Tillämpning av artificiell intelligens

I dokument GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM PROCESSINDUSTRIN, PROCESSKÖTARE 2014 (sidor 54-57)

Den studerande eller examinanden påvisar sitt kunnande i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle genom att arbeta i ett företag inom processindustrin Omfattningen av arbetet är tillräcklig för att det

2.7.7 Tillämpning av artificiell intelligens

2.7.7 Tillämpning av artificiell intelligens

Krav på yrkesskicklighet

Den studerande eller examinanden kan

 följa arbetarskyddsanvisningar

 fungera i någon arbetsuppgift i en tillverkningsprocess eller delprocess för en produkt som

in-nehåller artificiell intelligens (AI)

 använda en AI-tillämpning

 de processer som hör ihop med AI-produkter från råmaterial till slutprodukt

 funktioner som hör ihop med AI-tillämpningar

 fungera och arbeta som medlem i arbetsgemenskapen

 arbeta utan att orsaka fara för människor och miljön

 sortera och förstöra det avfall som uppstår i arbetet.

Bedömning av kunnandet

FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING

BEDÖMNINGSKRITERIER

1. Behärskande av arbetsprocessen

Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3

Den studerande eller examinanden Behärskande av

artificiell intelli-gens och an-svarsfullt utfö-rande av arbete

följer arbetarskyddsanvisningarna följer arbetarskyddsanvisningarna följer arbetarskyddsanvisningarna behöver handledning då han/hon

går vidare i nya arbetsskeden

planerar sitt arbete enligt anvis-ningar och går smidigt vidare från ett arbetsskede till nästa

planerar sitt arbete självständigt och avancerar smidigt i arbets-skedena, med beaktande av drift-situationen

håller arbetstider, följer avtal och övriga normer för arbetslivet samt överenskommer om avvi-kelser från dem

håller arbetstider, följer avtal och övriga normer för arbetslivet samt överenskommer om avvi-kelser från dem och utför givna uppgifter på eget initiativ

håller arbetstider, följer avtal och övriga normer för arbetslivet samt överenskommer om avvi-kelser från dem och utför inom sitt eget ansvarsområde på eget initiativ även andra än givna arbetsuppgifter

Utvärdering av den egna arbets-prestationen

utvärderar handledd sitt eget arbete och sitt kunnande.

utvärderar sitt eget arbete och sitt kunnande samt ser utvecklings-möjligheter i sin egen verksam-het.

utvärderar sitt eget arbete och sitt kunnande och ser utvecklings-möjligheter i sin egen verksamhet samt förmår ge förslag till för-bättringar.

FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING

BEDÖMNINGSKRITERIER

2. Behärskande av arbetsmetoder, -redskap och material

Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3

Den studerande eller examinanden Tillverkning av

produkter som innehåller artifici-ell intartifici-elligens (AI-förpackningar, RFID, nanocellu-losa, o.d.) eller

fungerar handledd i arbetsuppgif-ter i en tillverkningsprocess eller delprocess för en produkt som innehåller artificiell intelligens och använder handledd en AI-tillämpning

fungerar i arbetsuppgifter i en tillverkningsprocess eller delpro-cess för en produkt som innehål-ler artificiell intelligens och an-vänder en AI-tillämpning, med behov av sporadisk handledning

fungerar i arbetsuppgifter i en tillverkningsprocess eller delpro-cess för en produkt som innehål-ler artificiell intelligens och an-vänder en AI-tillämpning, med behov av sporadisk handledning

användning av AI-tillämpningar (t.ex. fuzzy logic, o.d.)

Verksamhet i enlighet med hållbar utveckling

undviker slöseri i arbetet, hante-rar, sorterar och förstör handledd det avfall som uppstår i arbetet.

undviker slöseri i arbetet, hante-rar, sorterar och förstör det avfall som uppstår i arbetet enligt givna instruktioner.

undviker slöseri i arbetet, hante-rar, sorterar och förstör det avfall som uppstår i arbetet enligt givna instruktioner och förmår bedöma de risker avfallet förorsakar.

FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING

BEDÖMNINGSKRITERIER

3. Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet

Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3

Den studerande eller examinanden

Tillämpning av artificiell intelli-gens

känner till grunderna i artificiell intelligens, så att han/hon hand-ledd kan arbeta i olika uppgifter eller delprocesser vid tillverkning av AI-produkter och använda tillämpningar som innehåller artificiell intelligens

känner till grunderna i artificiell intelligens, så att han/hon hand-ledd kan arbeta i olika uppgifter eller delprocesser vid tillverkning av AI-produkter och använda tillämpningar som innehåller artificiell intelligens

känner till grunderna i artificiell intelligens, så att han/hon själv-ständigt kan arbeta i olika uppgif-ter eller delprocesser vid tillverk-ning av AI-produkter och an-vända tillämpningar som innehål-ler artificiell intelligens

Tillverkning av produkter som innehåller artifici-ell intartifici-elligens

känner till funktionen hos till-verkningsprocessen från rå-material till slutprodukt, så att han/hon handledd kan sköta en arbetsuppgift i tillverkningspro-cessen för en produkt som inne-håller artificiell intelligens eller i en delprocess

känner till funktionen hos till-verkningsprocessen från rå-material till slutprodukt, så att han/hon handledd kan sköta en arbetsuppgift i tillverkningspro-cessen för en produkt som inne-håller artificiell intelligens eller i en delprocess

känner till funktionen hos till-verkningsprocessen från rå-material till slutprodukt, så att han/hon självständigt kan sköta en arbetsuppgift i tillverknings-processen för en produkt som innehåller artificiell intelligens eller i en delprocess

känner till uppföljningen av den tillverkade produktens kvalitet, så att han/hon handledd kan sköta en arbetsuppgift i tillverknings-processen för en produkt som innehåller artificiell intelligens eller i en delprocess.

känner till uppföljningen av den tillverkade produktens kvalitet, så att han/hon kan sköta en arbets-uppgift i tillverkningsprocessen för en produkt som innehåller artificiell intelligens eller i en delprocess.

känner till uppföljningen av den tillverkade produktens kvalitet, så att han/hon självständigt kan sköta en arbetsuppgift i tillverk-ningsprocessen för en produkt som innehåller artificiell intelli-gens eller i en delprocess.

FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING

BEDÖMNINGSKRITERIER

4. Nyckelkompe-tenser för livs-långt lärande

Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3

Den studerande eller examinanden Lärande och

problemlösning

klarar sig i bekanta situationer, men behöver handledning och stöd i föränderliga och valsituat-ioner

klarar sig på eget initiativ i be-kanta och föränderliga valsituat-ioner

fungerar rationellt i olika förän-derliga situationer och finner alternativa handlingssätt för sin verksamhet

Interaktion och samarbete

utför de uppgifter han/hon har ansvar för inom

arbetsgemen-utför på eget initiativ de uppgifter han/hon har ansvar för inom

fungerar ansvarsfullt, med sam-arbetsförmåga och jämlikt med

skapen och fungerar i samarbete med andra närliggande arbetsom-råden, men behöver sporadiskt handledning

arbetsgemenskapen och söker hjälp vid behov samt fungerar i samarbete med andra närliggande arbetsområden

olika människor som medlem i arbetsgemenskapen och gruppen samt tar även i beaktande beho-ven hos andra närliggande ar-betsområden

Yrkesetik följer givna etiska anvisningar följer givna etiska anvisningar, avtal och regler

fungerar i enlighet med arbets-gemenskapens värderingar, mål, etiska anvisningar, avtal och regler

Hälsa, säkerhet och funktionsför-måga

följer arbetarskyddsanvisningar och noterar farorna i sitt eget arbete, kan fungera enligt företa-gets verksamhetsmodell då en olycka skett

följer arbetarskyddsanvisningar samt uppmärksammar farorna i arbetet och känner till särdragen i arbetarskyddet vid behandling av vatten. Kan fungera enligt företa-gets verksamhetsmodell då en olycka skett

följer arbetarskyddsanvisningar samt uppmärksammar farorna i arbetet och känner till särdragen och -bestämmelserna i arbetar-skyddet vid behandling av vatten.

Kan fungera enligt företagets verksamhetsmodell då en olycka skett

kan vid behov kalla på hjälp kan vid behov kalla på hjälp och ge första hjälp

kan vid behov kalla på hjälp och handla rätt i de vanligaste sjuk-doms- och olycksfallssituationer-na

använder skyddsutrustning, ar-betsredskap och arbetsmetoder enligt anvisningarna

använder skyddsutrustning, ar-betsredskap och arbetsmetoder enligt anvisningarna på rätt sätt samt försäkrar sig om säkerheten i fråga om arbetsredskapen

använder skyddsutrustning, ar-betsredskap och arbetsmetoder enligt anvisningarna på rätt sätt samt försäkrar sig om säkerheten i fråga om arbetsredskapen arbetar för det mesta ergonomiskt

riktigt.

arbetar ergonomiskt riktigt. använder säkra, lämpligt belas-tande och varierande arbetsme-toder med beaktande av ergono-min.

Sätt att påvisa yrkesskickligheten

Den studerande eller examinanden påvisar sitt kunnande i ett yrkesprov eller vid ett examenstillfälle genom att arbeta i ett företag inom processindustrin. Omfattningen av arbetet är tillräcklig för att det kunnande som påvisas ska täcka de i examensgrunderna angivna kraven på yrkesskicklighet, föremå-len för bedömning och bedömningskriterierna.

Yrkesprovet eller examenstillfället kan fortsättas på en annan arbetsplats/i ett annat arbetsobjekt eller inom den grundläggande yrkesutbildningen på en av utbildningsanordnaren anvisad annan plats så att påvisandet av kunnandet blir heltäckande.

Till de delar som det kunnande som krävs i examensdelen inte heltäckande kan påvisas i ett yrkesprov

eller vid ett examenstillfälle genom arbete, kompletteras den genom annan bedömning av kunnandet.

I dokument GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM PROCESSINDUSTRIN, PROCESSKÖTARE 2014 (sidor 54-57)

Outline

Relaterade dokument