Teknisk infrastruktur

I dokument Risk- och sårbarhetsanalys för år 2015 (sidor 26-29)

5.2 Redovisning av resultat av en genomförd riskinventering

5.2.2 Teknisk infrastruktur

Den tekniska infrastrukturen inom elförsörjningen, ledningar, kablar, anläggningar och transformatorer kan hotas av olika riskkällor, både av antagonistisk och icke-antagonistisk härkomst.

> Olika slags naturhändelser (extremt väder, naturolyckor,

solstor-mar/geomagnetiska stormar) kan slå hårt mot den tekniska infrastrukturen inom elförsörjningen.

- Extremt väder - Allvarliga stormar med kraftiga vindar, blixtnedslag, sky-fall, saltstormar och isstorm/snöstorm/isbark samt naturfenomen som ex-trem hetta och exex-trem kyla.

- Naturolyckor - Naturolyckor som skogsbränder, ras och skred, höga flöden och allvarliga översvämningar, meteoritnedslag, jordbävningar.

Anläggningar och ledningar kan skadas eller slås ut med en lång reparations-tid/produktionsstopp som följd. Lokal- och regionnätsägare kan påverkas även om skadan sker i överliggande nät. Vid en kraftig solstorm kan det uppkomma stör-ningar i driftkommunikationer, obefogade utlösstör-ningar av ledstör-ningar och transfor-matorer, spänningsinstabilitet och transformatorskador.

> Förutom väderrelaterade händelser kan antagonistiska hot som sabotage

och terrorangrepp riktas mot den tekniska infrastrukturen och slå ut strate-giska anläggningar inom elförsörjningen. Detta kan röra sig om både organiserad brottslighet och ensamagerande (se kapitel 5.1.1).

> Även stora olyckor, omfattande dammhaverier, bränder med mera kan

skada den tekniska infrastrukturen inom elförsörjningen. Bränder kan innebära

tidskrävande reparationsarbete om det drabbade objektet först måste säkras och saneras innan reparationen kan påbörjas.

- Olyckor som skadar anläggningar Anläggningar som ligger nära väg, järnväg eller flygplats kan skadas vid

olyckor. Är olyckan en farligtgodsolycka kan det, förutom fysiska skador, också innebära att en anläggning måste saneras innan den kan repareras och tas i drift. Även olyckor som inträffar i omkringliggande anläggningar, exem-pelvis bränder, kan skada den egna anläggningen.

- Omfattande dammhaveri

För ca 26 dammar som finns i de stora kraftverksälvarna skulle ett dammha-veri få särskilt stora konsekvenser genom omfattande översvämningar och skador på vattenkraftstationer och kraftledningar och därmed innebär stora störningar elproduktion men även stora skador på bebyggelse, vägar, telenät med mera från dammläget längs älvsträckan ned till kusten.

Nedan redovisas en sammanfattning av resultatet från 2014 års kompletterande begä-ran om information, röbegä-rande de av Svenska kraftnät identifierade riskkällorna ”Bbegä-rand vid kabelförläggning i tunnel” och ”Brand i ställverk”.

- Brand vid kabelförläggning i tunnel Näten i storstadsregionerna är generellt sett mycket robusta. Näten är upp-byggda med redundanta vägar på regionnätsnivå och det finns ofta kapacitet att mata från närliggande mottagningsstationer via distributionsnätet i hän-delse av störning. Det finns dock ett fåtal områden som har sina ordinarie och redundanta matningar i samma tunnlar och där kapacitet från nätet runt om-kring är så otillräcklig att det är omöjligt att försörja dessa. En brand i en tun-nel kan då i värsta fall leda till omfattande och mycket långvariga (veckor) av-brott för dessa områden. Även annan infrastruktur som är samförlagd kan skadas eller störas vid brand.

Nätföretagen har identifierat dessa områden och utreder möjligheterna att öka redundansen såväl på regionnätsnivå som via distributionsnätet. Det är en lång process som är extra komplicerad i storstadsmiljö med en komplex tillståndshantering från berörda myndigheter.

- Brand i ställverk

Näten i storstadsregionerna är generellt sett mycket robusta. Det finns dock fördelningsstationer som inte är fullständigt brandcellsindelade. I de flesta fall finns redundanta matningar på överliggande nät eller via alternativa

mat-ningar på distributionsnätet. Vid omkopplingar bedöms varaktigheten av en störning endast bli några timmar. Om det trots brandcellssindelning ändå in-träffar totala stationshaverier bedöms varaktigheten vara max 48 timmar. För samhällsviktiga verksamheter finns generellt redundanta matningsvägar.

Arbete pågår med att förbättra brandskyddet genom bland annat installation av brandsläckningsutrustning och att separera kabelförband.

5.2.3 Elektroniska kommunikationer

Driftsstörningar för elektroniska kommunikationer orsakas bland annat av elavbrott, avgrävningar och uppgraderingar eller installation av ny hård- och mjukvara. Sådana driftsstörningar påverkar elförsörjningen eftersom den är beroende av elektroniska kommunikationer för styrning och ledning av produktion och elnät, samt för verksam-het som rör elhandel. Störningar i talkommunikationen kan innebära att driftpersonal inte kan leda drift- och underhållpersonalens insatser. Användning av mobiltelefoni är också utbredd vid underhålls- och reparationsarbeten.

5.2.4 Informations- och IT-säkerhet

En robust Informations- och IT-säkerhet är en förutsättning för fungerande elförsörj-ning. Inom ramen för uppdraget om informationssäkerhet har 29 stycken informat-ionssäkerhets- och IT-säkerhetsrelaterade risker analyserats (se kapitel 5.1 samt bilaga 2).

5.2.5 Personella resurser

Personella resurser är viktiga för elförsörjningen, för hantering av verksamheten i det operativa arbetet och i krissituationer.

> Omfattande personalfrånvaro

Omfattande, plötslig personalfrånvaro kan exempelvis orsakas av utbrott av smitt-samma sjukdomar som pandemier och epidemier. Det kan även bli följden av stora samhälls- eller naturolyckor, till exempel stora kemikalieutsläpp, jordbäv-ningar eller översvämjordbäv-ningar, som medför att personal inte kan ta sig till sin ar-betsplats.

> Minskad kontroll och förmåga på grund av

outsour-cing/utlandsberoende

Risken med en tredjepartslösning är försämrade förutsättningar för kontroll av kritiska verksamhetsområden, inte minst när den tredje parten är placerad utom-lands. Outsourcing kan även innebära en risk att företaget tappar viktig kompe-tens/kunskap, vilket på sikt ökar beroendet av externa parter.

I dokument Risk- och sårbarhetsanalys för år 2015 (sidor 26-29)