Tillgång till bredband är en aktuell fråga

I dokument Verksamhetsberättelse 2013 (sidor 15-18)

För att nå strategins mål arbetar Bredbandsforum bl.a. för att öka medvetenheten om och betydelsen av bredband på lokal, regional och nationell nivå. Bredbandsstrategin genomförande och Bredbandsforums verksamhet bygger på att engagemang,

erfarenheter och åsikter från många olika berörda. Ett fokusområde i verksamheten var därför att kommunicera bredbandsstrategin och bredbandsforums arbete och resultat.

Ambitionen var att öka kunskapen om innebörden i Bredbandsstrategin med betoning på de övergripande målsättningarna samt att öka kunskapen om de resultat som Bredbandsforum uppnår.

Bredbandsforums kommunikationsaktiviteter äger rum i ett antal olika kanaler. Genom att använda olika kommunikationskanaler som i sig är lämpade för olika typer av aktiviteter, blir möjligheterna större att nå ut till fler målgrupper med fler budskap.

Personliga möten

En viktigt och betydande del av kansliets arbete är att delta i och organisera olika möten och seminarier samt stötta initiativ runt om i landet för att höja vetskapen om bredbandsstrategin och forumet. Syftet är även att bidra till diskussion om

bredbandsbetydelse och hur det går att arbeta på regional och lokal nivå med att främja bredband i världsklass. Slutligen ger deltagandet nödvändig input till forumet i form av åsikter och kunskap. Bredbandsforum har därför genom kansliet deltagit i stort antal externa aktiviteter. Under 2013 har representanter för forumets kansli deltagit i 25 externa evenemang vid sidan av arbetet inom arbetsgrupperna, varav hälften som talare. Evenemangen har ägt rum på olika ställen i Sverige. Kansliet har även fortsatt arbetet med direktmöten med representanter för olika organisation som är intressenter i bredbandsfrågan. Detta har vidmakthållit en bred kontaktyta och understött att

bredbandsfrågan fått fortsatt synlighet.

Hemsida

Bredbandsforums kansli har under 2013 varit fortsatt aktiva på

www.bredbandivarldsklass.se . En målsättning för kansliet under året var att förenkla för intressenter av Bredbandsforum och Bredbandsstrategin att inhämta dels relevant information om ämnet bredband, dels aktuella nyheter och händelser. Exempel på vad som publicerats på hemsidan:

 Ett 30-tal nyheter och artiklar om olika ämnen som rör Bredbandsforum och Bredbandsstrategin, samt generell information om bredband och

bredbandsbyggnation

 En överskådlig och uttömmande beskrivning av Bredbandsforums arbetsgruppers arbete och resultat

 En ingång för byalag som bygger bredbandsinfrastruktur (www.fibertillbyn.nu)

 En ingång för kommuner som är engagerade i bredbandsfrågan och behöver stöd

Nyhetsbrev

Som ett led i arbetet med att kommunicera relevant information om händelser och nyheter om Bredbandsforum och Bredbandsstrategin fortsatte kansliet under 2013 med att i anslutning till styrgruppsmöten ge ut ett nyhetsbrev. Nyhetsbrev #7 gick ut till en sändlista på 600 adresser (jämfört med ca 150 för första brevet för två år sedan och 400 för fjärde brevet för ett år sedan). Under 2014 kommer nyhetsbrevet att utvecklas och eventuell förbättringspotential utvärderas.

Twitter

På Bredbandsforums twitter-konto (https://twitter.com/bredbandsforum) har kansliet möjlighet att kommunicera med intressenter om aktuella händelser. I tjänstens natur ligger möjligheten att diskutera, puffa för, och länka till händelser, resultat och åsikter av olika betydelse och med mer eller mindre genomslagskraft. Detta uppfyller väl ett av kansliets mål; att i extern kommunikation uppfattas som intresserade och

engagerade.

Bredbandsforums kansli har också medverkat till framtagandet av produkter, som på olika sätt leder till att bredband får mer medialt utrymme och uppfattas som en aktuell fråga.

Förstudie på villaområdet

Under 2013 genomförde Bredbandsforum en förstudie av villaområdet. Studien inkluderade en kvantitativ kartläggning av utbyggnaden till enfamiljshus, en

genomgång av byggnationsprocessen samt de utmaningar detta innebär för nätbyggare.

Studien fick stort genomslag och väckte intresse från en rad organisationer.11

Nya accessformer

Under 2013 uppmärksammade Bredbandsforum nya accessformer så som satellitbaserat bredband, vilket lanserats på kommersiell basis i Sverige.

Sammanställning jämförde satellit med uppkoppling via mobilt bredband och diskuterade även om satellit skulle kunna vara ett alternativ för landsbygden. Detta initierade en diskussion inom bland annat Hela Sverige ska leva, en organisation med ca 5 000 byalag som medlemmar om för- och nackdelar med olika

bredbandstekniker.12

11 Studien kan läsas här:

http://www.bredbandivarldsklass.se/Documents/Fiber%20till%20villa%20-%20en%20f%C3%B6rstudierapport%2020131002.pdf

12 Sammanställningen kan läsas här: http://www.bredbandivarldsklass.se/Om-Bredbandsforum/Nyheter/Nyhetsarkiv/Satellit--Battre-an-mobilt-bredband/

Bredbandsbehovet för tjänster

Under 2013 sammanställde Bredbandsforum uppgifter om kapacitetskraven hos olika tjänster och hur behovet av att vara uppkopplad, oftare, under längre tid och med fler applikationer samtidigt skapar ett påtagligt bandbreddsbehov. Genom att allt fler är uppkopplade samtidigt ökar förbrukningen av datatrafik per person vilket innebär att hushåll som idag enbart förlitar sig på mobilt bredband bör försöka avlasta sin uppkoppling i syfte att inte slå i abonnemangens datatak. Uppgifter från

sammanställningen låg bland annat till grund för en serie om hastighet och kapacitet i dagspressen.13

Deltagande i regionala dialogmöten om mobiltäckning

Under 2013 deltog Bredbandsforum i samtliga regionala dialogmöten om

mobiltäckning som anordnades av PTS i samarbete med regionala aktörer. Mötena hade stor relevans för den pågående arbetsgruppen Mobilt bredband i hela landet och gav en möjlighet för denna arbetsgrupp att få direkt kontakt med olika användare och användargrupper för att kunna bilda sig en uppfattning om de upplevda problemen med bristande täckning och kapacitet i mobila internettjänster. Genom dessa möten fick forumet även en möjlighet att berätta om sin verksamhet samt få fördjupad kunskap om olika intressenter vilket ger ett bra underlag inför tillsättningen av nya arbetsgrupper.

Bredbandskartan

Bredbandskartan är en webbtjänst som utvecklats av PTS och Bredbandsforum, och som på ett enkelt sätt visar tillgången till bredband i Sverige.

Kartan visar bland annat tillgången till fast bredband för hushåll och arbetsställen runt om i landet, på nationell, regional och kommunal nivå. Under 2013 har

Bredbandskartan uppdaterats med nya funktioner, bland annat en karta över vilka områden i Sverige som har en bredbandsstrategi. Bredbandsforums kansli är fortsatt delaktiga i utvecklingen och utformningen av Bredbandskartan.

Resultatbedömning

En målsättning för året var att öka kunskapen om Bredbandsforums arbete och Bredbandsstrategin, samt att sätta tillgången till bredband på agendan. Sammantaget bedömer vi att ovanstående aktiviteter i form av löpande kommunikation i egna kanaler, samt framtagande av kommunikativa produkter, antagligen har ökat

kunskapen om bredband, Bredbandsstrategin och Bredbandsforum, samt definitivt ökat möjligheterna till att ta del av kunskapen.

13 Sammanställningen kan läsas här: http://www.bredbandivarldsklass.se/Om-Bredbandsforum/Nyheter/Nyhetsarkiv/Olika-tjanster-kraver-olika-accesstekniker/

I dokument Verksamhetsberättelse 2013 (sidor 15-18)