Ukázka dokumentu: Průvodka obrobku

I dokument TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Katedra výrobních systémů (sidor 53-74)

Informace o výrobku

Čárový kód Poznámky

Legenda

Katedra výrobních systémů

Miroslav Stránský/2014 Stránka 54

8 Srovnání normování stávajícím způsobem a pomocí programu

V této kapitole si ukážeme několik srovnání normo časů za použití programu a za použití stávajícího normování (kvalifikovaným odhadem).

K ověření přesnosti obou typů normování bylo provedeno měření formou snímku pracovního dne (viz příloha č. III.). Měření probíhalo v provozu, z toho důvodu se stalo, že ne vždy se povedlo začít měření od počáteční činnosti, až do poslední činnosti spojenou

s výrobou výrobku. Měřila se každá činnost vykonaná při průběhu práce pracovníkem i strojem.

Čas měření byl použit pro zjištění skutečného normovacího času. Normovací čas byl vypočten z měřeného času, od kterého byly odečteny časy ztrátové (ukázka výpočtu na

měřícím listu v příloze č. III.). V případě, kdy měření započalo v průběhu probíhající činnosti, celkový normovací čas se skládal z času naměřeného mínus, časy ztrátové plus, čas dané jedné činnosti, krát počet kusů nezměřených výrobků.

Normování kvalifikovaného odhadu probíhalo pracovníkem (technologem) z firmy SKLOPAN LIBEREC a.s., který svůj kvalifikovaný odhad zapsal do výrobní průvodky (viz příloha č. II.). Odhad průměrně trvá 2-5 minut na obráběcí činnost.

Časová náročnost při normování pomocí programu 2,5-6 minut. Výstupem je podrobný soupis všech činností probíhající při výrobě konkrétního výrobku (viz příloha č.

III.).

V tabulce 1. jsou výsledky měření a časy normovací s porovnáním přesnosti odhadu normo času a skutečného času. Určení přesnosti norem probíhalo za pomocí vzorečku 16..

(16.)

Tabulka 1. Proběhnuté měření.

Čas1.-čas normovaný (min)

Čas2.-čas odhadnutý kvalifikovaným odhadem (min) Čas3.-čas normovaný programem (min)

Čas4.-čas normovaný programem 2 (min)

Přes.1-přesnost odhadu s měřeným časem (%) Přes.2-přesnost odhadu s měřeným časem (%)

Název výrobku Číslo výkresu Čas1

Katedra výrobních systémů

Miroslav Stránský/2014 Stránka 55

Při testování a ověřování byly zjištěny nedostatky v programu u výrobků s malou tolerancí, pro tyto výrobky je zapotřebí donastavit časy nebo navýšit normovaný čas o koeficient navýšení.

Koeficient navýšení bych volil 1,2 z důvodů vyplívajícího z měření, kde u výrobku s vysokou přesností bylo o 20% více činností, jak u výrobků s velkou tolerancí. Těch 20 % činností bylo vypozorováno z měření, kde je vidět opětovné přeměřování a opracovávání výrobku, až do požadovaného tolerovaného rozměru. Z toho důvodu bych volil navyšovací koeficient 1,2.

Ale i s touto nepatrnou chybou v programu bylo dosáhnuto přesnosti odhadu 84-95%.

Katedra výrobních systémů

Miroslav Stránský/2014 Stránka 56

9 Závěr

Cílem bakalářské práce bylo zlepšení stávajícího normování z 60% přesnosti odhadu na optimální hodnotu 80%-90%. Za dodržení vymezené doby (2-5 minut na výrobní operaci).

Postup práce při vypracovávání bakalářské práce, v prvním kroku byla provedená analýza dosavadních známých normovacích postupů a z analyzování stávajícího normovacího postupu a zda by se nějaká normovací metoda nedala využít.

Na základě výše posbíraných údajů(v kapitolách 4-7) byl vytvořen koncept programu pro zjištění vhodnosti a funkčnosti programu pro danou výrobu. Z výsledných dat z měření se zdá být program použitelný pro tuto výrobu za dodržení optimální doby na normování i za dodržení optimální přesnosti v odhadu (přesnost vyplívající z měření: 84%-95%).

Přínosem tohoto programu v provozu by bylo zvýšení přesnosti v odhadech normo časech a podrobných technologických postupech za dodržení standartní nastavené doby na normování jedné výrobní operace i v případě, kdy pracovník nemá velkou praxi z provozu a neznají důkladně časové náročnosti jednotlivých pracovních kroků.

Přínosem nové dokumentace, která popisuje podrobný technologický postup práce, lze využívat při důkladné analýze, zda nezvolit jiný pracovní postup, nebo využití dokumentů při odůvodňování zvoleného technologického postupu technologem pracovníkovi.

Při zaškolení pracovníků ve výrobě, by se dalo pomocí dokumentů ,,Technologický souhrn s obráběním“ zdokonalit výrobu, jak v časové efektivnosti práce, tak i kvalitě opracování materiálů, bez nutnosti vyhledávání operátorem v tabulkách, či zkoušení

vhodnosti navolených otáček a posuvů. U nových pracovníků s malou praxí, by dokumentace mohla sloužit jako návodka, jak postupu tak i nastavení otáček a posuvů strojů.

Při hlubším naprogramování programu a propojením ho s MIS (Manažerský

informační systém) by se dalo ulehčit práce technologům, že při zvolení daného výrobku by se všechny ostatní parametry vyplnily či naopak po vyplnění a nastavení v programu by se všechna ostatní data překopírovala do MIS.

Při zavádění programu do provozu na výrobní pracoviště kde nejsou na normy zvyklí, či na přesné normy, bych doporučoval, použít koeficienty navýšení, který by se kvartály snižovaly na požadovanou hodnotu. Je to z toho důvodu, aby nevznikly nesváry s pracovníky, nebo aby se pracovníci nesnažili odbourat nový systém. Pracovníci by si na něj pomalu zvykali a v průběhu snižování norem by se měly samovolně odbourávat ztrátové časy.

V případě dodržení přesnosti norem se dá stanovit odměňování pracovníků a tím zvýšit a zkvalitnit výrobu pomocí speciálních odměn pro pracovníky.

Katedra výrobních systémů

Miroslav Stránský/2014 Stránka 57

Seznam použité literatury

[1] Soustruhy s oběžným průměrem do 500 a 800 mm I.: Část všeobecná, část technickoorganizační. CNN 10-5-1-I|II Praha 1978. S.3

[2] Soustruhy s oběžným průměrem do 500 a 800 mm I.: Část všeobecná, část technickoorganizační. CNN 10-5-1-I|II .Praha 1978. s.4

[3] HOLÍNEK, David . Optimalizace časového hospodářství.

www.trexima.cz[online].[vid.ÚNOR/2010] .

Dostupné z:http://www.trexima.cz/normovani-prace/optimalizace-casoveho-hospodarstvi

[4] DLABAČ, Jaroslav. Analýza a měření práce.e-api.cz[online]. 2005 – 2012[vid.

23.04.2012].

Dostupné z: http://e-api.cz/article/70803.analyza-a-mereni-prace/

[5] Soustruhy s oběžným průměrem do 500 a 800 mm I.: Část všeobecná, část technickoorganizační. CNN 10-5-1-I|II. Praha 1978. s.18

[6] LHOTSKÝ, Oldřich. PRACOVNÍ PODMÍNKY, BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI.www.mzdovapraxe.cz [online]. 2014 [vid. 19.7.2005].

Dostupné z: http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-d1017v993-metody-a-techniky-organizace-a-normovani-prace/?search_query=$issue=3I7

[7] SKLOPAN LIBEREC a.s., PORTRÉT, www.sklopan.cz [online]. 2008-2014 Dostupné z: http://www.sklopan.cz/?q=stranka/2

[8] VICHR, Vladimír. Cesty k technickému normování práce. Praha 1955.s.16 [9] VICHR, Vladimír. Cesty k technickému normování práce. Praha 1955.s.28-33 [10] VICHR, Vladimír. Cesty k technickému normování práce. Praha 1955.s.58-59 [11] VICHR, Vladimír. Cesty k technickému normování práce. Praha 1955.s.61

[12] ManagementMania.Co je Analýza MOST.managementmania.com [online].2011-2013 [vid. 01.05.2013].

Dostupné z:https://managementmania.com/cs/most

[13] TN-SOFTWARE . Normování práce - nutnost versus současný stav.www.normovani.cz [online]. 2008 [vid. 14.12.2008].

Dostupné z:http://www.normovani.cz/news/normovani-prace-nutnost-nebo-pozustatek-minulosti/

Katedra výrobních systémů

Miroslav Stránský/2014 Stránka 58

[14] TN-SOFTWARE .Normování práce - normovač nebo normující technolog?.www.normovani.cz [online]. 2008 [vid. 14.12.2008].

Dostupné z:http://www.normovani.cz/news/normovani-prace-normovac-nebo-normujici-technolog/

[15] TN-SOFTWARE . Normování práce - papírové normativy versus počítačový program..www.normovani.cz [online].2008 [vid. 14.12.2008].

Dostupné z:http://www.normovani.cz/news/normovani-prace-papirove-normativy-versus-pocitacovy-program/

[16] Soustruhy s oběžným průměrem do 500 a 800 mm I.: Část všeobecná, část technickoorganizační. CNN 10-5-1-I|II. Praha 1978. s.13

[15] Zemčík, Oskar. Jednotné normativy vrtačky (Výběr normativu, pro potřebu výuky),CNN-10-2-2-0/III – 1977, Brno leden 2006,s.22

Katedra výrobních systémů

Miroslav Stránský/2014 Stránka 59

Seznam obrázků

Obrázek 1. Typové schéma normy času jednotkového.[16] ... 14

Obrázek 2. Typového schématu normy času dávkového. [16] ... 15

Obrázek 3. Typové schéma normy času směnového. [16] ... 15

Obrázek 4. Ukázka chronometráže operace.[4] ... 17

Obrázek 5. Formulář pro snímek pracovního dne. ... 18

Obrázek 6. Sekvenční modely pro systém Basic MOST[4] ... 21

Obrázek 7. Ukázka počítačové podoby Basic MOST[4] ... 22

Obrázek 8. Ukázka programu Lady ... 25

Obrázek 9. Ukázka programu Nortns 3.0. ... 25

Obrázek 10. Ukázka programu sysnorm ... 26

Obrázek 11. Komplexní rozhodovací tabulky. ... 33

Obrázek 12. Ukázka modulu soustružení- podélné. ... 38

Obrázek 13. Ukázka modulu soustružení- parametry pro čelní obrábění. ... 39

Obrázek 14. Ukázka modulu soustružení- parametry pro vrtání. ... 39

Obrázek 15. Rádus: a. vypouklý b.vydutý ... 40

Obrázek 16. Graf vyjíždění nástroje podle průměrů nástroje. [15] ... 44

Obrázek 17. Úvodní tabulka ... 45

Obrázek 18. Komplexní rozhodovací tabulka ... 45

Obrázek 19. Modul pro nastavení obrábění- čelní soustružení ... 46

Obrázek 20. Modul pro nastavení obrábění- vrtání ... 46

Obrázek 21. Modul pro nastavení obrábění- nastavení vedlejší činnosti ... 47

Obrázek 22. Komplexní rozhodovací tabulka-po vložení tA časů ... 47

Obrázek 23. Ukázka dokumentu: Technologický postup. ... 50

Obrázek 24. Ukázka dokumentu: Technologický souhrn s obráběním. ... 51

Obrázek 25. Ukázka dokumentu: Technologická souhrn. ... 52

Obrázek 26. Ukázka dokumentu: Výrobní průvodka ... 52

Obrázek 27. Ukázka dokumentu: Průvodka obrobku ... 53

Katedra výrobních systémů

Miroslav Stránský/2014 Stránka 60

Seznam tabulek

Tabulka 2. Proběhnuté měření………55

Katedra výrobních systémů

Miroslav Stránský/2014 Stránka 61

Seznam příloh

Příloha I. Interpolační rovnice pro vypláchnutí při obrábění vrtáním …………...…………..61 Příloha II. Technická dokumentace vytvořená programem………..………63 Příloha III. Ukázka měření a provedená analýza měření………..68

Katedra výrobních systémů

Miroslav Stránský/2014 Stránka 62

Příloha I. Interpolační rovnice pro vypláchnutí při obrábění vrtáním:

a) 0-5 0< hloubky < 10 vypláchnuti = 0 10< hloubky < 20 vypláchnuti = 1 20< hloubky < 30 vypláchnuti = 2 15< hloubky < 25 vypláchnuti = 1 25< hloubky < 40 vypláchnuti = 2 15< hloubky < 25 vypláchnuti = 1 25< hloubky < 40 vypláchnuti = 2 15< hloubky < 30 vypláchnuti = 1 30< hloubky < 45 vypláchnuti = 2 20< hloubky < 35 vypláchnuti = 1 35< hloubky < 50 vypláchnuti = 2 20< hloubky < 40 vypláchnuti = 1 40< hloubky < 60 vypláchnuti = 2 20< hloubky < 40 vypláchnuti = 1 40< hloubky < 65 vypláchnuti = 2 20< hloubky < 40 vypláchnuti = 1 20< hloubky < 50 vypláchnuti = 1 50< hloubky < 80 vypláchnuti = 2 20< hloubky < 55 vypláchnuti = 1 55< hloubky < 80 vypláchnuti = 2 20< hloubky < 60 vypláchnuti = 1 60< hloubky < 90 vypláchnuti = 2 20< hloubky < 65 vypláchnuti = 1 65< hloubky < 100 vypláchnuti = 2 20< hloubky < 70 vypláchnuti = 1 70< hloubky < 100 vypláchnuti = 2 20< hloubky < 70 vypláchnuti = 1 70< hloubky < 110 vypláchnuti = 2 20< hloubky < 75 vypláchnuti = 1 75< hloubky < 120 vypláchnuti = 2 hloubky > 120

vypláchnuti = 0.05 * a – 3

Katedra výrobních systémů

Miroslav Stránský/2014 Stránka 63

p) 19-20 0< hloubky < 20 vypláchnuti = 0 20< hloubky < 80 vypláchnuti = 1 25< hloubky < 90 vypláchnuti = 1 90< hloubky < 130 vypláchnuti = 2 25< hloubky < 100 vypláchnuti = 1 100< hloubky < 150 vypláchnuti = 2 110< hloubky < 165 vypláchnuti = 2 25< hloubky < 140 vypláchnuti = 1 140< hloubky < 210 vypláchnuti = 2 25< hloubky < 140 vypláchnuti = 1 140< hloubky < 210 vypláchnuti = 2 25< hloubky < 150 vypláchnuti = 1 150< hloubky < 230 vypláchnuti = 2 25< hloubky < 180 vypláchnuti = 1 180< hloubky < 260 vypláchnuti = 2 25< hloubky < 200 vypláchnuti = 1 200< hloubky < 310 vypláchnuti = 2 hloubky >310

vypláchnuti = 0.01 * a – 2 y) 50

Výplachy pro vrtáky > 50 nejsou definovány

Katedra výrobních systémů

Miroslav Stránský/2014 Stránka 64

Příloha II. Technická dokumentace vytvořená programem.

Katedra výrobních systémů

Miroslav Stránský/2014 Stránka 65

Katedra výrobních systémů

Miroslav Stránský/2014 Stránka 66

Katedra výrobních systémů

Miroslav Stránský/2014 Stránka 67

Katedra výrobních systémů

Miroslav Stránský/2014 Stránka 68

Katedra výrobních systémů

Miroslav Stránský/2014 Stránka 69

Příloha III. Ukázka měření a provedená analýza měření.

Katedra výrobních systémů

Miroslav Stránský/2014 Stránka 70

Katedra výrobních systémů

Miroslav Stránský/2014 Stránka 71

Katedra výrobních systémů

Miroslav Stránský/2014 Stránka 72

Katedra výrobních systémů

Miroslav Stránský/2014 Stránka 73

Katedra výrobních systémů

Miroslav Stránský/2014 Stránka 74

I dokument TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Katedra výrobních systémů (sidor 53-74)