3 Vision och mål

3.1 Tillgänglig plats

3.1.1 En kommun för alla Beskrivning

Vi ger Upplands-Bro-borna en nyckelroll i utvecklandet av sin kommun. Jämställdhets-, integrations- och mångfaldsarbetet ska stärka den demokratiska processen. I

demokratiprocessen ingår medborgardialoger och syftet är också att tillskapa mötesplatser för att uppnå levande platser.

Kommentar

Socialnämnden kommer under år 2019 fortsätta arbeta med integrationsarbetet för att nyanlända invånare ska bli inkluderade och delaktiga i samhället.

Socialnämnden, Budgetförslag nämnd år 2019 7(19)

Under 2019 är det fortsatt fokus på arbetet med ungdomar och deras familjer. Nyckelord i det arbetet är samverkan, helhetssyn och evidensbaserade metoder.

Socialnämnden arbetar för att brukare och klienter ska få det stöd de behöver. I det arbetet är det viktigt att ta reda på hur de insatser och utredningar som utförs upplevs.

Nämndmål:

Integrationsarbetet ska fokusera på att stödja individer i etablering och integration för att bli inkluderade och delaktiga i samhället

Indikatorer Beskrivning Målvärde 2019

80% av individerna ska ha en pågående insats som främjar inkludering och delaktighet.

Genom att ta fram statistik ur Procapita som visar på hur många av individerna som har en pågående insats som främjar inkludering och delaktighet.

80%

Nämndmål:

Utveckla arbetet med våld i nära relationer

Indikatorer Beskrivning Målvärde 2019

Stöd till våldsutsatta ska öka i jämförelse med föregående år.

Genom att ta fram statistik på antal insatser och aktualiseringar i Procapita ta reda på hur stödet till våldsutsatta ser ut

Öka antalet utbildningsinsatser för berörd personal inom socialkontoret i jämförelse med föregående år

Genom att manuellt mäta antalet utbildningsinsatser som erbjuds och genomförs inom området ta reda på om det har blivit en ökning av utbildningsinsatser

Nämndmål:

Utveckla arbetsmetoder för att ge effektiva stödinsatser till barn och ungdomar samt deras familjer som är aktuella inom socialtjänsten

Beskrivning

Till exempel i form liknande Sociala insatsgrupper (SIG)

Indikatorer Beskrivning Målvärde 2019

Följa upp familjehemsplacerade barn och ungdomars resultat i skolan

Säkerställa att familjehemsplacerade barn och ungdomars skolgång följs upp genom egenkontroll av journalen

Öka andelen standardiserade bedömningsinstrument inom utredning och evidensbaserade behandlingsmetoder inom öppenvården i jämförelse med föregående år

Genom att mäta antalet bedömningsinstrument och behandlingsmetoder som används och jämföra med föregående år ta reda på hur stor ökningen är

Öka antalet föräldrastödsgrupper inom ramen för stöd- och behandling i jämförelse med föregående år

Genom att manuellt mäta antalet föräldrastödsgrupper ta reda på hur många tillfällen som erbjuds och genomförs

Mäta antalet deltagare inom sociala insatsgruppen (SIG)

Genom att manuellt redovisa antalet deltagare i SIG ta reda på hur många individer som deltar Minska antalet externa insatser inom Genom att mäta antalet externa

Socialnämnden, Budgetförslag nämnd år 2019 8(19)

Indikatorer Beskrivning Målvärde 2019

stöd- och behandling i jämförelse med föregående år

insatser ta reda på om de har minskat

Nämndmål:

Möjliggöra delaktighet och inflytande för Socialnämndens målgrupper genom brukarmedverkan

Indikatorer Beskrivning Målvärde 2019

Öka antalet medverkande brukare och klienter i socialkontorets brukarundersökningar och fokusgrupper i jämförelse med föregående år

Genom att mäta antalet deltagare i olika undersökningar och

fokusgrupper ta reda på om antalet har ökat

Nämndmål:

Använda och utveckla digital teknik inom Socialnämndens verksamheter

Indikatorer Beskrivning Målvärde 2019

Öka antalet e-ansökningar inom försörjningsstöd i jämförelse med föregående år

Genom att ta fram antalet e-ansökningar i Procapita och jämföra med föregående år ta reda på om e-ansökningarna har ökat

Öka användandet av digital teknik för brukare inom

funktionshinderområdet i jämförelse med föregående år

Genom att mäta hur mycket digital teknik som erbjuds brukare inom funktionshinderområdet ta reda på om användandet har ökat Öka användandet av digital teknik

för brukare inom äldreomsorgen i jämförelse med föregående år

Genom att mäta hur mycket digital teknik som erbjuds brukare inom äldreomsorgen ta reda på om användandet har ökat

3.1.2 En kommun i arbete och företagande Beskrivning

En minskad arbetslöshet är en central och kommunövergripande fråga. Arbetstillfällen ska skapas genom att samordna våra insatser och våga tänka nytt.

Ett växande näringsliv är en avgörande förutsättning för tillväxt. Engagemanget för de näringspolitiska frågorna i kommunen ska tas tillvara och utvecklas.

Kommentar

Nyckeln till välmående och inkludering i samhället är ofta arbete eller annan

sysselsättning, Socialnämnden ska därför fortsätta möjliggöra för enskilda att komma ut i egen försörjning under 2019.

Nämndmål:

Stödja individer som uppbär ekonomiskt bistånd att bli självförsörjande

Indikatorer Beskrivning Målvärde 2019

Andel hushåll med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd ska minska med 10% i jämförelse med föregående år

Genom att ta fram statistik från Procapita ta reda på mycket det långvariga behovet av ekonomiskt bistånd har minskat

Socialnämnden, Budgetförslag nämnd år 2019 9(19)

3.1.3 Vara en attraktiv arbetsgivare Beskrivning

Upplands-Bro kommuns arbetsplatser genomsyras av tydlighet och återkoppling i uppdrag och förväntningar, respekt samt en bra fysisk arbetsmiljö, vilket bidrar till ett gott arbetsklimat, professionellt arbete och medarbetare som trivs.

Kommentar

Personalen är verksamheternas viktigaste resurs. Flertalet av Socialnämndens yrkesgrupper hör till nationellt identifierade bristyrken - såsom socialsekreterare, biståndshandläggare samt hälso- och sjukvårdspersonal. Socialnämnden kommer under 2019 att arbeta med riktade mål och aktiviteter för att säkra personalförsörjningen.

Nämndmål:

Medarbetarna är nöjda med sin arbetsmiljö och arbetsplats

Beskrivning

Upplands-Bro kommuns arbetsplatser ska genomsyras av tydlighet och återkoppling i uppdrag och förväntningar, respekt och en bra fysisk arbetsmiljö.

Indikatorer Beskrivning Målvärde 2019

HME Hållbart medarbetarengagemang

(HME) är ett totalindex som beräknas utifrån resultaten för de tre delindex motivation, ledarskap och styrning.

79

Arbetsmiljöindex Är ett index som vi skapat själva utifrån fyra frågor om organisatorisk och social arbetsmiljö i

medarbetarenkäten. Ingår i HME-enkäten.

72

Nämndmål:

Medarbetarna kommer åter i arbete efter sjukdom

Indikatorer Beskrivning Målvärde 2019

Sjukfrånvaro Sjukfrånvaroprocent tas ut genom

att dela antal sjuktimmar med alla arbetade timmar. Kontorets sjukfrånvaro jämförs med föregående år.

5,2%

Nämndmål:

Heltid som norm

Indikatorer Beskrivning Målvärde 2019

Andel heltidspersonal ska öka i jämförelse med 2018

Andel medarbetare med heltidsanställning

Andel medarbetare med heltidsanställning - skiljt från dem som aktivt tackat nej till heltid.

100%

Socialnämnden, Budgetförslag nämnd år 2019 10(19)

Nämndmål:

Implementera en tydlig och långsiktig kompetensutvecklingsplan för personalen inom Socialnämndens verksamheter

Indikatorer Beskrivning Målvärde 2019

Personalomsättningen ska vara högst 16 % år 2019

Genom att ta fram

sjukfrånvarostatistik i samarbete med personalavdelningen ta reda på måluppfyllelse

16%

I dokument A 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE Elisabeth Rågård Kvalitetsutvecklare Socialkontoret Vår beteckning SN 18/0113 Er beteckning Socialnämnden Elisabet (sidor 9-13)