Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o

I dokument Zdroje financování ekonomických subjektů (sidor 42-48)

2 Zásady a možnosti obcí zřizovat podnikatelské subjekty

4.1 Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o

Technické služby Jablonec nad Nisou, s. r. o. (TSJ) byly založeny za účelem plnění veřejně prospěšných služeb. Jejich úkolem je zabezpečovat čistotu a úklid veřejných ploch, údržbu komunikací, zajištění dopravního značení a provoz veřejného osvětlení. Tato společnost vznikla dne 25. 9. 2003 zapsáním do Obchodního rejstříku. Společnost má 3 jednatele, určenou dozorčí radu a valnou hromadu. Základní kapitál společnosti je dle obchodního rejstříku 103 929 000 Kč, který je zcela splacen. Vklad vložilo statutární město Jablonec

Odhadované

43

nad Nisou a je jediným vlastníkem společnosti. Zisk společnosti je použit na rozvoj společnosti. Majetek vlastní společnost a jeho údržbu si zajišťují samy. Město financovalo formou dotací např. opravy havarijního veřejného osvětlení. [24]

Tab. 8: Zdroje financování Technických služeb Jablonec nad Nisou, s.r.o. (údaje jsou uvedeny tisících Kč)

Text Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pasiva celkem 102 482 99 279 101 797 100 063 112 321 96 492 95 242

Vlastní kapitál 92 962 91 379 91 313 89 881 90 720 84 782 85 089 Základní kapitál 103 929 103 929 103 929 103 929 103 929 103 929 103 929

Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 0 0

Fondy ze zisku 164 385 512 590 664 775 473

Výsledek hospodaření minulých let

-11 131 -12 629 -13 128 -12 703 -14 190 -13 872 -19 921 Hospodářský

výsledek běžného

účetního období 0 -306 0 -1 935 317 -6 050 608

Cizí zdroje 9 520 7 900 10 485 10 182 21 601 11 710 10 153

Rezervy 230 0 0 0 0 0 686

Dlouhodobé závazky 1003 588 536 534 433 433 433

Krátkodobé závazky 8 287 7 312 9 949 9 648 21 168 11 277 9 034 Bankovní úvěry a

výpomoci 0 0 0 0 0 0 0

Ostatní pasiva 0 0 0 0 0 0 0

Zdroj: vlastní zpracování z podkladů rozvah z obchodního rejstříku

Z tabulky 8 je na první pohled zřejmé, že společnost využívá převážně vlastní kapitál.

Největší položkou cizích zdrojů (téměř 90 %) jsou krátkodobé závazky. Dlouhodobé závazky ve sledovaném období klesají, v roce 2008 činily 1 003 tis. Kč a v roce 2014 klesly skoro o 57 %. V roce 2014 byla vytvořena účetní rezerva na opravy a zateplení budov ve výši 686 240 Kč. Výsledek hospodaření minulých let nabývá záporných hodnot v každém období. TSJ nevyužívají bankovních úvěrů, ostatních pasiv a kapitálových fondů.

44 10 000 tis. Kč, kromě roku 2012, kdy dosahovaly 21 601 tis. Kč.

Obr. 8: Technické služby Jablonec nad Nisou, s. r. o. - Podíl jednotlivých složek pasiv na celkových pasivech v letech 2008 -2014

Zdroj: vlastní zpracování

Z obrázku 8 je již na první pohled zřejmé, že firma využívá z větší části vlastní zdroje, skoro z 90 %. Největší položku vlastních zdrojů tvoří základní kapitál, který činí 103 929 tis. Kč a je v průběhu období konstantní. V roce 2012 využívala společnost cizí zdroje skoro z 20 %. Kromě tohoto roku, společnost využívá cizí zdroje kolem 10 %.

92 962 91 379 91 313 89 881 90 720 84 782 85 089

45

Obr. 9: Výsledek hospodaření Technických služeb Jablonec nad Nisou s. r. o. běžného účetního období v letech 2008 – 2014 (údaje jsou uvedeny tisících Kč)

Zdroj: vlastní zpracování

Společnost v roce 2008 a 2010 vykazovala nulový výsledek hospodaření. V roce 2012 a 2014 se společnosti podařilo dosáhnout zisku. Ve zbývajících letech – 2009, 2011 a 2013 byla ve značné ztrátě a v roce 2013 zaznamenala největší ztrátu ze sledovaného období ve výši 6 050 tis. Kč.

Z cizích zdrojů společnosti převládají krátkodobé závazky, proto se v následující tabulce 9 je ukázána jejich skladba.

Tab. 9: Krátkodobé závazky Technické sužby Jablonec nad Nisou, s. r. o. (údaje jsou uvedeny tisících Kč) Zdroj: vlastní zpracování z podkladů rozvah z obchodního rejstříku

Největší položku v krátkodobých závazcích tvoří závazky z obchodních vztahů,

46

o smluvní krátkodobé závazky, je splatnost těchto závazků do 1 roku od jejich vzniku.

Závazky z obchodních vztahů tvoří minimálně jednu třetinu ze všech krátkodobých závazků. Společnosti TSJ se daří platit tyto závazky včas a nedochází tak k vymáhání soudní cestou a dalším dodatečným nákladům.

Druhou významnou položku tvoří jiné závazky, které se skládají z tantiémů členů představenstva a dozorčí rady, závazků z odpovědnosti za způsobenou škodu, srážek z mezd zaměstnanců apod. V roce 2008 a 2014 jiné závazky tvořily skoro 50 % krátkodobých závazků, v roce 2013 necelých 14 %, v ostatním období 30 %.

Třetí největší položkou tvoří závazky ze sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění a daňové závazky vůči státu. Podnikatelské subjekty odvádí z titulu daňových povinností daňové závazky finančním orgánům a tyto závazky tvoří 10 % z celkových krátkodobých závazků. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění tvoří závazky k příslušným institucím, jak v zákonné, tak i v dobrovolné výši a podílejí se ve většině případů 10 % na celkových krátkodobých závazcích.

Závazky k zaměstnancům vyplývají z pracovněprávních vztahů tj. nároku zaměstnanců na vyplacení mezd a jejich podíl na celkových krátkodobých závazcích je příbližně 5 %.

Krátkodobé přijaté zálohy vznikají přijetím finančních prostředků formou zálohy od odběratelů, které byly využity jen ve 2 obdobích – 2008 a 2011.

Následující tabulka zahrnuje jiný pohled na zdroje financování, než je vidět z výše uvedené tabulky 8, která je zaměřena na zdroje financování z účetního pohledu. Interní financování zahrnuje odpisy, hospodářský výsledek běžného účetního období, hospodářský výsledek minulých let, fondy ze zisku a rezervy

Tab. 10: Interní zdroje financování – Technické služby Jablonec nad Nisou, s. r. o.

Text Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Interní zdroje

financování -1 291 -3 430 -5 572 -7 358 -6 448 - 12 271 -11 877

Odpisy 9 446 9 120 7 044 6 690 6761 6 846 6 277

HV běžného úč. období 0 - 306 0 - 1 935 317 -6 050 608

HV minulých let -11 131 -12 629 -13 128 -12 703 -14 190 -13 872 - 19 921

Fondy ze zisku 164 385 512 590 664 775 473

Rezervy 230 0 0 0 0 0 686

Zdroj: Vlastní zpracování z podkladů rozvah a výkazů zisků a ztrát z obchodního rejstříku

47

Z tabulky 10 je zřejmé, že interní zdroje financování jsou záporné a to díky hospodářským výsledkům minulých let, které se dále prohlubují kvůli odpisům a nedaří se je snížit.

Je dobré se zmínit, že odpisy nejsou nově vytvořeným zdrojem financování. Tvorba odpisů vzniká vyjádřením opotřebování hmotného a nehmotného majetku.

Tab. 11: Technické služby Jablonec nad Nisou, s. r. o. – dotace 2008 – 2014 (údaje jsou uvedeny v tisících Kč)

Rok Město – provozní Město – investiční Úřad práce

2008 0 8 296 0

2009 1 182 7 000 0

2010 1 200 2 000 0

2011 1 200 1 500 645

2012 1 200 2 000 715

2013 2 200 2 000 1 587

2014 1 200 2 000 958

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů ze závěrečných účtů města Jablonec nad Nisou

TSJ mají s městem uzavřenou rámcovou smlouvu. Na jejím základě zajišťují pro město na faktury zimní údržbu, úklid města, údržbu veřejné zeleně, údržbu veřejného osvětlení apod. TSJ nedostávají tak velké dotace na provoz od zakladatele, protože své služby fakturují městu.

Technické služby Jablonec nad Nisou, s. r. o. získávají od města provozní dotace na provozování veřejných WC zařízení a dotace investičního charakteru, které využívají na rekonstrukci nebo modernizaci veřejného osvětlení a k nákupu komunální techniky.

Město poskytlo investiční dotace na nákup techniky v období 2008 – 2010.

Technické služby získávají finanční dotace od Úřadu práce. Tyto dotace jsou použity na hrazení části nákladů spojených se zaměstnáváním osob vykonávající veřejně prospěšné práce jako je např. úklid města a dalších činností. Tyto osoby dlouhodobě nemají práci a jsou evidovány na Úřadu práce. Pokud je těmto osobám nabídnuta pracovní smlouva na dobu určitou k veřejně prospěšné práci, přestávají pobírat sociální dávky a dostávají ve většině případů minimální mzdu, kterou z větší části financuje příslušný Úřad práce.

48

I dokument Zdroje financování ekonomických subjektů (sidor 42-48)