Tillverkning av bär- och fruktprodukter 5 sv Beskrivning av yrkesprovet

I dokument NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL (sidor 35-40)

Det centrala kunnandet i studiehelheten tillverkning av bär- och fruktprodukter är

• tillverkning av bär- och fruktprodukter

• ansvarsfullt, ekonomiskt och högklassigt arbete samt egenkontrollmätningar.

Tillverkning av bär- och fruktprodukter består av följande arbetsskeden:

I yrkesprovet iakttar de studerande arbetarskyddsanvisningarna och använder behövlig

skyddsutrustning. De iakttar egenkontrollplanen och gör mätningar, kontroller och dokumentationer enligt planen.

Förberedande arbeten Den studerande

• sörjer för sin personliga hygien och klär sig enligt arbetets krav

• sätter sig in i erhållna anvisningar och gör upp en arbetsplan

• förbereder arbetsmiljön.

Tillverkning av en bär- och fruktprodukter Den studerande

• väljer och granskar sensoriskt råvarorna

• väger och mäter upp de råvaror och tillsatsämnen som behövs

• förbehandlar vid behov råvarorna

• tillverkar produkten

• utför dokumentationerna som krävs enligt egenkontrollen

• bedömer sensoriskt produkten och förpackar den Avslutande arbeten

Den studerande

• rengör redskap och anordningar

• sörjer för renligheten i arbetsmiljön

FÖRBEREDANDE ARBETE

AVSLUTANDE ARBETE

TILLVERKNING AV FRUKTPRODUKTER TILLVERKNING AV

BÄRPRODUKTER

Yrkesprovsmiljö

Tillverkning av bär- och fruktprodukter 5 sv Yrkesprovsplats

Redskap och material

Arbetsgemenskap

En produktionsanläggning inom livsmedelsbranschen eller ett annat företag där man behandlar eller förädlar bär eller frukt. Yrkesprovsmiljön kan också vara en frukt- och grönsaksavdelning i en livsmedelsaffär. Om yrkesprovet ordnas i läroanstaltens arbetslokaler ska man när uppgiften ges sörja för att förhållandena så långt som möjligt motsvarar äkta förhållanden.

De maskiner och anordningar som används i yrkesprovet är till sina

funktionsprinciper likadana som de maskiner och anordningar som används inom branschen. Exempel på dessa maskiner och anordningar

− vågar och doserare

− tvättmaskin/tvättlinje

− skalmaskin

− bandtransportör/skalningslinje

− grönsaksskärare

− pastöriseringsapparat

− maskin för mosning

− frysanordning.

Förpackningsmaterial, redskap för märkning av förpackningar,

engångshandskar, rengörings- och städredskap, anteckningsredskap, eventuellt en dator för märkning av förpackningar

Yrkesprovet kan utföras ensam, i ett par eller som ett grupparbete som utförs i processen.

Bedömning av yrkesprovet

Bedömningskriterier

Nöjaktiga N1 Goda G3 Berömliga B5

Föremål för bedömningen

Den studerande Den studerande

Den studerande Behärskande av

arbetsprocessen Utföra arbetsuppgiften behärska en del/helhet

egenkontroll

Bedömning av arbetsprestationen

tillverkar bär- och frukt-produkter i liten skala med handledning

iakttar anvisningarna i samband med

egenkontrollen

ansvarar för egen del för arbetets kvalitet

tillverkar bär- och frukt-produkter i liten skala

handlar i huvudsak ansvarsfullt

tillverkar bär- och frukt-produkter i liten skala och ställer in

förhållanden i

tillverkningsprocessen rätt

iakttar företagets egenkontrollprogram, gör de behövliga mätningarna och dokumentationerna arbetar ansvarsfullt Behärskande av

arbetsuppgiften Behärska arbetsmetoder tillverka en produkt bedöma råvaror och produkter

förvara produkter och råvaror

Behärska arbetsredskap reglera

tillverkningsprocessen Behärska material

utför yrkesuppgifter under handledning i ett arbetsskede i industriell produktion

ansvarar för egen del för produkternas kvalitet

utför yrkesuppgifter delvis självständigt i ett arbetsskede i industriell produktion

förvarar produkter och råvaror på lämpligt sätt

ställer in förhållandena i tillverkningsprocessen enligt anvisningarna

utför yrkesuppgifter självständigt i ett arbetsskede i industriell produktion

ansvarar i sitt arbete för produkternas kvalitet förvarar produkterna och råvarorna på lämpligt sätt under beaktande av deras biologiska, kemiska och mikrobiologiska

förändringar

ställer in förhållandena i tillverkningsprocessen enligt anvisningarna undviker onödigt svinn Behärskande av den

kunskap som ligger till grund för arbetet kännedom om råvarorna och förvarings-anvisningar för dem

(mikrob-verksamhet, kemiska och fysikaliska faktorer)

behandlar och förvarar nästan självständigt råvaror och produkter så att kvaliteten på dem inte försämras

behandlar och förvarar självständigt råvaror och produkter så att

kvaliteten på dem inte försämras

kännedom om

egenkontrollplanen iakttar anvisningarna i

fråga om egenkontrollen utför kontrollerna,

mätningarna och dokumentationerna i enlighet med principen för egenkontrollen Behärskande av

arbetssäkerhet arbetssäkerhet skyddsutrustning ergonomi

iakttar hygien- och anvisningarna om arbetssäkerhet

arbetar hygieniskt arbetar på ett säkert sätt vid avvikande

förhållanden

arbetar ergonomiskt och hygieniskt

iakttar anvisningarna om arbetssäkerhet

arbetar på ett säkert sätt i kyla och värme eller under förhållanden som på annat sätt avviker från det normala

Baskompetens samarbetsförmåga

problemlösningsförmåga

--- har samarbetsförmåga samarbetar med

medlemmarna i arbetsgemenskapen förhandlar om vilka åtgärder som behövs i avvikande situationer enligt egenkontrollen

Exempel på yrkesprov

I samband med denna studiehelhet kan de studerande visa sitt kunnande även i förpackande av produkter eller i verksamhet som omfattar förpackande, förvaring och lastning.

De studerandes inlärningsförutsättningar ska beaktas när yrkesprovsuppgiften ordnas samt bedöms.

Exempel 1

Tillverkning av råsaft (ett helt yrkesprov)

De studerandes uppgift är att enligt anvisning tillverka råsaft av bär eller frukt genom pressning. De studerande bedömer råvarorna sensoriskt, mäter upp råvarorna och krossar dem, mäter upp enzym i uppvärmningskastrullen, ställer in och mäter temperaturen och uppvärmningstiden för massan. Under pressningen utför de studerande de nödvändiga åtgärderna för att tillverka saft.

De studerande måste kunna bedöma kvaliteten på sin produkt sensoriskt, mäta sockerhalten och räkna ut saftutbytet.

De studerande ska kunna berätta i arbetsplanen vilka olika alternativ det finns för vidare behandling av saften.

Exempel 2

Tillverkning av saft (ett helt yrkesprov)

De studerandes uppgift är att tillverka och förpacka saft enligt anvisning De ska kunna bedöma kvaliteten på råvarorna sensoriskt och mäta upp

tillverkningsämnena och tillsatsämnena samt kunna reservera behövliga förpackningar och kunna förbehandla dem.

Under tillverkningen ska de studerande kunna ställa in temperatur och

uppvärmningstider, kunna mäta de storheter som behövs, mängden innehåll, pH samt sockerhalt, samt kunna bedöma produkten sensoriskt.

Exempel 3

Tillverkning av sylt eller marmelad (ett helt yrkesprov)

De studerandes uppgift är att enligt anvisning tillverka och förpacka sylt eller marmelad i en konsumentförpackning.

De studerande bedömer råvarorna sensoriskt, mäter upp tillverkningsämnena enligt receptet, tillverkar massan och förpackar den.

De studerande ska kunna göra förberedelserna gällande råvarorna och förpackningarna samt de mätningar som ska utföras under tillverkningen och förpackningen.

Exempel 4

Uppbyggande av en frukt- och grönsaksavdelning i en livsmedelsaffär (del av ett yrkesprov)

De studerande gör i ordning frukter och grönsaker för försäljning och bygger upp en frukt- och grönsaksavdelning eller en del av en sådan under beaktande av de faktorer som inverkar på frukternas och grönsakernas hållbarhet och utseende.

3.1.7 Hantering och förädling av vegetabilier 5 sv

I dokument NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL (sidor 35-40)