T OLKNING AV MEDARBETARSKAPSBEGREPPET

I dokument Idén om medarbetarskap (sidor 137-142)

7. MEDARBETARSKAP I LANDSTINGET

7.8 T OLKNING AV MEDARBETARSKAPSBEGREPPET

Begreppet medarbetarskap har behandlats i samtliga intervjuer på alla nivåer.

Teman som berörs är hur de definierar begreppet och vad ett utvecklat eller gott medarbetarskap innebär för de intervjuade. I följdfrågor har även termen idealt medarbetarskap använts. Jag börjar med att redovisa resultaten från medarbetarna vid den studerade enheten och går sedan vidare till andra kategorier.

7.8.1 Medarbetarna vid den studerade enheten

Av medarbetarna vid den studerade enheten påpekar några att det finns så många ”fina ord” och att medarbetarskap kan vara svårt att definiera. De flesta har ändå någon idé om vad medarbetarskap står för. De vanligaste

svaren berör att arbeta tillsammans i en grupp och hur man fungerar i gruppen.

Ja, det är väl det här att du ska kunna jobba ihop med andra, alltså fungera ihop med andra…både givande och tagande… (Undersköterska, nr 2)

Gemenskap med andra på arbetet och hur man fungerar i grupp med andra.

(Sjuksköterska, nr 4)

Någon vidgar perspektivet och lägger till att arbeta mot ett gemensamt mål, där de tillsammans arbetar för patientens bästa. En annan tar fasta på ordledet

”skap” i medarbetarskap och betonar att de kan skapa något tillsammans.

Intervjupersonen säger att

…när man kommer igång…och börjar med den här processen och börjar prata framförallt, så föds många idéer…Här kommer skapet in i alla fall, att vi kan skapa nånting tillsammans. Och nästa steg är att man blir varse att vi är ju till-sammans, vi är medarbetare…97 (Sjuksköterska, nr 5)

Delaktighet i verksamheten kommer också upp. En person uttrycker att medarbetarskap är att vara delaktig i det som händer på avdelningen, när det gäller rutiner, nya tekniker och arbetssätt. Slutligen säger en av de inter-vjuade att det hon tänker på när medarbetarskap nämns vid avdelningen är de områden de fokuserat i det lokala arbetet med medarbetarskap.

När medarbetarna beskriver det utvecklade eller goda medarbetarskapet kommer flera aspekter på medarbetarskap fram. Som en naturlig följd av den definition många vid enheten gör av medarbetarskap, rör dock de flesta utsa-gorna hur en arbetsgrupp fungerar idealt. En av de intervjuade utrycker det så här:

Att vi alla försöker göra det så bra som möjligt för vi som arbetar på arbets-platsen så att …man får en harmoni och … tycker om att gå på jobbet.

(Sjuksköterska, nr 4)

En annan person påpekar att de har ett gott medarbetarskap på avdelningen som kännetecknas av god stämning, ”raka rör”, inget hymlande, en öppenhet mot varandra och vänskap.

97 Citatet är delvis språkligt modifierat.

En kombination av en syn på medarbetarskap som innebär att arbeta till-sammans och hur gruppen fungerar med vad ordet utveckla står för, visar sig i följande uttalande om vad ett utvecklat medarbetarskap kan innebära.

Det blir ännu bättre än vad det är…att man jobbar ihop ännu bättre…att allting

ska fungera ännu bättre…Mera öppen från alla håll och kanter.

(Undersköterska, nr 2)

Ytterligare en person berör utvecklingstemat. Hon hänför begreppet utvecklat medarbetarskap till att medarbetarskapet ständigt är under utveckling. De får inte får stanna upp, utan måste hela tiden utveckla vidare vad de hittills gjort.

Hon relaterar till utvecklingsgrupperna vid avdelningen och de olika upp-gifter grupperna har och vad som görs i det sammanhanget.

Delaktighet och medbestämmande nämns också som ingredienser i ett bra medarbetarskap. Här anknyter ett par av de intervjuade till delaktighet i verksamhetsplaneringen. En annan av medarbetarna uttrycker sig i mera allmänna ordalag och säger att ett bra medarbetarskap…

Ja, det är att vi får lite mer medbestämmande…får vara med och påverka.

(Undersköterska, nr 3)

Respekt för individen tar en person upp som en del i det goda medarbetar-skapet och att varje medarbetare känner sig viktig och värdefull. Viktig inom olika områden utifrån de kunskaper var och en har och att ingen ska behöva känna sig nedtryckt.

Någon nämner att ett gott medarbetarskap innefattar möjlighet att utvecklas i arbetet

Att man känner att man …inte bara står och stampar på samma fläck och att man kan få gå utbildningar…att man får utvecklas. (Sjuksköterska, nr 4)

Till sist påpekar en av de intervjuade vikten av att de yttre förutsätt-ningarna är goda. Att de inte ska behöva kämpa med omorganisationer hela tiden eller vara underbemannade. Det är inte bra för sjukhuset och patienterna märker av det. Tidigare i intervjun nämnde samma person att arbetsklimatet i ett tidigare skede påverkats negativt av tungt arbete en längre tid och under-bemanning.

7.8.2 Lokala chefer98

En av de lokala cheferna säger att den officiella definitionen av medarbetar-skap i landstinget stämmer väl överens med hur hon ser på medarbetarmedarbetar-skap.

Då hon ombeds att uttrycka det med egna ord säger chefen att hon tycker att det är ett lärande för allas lika värde. Det utvecklade medarbetarskapet rela-terar hon till vad de har arbetat med på lokal nivå, vilket chefen sammanfattar som på följande sätt:

… att man ökar delaktigheten, att alla tar ansvar för både dom stora sakerna och dom små sakerna. Att allas röst blir hörd. Det är ett utvecklat medarbetarskap tycker jag. (Verksamhetsområdeschef, sjukhuset)

Den andre chefen menar att medarbetarskap inbegriper delaktighet, ansvar, förståelse och omtanke. Enligt chefen handlar ett utvecklat medarbetarskap om att man utvecklar och arbetar vidare på det medarbetarskap de har i en levande process där diskussioner hela tiden förs.

7.8.3 Personalspecialister på förvaltningsnivå99

Enligt en av personalspecialisterna vid sjukhuset handlar medarbetarskap om medarbetarnas insikt om vilka de är till för och om deras eget bidrag till verk-samheten. Det utvecklade medarbetarskap innebär enligt personalspecia-listen att vara en aktiv medarbetare. Oavsett vem vi är så ska vi bidra till verksamheten och ta ansvar. Medarbetarna sitter inte passivt och väntar och sedan skyller på någon annan.

Den andre personalspecialisten har ett liknande synsätt då hon säger att medarbetarskap handlar om att ta ansvar och vilja vara delaktig i verksamhe-ten. Dessutom betonar hon betydelsen av respekt för varandra. Personal-specialisten hänvisar till landstingets tre personalpolitiska värderingar100 och tycker att de sammanfattar allt. Till exempel att alla vill göra ett gott arbete.

Att man förstår att alla vill göra ett gott arbete och att man har respekt för varandras arbete och varandras yrkesroller. Det utvecklade medarbetarskapet innebär enligt personalspecialisten att gå från ett gammalt synsätt till ett nytt som landstinget eftersträvar, där medarbetarna är delaktiga i utvecklingen av verksamheten och tar ansvar.

98 Verksamhetsområdeschef och enhetschef

99 Den personalchef som var anställd vid sjukhuset när medarbetarskapsprocessen introducerades och den personalkonsult tillika processtödjare som är knuten till den studerade enheten.

100 Värderingar finns beskrivna tidigare i det här kapitlet.

Inte stå på sidan om och tycka…varför gör dom inte så och varför gör dom inte si och…känna sig som nåt offer som blivit tvingad att göra olika saker.

(Personalspecialist 2)

I stället för att betrakta sig själva som ett offer för andras handlingar och tyckanden känner medarbetarna att de är en del av verksamheten och däri-genom, tror personalspecialisten, att de känner att de också utvecklar sig själva.

7.8.4 Strateger på landstingsnivå101

En av strategerna beskriver medarbetarskap som att vara medskapare i en process eller ett arbete som ska utföras, där var och en har en tydlig uppgift som denne kan påverka och utvecklas i. Medarbetaren förstår också varför uppgiften ska utföras och ser hur det hänger ihop med andras uppgifter och hur det bidrar till verksamheten och helheten. Helhetssynen är något av grunden i medarbetarskapet, som påverkar motivation och agerande.

Jag måste själv kunna se sammanhanget om jag ska kunna känna att jag kan bidra med nånting…Det har också mycket med min motivation att göra. Förstår jag inte, då är jag inte särskilt motiverad heller. Ser jag sammanhanget, då är det roligt. (Strateg 1)

Medarbetarskapet är under ständig utveckling, menar strategen, och det är tveksamt om det går att fastställa något idealt medarbetarskap. Det ideala medarbetarskapet kan enligt strategen formuleras olika i olika tider. Strategen betonar vidare att vad som händer utanför organisationen påverkar den aktuella synen på medarbetarskap.

Är man inte i samklang med det som är omkring, så fungerar det inte. Vi kan liksom inte ha en egen ö här i landstinget. (Strateg 1)

En av de andra strategerna tar upp inflytande och ansvarstagande hos medarbetarna som både medarbetare och arbetsgivare har en fördel av när hon talar om medarbetarskap. Strategen påpekar att för att arbetsgivaren ska kunna nå framgång i sin verksamhet, är denne beroende av att få individerna att vilja göra det som krävs och utföra det så bra som möjligt. Strategen har en tro på att människor vill vara effektiva och nyttiga. Medarbetarskap har

101 Anställda vid landstingskansliets personalfunktion och som arbetar med personal-frågor på ett strategiskt plan för landstinget som helhet.

idag mer den nyttoinriktningen än en arbetsplatsdemokrati i största allmän-het, vilken hon idag tar för given. Medarbetarskapet kan betraktas som gott och utvecklat när det ovan beskrivna samspelet fungerar. Det kräver dock att förutsättningarna finns i ett ledarskap som tillåter medarbetarna att vara delaktiga i att formulera dagordningen för både vad som ska göras och hur, för att nå exempelvis politiskt uppsatta mål, betonar strategen.

Den tredje strategen, som också varit den som mest konkret arbetat med utvecklingen av medarbetarskapsprogrammet, menar att på individnivå handlar medarbetarskap om att trivas och må bra, ha utvecklingsmöjligheter och känna delaktighet och att kunna ta ansvar. Under intervjun antyder strategen vid flera tillfällen att individen och individens eget ansvar lyfts fram i medarbetarskapet.

Förut…jag kan tänka mig att man har, man har kanske pratat om arbetsplatsens ansvar, men man har inte sett individen riktigt. Men nu blir det på ett annat sätt individuellt då. (Strateg 3)

Strategen ser också likheter mellan begreppet psykosocial miljö och medarbetarskap.

Medarbetarskap handlar ju mycket om mjuka delar. Som man kanske förut pratade om psykosocial arbetsmiljö tycker jag det blivit mer av ett medarbetar-skapsbegrepp på något sätt. (Strateg 3)

Strategen berättar att termen ett utvecklat medarbetarskap som de använder i medarbetarskapsprocessen har sin grund i att de ville betona att medarbetar-skap inte är något nytt, utan något som alltid funnits, men att de genom den här satsningen vill utveckla och förbättra det. Vidare menar strategen att begreppet medarbetarskap blir mera utvecklat när de genom att sätta ord på det och utarbetar ett material, skapar förutsättningar för en förändring ute i organisationen. Om det finns något idealt medarbetarskap kan inte strategen svara på, men tror ändå att de inom landstinget fångat kärnpunkterna i det som handlar om utveckling, delaktighet, ansvar, att tydliggöra roller och så vidare.

I dokument Idén om medarbetarskap (sidor 137-142)