Testování produktu v T2

I dokument ZAVEDENÍ VÝROBKU DO SÉRIOVÉ VÝROBY S VYUŽITÍM PROCESU ESC (sidor 84-90)

V této části je provedeno ověření designové změny z testování T1, zdali nápravné opatření bylo aplikováno a těsnící žebírko bylo navýšeno dle nové výkresové dokumentace. Pro ověření bylo provedeno měření dle náměrového protokolu.

Po ověření správnosti náměrové tolerance těsnícího žebra bylo zahájeno testování T2 dle projektového plánu. Nejprve se začalo testem Leak Tightness, pro ověření nápravného opatření. Únik vzduchu byl při tomto testu ve specifikaci, kterou požadoval zákazník, proto se mohlo pokračovat dalšími testy. Po testu Leak Tigtnes, bylo třeba ověřit váhu, protože na HVACu byly provedeny designové změny. U těchto dvou testů byly naměřeny výsledky v toleranci, proto bylo možné začít testy Air Flow Distribution a Noise Analasys, které byly stanoveny a domluveny zákazníkem před začátkem testování. Test air Flow nebyl v této části testován, protože v testovací části vyšly výsledky měření v zákaznické toleranci. Test není třeba opakovat.

Zvýšení těsnícího žebra z nominální hodnoty 1,5 mm na 1,9 mm.

85

Tabulka 16: Přehled provedených testů s výsledky v T2.

T2 Výsledky testů

Leak Tightness OK

Weight Targets OK

Air Flow Distribution OK

Noise analysis OK

(Zdroj: Vlastní).

6.5.1 Ověření nápravného opatření

Před testováním T2 bylo třeba provést ověření nápravného opatření, zda-li prostřední těsnící žebro bylo navýšeno o danou hodnotu.

Na obrázku 25 je vidět, že se změnila nominální hodnota výšky těsnícího žebra z 1,5 mm na 2,2 mm. Pro ověření správnosti byla dvířka naměřena opět v devíti bodech a u obou kavit výška žeber odpovídala toleranci výkresové nominální hodnoty.

Obrázek 25: Naměřené hodnoty výšky těsnících žeber na dvířkách.

(Zdroj: vlastní).

86

Dvířka jsou vyladěna do správné tolerance. Je tedy možné zahájit testování a ověření designové změny v testování T2.

6.5.2 Leak tightness

Poté, co byla ověřena navržená designová změna a výsledky vyšly toleranci nominální hodnoty, je třeba opakovat test Leak Tigtness.

Tento test byl prováděn za stejných podmínek jako v testování T0 a T1, kdy je HVAC natlakován na 200 Pa a pomocí laboratorního zařízení se měří celkový únik vzduchu, který byl naměřen 110 l/min, což splňuje toleranci specifikovanou zákazníkem 120 l/min.

Tabulka 17: Výsledek testu Leak Tightness – celkový únik vzduchu.

Typ Specifikace bylo na dvířkách pod těsnícím žebrem. Jak je zřejmé z vyhodnocovací tabulky, bodový únik vzduchu byl naměřen v místě největšího úniku 5 l/min, tudíž byla splněna specifikace zákazníka.

Tabulka 18: Výsledek testu Leak Tightness – bodový únik vzduchu.

Typ Specifikace

87

Aktuální náměr potvrdil simulaci z testování T1. Nyní test vychází, je možné pokračovat v naplánovaném testování.

6.5.3 Weight Targets

Tento test se opakuje, protože na daném kuse byly provedeny designové změny, proto bylo třeba ověřit váhu kusu. Test Weight Targets, byl opět prováděn za pomoci digitální váhy. V tabulce 19 je zaznamenáno, že váha se zvýšila o 5 g. Provedené změny jsou malé, jsou stále ve specifikaci.

Tabulka 19: Výsledek testu Weight Targets.

Typ Specifikace

6.5.4 Air Flow Distribution

Tento test navazuje na test air Flow, který vyšel v toleranci, proto bylo možné pokračovat testem air Flow Distribution, který řeší procentuální rozdělení vzduchu jednotlivými klapkami, které jsou otevřené při daném módu.

Test je specifikován zákazníkem dle Lastenheftu. Tato specifikace je blíže popsaná v kapitole 5.2.

Měření se provádí pomocí laboratorního zařízení při napětí motoru 12 V, kdy na HVACu je namontováno potrubí pro distribuci vzduchu do jednotlivých výduchů (Defrost, Foot, Bi-level 50 %, Face). Potrubí je vyrobeny podle modelu jako je v autě a jednotlivé módy se nastavují pomocí kontrolního panelu.

88

Tabulka 20: Výsledky testu Air Flow Distribution.

OUTLET LAH 12V LAH 12V LAH 12V LAH 12V

DEFROST 72 ± 4 72,1 0 0 0

Jak je zřejmé z tabulky 20, všechny hodnoty vyšly v hodnotách, které jsou v toleranci určené zákazníkem. Test není třeba opakovat.

6.5.5 Noise Analasys

Pokud je ve výrobku nějaká rotační část a fouká z ní vzduch, je zde riziko, že díl bude vyvíjet hluk. Pro zákazníka je důležité, aby díl jako takový při specifikovaných podmínkách splňoval určitou hodnotu v dB – úroveň hluku. Specifikace určuje, při jakých tlakových podmínkách a při jakém průtoku vzduchu se měření provádí, ve kterých modech, co má být zalepené, co má být odlepené a zkoumá se také pozice mikrofonu, který zvuk zaznamenává. Tyto podmínky jsou blíže popsány v kapitole 5.2.

Měření probíhá ve speciální hlukové komoře, kde by pozadí hluku nemělo přesáhnout 23 dB, jinak by do samotného měření hluku HVACu byl měřen i hluk z okolí, což by ovlivnilo výsledek testu. Při měření je důležité co nejvíce eliminovat hluky, proto by neměly být v komoře nepotřebné předměty.

U tohoto testu je důležité nastavení mikrofonu. Mikrofon je vzdálen od HVACu 1000 mm a 250 mm nad nejvyšší hrankou klimatizační jednotky – obrázek 16. Jinak postavený mikrofon by mohl ovlivnit výsledné hodnoty měření.

Dle specifikace jsou měřeny módy Face, Foot, Defrost při stanovených tlakových podmínkách -350 Pa, napětí na motoru 3, 6, 9 a 12,5 V. Průtok vzduchu a další hodnoty

89

z měření vyplynou – otáčky motoru (RPM) a naměřená úroveň zvuku v dB, která nesmí přesáhnout 58 dB.

Tabulka 21: Výsledky testu Noise analasy.

FACE MAX testovacím módu Face, protitlaku 350 Pa a při napětí motoru 13,5 V. Tudíž specifikace byla splněna.

90

I dokument ZAVEDENÍ VÝROBKU DO SÉRIOVÉ VÝROBY S VYUŽITÍM PROCESU ESC (sidor 84-90)