - SVEA under pågående förtroendeuppdrag. Valberedning och presidium får inte inneha övriga förtro-endeuppdrag i Sveriges elevråd – SVEA.

§ 5 Valberedning

Valberedningens uppgift är att lägga ett förslag till beslut för val av: antal ledamöter i regionsstyrel-sen, regionsordförande, vice regionsordförande, regionsstyrelseledamöter, verksamhetsrevisorer och mötespresidium för Regionskongressen. Valberedningen ska sprida information om vad uppdragen innebär och dessa uppdrags ansvar till kandidater och medlemmar, samt inspirera, stödja och intervjua kandidater. Valberedning väljs av Regionskongressen.

§ 6 Misstroendeförklaring

En förtroendevald kan avsättas efter beslut av Regionskongress eller extra Regionskongress med två tredjedelars majoritet, så kallad misstroendeförklaring. Misstroendevotum kan väckas om minst en tredjedel av medlemmarna eller Sveriges elevråd - SVEAs Förbundsstyrelse så begär. Begäran om

misstroendevotum ska anmälas skriftligen till styrelsen. Om misstroendevotum väckts blir den förtro-endevalda utestängd från regionens verksamhet och fråntas rätten att representera regionen och leda verksamheten i väntan på regionskongressens eller extra regionskongressens beslut om

misstroendeförklaring.

25

Kapitel 4 - Ekonomisk förvaltning

§ 1 Ansvar

Regionens ekonomi ska skötas av regionsstyrelsen eller den som regionsstyrelsen utser. Regionssty-relsen ansvarar för fördelning av regionens resurser.

§ 2 Firmatecknare

Firmatecknare och dess penningbelopp för regionen utses av regionsstyrelsen.

§ 3 Upplösning

Vid upplösning ansvarar förbundet för att regionens resurser fördelas jämnt mellan dess medlemmar.

I dokument Elevrådskongressen. Propositioner (sidor 21-25)

relaterade dokument