Den studerande eller examinanden påvisar sitt kunnande i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle genom att i ett landsbygdsföretag som producerar tjänster arbeta med att planera och genomföra

I dokument GRUNDEXAMEN INOM LANTBRUKSBRANSCHEN, 2014 (sidor 84-87)

tjänster som företaget erbjuder eller genom att produktifiera och marknadsföra företagets specialkun-nande. Omfattningen av arbetet är tillräcklig för att det kunnande som påvisas ska täcka de i ex-amensgrunderna angivna kraven på yrkesskicklighet, föremålen för bedömning och bedömningskrite-rierna.

Yrkesprovet eller examenstillfället kan fortsättas på en annan arbetsplats/i ett annat arbetsobjekt eller inom den grundläggande yrkesutbildningen på en av utbildningsanordnaren anvisad annan plats så att påvisandet av kunnandet blir heltäckande.

Till de delar som det kunnande som krävs i examensdelen inte heltäckande kan påvisas i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle genom arbete, kompletteras den genom annan bedömning av kunnandet.

2.6.13 Vidareförädling av jordbruksprodukter

Krav på yrkesskicklighet

Den studerande eller examinanden kan

 planera och produktifiera vidareförädling av jordbruksprodukter

 tillverka olika jordbruksprodukter som livsmedel

 göra upp en egenkontrollplan för sin verksamhet

 följa hygien- och kvalitetsmålsättningar

 följa uppställda kostnadsmålsättningar

 utveckla sin verksamhet utgående från kundrespons

 marknadsföra och fungera i nätverk

 använda personlig skyddsutrustning, beakta arbetssäkerhetsaspekter och upprätthålla

arbets-förmåga

 i sitt arbete beakta att verksamheten är säker och ansvarsfull

 utnyttja sitt områdes traditioner och kultur vid förädling av material

 främja verksamhetssätt enligt en hållbar utveckling.

Bedömning av kunnandet

85

FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING

BEDÖMNINGSKRITERIER

1. Behärskande av arbetsprocessen

Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3

Den studerande eller examinanden Planering,

ge-nomförande och bedömning av vidareförädlingen av jordbrukspro-dukter

planerar och bedömer med hjälp av en expert lämpligheten att vidareförädla de jordbrukspro-dukter som han/hon valt

planerar och bedömer med hand-ledning lämpligheten att vidare-förädla de jordbruksprodukter som han/hon valt

planerar och bedömer på egen hand lämpligheten att vidareför-ädla de jordbruksprodukter som han/hon valt

arbetar med handledning i jord-bruksproduktens vidareföräd-lingsprocess i enlighet med de uppställda kvalitets- och mil-jömålsättningarna

arbetar i jordbruksproduktens vidareförädlingsprocess i enlighet med de uppställda kvalitets- och miljömålsättningarna

arbetar i jordbruksproduktens vidareförädlingsprocess i enlighet med de uppställda kvalitets- och miljömålsättningarna och är initi-ativrik i utvecklandet av verk-samheten

bedömer hur arbetet lyckas och skaffar information om hur den egna verksamheten kunde ut-vecklas

bedömer hur arbetet lyckas och att verksamheten utvecklas så att kundresponsen beaktas

gör observationer om arbetets kvalitet och fungerar aktivt för att uppfylla den respons han/hon erhållit

Verksamhet en-ligt egenkontroll- och hygienkraven i arbetsuppgifter-na

har under handledning omsorg om sin personliga hygien och sin klädsel

har omsorg om sin personliga hygien och sin klädsel

har självständigt omsorg om sin personliga hygien och sin klädsel

Verksamhet en-ligt en kvalitativ och hållbar ut-veckling vid pro-duktion av lands-bygdstjänster

utreder med hjälp av en expert de kvalitetskrav som gäller för det egna arbetet samt bedömer in-struerad kulturella och miljölös-ningar i enlighet med en hållbar utveckling som konkurrensfak-torer för landsbygdsföretaget.

utreder de kvalitetskrav som gäller för det egna arbetet samt bedömer kulturella, ekonomiska och miljölösningar i enlighet med en hållbar utveckling som kon-kurrensfaktorer för landsbygdsfö-retaget.

utreder de kvalitetskrav som gäller för det egna arbetet och uppställer genom diskussion med sin arbetsgemenskap kvalitets-krav för sitt arbete och verkar enligt dem samt bedömer sociala, kulturella, ekonomiska och miljö-lösningar i enlighet med en håll-bar utveckling som konkurrens-faktorer för landsbygdsföretaget.

FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING

BEDÖMNINGSKRITERIER

2. Behärskande av arbetsmetoder, -redskap och material

Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3

Den studerande eller examinanden

Insamling och anskaffning av material som lämpar sig för vidareförädling

använder under handledning arbetsredskap, maskiner och utrustning som hör ihop med insamling av material

använder i regel på egen hand arbetsredskap, maskiner och utrustning som hör ihop med insamling av material

använder på egen hand arbetsred-skap, maskiner och utrustning som hör ihop med insamling av material

86

Behärskande av arbetsmetoder som används i vidareförädling och användning av maskiner och redskap

använder under handledning rätta arbetsmetoder och arbetsredskap, maskiner och utrustning som hör ihop med dem

använder i regel på egen hand rätta arbetsmetoder och arbets-redskap, maskiner och utrustning som hör ihop med dem

använder på egen hand rätta ar-betsmetoder och arbetsredskap, maskiner och utrustning som hör ihop med dem

Tillverkning, han-tering, lagring och konservering av vidareföräd-lingsprodukter

väljer under handledning material och tillverkar produkter av dem

väljer på egen hand material och tillverkar produkter av dem

väljer självständigt material och tillverkar produkter av dem

vidareförädlar med handledning sina tillverkade produkter och lagrar dem på ett hygieniskt rätt sätt

vidareförädlar sina tillverkade produkter och lagrar dem på ett hygieniskt rätt sätt

vidareförädlar högklassigt sina tillverkade produkter och lagrar dem på ett hygieniskt rätt sätt

Ekonomisk och kvalitativ verk-samhet

fungerar med handledning enligt de uppställda kvalitetsmålsätt-ningarna

fungerar enligt de uppställda kvalitetsmålsättningarna

fungerar enligt de uppställda kvalitetsmålsättningarna och tar initiativ till att utveckla en kvali-tativ verksamhet.

fungerar med handledning syste-matiskt och följer tidtabeller

fungerar med handledning syste-matiskt och kostnadsmedvetet

fungerar systematiskt och kost-nadsmedvetet

fungerar med handledning i marknadsföringen för att uppfylla den givna kundresponsen.

fungerar med handledning i marknadsföringen för att uppfylla den givna kundresponsen.

fungerar aktivt för att uppfylla den respons som han/hon erhållit.

FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING

BEDÖMNINGSKRITERIER

3. Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet

Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3

Den studerande eller examinanden

Att fungera enligt bestämmelser och författningar och att skaffa tillstånd för yr-kesmässig verk-samhet

fungerar med handledning enligt lagstiftningen och bestämmelser-na och är med och skaffar erfor-derliga tillstånd för yrkesmässig verksamhet

fungerar efter att ha fått anvis-ningar enligt lagstiftningen och bestämmelserna och skaffar er-forderliga tillstånd för yrkesmäss-ig verksamhet i enlyrkesmäss-ighet med anvisningarna

fungerar självständigt enligt lag-stiftningen och bestämmelserna och skaffar erforderliga tillstånd för yrkesmässig verksamhet

Bestämning av material som passar som vida- reförädlingspro-dukt

identifierar de vanligaste materi-alen eller råvarorna som används i de egna arbetsuppgifterna och som lämpar sig för vidareföräd-ling

identifierar de vanligaste materi-alen eller råvarorna som används i de egna arbetsuppgifterna och som lämpar sig för vidareföräd-ling samt deras inverkan på pro-duktens kvalitet

identifierar självständigt de van-ligaste materialen eller råvarorna som används i de egna arbets-uppgifterna och som lämpar sig för vidareförädling samt deras inverkan på produktens kvalitet

Beaktande av de egenskaper som har att göra med hanteringen och förvaringen av

identifierar under handledning materialens egenskaper och mi-krobiologiska, fysikaliska och kemiska faktorer under tillverk-ningens gång samt hanterar och

identifierar de använda materi-alens egenskaper och mikrobio-logiska, fysikaliska och kemiska faktorer under tillverkningens gång så, att han/hon hanterar och

identifierar självständigt de an-vända materialens egenskaper och mikrobiologiska, fysikaliska och kemiska faktorer under till-verkningens gång så, att han/hon

87

material i vidare-förädlingen av jordbruksproduk-ter (kemiska och fysikaliska)

förvarar material under handled-ning enligt anvishandled-ningarna

förvarar material enligt anvis-ningarna

hanterar och förvarar material på egen hand enligt anvisningarna

Utnyttjande av den lokala kul-turen och tradit-ionen

utreder under handledning eller tillsammans med gruppen sitt områdes kultur och tradition ifråga om att använda vidareför-ädlingsprodukter.

utreder de centrala dragen i sitt områdes tradition ifråga om att använda vidareförädlingsproduk-ter och utnyttjar det.

utreder de särskilda dragen i sitt områdes användning av vidare-förädlingsprodukter och utnyttjar det självständigt.

FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING

BEDÖMNINGSKRITERIER

4. Nyckelkompe-tenser för livs-långt lärande

Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3

I dokument GRUNDEXAMEN INOM LANTBRUKSBRANSCHEN, 2014 (sidor 84-87)

Outline

Relaterade dokument