Umeå Studentkår BUDGETFÖRSLAG 2013/14

I dokument Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: Mötets öppnande (sidor 24-35)

Budget 12/13 Prognos 12/13 Budget 2013 / 14 INTÄKTER

Medlemsavgifter

3010 Hel avgift 800 000,00 kr 1 153 000,00 kr 1 564 000,00 kr 3400 30101 D.o. 2 terminer 1 080 000,00 kr 520 000,00 kr 440 000,00 kr 900 + 200 3013 Reducerad avgift 40 000,00 kr 108 000,00 kr 130 000,00 kr 500 30131 D.o 2 terminer 140 000,00 kr 58 000,00 kr 70 000,00 kr 300 + 50 3011 Stödmedlemsavgift 5 200,00 kr 5 000,00 kr 5 000,00 kr

3012 Adminstrativ avg. "Baskort" 7 000,00 kr 10 000,00 kr 5 000,00 kr 3020 Rabatt: sektioner - 30 000,00 kr - 30 000,00 kr - 30 000,00 kr

Summa medlemsavgifter 2 042 200,00 kr 1 824 000,00 kr 2 184 000,00 kr 5100

Externa stöd 53505225 snitt

3110 Statsanslag 1 068 000,00 kr 1 045 550,00 kr 1 030 500,00 kr 3120 Tjänsteköp från UmU centralt 1 183 900,00 kr 1 077 590,00 kr 1 114 100,00 kr 3130 Tjänsteköp från fakulter/USE 1 276 600,00 kr 1 201 400,00 kr 1 167 375,00 kr Summa externa stöd 3 528 500,00 kr 3 324 540,00 kr 3 311 975,00 kr Tjänsteintäkter

3610 Kårhusstiftelsen / Kår AB 60 000,00 kr 60 000,00 kr 100 000,00 kr 3630 Kempestiftelsen, adm 150 000,00 kr 154 000,00 kr 150 000,00 kr 3805 Kempestiftelsen, arvode 50 000,00 kr 50 000,00 kr 50 000,00 kr 3620 Lönebidrag 300 000,00 kr 301 000,00 kr 305 000,00 kr

3845 Externa relationer 300 000,00 kr 385 000,00 kr 899 000,00 kr inkl. U.K och Summa tjänsteintäkter 860 000,00 kr 950 000,00 kr 1 504 000,00 kr Friskvård (iksu) Övriga intäkter

3530 Övrigt 15 000,00 kr 10 000,00 kr 15 000,00 kr Kårbil 5 Försäljning apotek, varuaut, åkkort, s-radion 154 000,00 kr 100 000,00 kr

Bilaga B2

Summa personal 2 182 000,00 kr 2 100 493,00 kr 2 260 000,00 kr Personalomkostnader

5700 AMF 8 000,00 kr 4 000,00 kr 4 000,00 kr 5710 Alecta/Collectum 81 000,00 kr 83 000,00 kr 85 000,00 kr 7310 Kompetensutveckling 20 000,00 kr 5 000,00 kr 20 000,00 kr 7320 Personalvård 20 000,00 kr 22 000,00 kr 20 000,00 kr 7321 Företags/ Friskvård 13 900,00 kr 21 200,00 kr 15 000,00 kr 7322 Inventarier/Arbetsmiljö 30 000,00 kr 30 000,00 kr 25 000,00 kr 7330 Arbetsgivaralliansen 6 000,00 kr 6 306,00 kr 6 000,00 kr Summa personalomk 178 900,00 kr 171 506,00 kr 175 000,00 kr Kansli

7111 Medlemsregister 55 000,00 kr 59 700,00 kr 61 500,00 kr 7112 Porto 12 000,00 kr 10 000,00 kr 10 000,00 kr 7120 Mottagaravgifter/ Bankavg. 50 000,00 kr 40 000,00 kr 40 000,00 kr Inköp av apotek, varuautomat, kaffemaskin mm 225 000,00 kr 70 000,00 kr 7140 Övriga kostnader kansli 15 000,00 kr 11 000,00 kr 12 000,00 kr Summa kansli 132 000,00 kr 345 700,00 kr 193 500,00 kr Gemensamma kostnader

7510 Lokalhyra 502 300,00 kr 516 000,00 kr 516 000,00 kr 7520 Telefoni, fast 20 000,00 kr 18 000,00 kr 18 000,00 kr

Umeå Studentkår BUDGETFÖRSLAG 2013/14

Budget 12/13 Prognos 12/13 Budget 2013 / 14 Förtroendevalda

5050 Arvode, presidium 3 st 750 000,00 kr 750 000,00 kr 549 000,00 kr 3 st Uppräknas prel. med 3% fr.o..m. 1/1-14 5052 Arvode, fak utbbev 6 st 870 000,00 kr 870 000,00 kr 1 065 000,00 kr 6 st Uppräknas prel. med 3% fr.o..m. 1/1-14 6011 Arvode, talman KF 10 000,00 kr 10 000,00 kr 10 000,00 kr

5650 Soc. avg förtroendevalda 384 000,00 kr 352 000,00 kr 391 000,00 kr á 31.42%

Summa förtroendevalda 2 014 000,00 kr 1 982 000,00 kr 2 015 000,00 kr Organistationsomkostnader

6005 Kårstyrelse, disp 20 000,00 kr 11 832,00 kr 20 000,00 kr 6006 Möteskostnader 5 000,00 kr 2 122,00 kr 5 000,00 kr 7530 Resor 30 000,00 kr 8 051,00 kr 30 000,00 kr 6004 Utbildningsinsatser 20 000,00 kr 216,00 kr 20 000,00 kr 6003 Sektionssamarbete 10 000,00 kr 4 471,00 kr 10 000,00 kr 6012 Verksamhetsmedel, ledn 15 000,00 kr 9 467,00 kr 15 000,00 kr 6112 Verks.medel, utbbev. 15 000,00 kr 8 307,00 kr 15 000,00 kr 6113 Ped. priset/Studieväglpriset 1 000,00 kr 1 328,00 kr 1 000,00 kr 6512 Verksamhetsmedel, studsoc 15 000,00 kr 9 452,00 kr 15 000,00 kr 6814 Verksamhetsmedel, aktiviteter 15 000,00 kr 6 080,00 kr 15 000,00 kr 6813 Verksamhetsmedel, externa rel 15 000,00 kr 5 207,00 kr 15 000,00 kr 6019 SFS-Fullmäktige 20 000,00 kr 12 778,00 kr 20 000,00 kr 6514 Seriekrock 10 000,00 kr 105,00 kr 10 000,00 kr 6515 Studentkopiering 60 000,00 kr 81 773,00 kr - kr 6016 Kårbil 40 000,00 kr 26 198,00 kr 50 000,00 kr 7570 Revision 12 500,00 kr 21 134,00 kr 16 000,00 kr 7915 IKSU Friskvård studenter 165 000,00 kr 330 000,00 kr Summa organisationsomk 303 500,00 kr 373 521,00 kr 587 000,00 kr

6014 Verksamhetstipendier 50 000,00 kr 19 000,00 kr 50 000,00 kr 6513 Kostnader akutlån 10 000,00 kr 2 000,00 kr 5 000,00 kr 7910 Studentradion 55 000,00 kr 55 000,00 kr 55 000,00 kr 7117 Medlemsavgift SFS 56 000,00 kr 55 225,00 kr 55 000,00 kr Summa verksamhetsstöd 841 000,00 kr 801 225,00 kr 841 965,00 kr Bostäder

Akutrumsförmedling, löner 229 000,00 kr

Akutrum, omkostnader 90 000,00 kr Intäkt U.K 319 035 kr

Rumsuthyrning 312 800,00 kr Hyresintäkter 322.800 kr

omkostnader 10 000,00 kr

641 800,00 kr

Kårval

7719 Kostnader kårval 50 000,00 kr 34 000,00 kr 50 000,00 kr Summa kårval 50 000,00 kr 34 000,00 kr 50 000,00 kr

SUMMA KOSTNADER 6 644 700,00 kr 6 756 445,00 kr 7 677 265,00 kr RESULTAT 1 000,00 kr - 325 905,00 kr - 54 490,00 kr

Umeå Studentkår BUDGETFÖRSLAG 2013/14

Utfall Prognos Budget 2013/14

NOTER HT 12 VT 13

Kåravgifter Antal Avgift

Full avgift 3423 3800 3400 230

Full avgift 2 terminer 1327 140 1100 400

Reducerad avgift 566 800 500 130

Reducerad avgift 2 terminer 312 50 350 200

Stödmedlemmar 40 10 100 50 (50 kr till sekt.)

Medlemmar: 5668 4800 5225

Adm. avg. "Baskort" 43 30 10 130

5711 4830

Beräkningsunderlag bidrag UMU och fakulteter

År 2010 à kr År 2011 År 2012 År 2013

Helårsstudenter 11100 11244 10422 10422

USE 1878 235 kr 1793 1674 1650

HUM 2784 105 kr 2605 2431 2160

SAM 6556 85 kr 6845 6317 6300

10422 10110

Studentkopiatorer

Antal S/V A4, enkel/m 10 000 0,30 kr

Antal S/V A4, dubbel/m 10 000 0,50 kr

Antal Färg A4, enkel/m 1 000 1,00 kr

prognos

Anslutningsgrad HT 10 VT 11 HT 11 VT 12 HT 12 VT 13

Full avgift, antal 5201 4381 4739 4679 4750 3940

Anslutningsgrad 66,2% 61,7% 65,2% 64,9% 63,1%

Reducerad avgift, antal 1189 1093 988 1289 878 850

Övergripande:

Ledningsansvar, ska ha det övergripande ansvaret för organisationens sammanhållning och verksamhet samt företrädare för arbetsgivaren mot tjänstemannastrukturen.

Grundprincipen är att personen sitter som ledamot i Universitetsstyrelsen.

Är kårens representant i Ledningsrådet.

Är ordförande i Stiftelsen JC Kempes Minnes Stipendiefonds styrelse.

Är ordförande i Kårhusstiftelsens styrelse.

Ska med sitt namn underteckna från Umeå studentkår eller dess organ utgående skrivelser. Denna befogenhet kan av kårstyrelsen för viss tid eller för vissa slag av ärenden delegeras till annan förtroendevald eller till tjänsteman.

Bedriver påverkansarbete på lokal och nationell nivå i frågor som rör Umeå studentkår.

Sammankallar och leder kårstyrelsen samt arbetsutskottet.

Samordnar kontakten med våra stiftelser, fonder och bolag. Ansvarar för att Umeå studentkår representeras i de styrelser där vi har en plats.

Samordnar tillsättningen av studentrepresentanter i de universitetscentrala organ där vi har en plats.

Samordnar kårens kontakter med media.

Ansvarar för att kontakten och dialogen med AB Bostaden upprätthålls.

Ansvarar för Akutrumsförmedlingen.

Ansvarar för kårens övriga bostadsåtaganden.

Ansvarar för att en kontinuerlig dialog förs med kårsektionerna inom alla arbetsområden och aktuella frågor.

Ansvarar för att en överlämning sker inom sitt område, där rutiner och status i aktuella frågor skrivs ner.

Underlag 2013-09-13

Övergripande:

Vid förfall för ordförande, träder 1:e vice ordförande in i dennes ställe.

Sitter i arbetsutskottet.

Är vice ordförande i Stiftelsen JC Kempes Minnes Stipendiefonds styrelse.

Är suppleant för ordförande i Kårhusstiftelsens styrelse.

Utvecklar och upprätthåller kontakten med våra kårsektioner och kårföreningar.

Ansvarar för att en överlämning sker inom sitt område, där rutiner och status i aktuella frågor skrivs ner.

Utbildningsfrågor:

Hjälper och stödjer studenter som vänder sig till Umeå studentkår med mer komplicerade problem rörande sin utbildning. Hjälp och stöd bör ges med utgångspunkt i Umeå studentkårs utbildningsbevakarhandbok för utbildningsbevakning på universitetscentral nivå.

Är ordförande och sammankallande i enheten för grundutbildningsbevakning [Gutbev] samt ansvarar för arbetet med underlag och material till studentfallskrivelsen.

Tillhandahåller sammanfattande material, för kårsektioner och sektionsutbildningsbevakare, i aktuella nationella reformer och frågor som rör utbildningsområdet.

Hjälper och stödjer utbildningsbevakarna i arbetet med studentfall och utbildningsfrågor.

Företräder Umeå universitets studenter i beslutande och beredande organ på universitetscentral nivå av relevans för utbildningsområdet.

Medverkar i tillfälliga arbetsgrupper, utredningar och remissgrupper inom Umeå studentkårs verksamhetsområde som berör utbildningsfrågor samt vid behov genomför utredningar och författar remissvar som rör verksamhetsområdet.

Verkar som Umeå studentkårs kontaktperson med Sveriges Förenade Studentkårer i utbildningsfrågor.

Verkar för ett gott informationsflöde mellan Umeå studentkår och universitetsledningen samt NTK och UMS i utbildningsfrågor.

Sköter arkiverings- och dokumentationsarbetet inom sitt ansvarsområde samt ansvarar för samordning av diarieföring mellan utbildningsbevakarna.

Informerar studenter vid Umeå universitet om deras rättigheter samt om Umeå studentkårs verksamhet genom bland annat studentfackliga utbildningsdagar och rättighetskampanjer.

Övergripande:

Vid förfall för 1:e vice ordförande, träder 2:e vice ordförande in i dennes ställe.

Sitter i arbetsutskottet.

Ansvarar för att en överlämning sker inom sitt område, där rutiner och status i aktuella frågor skrivs ner.

Studiesocialt:

Representerar Umeå universitets studenter i arbetsmiljö- och miljöfrågor, och samordnar studentarbetsmiljöombudens arbete, samt verkar för en förbättrad arbetsmiljö på campus.

Representerar Umeå universitets studenter i jämställdhets-, tillgänglighet- och jämlikhetsfrågor, samt verkar för att alla ska kunna studera på lika villkor vid Umeå universitet.

Bedriver påverkansarbete på lokal och nationell nivå i studiesociala frågor.

Informerar om studentstöd och försäkringar till studenterna inom Umeå studentkårs verksamhetsområde, samt erbjuder hjälp och stöd i studenters kontakt med berörda myndigheter.

Arbetar med studenters studiesociala situation, däribland genomför en mottagningsutbildning med uppföljning och utvärdering och upprätthåller kontakten med Studenthälsan och International Office.

Arbetar med studenters ekonomiska villkor och situation, däribland informerar om rättigheter, erbjuder akutlån och informerar om stipendium.

Initierar och upprätthåller kontakten med studieförbund rörande studiesociala frågor.

Underlag 2013-09-13

Externa relationer

Samordnar och sköter arbetet med externa relationer genom upprättande av nya samt bibehållande av befintliga avtal.

Information:

Samordnar rekrytering av nya medlemmar och verkar för fler aktiva medlemmar.

Arbetar med informationskanalerna till våra medlemmar och förankrar kårens profil hos dessa.

Uppdaterar och tar fram informationsmaterial om Umeå studentkårs verksamhet i samråd med berörda presidialer.

Ansvarar för Umeå studentkårs grafiska profil och tryckmaterial.

Mervärde

Ansvarig för medlemsaktiviteter och arrangemang.

Ansvarig för de mässor US arrangerar och medverkar i.

Arbetsliv:

Samordnar arbetsmarknadsdagar och samverkar med olika externa aktörer samt universitetet för att öka studenternas kontakter med framtida arbetsgivare och fackorganisationer.

Ansvarar för kontakten med samarbetspartners och eventuellt knyter nya kontakter med andra externa aktörer.

Stödjer studentdriven verksamhet organisatoriskt och ekonomiskt.

Nedan följer förslag på den omformulering som krävs för att möjliggöra reducerad medlemsavgift för de forskarstuderande som har en låg aktivitetsgrad och/eller bedriver sina studier på minst fem mils avstånd från Umeå. Som referens återfinns formuleringen för full respektive reducerad avgift för studerande på grund- och avancerad nivå.

I enlighet med Umeå studentkår stadgar fastställs följande att gälla för medlemsavgifter i Umeå studentkår:

§ 1 Studerande på grund- eller avancerad nivå som är inskriven på kurs vars kursort är Umeå, och som väljer att teckna medlemskap i Umeå studentkår, ska betala full medlemsavgift i enlighet med avgiftstabellen.

§ 2 Studerande på grund- eller avancerad nivå som är inskriven på distanskurs, nätkurs eller decentraliserad utbildning oavsett omfattning, och som väljer att teckna medlemskap i Umeå studentkår, ska betala reducerad medlemsavgift enligt avgiftstabellen.

Nuvarande formulering

§3 Forskarutbildningsstuderande som väljer att teckna medlemskap i Umeå studentkår ska betala full medlemsavgift i enlighet med avgiftstabellen.

Föreslagen formulering

§3 Studerande på forskarnivå som väljer att teckna medlemskap i Umeå studentkår och har en aktivitetsgrad över 25%, ska betala full medlemsavgift i enlighet med avgiftstabellen.

Nu punkt

§4 Studerande på forskarnivå som väljer att teckna medlemskap i Umeå studentkår och har en aktivitetsgrad på 25% eller lägre, eller bedriver studier på ort belägen minst 5 mil från Umeå, ska betala reducerad medlemsavgift i enlighet med avgiftstabellen.

Beslut

Linus Lundström Kårordförande 2013-09-20

Lauramedaljen är Umeå studentkårs högsta utmärkelse för arbete inom kåren. Medaljen utdelas till den man eller kvinna som genom personligt arbete gjort Umeå studentkår avsevärda tjänster och medaljen kan även utdelas till person som ej som medlem tillhör eller har tillhört Umeå studentkår.

Stiftelsen JC Kempes Minnes Stipendiefond (SJCKMS) är en forskningsstiftelse i Umeå studentkårs ägo. Den var från början en ren fond, skapad efter tre donationer från familjen Kempe 1960, 1963 och 1977, som 1996 övergick till att bli en avkastningsstiftelse. Stiftelsens ändamål ska vara:

”… att främja vetenskaplig undervisning och forskning genom stipendier till medlemmar i Studentkåren vid Umeå universitet med hemort i Västernorrlands, Västerbottens eller Norrbottens län.”

Gösta Weissglas har varit ledamot i SJCKMS styrelse i över 30 år. Han var tidigare anställd som professor vid institutionen för Kulturgeografi men har även efter sin pension varit en mycket aktiv del av stiftelsens styrelse, ett uppdrag han lämnade våren 2013.

Det engagemang som Gösta visat under så lång tid är ovärderligt för en organisation som Umeå studentkår och för en så viktig forskningsstiftelse som SJCKMS, en stiftelse som årligen bidrar med miljonbelopp till forskarutbildningen vid Umeå universitet.

Förslag till beslut:

Att tilldela Gösta Weissglas Umeå studentkårs Lauramedalj med motiveringen: ”För lång och trogen tjänst och att i mer än 30 år varit av stor betydelse för forskarutbildningen genom sitt engagemang i Stiftelsen JC Kempes Minnes Stipendiefond, tilldelar Umeå studentkårs fullmäktige härmed Gösta Weissglas kårens högsta förtjänstmärke Lauramedaljen”

Bilaga B9

Reviderade 1992-11-03 Reviderade 1994-11-01 Reviderade 1995-11-01 Reviderade 1999-11-04 Reviderade 2001-10-01 Reviderade 2003-11-24 Reviderade 2004-11-03 Reviderade 2006-11-08 Reviderade 2007-05-10 Reviderade 2008-05-15 Reviderade 2009-05-14 Reviderade 2011-05-11

I dokument Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: Mötets öppnande (sidor 24-35)