IT-infra-struktur

Anpassad IT-infrastruktur har en medelhög grad påverkar det systemimplementatören.

Få företag har en planeringsfas på över 3 år idag för att det händer mycket på marknaden, system får hela tiden nya förmågor. Ta exempelvis mol-nabaserade system de har ändrat marknaden.

Det går mer och mer till ”best of breed” och då kommer en hybrid lösning vara ledande de närmste åren. En hybrid lösning erbjuder en bra möjlighet att ta del av flera olika strukturer.

Det finns inget som tyder på att det blir bättre och effektivare bara för att vi flyttar upp ett sy-stem till molnet. För flyttar du en dålig tjänst eller dålig process upp i molnet så är den fortfarande lika dålig. Företag måste fundera på vad de gör bra och vad gör de dåligt innan förändringen.

Ja, det är en komplexare uppgift att jobba och in-tegrera hybridalösningar.

Anpassad IT-infrastruktur har en medellåg grad av påverkar.

De närmaste åren sitter vi med en mycket med produktionsnära system och de klarar inte av att lyftas upp och då måste det finnas en kombinat-ion för detta,

Närmaste tiden är hybridlösningar lösningen.

Nu pratar vi ju inte de stora monoliterna utan från A till B. Nu gör vi det mer löst kopplat så då ställer det högre krav på vad vi har grejorna, då blir det mycket komplexare, det var enklare för i tiden men möjligheterna är större nu! Detta tack vare en bättre anpassad IT-infrastruktur.

Ja det, är en svårare miljö att jobba med en hy-bridlösning för att det är mer omfattande.

Medel påverkar det systemimplementatören.

Hybridlösningar är inte framtiden utan nutiden, vi är där nu och ingen riktigt vet vart vi är imor-gon. Men jag tror aldrig vi kommer komma till en ren molnbaserade lösning utan det kommer finnas behov och funktion att behålla dem lo-kalt. Ta exempelvis pappersindustrin, vissa de-lar av den är helt onödigt att lyfta upp i molnet för att de är väldigt nära verksamheten och är nästan i realtid. och det skulle bara påverka bandbredden. Istället väljer företagen att eta-blera ett industrinät för att inte störa den dagliga verksamheten.

Hybridlösningar är mer ett måste idag men samtidigt blir det mycket bättre.

För att bygga ett eget moln som bolag behöver det vara ett väldigt stort bolat eller gå ihop flera stycken vilket inte är så vanligt om det inte är systerföretag osv. För att då kan det vara så att de andra bolagen kommer åt din data.

För en integrationskonsult är det betydligt svå-rare att göra en hybridlösning än en ”ren” moln-baserade eller ”on-premise”-lösningar.

Risker •Risker är en medelhög grad av påverkan.

Det finns alltid en tekniskrisk men den anses vara relativt låg, då cloud proviver har tagit denna fråga på största allvar, oftast är det säkrar med en molnlösning. Dock så är det delad infrastruktur med ett antal andra aktörer och detta kan leda till misstag, sabotage eller andra stora konsekvenser.

Med en molntjänst är det oftast lättare att hantera tillgång, access och andra typer av rättigheter med de förmågor som kommer med en molntjänst, just för att molnet är designat för det. I molnet finns

Relativ låg påverkan.

Det finns två aspekter varav en av dem är näs-tan oväsentlig och det är IT-säkerheten.

Molnbaserat är betydligt säkrare än vad det i ”on-premise”-lösningar, för verksamheter har möjlighet att sätta upp ett helt annat säkerhetsla-ger. Detta på grund av att det är mer ”modulba-serat”. Företag kan bygga upp en mer skickande IT-arkitektur, vem som får tillgång till vad etc.

En av de större riskerna är hur redo ett företag är. De företag som är ”innovativa” och har varit

Det beroende på vilken risk vi diskuterar men jag bedömer det som låg till medelpåverkan. Det handlar om okunskap om teknologin men jag tycker inte det finns speciellt stora säkerhets med molnbaserade system. Utan det är brist på kompetens som utgör säkerhetsluckorna.

Säkerhetsrisker och hackerattacker har varit från början ett stort fokus ifrån leverantörerna och idag är det betydligt säkrare med en större kryptering än en ”on-premise” lagring.

29

det mycket bättre sätt att hantera säkerhet och auk-torisation jämfört med de onpremise lösningar som har funnits. Allt går ju att hacka och de sen-aste 10–15 åren har det blivit mer sofistikerade angrepp kontra tidigare, med ett specifikt mål. Ti-digare har det mycket mer oorganiserat än de nu-varande attackerna. Därför har det varit ett stort fokus och högsta prioritet hos de cloud aktörerna att skapa en säker plats för att lagra data.

Idag är det mer uppdelat och inte lika stora infö-rande av massiva system, vilket har resulterat i att det är mindre risk för verksamhetsförändringar.

med länge och hela tiden försöker hela tiden ligga först. Där kan det tillexempel tappa arki-tekturen och bli spretiga för de hela tiden vill vara först och innovativa, där kan det bli säker-hetsluckor.

Det finns även risk för en ”Spaghetti modell” uppe i molnet då kan det bli betydligt jobbigare än i ett lokalt system. Brukar säga att skit in, skit ut. I molnet kan data försvinna ut, och före-tag vet inte vart molnet slutar, i en on-premises miljön är det ganska ”boxat” och begränsat.

Affärsförändring har inte lika stor risk som ti-digare. Tradionellt sett och för några år sedan infördes oftast stora ”monoliter” som tog väldigt mycket tid och stor resurser. Under den tiden kan det hända mycket internt och extern inom företaget.

Då fanns det en större risken att verksamhetens behov hinner förändras för att kunderna föränd-rades. Men idag har vi gott ifrån det mer och mer idag. Nu förtiden är det betydligt kortare in-förandeprojekt för att det finns större möjlig-heter att jobba med mindre moduler. Riskerna har minimerats men självklart finns det projekt som är ”ofantligt ”stora med risk för att verk-samhetens behov förändras.

Generellt är införandetiden betydligt kortare nu än tidigare. Och då minimeras ju riskerna för att landa fel i det finansiella och verksamhetsför-ändring.

Marknadens börjar förstå vart framtiden ligger. Vi har nått en nivå som man kan känna sig trygg att lägga upp allt på molnet.

Säkerheten är inte lätt att förstå för det finns ingen standard hur du ska hålla det säkert men idag är det säkrare med molnet, hela dina miljön är krypterat så det är betydligt säkrare än en ”on-premise”-lösningar.

Men när du bygger dina egna moduler i en molnbaserade lösning så måste du ha en annan säkerhetstänk och kompetens. Det du som ska sätta upp säkerheten, och när felen kommer då kan det bli riktigt allvarligt. Men det beror på den mänskliga faktorn och kompetens.

Risk beror på okunskap.

Jag ser det inte som en risk att ändra verksam-heten utan jag ser det mer som en möjlighet för en mer flexibel arbetsplats, du ges större möjlig-heter i form av att du inte är låst till en plats.

Individ

Systemimplementatören är en hög påverkande faktor, att göra det här med fel parter är det väldigt lätt att bygga en lösning som inte är förändrings-bar, rätt kompetens på rätt plats är a och o.

Den personliga individen har generellt en ganska viktig roll. Som systemimplementatör och konsult måste individen ha hög kompentens inom området för att kunna leverera. Det är högre krav nu än tidigare!

Individen är en nyckelfaktor för att lyckas med ett införande.

30 •Idag är verksamhetsförståelsen är underskattad.

Ju mer vi går mot molnlösningar desto mer

vikti-gare är det för den enskilda

systemimplementatö-ren, att faktiskt kunna förstå verksamheten. Hur ska vi kunna bygga en lösning som är förändrings-bar, förvaltningsbar och ska kunna växa.

För att få mest valuta för pengen är det viktigt förstå verksamhetens konkreta utmaningar.

Verksamhetsförståelse är en faktor är en viktig. Den är en fyra på en femgradig skala.

Det är jätteviktig att förstå hela processen, systemimplementatören sitter någon stans i mit-ten och för att leverera värde för kunden och uppfylla det behöver som verksamheten vill ha, de vet oftast inte teknisk hur vi ska lösa det men vi måste förstå deras behov. Och sedan över-sätta det i tekniska termer.

Att flytta en fil är inga problem, men att flytta den på rätt sätt för att maximera värdet krävs ab-solut kompetens, samt hög grav av verksamhets-förståelse.

Det är viktigt med rätt kompetens för annars kan det bli stora fel, och just extra mycket med molnet.

I molnet är du inte i ditt slutna nät och vem som helst kan se om du inte vet vad du håller på med.

Beroende på vilket perspektiv vi kolla på så är verksamhetsförståelsen stor respektive låg på-verkan. I ett skräddarsytt system är det otroligt viktigt med insyn i verksamheten och i stan-dardsystem är det mindre viktigt anser jag.

Tabell: 6 Sammanställning av intervjusvar utifrån analysmodellens indikationer inklusive kundperspektiv

Faktor Intervjukandidat A Affärsområdeschef Konsultchef IT-chef hos kund A

(Kund)

Projektgrupp

Skapa en ge-mensam vis-ion

Medel påverkangrad. Där emot är det extremt viktigt att ha olika pro-jektmål för att se att det är på rätt väg. Det blir viktigare och viktigare att på ett effektivt sätt kunna för-medla visionen och vad vi ska åstadkomma med projektet.

Jätteviktig faktor, att ta ut vad fö-retaget vill ha och vad syste-mimplementatören ska leverera. Utan en duktig projektledare kan detta tappas bort på vägen. Delar upp projektet och fokuserar på just er/din delen.

Projekt är en viktig arbetsform, speciellt det agila arbetssätt men att uppnå ett mål, vårt teams mål är att lösa en incident eller jobba med ett förbättringsarbete. Beroende hur stort projektet är och vilken kund det är så skiljer det väldigt mycket.

Det är många olika uppgift som ska lösas av olika team som lyder under samma projektledare, Min personliga uppfattning är det agila

Att skapa en gemensam vision är en viktig faktor anser jag. Jag har varit i flera projekt som det inte varit funnits någon gemensam version och de har oftast inte blivit lyckade projekt.

Det ska inte bara finnas mål utan även en tanke varför gör vi det här och hur påverkar det oss.

En gemensam vision underlättar, det kan också spela stor roll lång-siktigt. På kort sikt är det sällan så att det hinner få effekt men är det ett långgående projekt är det väldigt viktigt.

En motiverad projektgrupp under-lättar också men enligt mig inte den viktigaste faktorn. Vi som kunder förväntar och litar mycket på kon-sulternas och systemimplementatö-rens expertis och rådgivning för att driva frågan hos kund.

31

arbetssättet. Att bryta ner det i mindre delar som alla samverkar för att verkställa. Vad är viktigt just nu?

Vi tror på ett inkrementellt infö-rande istället för en ”big bang” le-vereras dvs hela systemet på en och samma gång.

Effektiv kommunikat-ion

Att etablera en effektiv kommuni-kation har en stor påverkan och är en av de viktigaste aspekterna. I takt med att vi förväntas ha en högre förändringsfaktor desto vikti-gare blir även kommunikationen. Kommunikation är svårast och har ofta en låg prioriterat till en början. Den interna kommunikationen mel-lan systemen är en stor utmaning. Integration innebär alltid kommuni-kation och att gå ifrån en ”on-pre-mise”-lösning som haft många ap-plikationer i samma datahall och delat nätverk och helt plötsligt när man lyfter ut detta glömmer bort kraven på kommunikation och kra-ven på säkerhet.

En effektiv kommunikation är viktigt för att tydligt kunna för-medla den vision och strategi för vad projektet ska åstadkomma.

Det är jätteviktig och stor faktor om ett projekt är lyckat eller inte.

Det är viktigt, om du inte kommu-nicerar vad styrgruppen vill Vad och när ska vad levereras?

Kommunikationen är även att motivera.

I en värdeskapande integration där kommunikation är en nyckel-faktor.

Att du vet tydligt vad som förvän-tas av dig så du vet att du har upp-nått dina mål och när du till och med även överpresterar, men det är viktigt med kommunikation som feedback osv.

Det är viktigt! Utan en bra kommu-nikation kommer inget att hända. Både intern mellan deltagarna i pro-jektgruppen utan även extern till kun-den.

Kommunikationen mellan olika sy-stem är en annan mer teknisk aspekt men som fortfarande är viktig.

Den är viktigt, kanske till och med den allra viktigaste faktorn för ett lyckat införande.

Det är viktigt att få en intern kom-munikation i form av diskussioner inom teamet, och då lägger jag lika olika bemärkelser av vilka teamet består av. I de projekt när syste-mimplementatören sitter tillsam-mans och jobbar ser jag som att kund är en del av teamet för att de jobbar tillsammans. Medan den andra när kund sitter på distans ser jag teamet som utvecklare tillsam-mans med projektgrupp och pro-jektledare och då blir kunden mer extern part. Så beroende på omstän-digheterna är kunden en del av det interna teamet och i vissa fall inte.

All övrig kommutation som är ut-anför team och kund är extern. Men i stor majoritet av de olika projekt som hållits genom åren så kan kon-sulterna och systemimplementatö-ren sitta ute hos kund för att få ko-ordinera mer delaktiga.

Koordinera • Det viktigaste är att etablera en klart projektmål och vision med

Det är viktig aspekt, att få ett samspel mellan tid, kostnad och re-sultat.

Ja det är alltid viktigt, inte minst att det oftast är väldigt många som är

Oftast är det väldigt viktig!

Så länge projektet fungerar så an-ser jag inte att projekttriangelns

32

uppdraget. Detta görs med hjälp uti-från budget och tidplan.

Det är väldigt viktigt att driva en förändring. Då behöver företagen en vision och en strategi som sedan brytt sönder i olika delmål. Det är viktigast att alla förstår vart vi är på väg och vilka resurser vi har att an-vända oss av.

Samhörigheten av detta är svårt att ordna, vi blir ofta pressade för att det är tidsplanen som gäller för att det är flera olika parter som ska samverka. Tyvärr är det speciellt Erp leverantörerna har det ganska bra i dag och kan sätta kunder på kö.

Budgeten brukar inte vara lika viktig som tidsspannen för att kunna leverera det som verkligen behövs.

inblandade och har ett beroende av systemet.

Projekttriangeln har jag tampas med mycket genom åren, men för mig är det viktigaste projektmålet, sy-stemet måste uppfylla sitt syfte på ett effektivt sätt

• Tidsplanen är också viktigt för att oftast är det flera olika team som gör olika delar.

funktionen är jätteviktig men den är oftast nödvändig att få projekten att fungera. Men den är jätteviktigt när projektet inte fungerar så det är väl-digt beroende på situation och pro-jekt.

Oftast är projekttriangeln nödvän-digt men inte alltid, fungerar det och rullar på bra kan man skära ner en del på ”projektledandet”.

Kund

Servicebe-hov

Det har skapat helt andra förutsätt-ningar men bara för att du flyttar upp det till molnet innebär det inte att du inte ska ha kompentens. Ur kundens perspektiv finns det risker att se bort ifrån eget kunnande. En av de största riskerna för företagets är att sakna kompetenserna duktiga beställare.

Seniorkonsulten menar bara för företag köper denna tjänst och för-flyttar ditt kundregister i molnet in-nebär fortfarande ett behov att föda information till och från.

Men när du köper in detta som en tjänst är det mycket svårare att göra en förändringar av en specifik sak jämfört om företaget själv skulle ut-veckla och underhålla det.

As a Service har bidragit till att spelreglerna har ändrats helt och hållet.

Behovet har ökat, det ger en kom-plexitet för att det är relativt stor. För att lösa det här delen måste vi få tillgång till den här och den här funktionen.

Service delen och molndelen fun-gerar väldigt bra, det är bara dra i ett reglage så fungerar det. Men hur ligger det egentligen till med under-liggande system? Klarar dem, måste se hela vägen och inte bara ett steg fram. Måste se helheten.

Idag köps applikationer på tjänst och det har förändrat IT.

Molnet kom till för att göra det en-klare att ”köpa” eller hyra IT.

Med molnet och As a service betalar du vad du använder, ta tillexempel CSN, det är ungefär 1-2 gång per år de sista dagarna studenterna måste ansöka om studiebidrag. Då behöver maxa sin kapacitet och resten av året används bara 2-5 % av den kapa-citeten. Då är det fruktansvärt onödigt att investera i en hög prestanda som ligger mycket över snittanvändning. Medan idag kan du dra upp kapa-citeten enkelt för att sedan sänka den för att inte sidan ska krascha.

Vilket storföretag som helst an-vänder sig av as a service, det har är nästan självklart att det förändrat marknaden. Överlag finns det väl-digt få företag som inte använder sig av ”as a service” exempelvis SaaS för att det är så enkelt.

Innan vi körde molnbaserat så var det väldigt vanligt att köra housting via virtuella maskiner och det är inte molnbaserat IaaS, utan mer houstad IaaS och det är lite det vi vill gå ifrån.

Vet inte om jag skulle se det som en negativ aspekt men jag ser det nog hellre som viktiga frågor att tänka på, detta behöver inte nöd-vändigtvis vara negativa. Men bero-ende på hur det ser ut kan företaget låsa fast sig vid vissa leverantörer, eller att företagen blir mer beroende på samma leverantörer som tende-rar och växa sig stor på dessa områ-den. Det kan ge en mindre

33

nationella och lokala möjligheter för att de stora jättarna är svåra och konkurrera med, för att man spelar på en helt annan marknad helt plötsligt.

Mognad • En hög påverkandefaktor, varför ska ens en förflyttning ske? Vissa företag vill inte ens chansa med att förflytta till molnet så varför ska det ens ske, Tanken med en molnbase-rade lösning är att det ska vara en-kelt och bryta sönder dessa stora ”monoliter” och istället tar den de-len vas systemet som är bäst och då behövs inte hela verksamheten vara delaktiga.

Jag anser att motstånd är ganska låg. Även intern hos kund men även på den nivån att systemimplementa-tören kommer i ett tidigt skede in med ett nytt förslag brukar det vara ett mindre motstånd, då ser det som en rekommendation och då kan de överväga för- och nackdelar. Men en bra kommunikation och oftast har systemimplementatören en bra inflyttande och kan guide till rätt väg.

Det har en hög påverkande faktor för mognadsprocess. Vart befinner företagets i sig i deras digitaliser-ingsresa. Vad är de tekniska förut-sättningarna är de andra systemen redo för det? Är de ens kapabelt, är ett splittrad IT-strategi för att bygga skiktade system?

Ett företag som innovera mycket inom ny teknik och är mycket tidig i utvecklingen. Då är oftast steget mindre för en molnbaserade lösning för de har oftast en mer mognads-process för att adaptera sig till tek-niken.

Det finns flera företags segmentet som måste adaptera teknik som egentligen inte vill det, de gör det helst för att slippa men de måste göra det, exempelvis lagkrav eller andra krav av leverantör osv. An-nars kommer deras kunder välja nå-gon annan.

En stor utmaning är när IT-mog-naden att veta vad det innebär och veta vad de borde fast de inte styr.

Delat engagemang inte är nöd-vändigt, så länge de nyckelperso-nerna får mandat.

Tittar du på gamla saker tittar du på fel saker,

Mognaden är det väsentligaste, en-skilda företag har olika behov.

Företag kanske inte ens kan förflytta dig upp till molnet. Vissa branscher är inte redo att förflytta sig till mol-net.

Genom att etablera en öppen och transparent kommunikation minime-ras risken för att internt motstånd ska uppkomma

Mognaden spelar väldigt stor roll. Mycket beror på situation och

I dokument Faktorer som påverkar en framgångsrik övergång från lokalt lagrade system till molnbaserade IT-system ur tre aktörers perspektiv Sebastian Skystedt (sidor 29-36)