Den studerande eller examinanden påvisar sitt kunnande i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle genom att arbeta i utvecklings- och provdriftuppgifter inom processindustrin. Omfattningen av

I dokument GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM PROCESSINDUSTRIN, PROCESSKÖTARE 2014 (sidor 47-51)

arbe-tet är tillräcklig för att det kunnande som påvisas ska täcka de i examensgrunderna angivna kraven på yrkesskicklighet, föremålen för bedömning och bedömningskriterierna.

Yrkesprovet eller examenstillfället kan fortsättas på en annan arbetsplats/i ett annat arbetsobjekt eller inom den grundläggande yrkesutbildningen på en av utbildningsanordnaren anvisad annan plats så att påvisandet av kunnandet blir heltäckande.

Till de delar som det kunnande som krävs i examensdelen inte heltäckande kan påvisas i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle genom arbete, kompletteras den genom annan bedömning av kunnandet.

2.7.5 Behärskande av den fabriksspecifika produktionsprocessen

Krav på yrkesskicklighet

Den studerande eller examinanden kan

 följa arbetarskyddsanvisningar

 övervaka och använda det egna arbetsområdets enhetsprocesser

 följa funktionssystemets anvisningar och bestämmelser i sitt arbete

 beskriva de viktigaste användningsområdena för och kvalitetskraven på företagets produkter

samt produktionsprocesserna

 följa med arbetsområdets viktigaste nyckeltal

 fungera och arbeta inom processindustrin som medlem i arbetsgemenskapen

 arbeta utan att orsaka fara för människor och miljön

 sortera och förstöra det avfall som uppstår i arbetet.

Bedömning av kunnandet

FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING

BEDÖMNINGSKRITERIER

1. Behärskande av arbetsprocessen

Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3

Den studerande eller examinanden Behärskande av

den fabriksspeci-fika produktions-processen och ansvarsfullt utfö-rande av arbete

följer arbetarskyddsanvisningarna följer arbetarskyddsanvisningarna följer arbetarskyddsanvisningarna behöver handledning då han/hon

går vidare i nya arbetsskeden

planerar sitt arbete enligt anvis-ningar och går smidigt vidare från ett arbetsskede till nästa

planerar sitt arbete självständigt och avancerar smidigt i arbets-skedena, med beaktande av drift-situationen

håller arbetstider, följer avtal och övriga normer för arbetslivet samt överenskommer om avvi-kelser från dem

håller arbetstider, följer avtal och övriga normer för arbetslivet samt överenskommer om avvi-kelser från dem och utför givna uppgifter på eget initiativ

håller arbetstider, följer avtal och övriga normer för arbetslivet samt överenskommer om avvi-kelser från dem och utför inom sitt eget ansvarsområde på eget initiativ även andra än givna arbetsuppgifter

Utvärdering av den egna arbets-prestationen

utvärderar handledd sitt eget arbete och sitt kunnande.

utvärderar sitt eget arbete och sitt kunnande samt ser utvecklings-möjligheter i sin egen verksam-het.

utvärderar sitt eget arbete och sitt kunnande och ser utvecklings-möjligheter i sin egen verksamhet samt förmår ge förslag till för-bättringar.

FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING

BEDÖMNINGSKRITERIER

2. Behärskande av arbetsmetoder, -redskap och material

Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3

Den studerande eller examinanden

Verksamhet som processkötare i

övervakar funktionen hos och använder det egna arbetsområdets

övervakar funktionen hos arbets-områdets enhetsprocesser och

övervakar funktionen hos arbets-områdets enhetsprocesser och

produktionspro-cessen på sitt eget arbetsom-råde

enhetsprocesser använder dem med beaktande av olika produktionsskedens bero-ende av varandra

använder dem med beaktande av olika produktionsskedens bero-ende av varandra samt deras inverkan på kvalitet och ekonomi Uppföljning av

funktionssyste-met

arbetar utan att orsaka skada på miljön

arbetar utan att orsaka skada på miljön samt uppmärksammar belastningen på miljön

arbetar utan att orsaka skada på miljön, följer med utsläppsbe-lastningen och utreder processens miljöutsläpp och -risker samt de viktigaste metoderna för att minska den

arbetar handledd i enlighet med kvalitetssystemen

arbetar i enlighet med kvalitets-systemen och reder ut det egna arbetets betydelse för kvaliteten

arbetar i enlighet med kvalitets-systemen och reder ut anvisning-arnas betydelse för kvaliteten på produkten och verksamheten hämtar en provtagningsanvisning,

tar handledd representativa prov och förmedlar dem vidare

hämtar en provtagningsanvisning, tar representativa prov och utför diagnostik enligt anvisningarna

hämtar en provtagningsanvisning och tar representativa prov samt tolkar efter diagnostiseringen resultaten med avseende på pro-cessen och produktens kvalitet samt genomför nödvändiga åt-gärder

Verksamhet i enlighet med hållbar utveckling

undviker slöseri i arbetet, hante-rar, sorterar och förstör handledd det avfall som uppstår i arbetet.

undviker slöseri i arbetet, hante-rar, sorterar och förstör det avfall som uppstår i arbetet enligt givna instruktioner.

undviker slöseri i arbetet, hante-rar, sorterar och förstör det avfall som uppstår i arbetet enligt givna instruktioner och förmår bedöma de risker avfallet förorsakar.

FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING

BEDÖMNINGSKRITERIER

3. Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet

Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3

Den studerande eller examinanden

Informationssök-ning och informe-ring

söker handledd information från arbetsområdets rapporter och informationssystem

använder och utnyttjar arbetsom-rådets rapporter och informat-ionssystem samt gör handledd nödvändiga meddelanden

använder och utnyttjar arbetsom-rådets rapporter och informat-ionssystem samt sköter självstän-digt nödvändiga rapporter och meddelanden i enlighet med praxis inom arbetsområdet Behärskande av

den fabriksspeci-fika produktions-processen

utreder produktionsprocessens huvudskeden från råmaterial till produkter och känner företagets produkter

utreder produktionsprocessens huvudskeden från råmaterial till produkter och det egna arbetsom-rådets betydelse för hela produkt-ionsprocessen samt känner före-tagets produkter och deras an-vändningsområden

utreder produktionsprocessens huvudskeden från råmaterial till produkter och det egna arbetsom-rådets betydelse för hela produkt-ionsprocessen samt känner före-tagets produkter och deras an-vändningsområden samt kvali-tetskraven på dem

Användning av driftförnödenheter och energi

använder handledd de driftförnö-denheter och energiformer som förekommer inom arbetsområdet

använder enligt anvisningar drift-förnödenheter och energi inom arbetsområdet

använder enligt anvisningar drift-förnödenheter och energi inom arbetsområdet och beaktar deras inverkan på processen och kost-naderna

Beaktande av

produktionspro-specificerar de viktigaste nyckel-talen och driftvärdena inom sitt

specificerar de viktigaste nyckel-talen och driftvärdena inom sitt

specificerar de viktigaste nyckel-talen och driftvärdena inom sitt

cessens nyckeltal och driftvärden

arbetsområde arbetsområde samt utreder den pågående driftsituationen

arbetsområde, utreder den på-gående driftsituationen samt förutser och drar riktiga slutsatser och skrider till åtgärder utgående från driftvärdena

Behärskande av produktionsske-denas naturve-tenskapliga lag-bundenheter

redogör i stora drag för de fysika-liska och kemikafysika-liska lagbundheterna hos arbetsområdets en-hetsprocesser.

redogör för de fysikaliska och kemikaliska lagbundenheterna hos arbetsområdets enhetsproces-ser.

redogör för de fysikaliska och kemikaliska lagbundenheterna hos arbetsområdets enhetsproces-ser och de vanligaste störnings-faktorerna.

FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING

BEDÖMNINGSKRITERIER

4. Nyckelkompe-tenser för livs-långt lärande

Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3

Den studerande eller examinanden

Lärande och problemlösning

klarar sig i bekanta situationer, men behöver handledning och stöd i föränderliga situationer och valsituationer

klarar sig på eget initiativ i be-kanta och föränderliga valsituat-ioner

fungerar rationellt i olika förän-derliga situationer och finner alternativa handlingssätt för sin verksamhet

Interaktion och samarbete

utför de uppgifter han/hon har ansvar för inom arbetsgemen-skapen och fungerar i samarbete med andra närliggande arbetsom-råden, men behöver sporadiskt handledning

utför på eget initiativ de uppgifter han/hon har ansvar för inom arbetsgemenskapen och söker hjälp vid behov samt fungerar i samarbete med andra närliggande arbetsområden

fungerar ansvarsfullt, med sam-arbetsförmåga och jämlikt med olika människor som medlem i arbetsgemenskapen och gruppen samt tar även i beaktande beho-ven hos andra närliggande ar-betsområden

Hälsa, säkerhet och funktionsför-måga

följer arbetarskyddsanvisningar och noterar farorna i sitt eget arbete, kan fungera enligt företa-gets verksamhetsmodell då en olycka skett

följer arbetarskyddsanvisningar samt uppmärksammar och rap-porterar brister i säkerheten, kan fungera enligt företagets verk-samhetsmodell då en olycka skett

följer arbetarskyddsanvisningar samt uppmärksammar och förmår bedöma risker i arbetet och an-mäler dem, kan fungera enligt företagets verksamhetsmodell då en olycka skett

kan vid behov kalla på hjälp kan vid behov kalla på hjälp och ge första hjälp

kan vid behov kalla på hjälp och handla rätt i de vanligaste sjuk-doms- och olycksfallssituationer-na

använder skyddsutrustning, ar-betsredskap och arbetsmetoder enligt anvisningarna

använder skyddsutrustning, ar-betsredskap och arbetsmetoder enligt anvisningarna på rätt sätt samt försäkrar sig om säkerheten i fråga om arbetsredskapen

använder skyddsutrustning, ar-betsredskap och arbetsmetoder enligt anvisningarna på ett riktigt och säkert sätt samt försäkrar sig om säkerheten i fråga om arbets-redskapen

arbetar för det mesta ergonomiskt riktigt.

arbetar ergonomiskt riktigt. använder säkra, lämpligt belas-tande och varierande arbetsme-toder med beaktande av ergono-min.

Sätt att påvisa yrkesskickligheten

Den studerande eller examinanden påvisar sitt kunnande i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle

genom att arbeta i ett företag inom processindustrin. Omfattningen av arbetet är tillräcklig för att det

kunnande som påvisas ska täcka de i examensgrunderna angivna kraven på yrkesskicklighet,

I dokument GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM PROCESSINDUSTRIN, PROCESSKÖTARE 2014 (sidor 47-51)

Outline

Relaterade dokument