Studiens bidrag inom ämnet

In document All-inclusiveturism : "The price of greatness is responsibility" (Page 40-43)

4. Empiri

6.4 Studiens bidrag inom ämnet

I avsnittet presenteras vad studien kan bidra med för att förädla All-inclusiveturism till en hållbar turism.

Ändamålet med studien av All-inclusiveturism är att tydliggöra och utveckla forskningen inom området hållbar turism. Tidigare forskning av CSR inom turism har fokuserat på hotellverksamhet snarare än researrangörer och mycket fokus har legat på miljöpåverkan. Tidigare studier gällande researrangörer fokuserar på specifika destinationer där de är verksamma istället för att fokusera på deras långsiktiga hållbara samhällsengagemang i allmänhet. Essentiellt för den här studien var därför att fokusera på researrangörernas engagemang och medvetenhet gällande hållbar turism då det är en starkt växande ekonomisk sektor som har stor inverkan på samhällets utveckling. Fokus har riktats mot All-inclusiveturism då dess populäritet på senare tid har skjutit i höjden samtidigt som det finns väldigt lite forskning inom området. Genom studiens slutsatser ges resebranschen och dess intressenter implementeringsförslag till hur hållbar turism kan bedrivas och därmed bidra till en långsiktig hållbar samhällsutveckling.

36

7. Litteraturförteckning

Alvesson, M., & Sveningsson, S. (2007). Organisationer, ledning och processer. Lund:

Studentlitteratur.

Bhatia, A. (2012). The Corporate Social Responsibility Report: The Hybridization of a "Confused"

Genre (2007-2011). IEEE Transactions on professional communication, 55(3), 221-238.

Björklund, M., & Paulsson, U. (2003). Seminarieboken. Lund: Studentlitteratur.

Borglund, T., de Geer, H., & Hallvarsson, M. (2008). Värdeskapande CSR : hur företag tar socialt

ansvar. Stockholm: Norstedts akademiska förlag.

Brülde, B., & Strannegård, L. (2007). Affärsetik. Malmö: Liber.

Carroll, A. (1991). The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of

organizational stakeholders. Business Horizons, 42, 225-235.

Carroll, A. B., & Shabana, K. M. (2010). The Business Case for Corporate Social Responsibility: A

review of concepts, research and practice. International Journal of Management Reviews, 85-

105.

Denscombe, M. (2000). Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt inom

samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur.

Dinan, C., & Sargeant, A. (2000). Social Marketing and Sustainable Tourism - is there a Match? The

International Journal of Tourism Research, 1-14.

Dodds, R., & Kuehnel, J. (2010). CSR among Canadian mass tour operators: good awareness but little

action. International Jornal of Contemporary Hospitality Management, 221-244.

Eriksson, L., & Wiedersheim-Paul, F. (2011). Att utreda, forska och rapportera. Malmö: Liber.

Fair Trade Center. (2012). Ingen solskenshistoria. Stockholm: Schyst resande.

Gillham, B. (2008). Forskningsintervjun : tekniker och genomförande. Lund: Studentlitteratur.

Grankvist, P. (2012). CSR i praktiken: hur företag jobbar med hållbarhet för att tjäna pengar. Malmö:

Liber.

Haraldsson, M., & Zachrisson, L. (2010). Den ansvarsfulla resan - En kvalitativ studie om hur

researrangörer arbetar med CSR. Stockholm: Södertörns högskola.

Hultåker, O., & Trost, J. (2007). Enkätboken. Lund: Studentlitteratur.

Kjellqvist, M. (den 26 11 2012). Projektledare. (P. Barkström, & M. Blomstedt, Intervjuare)

Klockareson, J. (den 01 12 2012). Ägare och grundare av företaget Fair Travel. (P. Barkström, & M.

Blomstedt, Intervjuare)

Lansing, P., & De Vries, P. (2007). Sustainable Tourism: Ethical Alternative or Marketing Ploy. Journal

of Business Ethics, 72:77-85.

Lee, S. Y., & Carroll, C. E. (2011). The Emergence, Variation, and Evolution of Corporate Social

Responsibility in the Public Sphere, 1980-2004: The Exposure of Firms to Public Debate.

Journal of Business Ethics, 115-131.

Lunds universitet. www.lu.se. Hämtat från Lunds universitet:

http://www3.ub.lu.se/infokompetens/vetkomm/vetkommb.html den 10 12 2012

Mowforth, M. &. (2003). Tourism and sustainability: development and new tourism in the Third

World (2 rev uppl.). London: Routledge.

Nationalencyklopedin. Nationalencyklopedin. Hämtat från www.ne.se:

http://www.ne.se.ep.bib.mdh.se/lang/fallstudie den 04 12 2012

37

Nationalencyklopedin. Nationalencyklopedin. Hämtat från www.ne.se:

http://www.ne.se.ep.bib.mdh.se/lang/beroendeskolan den 10 12 2012

Nationalencyklopedin. Nationalencyklopedin. Hämtat från www.ne.se:

http://www.ne.se.ep.bib.mdh.se/lang/aff%C3%A4rsetik den 10 12 2012

Pinkston, T. S., & Carroll, A. B. (1996). A Retrospective Examination of CSR Orientations: Have they

changed? Journal of Business Ethics, 199-206.

ProQuest. Proquest. Hämtat från Proquest: http://il.proquest.com/en-

US/catalogs/databases/detail/abi_inform_global.shtml den 15 11 2012

Rudez, H. (2010). Integrationof corporate social responsibility into loyalty programs in the tourism

industry. Tourism and Hospitality Management, 101-108.

Schyst resande. (2011). Utsugning av vissa, guldkant för andra. Stockholm: Schyst resande.

Sveriges Radio. (den 21 05 2011). www.sr.se. Hämtat från

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1316&artikel=4516792 den 06 12 2012

Tip, B. (Kvartal 1 2009). Sustainable Tourism. International Trade Forum, ss. 21-23.

World Tourism Organization. (2011). http://unwto.org/. Hämtat från World Tourism Organization:

http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/docpdf/sustainability.pdf den 01 12

2012

World Tourism Organization. (2012). UNWTO Tourism Hightlights. Madrid, Spain: UNWTO.

World Tourism Organization. World Tourism Organization. Hämtat från http.//unwto.org/:

http://ethics.unwto.org/en/content/global-code-ethics-tourism den 01 12 2012

Yin, R. K. (2009). Case study research: design and methods. London: Sage.

Bilaga – intervjuguide

Frågor om organisationen

1. Vad är er huvudsakliga affärsidé? Syftet med organisationen?

2. Vad är er vision?

3. Hur skulle du beskriva er verksamhet?

4. Vilken är er målgrupp? Hur kommunicerar ni ert budskap till målgruppen/målgrupperna?

5. Kommunicerar ni behovet av CSR inom resebranschen?

Långsiktig hållbar samhällsutveckling

6. Hur definierar du CSR?

7. Vad innebär CSR för resebranschen? D.v.s. hur uppfattar du resebolagens CSR-åtagande idag?

8. Hur anser du att de borde göra för att förbättra sitt ansvarstagande? Ge gärna exempel på

åtgärder.

9. Är CSR endast en marknadsföringsåtgärd eller ser ni det som reseföretag gör idag har någon

inverkan på omvärlden på ett positivt sätt? När anser ni att en CSR åtgärd är genuin ansvarstagande

handling kontra ett PR-trick.

10. Hur upplever ni resenärers benägenhet att ta ett socialt samhällsansvar genom sitt resande? Har

ni märkt av ett ökat intresse från resenärer när det gäller socialt ansvarstagande gentemot

samhället? Är det många konsumenter som efterfrågar denna typ av resor?

11. Anser ni att ansvaret endast åligger reseföretagen eller kan resenärerna ta ett större ansvar

genom att exempelvis välja bort aktörer som inte engagerar sig/tar sitt ansvar alternativt betala

mer? (jämför exempelvis ekologiska varor)

12. Anser ni att det är lönsamt för reseföretag att vidta ett socialt samhällsansvar för en långsiktig

hållbar samhällsutveckling på dagens konkurrensutsatta företag? Vad anser ni reseföretag har att

vinna på att arbeta med CSR?

13. Har ni någon uppfattning om All-inclusive resor? Positiv/negativ inverkan på orterna där de

finns?

14. Varför tror ni att resenärer väljer All-inclusive resor? Har ni märkt någon ökning av dessa resor?

15. Går det att förbättra ett All-inclusive erbjudande ur ett CSR perspektiv?

16. Hur ser ni på CSR i resebranschen i framtiden?

17. Vad anser ni om Travelife?

18. Hur positionerar sig Sveriges researrangörer jämfört med andra länders researrangörer ur ett

CSR perspektiv?

In document All-inclusiveturism : "The price of greatness is responsibility" (Page 40-43)

Related documents